Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Archiv obce Císařov
A. Obecní úřad 1850-1945
II. Spisový materiál
2. Spisy
e) Spolupůsobení ve státních záležitostech

64Evidenční seznam koní1920karton2
65Povolení zemských úřadů vybírat obecní dávky, mj. z piva, ze psů, ze zábav1940-1944karton2
66Popis hranic katastrálního území Císařov a Rokytnice1940karton2
67Povolení okresního soudu k zápisu změn ve vlastnictví nemovitostí v katastrálních územích Brodek, Císařov a Citov1938karton2
68Zápisy z jednání o stavbě druhé koleje z Olomouce do Přerova a rozšíření stanice v Brodku1922-1923karton2
69Trestní činnost domovsky příslušných osob a osob pobývajících v obci1890-1944karton2
70Udělování koncesí k provozování živností1936-1940karton2
71Odpověď okresního úřadu na žádost Antonína Klučáka z Císařova ve věci zřízení rybníka v katastru obce Troubky1929karton2
72Pronájem honebního práva Josefu Doleželovi1918karton2