Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Inventáře a katalogy Státního okresního archivu PřerovČíslo NAD: 491

Evidenční číslo pomůcky: 1327

Místní národní výbor Císařov

Inventář

(1944) 1945-1976 (1979)


Zpracoval: Bc. Petr Jirák
___________________________________________________________________________

Přerov 2009


I. Vývoj původce archivního fondu

Císařov je malá zemědělská obec, která leží 8 km severozápadně od Přerova v nadmořské výšce 201 m.
Ústavním dekretem prezidenta republiky č. 18 Ústředního věstníku československého ze dne 4. 12. 1944 o národních výborech a prozatímním Národním shromáždění se národní výbory staly základem veřejné správy. Národní výbory vznikaly na území Československé republiky v průběhu osvobozování od nacismu. Postavení a pravomoc národních výborů byly upraveny vládním nařízením č. 4/1945 Sb. z 5. 5. 1945, o volbě a pravomoci národních výborů, a vládním nařízením č. 44/1945 Sb. ze dne 7. 8. 1945. Národní výbory byly definovány jako zastupitelské orgány a jako orgány veřejné správy, které v obvodu své působnosti spravují všechny veřejné záležitosti vyjma těch, které jsou spravovány jiným veřejným orgánem. Ve věcech státní správy byly národní výbory podřízeny vládě, přičemž byla uplatněna podřízenost národního výboru nižšího stupně národnímu výboru vyššího stupně. Místní národní výbory byly ustaveny v každé obci. Dnem ustavení místního národního výboru zaniklo obecní zastupitelstvo.
Císařov byl 8. 5. 1945 osvobozen Rudou armádou. Téhož dne v Císařově padl sovětský voják Avdějin Konstantinovič Věděněv. Po příjezdu Rudé armády se 8. května 1945 konala první schůze místního národního výboru. Předsedou MNV byl zvolen Otakar Ticháček. Dne 16. 6. 1945 byl novým předsedou MNV zvolen Rudolf Zatloukal, místopředsedou se stal Jaromír Nevřela a tajemníkem Jan Rychlý. Na ustavující schůzi konané 20. 6. 1945 bylo ustaveno předsednictvo MNV ve složení Rudolf Zatloukal, Jaromír Nevřela, Otakar Ticháček, Jan Rychlý. V roce 1945 byly při MNV ustaveny dvě komise: žňová a parcelační. Druhá z nich parcelací pozemků bývalého citovského velkostatku zajistila místním občanům půdu. V září 1945 byli za delegáty ONV Přerov zvoleni dva místní občané: Otakar Ticháček za KSČ a František Koukal za ČSL.
Na základě voleb do Ústavodárného národního shromáždění v červnu 1946 byl ustaven nový MNV, který měl 12 členů (ČSL 7 členů, KSČ 2 členi, ČSSD 2 členi, ČSNS 1 člen). Předsedou MNV byl zvolen Antonín Zatloukal (ČSL), místopředsedou Josef Nevřela (ČSNS). Čtyřčlennou radu tvořili také Jan Rychlý (ČSL) a Josef Zlámal (ČSSD).
Vlivem únorových událostí byl koncem února 1948 v Císařově vytvořen místní akční výbor Národní fronty v čele s Otakarem Ticháčkem. Ke změnám ve složení MNV došlo na základě voleb v dubnu 1948. Předsedou MNV byl zvolen Theodor Hanzlík (ČSSD), místopředsedou Hynek Labounek (KSČ). Do pětičlenné rady patřili rovněž Josef Zlámal (ČSSD), Jan Rychlý (ČSL) a Jan Dočkal (KSČ). Plénum MNV mělo stále 12 členů.
V roce 1950 byl novým předsedou MNV zvolen Jan Dočkal, místopředsedou se stal Vojtěch Trefil. Zbývajícími členy rady byli Josef Zlámal, Antonín Špunar a Jiří Bartl. Počet členů pléna se zvýšil z 12 na 14. Tajemníkem MNV byl ustaven ředitel místní školy Vilém Navrátil. Po jeho odchodu z obce byli roku 1952 okresním národním výborem postupně jmenováni tajemníky: Ladislav Vysloužil z Lukové, Helena Surmová a Čeněk Tvrdý (oba z Brodku u Přerova).
Ve volbách do národních výborů v roce 1954 byl předsedou MNV zvolen Alois Rosulek. Tajemnicí se stala Marie Labounková. Do MNV bylo z 9 kandidátů zvoleno pouze 6 osob. Zbývající členové byli zvoleni v doplňujících volbách.
V roce 1957 byl předsedou MNV zvolen Hynek Labounek, tajemníkem Rostislav Kohn. MNV měl 12 členů. Poté co se odstěhoval člen MNV Vojtěch Trefil, se v roce 1958 konaly doplňující volby, v nichž byl zvolen Josef Horák, který se stal novým tajemníkem.
Ve volbách v roce 1960 byl předsedou MNV zvolen Antonín Špunar, tajemníkem se stal Hynek Labounek. Rada MNV byla sedmičlenná, plénum mělo 15 členů.
V roce 1964 byl předsedou MNV zvolen Hynek Labounek, místopředsedou Vlastimil Božek a tajemníkem František Mádr. Rada měla celkem 8 členů, plénum bylo patnáctičlenné.
Další volby do národních výborů se vlivem událostí roku 1968 konaly až v roce 1971. Na postech předsedy a místopředsedy MNV nedošlo ke změnám, tajemnicí MNV byla zvolena Růžena Špunarová. Zbývajícími členy rady byli Jindřich Calábek a Anežka Doleželová. Plénum mělo celkem 13 členů. MNV měl tehdy 4 komise: finanční, školskou a kulturní, zvelebovací a komisi pro ochranu veřejného pořádku.
V roce 1976 došlo na základě pokynů ONV Přerov ke sloučení MNV Císařov a MNV Brodek u Přerova. Dosavadní MNV Císařov zanikl a MNV Brodek u Přerova společný pro obce Brodek u Přerova, Císařov a Luková zahájil činnost 1. 5. 1976.
V průběhu let 1945-1990 spadal Císařov nepřetržitě do okresu Přerov. V roce 1950 žilo v Císařově 388 obyvatel.
Na jaře 1953 bylo v Císařově založeno JZD. Předsedou JZD byl zvolen Jan Rychlý. JZD zaniklo záhy po svém založení v červnu 1953. Dne 29. 8. 1957 se konala ustavující schůze JZD IV. typu. Do JZD vstoupilo 66 rolníků. Předsedou byl zvolen Alois Ševeček, agronomem se stal František Doležel, zootechnikem Josef Božek. Společné hospodaření bylo zahájeno k 1. 1. 1958. V roce 1958 se novým předsedou JZD stal Zdeněk Hanzlík. Začátkem roku 1962 se konala slučovací schůze JZD Císařov a JZD Citov. Za sídlo JZD byl určen Císařov. Na schůzi sloučeného JZD Citov - Císařov, konané dne 8. 3. 1962, bylo zvoleno představenstvo. Předsedou se stal Zdeněk Hanzlík z Císařova, jeho zástupcem Rudolf Nevřela z Citova. Vedení JZD tehdy nemělo vlastní administrativní budovy, proto bylo umístěno v budově školy v Císařově. Začátkem roku 1974 se JZD Citov - Císařov sloučilo s JZD Pobečví Rokytnice. Předsedou rozšířeného JZD Pobečví Rokytnice se stal Ing. Alois Ševeček z Císařova.
V období existence MNV Císařov byl v obci mj. odhalen pomník padlého rudoarmějce (1945), byl zřízen místní rozhlas (1948), byla postavena nová požární zbrojnice (1958-61), čtyři malé rybníčky byly za pomoci Vojenských staveb Olomouc přebudovány v jednu vodní plochu (1965), proběhla rekonstrukce veřejného osvětlení (1973), byla opravena kaple (1973), byla vybudována nová kanalizace (70. léta), byl postaven nový kulturní dům (1974-1976).
Po roce 1945 působilo v Císařově několik spolků a společenských organizací, mj. vesnická organizace KSČ, Svaz československo-sovětského přátelství, Československý svaz požární ochrany, Český červený kříž, Svaz chovatelů drobného hospodářského zvířectva, Myslivecké sdružení.

II. Vývoj a dějiny archivního fondu

Archivní fond vznikl z činnosti Místního národního výboru v Císařově v letech 1945-1976. Fond obsahuje rovněž priora z činnosti Obecního úřadu Císařov z let 1944-1945 a posteriora z činnosti Místního národního výboru Brodek u Přerova z let 1977-1979.
Písemnosti MNV byly uloženy v uzamčených skříních v předsíni úřadovny MNV Císařov.
První archivní prohlídku a skartaci dokumentů MNV Císařov provedl dne 10. 10. 1963 archivář PhDr. Vojtěch Cekota. Obsahem této skartace byly z větší části písemnosti Obecního úřadu Císařov z let 1871-1945. Materiál z této skartace byl dne 30. 10. 1963 převezen do depozitáře Okresního archivu v Přerově na Horním nám. 10 v Přerově (přírůstkové číslo 373/63).
Dne 5. 8. 1976 proběhla za přítomnosti PhDr. Vojtěcha Cekoty skartace písemností zrušeného MNV Císařov. Písemnosti z této skartace byly dne 8. 10. 1976 odvezeny do archivního depozitáře v Lobodicích (přírůstkové číslo 54/76). Při této skartaci nebyla převzata řada písemností s uplynutou skartační lhůtou včetně knih protokolů rady a pléna MNV Císařov. Na přímou žádost tajemníka MNV Brodek u Přerova Vlastimila Božka z Císařova byly tyto písemnosti ponechány v Brodku u Přerova pro praktickou potřebu tamního MNV. Tyto písemnosti se měly stát předmětem dalšího skartačního řízení. Během následujících skartačních řízení u MNV v Brodku u Přerova, ani později u Obecního úřadu v Brodku u Přerova nebyly tyto písemnosti odevzdány archivu. Na jaře 2009 Bc. Petr Jirák pátral po osudech těchto archiválií. Na Úřadu městyse v Brodku u Přerova nejsou údajně uloženy žádné dokumenty vzniklé z činnosti MNV Císařov. Dne 15. 4. 2009 proběhl na Obecním úřadě v Císařově výběr archiválií mimo skartační řízení. Bylo převzato 0,07 bm písemností z činnosti MNV Brodek u Přerova z let 1978-1990 a 0,22 bm materiálu z činnosti MNV Císařov z let 1951-1975. Jednalo se především o stavební dokumentaci MNV Císařov a JZD Císařov. Knihy protokolů rady a pléna MNV Císařov nebyly tedy nalezeny ani na Obecním úřadě v Císařově. Podrobné informace o skartacích obsahuje spis o fondu MNV Císařov.
Ve fondu Archiv obce Císařov 1871-1945 (1950) se nachází několik knih, jejichž zápisy částečně vznikly z činnosti MNV Císařov v letech 1945-1950 (inv. č. 4, 5, 6, 7, 8, 83). Kniha zápisů ze schůzí obecního zastupitelstva z let 1928-1944 (inv. č. 4) obsahuje zápis ze schůze MNV Císařov ze dne 16. 6. 1945.
Některé zápisy rady a pléna MNV Císařov z let 1958 a 1960 jsou uloženy ve fondu Okresní národní výbor Přerov (inv. č. 177).

III. Archivní charakteristika archivního fondu

Písemnosti fondu Místní národní výbor Císařov byly zcela nezpracované a byly promíchané s materiály Obecního úřadu Císařov z let 1871-1945. Bc. Petr Jirák nejprve roztřídil materiál na písemnosti vzniklé z činnosti Obecního úřadu Císařov do roku 1945 (fond AO) a na písemnosti vzniklé z činnosti MNV Císařov. V březnu - květnu 2009 provedl vnitřní skartaci, uspořádání a inventarizaci fondu MNV Císařov. Fond byl uspořádán podle Pořádacího schématu pro archivní fondy místních národních výborů a městských národních výborů následujícím způsobem:
A. Úřední knihy - 1. Knihy správní
2. Knihy evidenční
B. Spisový materiál - 1. Registraturní pomůcky
2. Spisy - Statutární záležitosti organizace, kontrola
- Vnitřní správa a ochrana veřejného pořádku
- Evidence obyvatelstva, matriční záležitosti
- Finance a plánování
- Územní plánování a výstavba obce
- Místní hospodářství
- Doprava, komunikace
- Obchod
- Pracovní síly
- Zemědělství
- Lesní a vodní hospodářství
- Zdravotnictví a sociální péče
- Školství
- Kultura
C. Účetní materiál - 1. Účetní knihy
D. Ostatní materiál - 1. Mapy
Před pořádáním fond měřil 4,70 bm. Při pořádacích pracích bylo vyřazeno 1,65 bm nevýznamného materiálu. Jednalo se především o duplicity, oběžníky, složky, prázdné tiskopisy a bezvýznamnou korespondenci.
Při pořádání fondu MNV Císařov bylo 1,25 bm materiálu převedeno do dvou nově vzniklých fondů: 1,24 bm písemností do fondu Archiv obce Císařov a 0,01 bm písemností do fondu Sbor dobrovolných hasičů Císařov.
Fyzický stav archiválií fondu je celkem dobrý. Podací protokoly z let 1945-1946 a 1946-1948 (inv. č. 12, 13) a kniha příjmů z let 1960-1975 (inv. č. 158) mají poškozený hřbet. Některé spisy jsou polámány, potrhány a zašpiněny.
Fond má časový rozsah (1944) 1945-1976 (1979). Priora Obecního úřadu Císařov se ve fondu objevují dvakrát - v podacím protokolu z let 1945-1946 (inv. č. 12) a v rámci zpětných hlášeních o nákupu a prodeji zvířectva (inv. č. 123). Posteriora MNV v Brodku u Přerova se ve fondu vyskytují jen u inventární jednotky věnované výstavbě kanalizace v Císařově v rámci akce Z (inv. č. 84).
Veškeré archiválie fondu jsou psány česky.
Součástí některých spisů jsou plány. Jejich popisy jsou uvedeny přímo v regestech příslušných inventárních čísel. Popis samostatných map je uveden v oddíle IV. Ostatní materiál.
Spisový materiál fondu je uložen ve 12 kartonech. Dále fond obsahuje 29 úředních knih, 6 podacích protokolů a 1 mapu. Fond má celkem 171 inventárních jednotek a měří 1,80 bm.
IV. Stručný rozbor archivního fondu

Archivní fond Místní národní výbor Císařov je dochován značně mezerovitě. Ve fondu chybí knihy zápisů ze schůzí pléna a rady MNV. Ve formě spisů se dochovaly pouhé zlomky zápisů rady MNV z let 1951-1952 (inv. č. 30) a pléna MNV z let 1946-1971 (inv. č. 31). Rovněž zápisů komisí MNV není dochováno mnoho.
Ve formě spisů je dochováno mnoho materiálu k zemědělství, zejména plány a výkazy zemědělské výroby z let 1950-1975 (inv. č. 110), soupisy ploch kultur a osevu z let 1945-1973 (inv. č. 114) a soupisy hospodářského zvířectva z let 1945-1974 (inv. č. 115). K nejzajímavějším archiváliím fondu se řadí zejména spisy vztahující se k vyšetřování osob podezřelých z kolaborace (inv. č. 48), spisy ke konfiskaci nepřátelského majetku po válce (inv. č. 71) nebo spisy k pomníku padlého sovětského vojáka Věděněva (inv. č. 151).
Fond obsahuje také řadu účetních knih. Dochovaly se hlavní účetní knihy z let 1945-1948, dále několik knih příjmů, knih výdajů a pokladních deníků.
Doplňující informace k činnosti Místního národního výboru Císařov obsahují archivní fondy Okresní národní výbor Přerov a Archiv obce Císařov, které jsou uloženy ve Státním okresním archivu Přerov.

V. Záznam o uspořádání archivního fondu a sestavení pomůcky

Archivní fond uspořádal, inventář vyhotovil a úvodem opatřil archivář Bc. Petr Jirák ve Státním okresním archivu Přerov v roce 2009.
Seznam literatury:

210 let založení obce Císařov 1785-1995. Císařov 1995.
BARTOŠ, Josef a kol: Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1848-1960. Svazek I. Ostrava 1966.
BARTOŠ, Josef - SCHULZ, Jindřich - TRAPL, Miloš: Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1848-1960. Svazek VI. Ostrava 1978.
LAPÁČEK, Jiří - PASSINGER, Břetislav: Pobečví v proměnách času. Přerov 2005.
Nové Přerovsko, 25. 7. 1980, s. 2.
Nové Přerovsko, 8. 8. 1980, s. 2.

Seznam zkratek:

AO - archiv obce
č. j. - číslo jednací
ČSČK - Československý červený kříž
ČSL - Československá strana lidová
ČSNS - Československá strana národně socialistická
ČSSD - Československá sociální demokracie
HTÚP - hospodářsko-technická úprava pozemků
inv. č. - inventární číslo
JZD - jednotné zemědělské družstvo
KSČ - Komunistická strana Československa
LSD - lidové spotřební družstvo
mj. - mimo jiné
MNV - místní národní výbor
NAD - Národní archivní dědictví
NF - Národní fronta
ONV - Okresní národní výbor
SČSP - Svaz československo-sovětského přátelstvíNázev fondu: Místní národní výbor Císařov
Značka fondu: MNV Císařov
Časové rozmezí: (1944) 1945-1976 (1979)
Počet evidenčních jednotek: 48 (29 úředních knih, 6 podacích protokolů, 12 kartonů, 1 mapa)
Počet inventárních jednotek: 171
Rozsah v bm: 1,80
Stav ke dni: 6. 5. 2009
Fond zpracoval: Bc. Petr Jirák
Pomůcku sestavil: Bc. Petr Jirák
Počet stran: 19
Pomůcku schválil: PhDr. Jiří Lapáček, č. j. SOkA-Pr/285/2009