Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Císařov
B. Spisový materiál
2. Spisy
j) Zemědělství

105JZD - stanovy, výkonové normy/1960/-1967karton7
106JZD - poděkování a zhodnocení činnosti patronátního závodu (Přerovské strojírny)1957-1960karton7
107JZD - zápisy z členských schůzí1961-1967karton7
108JZD - zápisy ze schůzí představenstva1960-1967karton7
109JZD - prověrky, kontroly, závazky1956-1973karton7
110Plány a výkazy zemědělské výroby, rozbory hospodaření1950-1975karton7
111JZD - členové, zaměstnanci1953-1973karton8
112Soukromě hospodařící zemědělci1949-1969karton8
113Soupisy osob činných v zemědělství1949-1975karton8
114Soupisy ploch kultur a osevu1945-1973karton8
115Soupisy hospodářského zvířectva1945-1974karton9
116Čestná prohlášení o výměře půdy a o stavech hospodářského zvířectva1950karton9
117Rostlinná výroba, mj. osevní záležitosti, plány polních prací1946-1975karton9
118Žně, mj. žňové plány, žňové hlídky, žňové zpravodaje1946-1975karton9
119Ovocnářství, včelařství1946-1972karton10
120Soupisy ovocných stromů a keřů1965-1973karton10
121Inventarizace a klasifikace trvalých travních porostů v katastru obce1967karton10
122Živočišná výroba, mj. příděly krmiva, ustájení dobytka1945-1972karton10
123Zpětná hlášení o nákupu a prodeji zvířectva(1944)1945-1948karton10
124Smlouvy o umístění veřejných plemeníků1946-1962karton10
125Veterinární opatření a prevence1945-1972karton10
126Evidence a klasifikace koní, postrojů a vozů, hospodářské stroje1945-1956karton10
127Škody na zemědělských pozemcích způsobené živelními pohromami1947-1949karton10
128Evidenční štítky půdy, evidence půdy1951-1957karton10
129Evidenční listy o plochách kultur1955-1964karton11
130Seznamy pozemků užívaných držiteli ze sousedních katastrálních území1952karton11
131Přidělování pozemků do osobního užívání, nucený nájem zemědělské půdy, pronájem pozemků1946-1968karton11
132Změny kultur1952-1962karton11
133HTÚP1956-1976karton11
134Rozbory půdy1947-1974karton11
135Dodávky a výkup - plány a výkazy plnění, neplniči dodávek1945-1972karton12