Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Četnická stanice Frýdek 1920-1943
II. Spisový materiál
2. Spisy
b) Všeobecná registratura

11Instrukce, nařízení a vyhlášky nadřízených orgánů v záležitostech policejních zásahů, dodržování živnostenského řádu a maximálních cen, policejní hodiny, potírání žebroty, ochrany památek a telegrafního a telefonního vedení, směrnice pro CPO (torzo)1920-1943karton3
12Šetření krádeží a přestupků zejména proti tiskovému zákonu, dopravních a živnostenských, zprávy o majetkových poměrech žadatelů o podpory v nezaměstnanosti, státní stravovací akce pro uprchlíky, šetření oprávněnosti žádostí o nenastoupení vojenského cvičení, zpráva o výskytu cikánů v regionu v r. 1937, loupežná přepadení hostinců a obchodů skupinou vojínů Slezského pluku v Místku, povolení k vylepení plakátů strany SdP1938karton4
13Podřízení četnictva říšskoněmecké Ordnugspolizei, fonogramy německé státní policie s nařízením předvedení občanů k výslechu do Místku (též Vladimír Škuta), stravovací a ošacovací akce pro uprchlíky z Těšínska, šetření o majetkových poměrech pro nárok na podporu v nezaměstnanosti, prrotižidovská opatření, razie konaná 24. října ve všech dopravních prostředcích za účelem zadržení všech osob židovské národnosti a zabavení jejich peněz a cenností, soupis nemovitostí ve vlastnictví Židů, zpráva o požáru židovské synagogy 14. června, zákaz vstupu potulným cikánům do obvodu okresu, opatření proti protiněmeckým provokacím, zákaz shromažďování, nošení stenokrojů spolků, trikolor aj., upozornění na důvěrnou schůzi bývalého generála Rudolfa Gajdy s představiteli bývalé fašistické strany a národního souručenství1939karton5
14Telefonické příkazy německé státní policie k předvolání občanů k výslechům na četnickou stanici do Místku, pátrání po uprchlých vězních a válečných zajatcích, personální a služební instrukce, žádosti o odškodnění evakuovaných občanů z Těšínska, šetřeních jejich majetkových poměrů, zničení obrazů, bust a soch upomínajících ČSR, oslava vítězného zakončení německého tažení na západě, seznamy zakázaných filmů, tiskovin a knih, výkaz veřejných úřadů a ústavů v politickém okrese Frýdek, seznam čerpacích stanic, situační hlášení o zásobování obyvatelstva, škody po povodni v květnových dnech, utonutí dvou osob1940karton6
15Telefonické příkazy německé státní policie k předvoláním občanů k výslechům na četnickou stanici do Místku, personální a služební instrukce též pro styk s židovským obyvatelstvem, pátrání po uprchlých vězních (též František Prokop uprchl z Gestapa), šetření o pravdivosti škod vzniklých evakuovaným z Těšínska, šetření zásobovacích a cenových přestupků, kontroly zaplombovaných odstředivek, máselnic a šrotovníků, výkaz dřevařských podniků, seznam kostelů a modliteben, zastavení činnosti a zajištění jmění tělovýchovných spolků Sokol a Orel, výtah z katastru nemovitostí Alfreda Landsbergra, vyšetřování krádeže potravinových lístků z budovy okresního úřadu a popsání záchodu písmenem "V", poškození plakátu NSDAP, přestupky zákona o potulných cikánech, "usídlovací akce cikánů"1941karton7
16Služební instrukce k jazykové úpravě úředních tiskopisů, k preventivnímu potírání zločinnosti - zajištění a dodání do pracovního tábora všech zločinců, pátrání po uprchlých, vytypované úkryty ve městě, kde by mohly přebývat hledané osoby, zákaz výplat podpor příslušníkům zatčených zaměstnanců, seznam hotelů a horských chat v okrese, jízdní řád Frýdek - Bílý Kříž (torzo)1942karton8
17Služební instrukce, pátrání po uprchlých válečných zajatcích, Židech, cikánech, razie na cikány, fonogramy německých orgánů s příkazy zatčení, eskorty k soudu ap., protiletecká ochrana, popis stavu městské policie a četnictva (torzo)1943karton8
18Zprávy o zatčení pachatelů krádeží, přestupků tuláctví, žebroty, mravnostních deliktů a nedovoleného návratu, mj. 1938 zatčení členů SdP za sdružování státu nepřátelské - též zatčení Jana Pindura, pozdějšího komisaře města, vojenské zběhnutí, urážky československého státu, napadení židovského obchodníka, 1939 za urážky Adolfa Hitlera, útěky z pracovního tábora1938-1943karton9
19Instrukce pro služební styk četnictva s říšskoněmeckými úřady, označení veřejných budov německými nápisy, odstranění symbolů ČSR, užívání protektorátních vlajek a praporů, zavedení němčiny v úředním styku, kurzy německého jazyka 1939-1941karton10
20Zařazení četnictva ze Slovenska a Podkarpatské Rusi 1939-1941karton10
21Vyhlášky o omezeních pro židovské obyvatelstvo, seznam Židů1940-1942karton10
22Evidování cikánů a osob žijících kočovným životem, zákaz kočování1928-1942karton10
23Situační zprávy o poměrech a smýšlení obyvatelstva (torzovité)1939-1943karton10
24Dohled na výkon hospodářské kontroly, přestupky a nařízení o vázáném hospodářství1941-1942karton10
25Požárně policejní prohlídky domů, zprávy o požáru židovské synagogy, klubovny DTJ, tkalcovny fy A. Landsberger aj.1939karton10
26Četnické silniční kontroly, evidence motorových vozidel, výkazy kontrolovaných automobilů1938-1942karton10
27Dohled nad dodržováním cenzury filmů, zamezení protiněmeckých projevů při filmových představeních1939-1941karton10