Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Inventáře a katalogy Státního okresního archivu PřerovČíslo NAD: 564

Evidenční číslo pomůcky: 1331

Místní národní výbor Henčlov

Inventář

(1938) 1945-1979 (1980)


Zpracoval: Bc. Petr Jirák
___________________________________________________________________________

Přerov 2009


I. Vývoj původce archivního fondu

Henčlov (od 1. 1. 1980 část města Přerova) leží 5 km západně od Přerova v nadmořské výšce 207 metrů.
Ústavním dekretem prezidenta republiky č. 18 Ústředního věstníku československého ze dne 4. 12. 1944 o národních výborech a prozatímním Národním shromáždění se národní výbory staly základem veřejné správy. Národní výbory vznikaly na území Československé republiky v průběhu osvobozování od nacismu. Postavení a pravomoc národních výborů byly upraveny vládním nařízením č. 4/1945 Sb. z 5. 5. 1945, o volbě a pravomoci národních výborů, a vládním nařízením č. 44/1945 Sb. ze dne 7. 8. 1945. Národní výbory byly definovány jako zastupitelské orgány a jako orgány veřejné správy, které v obvodu své působnosti spravují všechny veřejné záležitosti vyjma těch, které jsou spravovány jiným veřejným orgánem. Ve věcech státní správy byly národní výbory podřízeny vládě, přičemž byla uplatněna podřízenost národního výboru nižšího stupně národnímu výboru vyššího stupně. Místní národní výbory byly ustaveny v každé obci. Dnem ustavení místního národního výboru zaniklo obecní zastupitelstvo.
Henčlov byl 8. 5. 1945 osvobozen Rudou armádou. První schůze místního národního výboru se uskutečnila 16. 5. 1945. Předsedou MNV byl zvolen Ludvík Kratochvíl (KSČ), místopředsedou Antonín Kratochvíl (ČSL), dalšími členy MNV byli Josef Valenta, Alois Künstler, Karel Kratochvíl, Antonín Velčovský st., Cyril Skácel, Jan Nevřela, Jaroslav Karhan, Jan Růžička, Ladislav Daněk, Antonín Bajer. Byly ustaveny tři komise: zemědělská, mléčná a finanční. Koncem roku 1945 přibyly další komise: kulturní, policejní a stavební.
Ve volbách do Národního shromáždění na jaře 1946 získala v Henčlově nejvíce hlasů ČSL (94), v těsném závěsu následovala KSČ (92), ČSNS získala 67 hlasů, ČSSD pouhých 18 hlasů. Na základě výsledků těchto voleb byl ustaven nový MNV, který měl 12 členů (ČSL a KSČ po 4 členech, ČSNS 3 zástupci, ČSSD 1 člen). Předsedou byl zvolen František Nevřela (ČSL), místopředsedou Ludvík Kratochvíl (KSČ). Do čtyřčlenné rady patřili také Antonín Vrána (KSČ) a Josef Bajer (ČSL).
Po únorových událostech roku 1948 byl František Nevřela odvolán z funkce předsedy MNV. Novým předsedou se stal Arnošt Kratochvíl, místopředsedou byl jmenován Antonín Kratochvíl, Josefa Bajera nahradil v radě Alois Künstler.
Ve volbách do národních výborů v roce 1954 byl předsedou MNV zvolen Josef Valenta, místopředsedou Jaroslav Karhan a tajemníkem Miroslav Petráš. MNV měl celkem 9 členů. Při MNV působily tehdy tyto komise: zemědělská, finanční, technická a sociální, kulturní. Začátkem roku 1956 rezignoval Josef Valenta na funkci předsedy, jeho nástupcem se stal Antonín Kratochvíl.
V roce 1957 mělo plénum MNV 11 členů, rada byla pětičlenná. Na postech předsedy, místopředsedy a tajemníka nedošlo ke změnám. V tomto roce požádali obyvatelé nedalekého statku Výmyslov o přičlenění k Henčlovu.
Po volbách v roce 1960 se počet členů pléna zvýšil na 15, rada měla 7 členů. Antonín Kratochvíl zůstal ve funkci předsedy, místopředsedou byl zvolen František Künstler a tajemníkem Vladimír Null. Roku 1963 se Antonín Kratochvíl odstěhoval do Přerova, dalším předsedou MNV se stal dosavadní místopředseda František Künstler. Ve stejném roce došlo ke změně i na postu tajemníka: Vladimíra Nulla vystřídal Antonín Velčovský ml.
V roce 1964 mělo plénum MNV 21 členů a rada 9 členů. Funkci předsedy MNV dále vykonával František Künstler, novým tajemníkem byl zvolen Josef Heger. Teprve v tomto roce dochází po dohodě s ONV Přerov a občany Výmyslova k připojení obytných budov ve Výmyslově k Henčlovu. Hospodářské budovy nadále zůstaly v držení Vojenských statků a lesů, n. p., Lipník nad Bečvou.
Po volbách v roce 1971 mělo plénum 18 členů a rada 7 členů. Předsedou MNV byl zvolen Jaroslav Karhan, místopředsedou Eduard Němčák a tajemníkem Antonín Velčovský ml. Při MNV působily čtyři komise: finanční, kulturní, veřejného pořádku a komise pro výstavbu.
Další volby do národních výborů se konaly v roce 1976. Předsedou MNV zůstal Jaroslav Karhan, místopředsedou byl zvolen Ing. Ladislav Skácel. Plénum MNV mělo 25 členů a rada byla devítičlenná.
V roce 1979 se na schůzích MNV, MO KSČ i ostatních složek jednalo o připojení Henčlova k Přerovu, k čemuž záhy došlo. K 31. 12. 1979 zanikl MNV Henčlov, od 1. 1. 1980 je Henčlov součástí města Přerova jako Přerov VIII - Henčlov.
V průběhu existence MNV spadal Henčlov nepřetržitě do okresu Přerov. V roce 1950 žilo v Henčlově 370 obyvatel.
V roce 1949 bylo v Henčlově založeno jedno z prvních JZD v tehdejším okrese Přerov. Začalo hospodařit jako menšinové JZD II. typu (rostlinná výroba byla společná, živočišná výroba nikoliv). Prvním předsedou JZD byl Karel Brázda, v roce 1951 jej vystřídal Antonín Brázda. V roce 1953 se dalším předsedou stal Arnošt Kratochvíl. Na jaře 1953 vstoupili do JZD skoro všichni místní zemědělci. Vlivem nerovnoměrného odměňování a nerozhodností přejít na vyšší typ se však JZD ještě téhož roku téměř rozpadlo. V zimě 1955-1956 se konala přesvědčovací kampaň MNV a MO KSČ za účelem rozšíření členské základny JZD. V březnu 1956 přijalo JZD vzorové stanovy III. typu, předsedou byl zvolen Jaroslav Karhan. V letech 1957-1974 mělo JZD pronajato okolo 200 hektarů zemědělské půdy v katastrálním území Podlesí v okrese Bruntál za účelem pastevního odchovu mladého dobytka. Vedoucími farmy Podlesí byli postupně Arnošt Kratochvíl a Bohdan Günther. Roku 1961 byl JZD udělen Řád práce a Rudý prapor ministerstva zemědělství a výživy. V roce 1974 vstoupili do JZD poslední soukromě hospodařící zemědělci. Začátkem roku 1974 došlo sloučením JZD Henčlov a JZD Troubky ke vzniku JZD Československo-sovětského přátelství Troubky. Předsedou družstva byl zvolen Ing. Josef Pátek, jeho náměstkem Jaroslav Karhan.
V období existence MNV Henčlov patřilo k nejdůležitějším událostem vyvlastnění půdy Velkostatku Rokytnice a její rozdělení mezi místní rolníky (1945-1946), povinné scelování pozemků kvůli rozšiřování přerovského letiště (1948-1950), přestavba obecní budovy na sběrnu mléka a kulturní místnost (1955), adaptace školního bytu na dětský útulek, zřízení vodovodu ve škole (1. polovina 60. let), výstavba nové prodejny smíšeného zboží, rekonstrukce místního rozhlasu, realizace nového veřejného osvětlení (2. polovina 60. let), dokončení výstavby kanalizace, dokončení tras vodovodu v celé obci, rekonstrukce pohostinství, úprava hřbitova, zřízení nové vozovky přes obec včetně obrubníků a kanalizačních vpustí (1. polovina 70. let), novostavba mateřské školy (2. polovina 70. let). V Henčlově probíhala rovněž čilá výstavba rodinných domů.
V obci působilo po roce 1945 několik spolků a společenských organizací, mj. Český červený kříž, Český svaz protipožární ochrany, Český svaz žen, vesnická organizace KSČ, Svaz československo-sovětského přátelství, Socialistický svaz mládeže, Svazarm, TJ Sokol, Český svaz chovatelů drobného zvířectva, Myslivecké sdružení.

II. Vývoj a dějiny archivního fondu

Archivní fond vznikl z činnosti Místního národního výboru Henčlov v letech 1945-1979. Fond obsahuje rovněž priora z činnosti Obecního úřadu Henčlov z let 1938-1945 a posteriora z činnosti Městského národního výboru Přerov z let 1980-1987.
Písemnosti MNV byly uloženy ve skříních kanceláře MNV Henčlov v I. poschodí obecního domu.
První archivní prohlídku a skartaci dokumentů MNV Henčlov provedl 6. 5. 1962 archivář Arnošt Paus. Obsahem této skartace byly kromě písemností MNV Henčlov z let 1945-1954 rovněž písemnosti Obecního úřadu Henčlov z let 1870-1945. Materiál z této skartace byl 12. 9. 1962 odvezen do depozitáře Okresního archivu v Přerově na Horním nám. 10 v Přerově (přírůstkové číslo 329/62).
Další skartace písemností MNV Henčlov proběhla 14. 6. 1973 za přítomnosti tehdejšího ředitele archivu PhDr. Vojtěcha Cekoty. Dokumenty z této skartace byly 13. 9. 1973 převezeny do archivního depozitáře v Lobodicích (přírůstkové číslo 18/73).
Dne 1. 2. 1980 se za přítomnosti PhDr. Vojtěcha Cekoty uskutečnila skartace písemností zrušeného MNV Henčlov. Veškeré písemnosti z této skartace byly v týž den odvezeny do depozitáře Okresního archivu v Přerově na Horním nám. 7 v Přerově (přírůstkové číslo 5/80). V roce 1996 byly všechny dokumenty MNV Henčlov převezeny do nové archivní budovy v Henčlově. Podrobnější informace o skartacích viz spis o fondu MNV Henčlov.
Ve fondu Archiv obce Henčlov se nachází jedna kniha, jejíž zápisy částečně vznikly v období existence MNV Henčlov. Jedná se o knihu zápisů ze schůzí finanční komise z let 1932-1945 (1951).

III. Archivní charakteristika archivního fondu

K písemnostem fondu MNV Henčlov, které byly převzaty v roce 1962, sestavil roku 1963 PhDr. Vojtěch Cekota inventář (číslo AP 536). Fond měřil 0,21 bm a tvořilo ho 5 evidenčních jednotek (1 úřední kniha, 3 podací protokoly, 1 karton spisů). Fond měl časový rozsah (1942) 1945-1956.
Vnitřní skartaci, nové uspořádání a inventarizaci celého fondu provedl v květnu a červnu 2009 Bc. Petr Jirák. Fond byl uspořádán podle Pořádacího schématu pro archivní fondy místních národních výborů a městských národních výborů následujícím způsobem:
I. Úřední knihy - 1. Knihy správní
2. Knihy evidenční
3. Knihy pamětní
II. Spisový materiál - 1. Registraturní pomůcky
2. Spisy - Statutární záležitosti organizace, kontrola
- Vnitřní správa a ochrana veřejného pořádku
- Evidence obyvatelstva, matriční záležitosti
- Finance a plánování
- Územní plánování a výstavba obce
- Místní hospodářství
- Doprava, komunikace
- Obchod
- Pracovní síly
- Zemědělství
- Lesní a vodní hospodářství
- Zdravotnictví a sociální péče
- Školství
- Kultura a sport
III. Účetní materiál - 1. Účetní knihy
IV. Ostatní materiál - 1. Fotografie
Před pořádáním fond měřil 2,17 bm. Vnitřní skartací bylo vyřazeno 0,36 bm písemností. Jednalo se převážně o duplicitní materiál, oběžníky, složky, nevyplněné tiskopisy a nevýznamný účetní materiál.
Při pořádání fondu bylo 0,05 bm písemností převedeno do fondu Archiv obce Henčlov a 0,01 bm do nově vytvořeného fondu ČSNS Henčlov.
Fyzický stav archiválií fondu je celkem dobrý. Kniha zápisů ze schůzí pléna MNV z let (1938) 1945-1954 (inv. č. 1) nemá hřbet. Veškeré archiválie fondu jsou sepsány česky.
Fond má časový rozsah (1938) 1945-1979 (1987). Ve dvou případech se ve fondu vyskytují priora Obecního úřadu Henčlov, jedná se o 1 úřední knihu (inv. č. 1) a 1 podací protokol (inv. č. 21). Ve čtyřech případech fond obsahuje posteriora z doby, kdy Henčlov spadal pod Městský národní výbor Přerov. Jedná se o kroniku obce se zápisy z let 1972-1980 (inv. č. 20), pokyny k předání agendy MNV Henčlov po provedené integraci z roku 1980 (inv. č. 29), pozvánky k oslavám dvoustého výročí založení Henčlova z roku 1987 (inv. č. 130) a pohlednici Henčlova z roku 1982 (inv. č. 174).
Součástí některých spisů jsou plány. Jejich popisy jsou uvedeny přímo v regestech příslušných inventárních čísel. Stavební plány soukromé výstavby (inv. č. 90) nejsou podrobně popsány. V příloze jsou uvedena alespoň jména majitelů soukromých staveb a popisná čísla staveb.
Spisový materiál fondu je uložen v 8 kartonech. Dále fond obsahuje 59 úředních knih, 7 podacích protokolů a 7 fotografií. Fond má celkem 174 inventárních jednotek a měří 1,75 bm.

IV. Stručný rozbor archivního fondu

Fond Místní národní výbor Henčlov je dochován mezerovitě. Fond obsahuje pestrý a zajímavý materiál. K nejvýznamnějšímu materiálu fondu patří kronika obce z let 1972-1980 (inv. č. 20), knihy zápisů ze schůzí pléna MNV z let 1945-1960 (inv. č. 1-2), knihy zápisů ze schůzí rady MNV z let 1950-1960 (inv. č. 3-4). Formou spisů zahrnují zápisy pléna MNV období 1947-1976 (inv. č. 44) a zápisy rady MNV období 1960-1976 (inv. č. 45). Zápisy pléna a rady MNV jsou tedy dochovány téměř kompletně, chybí pouze období let 1977-1979. Zápisy komisí MNV se dochovaly rovněž poměrně dobře, což nejvíce platí o finanční komisi, o komisi pro ochranu veřejného pořádku a o kulturně školské komisi.
Ve formě spisů je ve fondu zastoupen ve větší míře např. materiál k volbám z let 1946-1976 (inv. č. 32-39), závazky MNV a organizací z let 1955-1979 (inv. č. 49), záznamy z projednávání přestupků z let 1950-1979 (inv. č. 59). Fond obsahuje poměrně dost materiálu se vztahem k zemědělství a JZD, ze stavební agendy především materiál k soukromé výstavbě včetně mnoha plánů z let 1946-1970 (inv. č. 90). Písemnosti mapující kulturní a sportovní činnost v obci jsou jako u většiny fondů MNV zastoupeny málo.
Fond obsahuje také 39 účetních knih, jedná se především o 7 knih příjmů z let 1960-1978, 13 knih výdajů z let 1957-1978 a 10 pokladních deníků z let 1960-1978.
Součástí fondu je rovněž 6 fotografií obce a 1 pohlednice Henčlova z roku 1982 (inv. č. 173-174).
Doplňující informace k činnosti Místního národního výboru Henčlov obsahuje zejména archivní fond Okresní národní výbor Přerov, který je uložen ve Státním okresním archivu Přerov.

V. Záznam o uspořádání archivního fondu a sestavení pomůcky

Archivní fond uspořádal, inventář vyhotovil a úvodem opatřil Bc. Petr Jirák ve Státním okresním archivu Přerov v roce 2009.
Seznam literatury:

BARTOŠ, Josef - SCHULZ, Jindřich - TRAPL, Miloš: Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1848-1960. Svazek VI. Ostrava 1978.
CHUMCHAL, Milan a kol. Henčlov v minulosti a současnosti. Henčlov 1975.
LAPÁČEK, Jiří - PASSINGER, Břetislav: Pobečví v proměnách času. Přerov 2005.
PAVLICA, Jiří. Příspěvek k dějinám Henčlova. In Sborník Státního okresního archivu Přerov, č. 10, Přerov 2002, s. 81-85.
Nové Přerovsko, 27. 6. 1969, s. 3.

Seznam zkratek:

AP - archivní pomůcka
č. p. - číslo popisné
ČSL - Československá strana lidová
ČSNS - Československá strana národně socialistická
ČSPO - Československý svaz požární ochrany
ČSSD - Československá sociální demokracie
inv. č. - inventární číslo
JZD - jednotné zemědělské družstvo
KSČ - Komunistická strana Československa
LSD - lidové spotřební družstvo
mj. - mimo jiné
MNV - místní národní výbor
MO - místní organizace
MŠ - mateřská škola
NAD - Národní archivní dědictví
n. p. - národní podnik
ONV - okresní národní výbor
SČSP - Svaz československo-sovětského přátelství
SSM - Socialistický svaz mládeže
TJ - tělovýchovná jednota
VLS - Vojenské lesy a statky
ZŠ - základní škola

Příloha:

Inv. č. 90

Plány novostaveb a adaptací rodinných domů a hospodářských budov.
Majitelé: Bajer Antonín (č. p. 74), Bajer František (č. p. 68), Bajer Josef (č. p. 32), Bajer Ladislav (č. p. 54), Brázda Josef (č. p. 100), Brázdová Hedvika (č. p. 21), Coufal Jiří (č. p. 120), Coufal Rudolf (č. p. 72), Coufalová Štefania (č. p. 105), Coufal Vojtěch (č. p. 113), Černošek Josef (č. p. 12), Daněk Ladislav (č. p. 24), Doležel Karel (č. p. 110), Drcmánek Stanislav (č. p. 28), Drcmánek Václav (č. p. 96), Gregovský Jaroslav (č. p. 73), Günther Ladislav (č. p. 48), Harna Josef (č. p. 51), Hebelka Antonín (č. p. 80), Hrubý František (č. p. 49), Hrubý František (č. p. 71), Jakubec Filip (č. p. 104), Kozák Josef (č. p. 22), Kratochvíl Inocenc (č. p. 87), Kratochvíl Karel (č. p. 86), Kratochvíl Lubomír (č. p. 44), Kratochvíl Vladimír (č. p. 9), Künstler František (č. p. 43), Laga Antonín (č. p. 81), Ministr Antonín (č. p. 17), Mituš Jaroslav (č. p. 27), Navrátil Zdeněk (č. p. 82), Němčák František (č. p. 14), Němčák Vratislav (č. p. 76), Němčák František (č. p. 98), Nevřela František (č. p. 78), Nevřela Jan (č. p. 88), Nevřela Stanislav (č. p. 153), Obrtel Antonín (č. p. 60), Obrtel František (č. p. 2), Obrtel Hynek (č. p. 10), Obrtel Josef (č. p. 5), Odstrčil Josef (č. p. 57), Peluha František (č. p. 4), Peluha Karel (č. p. 8), Růžička Bohumil (č. p. 42), Růžička Jan (č. p. 66), Růžičková Marie (č. p. 81), Rybka František (č. p. 52), Rybka František (č. p. 91), Rybka Oldřich (č. p. 46), Rybka Zdeněk (č. p. 68), Skácel Josef (č. p. 53), Skřička František (č. p. 45), Ticháček Antonín (č. p. 16), Trefílek František (č. p. 37), Ticháček Karel (č. p. 99), Velčovský Antonín (č. p. 79), Vrána Antonín (č. p. 15), Wasserráb Josef (č. p. 97).
110 plánů
Název fondu: Místní národní výbor Henčlov
Značka fondu: MNV Henčlov
Časové rozmezí: (1938) 1945-1979 (1987)
Počet evidenčních jednotek: 81 (59 úředních knih, 7 podacích protokolů, 8 kartonů, 7 fotografií)
Počet inventárních jednotek: 174
Rozsah v bm: 1,75
Stav ke dni: 17. 6. 2009
Fond zpracoval: Bc. Petr Jirák
Pomůcku sestavil: Bc. Petr Jirák
Počet stran: 20
Pomůcku schválil: PhDr. Jiří Lapáček, č. j. SOkA-Pr/341/2009