Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Okresní vlastivědné muzeum J. A. Komenského Přerov
B. Okresní vlastivědné muzeum J. A. Komenského Přerov
II. Spisový materiál
2. Spisy
b) Vedení, správa a kontrola muzea

54Objednávka zhotovení razítek pro okresního konzervátora1963-1964karton3
55Statistické údaje o muzeu1962-1970karton3
56Vytvoření Okresního vlastivědného střediska v Přerově v důsledku územní reorganizace1960karton3
57Organizační záležitosti muzea, mj. návrhy muzejní sítě, zařazení do I. kategorie muzeí, změny v organizační struktuře1962-1978karton3
58Organizační a pracovní řády muzea1961-1975karton3
59Směrnice pro správu sbírek1961karton3
60Žádost o zapsání Stavebně památkové skupiny Vlastivědného ústavu do obchodního rejstříku1970karton3
61Projednávání možnosti zřízení lesnického muzea v Hranicích1961karton3
62Soupisové a podobné akce prováděné různými institucemi - dotazy zaslané muzeu1959-1975karton3
63Spolupráce s jinými muzei - dohoda mezi muzei Severomoravského a Jihomoravského kraje ohledně oblastí muzejního sběru, dohoda mezi komeniologickými muzei1963-1967karton3
64Zápisy ze schůzí muzejníků Severomoravského kraje a zápisy z jiných mezimuzejních schůzí v rámci kraje1960-1978karton3
65Zápisy ze schůzí okresních vlastivědných pracovníků, resp. okresního vlastivědného aktivu1960-1968karton3
66Zápisy z porad odboru kultury ONV a ředitelů okresních kulturních zařízení1970-1978karton3
67Zápisy ze schůzí muzejní rady1959-1962karton3
68Zápisy z pracovních porad1958-1967karton3
69Zápisy ze schůzí úseku ROH1966-1968karton3
70Plány činnosti, hodnocení činnosti1958-1984karton3
71Příkazy ředitele a jejich plnění1975karton3
72Revize a prověrky činnosti muzea a muzejních sbírek1961-1976karton3
73Prověrky správy a ochrany národního majetku provedené finančním odborem ONV Přerov1965-1974karton3
74Příspěvky na dobročinné účely1970karton4
75Trestní záležitosti - vloupání, krádeže, vandalismus1959-1978karton4
76Zajištění a soupis historických zbraní provedený okresním oddělením VB1960-1961karton4
77Spory muzea ohledně výpovědí ze služebních bytů (Marie Říhová, Karel Strobach) a vystěhování rodiny Strakovy z budovy muzea1963-1965karton4
78Kritika muzea a jeho činnosti včetně odpovědí1959-1972karton4
79Prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci1960-1977karton4
80Revize hromosvodů a elektrického zařízení1960karton4
81Spolupráce s archivy, mj. delimitace archiválií1959-1970karton4