Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Inventáře a katalogy Státního okresního archivu PřerovČíslo listu NAD: 1918

Evidenční číslo pomůcky: 1323

Muzeum Komenského Přerov

Inventář

1888-1947


Zpracoval: Bc. Petr Jirák
___________________________________________________________________________

Přerov 2009I. Vývoj původce archivního fondu

Muzeum Komenského v Přerově bylo založeno zejména z popudu ředitele chlapecké a dívčí měšťanské školy a komeniologa Františka Slaměníka (1845-1919), který chtěl po vzoru lipské Comenius Stiftung zřídit na Moravě obdobný stánek. Slaměníkův návrh byl schválen 10. července 1887 na výborové schůzi Ústředního spolku Jednot učitelských na Moravě a za místo byl vybrán Přerov. Byl zvolen čtyřčlenný komitét, který měl na příští schůzi výboru vypracovat zprávu o zřízení muzea. Na další schůzi výboru konané 2. listopadu 1887 František Slaměník referoval o konečném návrhu muzea a jeho činnosti. Základem muzea byla rozsáhlá Slaměníkova sbírka památek na J. A. Komenského. Sbírky muzea byly umístěny v měšťanské škole v Komenského ulici. V roce 1903 bylo muzeum přemístěno do druhého patra přerovské měšťanské školy chlapecké a dívčí v Palackého ulici č. p. 1380, orientační číslo 19. Po smrti budovatele a zakladatele Muzea Komenského Františka Slaměníka se novým správcem muzea stal učitel Rudolf Vanýsek. V roce 1925 vedení a správu muzea převzal tehdejší ředitel Blahoslavovy školy v Přerově Josef Krumpholc (1870-1950), který byl stejně jako František Slaměník velkým znalcem života a díla J. A. Komenského. Správcem Muzea Komenského zůstal Josef Krumpholc i po svém odchodu do Holešova na konci roku 1939. V roce 1930 bylo muzeum přestěhováno z Palackého školy do zrekonstruované budovy zámku v Přerově, kde se nacházelo rovněž Městské muzeum Přerov. I přes snahy o sloučení obou muzeí zůstalo Muzeum Komenského nadále majetkem Ústředního spolku Jednot učitelských na Moravě a ve Slezsku. V roce 1937 mělo muzeum téměř 11 000 sbírkových předmětů. Jednalo se zejména o různá komeniána, např. grafické a knižní práce J. A. Komenského, portréty, plakety, modely soch a bust, oslavné básně a články o J. A. Komenském, dále sbírky biblí, žaltářů, postil či kancionálů Jednoty bratrské a sbírky školních učebnic. V období nacistické okupace se muzeum soustředilo na odbornou práci se sbírkami. V roce 1944 byly sbírky muzea v důsledku pobytu wehrmachtu v budově přerovského zámku přemístěny na zámek v Přestavlkách. Po skončení války byly sbírky převezeny nazpět do Přerova. Dne 16. listopadu 1946 bylo Muzeum Komenského znovuotevřeno. Instalaci expozice Život a dílo J. A. Komenského provedl Josef Krumpholc. Výstavy a přednášky byly tehdy organizovány sporadicky. Muzeum bylo stále řízeno a udržováno Ústředním svazem učitelských jednot na Moravě. Od roku 1947 bylo navíc podporováno odborovou organizací Svazu zaměstnanců školství. Z podnětu kulturního referenta Městského národní výboru v Přerově JUDr. M. Vignatiho, který byl zároveň předsedou komise pro správu městského muzea, byla v dubnu 1948 zahájena jednání o převzetí Muzea Komenského do správy Městského národního výboru v Přerově. Po jednání se Svazem zaměstnanců školství bylo dne 23. června 1950 Muzeum Komenského předáno do správy Městského národního výboru v Přerově. Tímto aktem došlo prakticky ke sloučení Muzea Komenského s Městským muzeem v Přerově.

II. Vývoj a dějiny archivního fondu

Fond vznikl z činnosti Muzea Komenského Přerov v letech 1892-1947. Dne 14. 8. 1961 byl z Okresního vlastivědného muzea J. A. Komenského v Přerově delimitován různorodý materiál z let 1716-1946 (přírůstkové číslo 263/61), který byl při převzetí roztříděn na materiál vzniklý z činnosti Muzea Komenského Přerov a na ostatní materiál. Materiál byl uložen do depozitáře v Přerově na Horním nám. č. 10. V roce 1996 byl materiál převezen do nové budovy archivu v Henčlově.

III. Archivní charakteristika archivního fondu

Materiál Muzea Komenského Přerov, který byl převzat v roce 1961, byl téhož roku uspořádán archivářem Arnoštem Pausem, který k fondu vyhotovil prozatímní inventární seznam pod názvem Okresní vlastivědné muzeum J. A. Komenského Přerov (číslo AP 114). Fond měřil 0,13 bm a tvořil ho 1 karton, ve kterém byly uloženy spisy, fotografie, tisková dokumentace a štočky. Fond měl časový rozsah 1892-1945.
Během pořádání fondu Okresní vlastivědné muzeum J. A. Komenského Přerov Bc. Petr Jirák z tohoto fondu vyčlenil materiál Muzea Komenského Přerov a vytvořil z něho samostatný archivní fond, který v lednu a únoru 2009 nově uspořádal a inventarizoval.
Fond Muzeum Komenského Přerov byl uspořádán následujícím způsobem:
I. Úřední knihy - 1. Evidenční knihy
II. Spisový materiál - 1. Spisy - a) Členství v kulturních organizacích
- b) Podklady k činnosti muzea
- c) Zájmová a odborná činnost
- d) Korespondence
- e) Hospodářské záležitosti
III. Účetní materiál - 1. Účetní knihy
IV. Fotografické dokumenty - 1. Fotografie
- 2. Negativy
V. Tisková dokumentace - 1. Noviny, novinové výstřižky
- 2. Plakáty
- 3. Pohlednice
VI. Předměty ikonografické povahy - 1. Štočky
Fond byl uspořádán podle metodiky Raisy Machatkové a Jiřího Křesťana "Pořádání spolkových archivů", která vyšla v Archivním časopise v roce 2005, roč. 55, č. 1, s. 1-25. Spisy byly uspořádány podle jedné z dvou nabízených variant - podle věcného hlediska. Spisy jsou rozděleny do pěti skupin: v první jsou dokumenty dokládající členství muzea v různých organizacích, ve druhé se nacházejí poznámky k činnosti muzea, třetí obsahuje průvodce muzeem, soupis slovenik a opis článku o Valdštejnovi, čtvrtá zahrnuje korespondenci převážně v muzejních záležitostech, v páté jsou subvenční záležitosti. Do skupiny tisková dokumentace byly zahrnuty nejen noviny a novinové výstřižky, ale rovněž plakáty a pohlednice (většinou malované). Fond obsahuje též 40 fotografií vztahujících se k činnosti muzea, 9 skleněných negativů a 3 štočky, které zobrazují pečeti dvou obcí z okolí Šternberka a blíže neurčený kostel.
Vzhledem k velikosti fondu a absenci bezvýznamného materiálu nebyla provedena žádná vnitřní skartace.
Do fondu byly při pořádacích pracích převedeny některé písemnosti z fondu Josef Krumpholc o rozsahu 0,01 bm. Jedná se o inventární čísla 4, 5, 8-12 tohoto archivního fondu. Mapa města Přerova z roku 1930 byla přesunuta do Sbírky map a plánů.
Fond má časový rozsah 1888-1947. Fyzický stav archiválií fondu je dobrý. Archiválie fondu jsou sepsány česky.
Spisový materiál fondu je uložen v 1 kartonu. Fond dále obsahuje 2 úřední knihy, 40 fotografií, 9 skleněných negativů a 3 matrice. Kromě knih je vše uloženo v kartonu spolu se spisy. Fond měří 0,14 bm a tvoří ho 33 inventárních jednotek.

IV. Stručný rozbor obsahu archivního fondu

Fond Muzeum Komenského Přerov je torzovitý. Fond obsahuje minimum spisového materiálu. Nejzajímavější je průvodce vitrínou komenián z roku 1920 (inv. č. 6), korespondence ohledně nákupu Bible kralické vydané v roce 1577 (inv. č. 11) a korespondence ve věci Středomoravské výstavy v Přerově z roku 1936 (inv. č. 12).
Z ostatního materiálu si zaslouží pozornost 40 fotografií mapujících činnost muzea v letech 1928-1945 (inv. č. 15-24) a 3 tiskařské štočky s vyobrazením pečetí dvou obcí z okolí Šternberka a s vyobrazením blíže neurčeného kostela (inv. č. 31-33).
Černobílé fotografie prvního vojenského mapování provedeného v letech 1764-1768 s vyobrazením Přerovska a okolí, které byly v roce 1931 zhotovené ze skleněných negativů (inv. č. 25), jsou uloženy ve Sbírce fotografií.
Historii přerovského muzejnictví mapuje rovněž fond Okresní vlastivědné muzeum J. A. Komenského Přerov, který je uložen ve Státním okresním archivu Přerov.

V. Záznam o uspořádání archivního fondu a sestavení pomůcky

Archivní fond uspořádal, inventář vyhotovil a úvodem opatřil Bc. Petr Jirák ve Státním okresním archivu Přerov v roce 2009.

Seznam literatury:

HÝBL, František, CHUMCHAL, Milan. Z historie přerovského muzejnictví : výstava k 100. výročí založení Městského muzea v Přerově. Přerov 2002.
HÝBL, František. Devadesát let Muzea J. A. Komenského v Přerově. Kultura Přerova, 1979, roč. 22, č. 1, s. 6-7.
CHUMCHAL, Milan. 100 let přerovského muzejnictví. Kultura Přerova, 1987, roč. 30, č. 9, s. 134-135.
CHUMCHAL, Milan. 100 let přerovského muzejnictví. Kultura Přerova, 1987, roč. 30, č. 10, s. 150-151.
Obzor, 21. 10. 1934, s. 2.
Obzor, 5. 7. 1935, s. 1-2.

Seznam zkratek:

AP - archivní pomůcka
č. j. - číslo jednací
č. p. - číslo popisné
inv. č. - inventární číslo
NAD - národní archivní dědictví

Název fondu: Muzeum Komenského Přerov
Značka fondu: MK Přerov
Časové rozmezí: 1888-1947
Počet evidenčních jednotek: 55 (2 úřední knihy, 1 karton, 40 fotografií, 9 negativů, 3 matrice)
Počet inventárních jednotek: 33
Rozsah v bm: 0,14
Stav ke dni: 11. 2. 2009
Fond zpracoval: Bc. Petr Jirák
Pomůcku sestavil: Bc. Petr Jirák
Počet stran: 11
Pomůcku schválil: PhDr. Jiří Lapáček, č. j. SOkA-Pr/172/2009