Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Státní okresní archiv Karviná
INVENTÁŘE A KATALOGY
Číslo listu NAD : 178
Evidenční číslo pomůcky: 157
Spořitelna a záložna Bohumín
(1885) 1888 – 1952
INVENTÁŘ
Zpracovala: Silvie Hanáková
Karviná 2008
OBSAH
Úvod str. 3 - 6
I. Úřední knihy
1. Správní knihy str. 7
II. Spisový materiál
1. Registraturní pomůcky str. 8
2. Spisy str. 8
III. Účetní materiál
1. Účetní knihy str. 9
2. Účetní spisy str. 9
2
ÚVOD
I. Vývoj původce archivního fondu
Bohumínskou spořitelnu v Bohumíně pod názvem Oderberger Sparkasse založila obec
Bohumín–město (Starý Bohumín) v roce 1888. Tímto ústavem byla v roce 1908 zřízena
pobočka v Novém Bohumíně. Dodatečně však bylo zjištěno, že zřízení této sběrny a platebny
nebylo schváleno příslušnými úřady. Ministerstvo jej dodatečně schválilo, a to pod
podmínkou, že pokud by obec Nový Bohumín a nebo jiná k tomu povolaná korporace
s povolením státního úřadu dozorčího v Novém Bohumíně zřídila samostatnou spořitelnu,
Bohumínská spořitelna tuto svou sběrnu a platebnu zruší. Původní německý název se udržel
až do roku 1925, kdy se výbor na své schůzi 21. prosince 1925 usnesl, aby spořitelna vedle
německého názvu - Oderberger Sparkasse, vedla také české označení - Bohumínská
spořitelna. Zápisy ze schůzí ředitelství a výboru byly vedeny pouze v německém jazyce,
teprve od roku 1924 byly vedeny dvojjazyčně.
Spořitelna úřadovala v budově radnice v Bohumíně-městě a nová pobočka na nádraží
v ulici Františka Josefa číslo 341 v Novém Bohumíně.
V roce 1938 při záboru Bohumína Poláky byla ze spořitelny utvořena polská
Komunalna Kasa Oszczędności, která podstatu české spořitelny začala likvidovat.
Za německé správy v době 2. světové války byla spořitelna převzata místní pobočkou
Kreissparkasse Teschen, která pokračovala v likvidaci staré Bohumínské spořitelny a počala
svou činnost jako nová pobočka německé spořitelny. Knihy a listinný materiály byly z části
odvezeny do Svitav a některé věci odvlečeny i do Polska.
Když po osvobození republiky do 20. června 1945 nebyl ani do jednoho místního
peněžního ústavu dosazen národní správce, usnesly se oba místní národní výbory jak
v Bohumíně–městě, tak i v Novém Bohumíně na dosazení správy a za tímto účelem
jmenovaly správcem spořitelny pana Karla Reslera, bývalého úředníka Bohumínské
spořitelny. Ten převzal správu jak spořitelny, tak i jejich nemovitostí, jmenovitě hotelu Grand
v Novém Bohumíně, a zahájil dne 20. června 1945 bez jakýchkoliv pomůcek úřadování
v místnostech bývalého Úvěrního ústavu s povolením místního národního výboru. Správa
byla myšlena tak, že spořitelna zahájí činnost úplně od začátku, bez ohledu na starou podstatu
jak Bohumínské spořitelny, tak i bývalé pobočky Kreissparkasse Teschen. Dekretem
Zemského národního výboru v Brně ze dne 15. června 1945 byl ustanoven národním
správcem Bohumínské spořitelny Karel Stark, účetní spořitelny města Žďáru nad Sázavou
a jeho přidělencem Bohuslav Heřman, úředník Spořitelny města Vizovic. Kromě nich byli při
nastoupení národní správy v ústavu zaměstnáni zatímní správce Karel Resler, bývalý ředitel
Kreissparkasse Teschen František Mrazek, paní Eliška Rösslová, úřednice, Eduard Stiller,
zřízenec z bývalé pobočky a Jarmila Sudníková, bezplatná volontérka.
V červnu roku 1947 se Národní fronta města Bohumína a Nového Bohumína usnesla
jmenovat do spořitelny poradní sbor, a to čtyřčlenný se třemi náhradníky. Také zde byla
3
zavedena čtyřčlenná správní komise se čtyřmi náhradníky, jejíž první schůze se konala
24. června 1948.
Rok 1948 je pak ve znamení sporů o to, zda stará Bohumínská spořitelna je, či není
konfiskátem. Až v následujícím roce bylo rozhodnuto, že Bohumínská spořitelna konfiskátem
není.
Následně ministerstvo financí přikázalo přeměnu spořitelny v jednotku lidového
peněžnictví, a to Okresní spořitelnu a záložnu v Bohumíně. Zároveň byla zrušena správní
komise a nově jmenována pětičlenná zatímní správa. Za okresní spořitelnu se měli
podepisovat nejméně dva členové zatímní správy nebo jeden člen zatímní správy a jí
zmocněný prokurista. Ústav se měl řídit vzorovými stanovami vydanými pro bývalé
všeobecné záložny, pokud tyto stanovy nebyly v rozporu se zákonem č. 181/1948 Sb. Dále
byli jmenováni - vedoucím úředníkem Karel Stach a jeho náměstkem Bohuslav Heřman. Tato
celková změna právních poměrů nebyla do rejstříku zapsána. Dne 27. října 1948 byla svolána
ustavující schůze zatímní správy, ve které byl jejím předsedou jmenován Jan Vilímec a jeho
zástupcem Jan Skalička.
Vzhledem k tomu, že vládním nařízením č. 38/1949 Sb. ze dne 18. ledna 1949 byly
nově upraveny obvody a sídla okresních národních výborů a tato změna se dotkla
i Bohumína, nařídilo ministerstvo financí změnu Okresní spořitelny a záložny na Spořitelnu
a záložnu v Bohumíně a její přičlenění k vyrovnávacímu místu Okresních spořitelen a záložen
v Ostravě. Členský podíl byl stanoven na 100 Kčs. Další podmínky, osoby zatímní správy
i vedoucích, zůstaly nezměněny. Po těchto konečných změnách byla teprve z obchodního
rejstříku vymazána stará firma Bohumínská spořitelna a národní správa. Tentýž den byla
zapsána firma Spořitelna a záložna, smlouva společenská, výše členského podílu, i zatímní
správa, která zůstala totožná tak, jak byla jmenována dekretem ministerstva financí z 9. října
1948. Byla pouze nahrazena osoba JUDr. Němčíka Ludvíkem Bendou. Také tato změna osob
byla do rejstříku zapsána stejně jako jména prokuristů Karla Stacha a Bohuslava Heřmana.
Na příkaz ministerstva financí zrušila Spořitelna a záložna svou pobočku v Novém
Bohumíně.
Záložně – Kampeličce ve Skřečoni bylo nařízeno, aby se sloučila se Spořitelnou
a záložnou v Bohumíně, a to podle stavu k 31. prosinci 1948. Účetní provedení tohoto
sloučení bylo uskutečněno dne 31. prosince 1949.
K 1. lednu 1953 začala působit Spořitelna a záložna Bohumín jako pobočka Státní
spořitelny v Ostravě.
II. Vývoj a dějiny archivního fondu
Fond Spořitelna a záložna Bohumín byl do Státního okresního archivu Karviná
převzat z České státní spořitelny, okresní pobočky Karviná dne 26. října 1978 č. př. 28/1978,
čj. ar 470/78, obsahoval knihy a spisy z let 1882 – 1950. Podací protokol z let 1947 – 1948
4
byl převzat 20. března 2002, č. př. 28/2002, čj. ar 361/2002 z České spořitelny, a. s., oblastní
pobočky v Karviné.
Fond se dochoval v dobrém fyzickém stavu, avšak velmi mezerovitě.
III. Archivní charakteristika archivního fondu
Fond Spořitelna a záložna Bohumín obsahuje písemnosti z let (1885) 1888 – 1952. Byl
inventarizován podle Základních pravidel pro zpracování archivního materiálu na základě
uměle vytvořeného schématu:
I. Úřední knihy
1. Správní knihy
II. Spisový materiál
1. Registraturní pomůcky
2. Spisy
III. Účetní materiál
1. Účetní knihy
2. Účetní spisy
Pro malý rozsah dochovaného materiálu nebyla kapitola Spisy členěna na další
podkapitoly. Priora fondu tvoří opisy zápisů ze schůzí městského zastupitelstva, ve kterých
bylo projednáváno založení spořitelny. Při inventarizaci fondu byla provedena vnitřní skartace
duplicitních dokumentů zanedbatelného rozsahu. Jazykem fondu je němčina a čeština,
vyskytují se zde však i dokumenty v polštině. Fond obsahuje 29 inventárních jednotek a 17
evidenčních jednotek, z toho 14 úředních knih, 1 podací protokol a 3 kartony o celkové
metráži 0,59 bm. Vzhledem k malému rozsahu fondu nebyly k inventáři pořízeny rejstříky.
IV. Stručný rozbor obsahu archivního fondu
Fond Spořitelna a záložna Bohumín (1885) 1888 – 1952 zaznamenává obtíže se
schválením stanov spořitelny mezi lety 1885 - 1888 a jejich změny v průběhu let
následujících. Nejrozsáhlejší součástí fondu jsou protokoly ze zasedání ředitelství a výboru
spořitelny. Výsledky činnosti jsou shrnuty v tištěných účetních závěrkách, jejichž součástí
jsou i seznamy úředníků a členů jednotlivých spořitelních orgánů.
5
V. Záznam o uspořádání archivního fondu a sestavení pomůcky
Fond v roce 2008 uspořádala, inventář sestavila a úvod zpracovala Silvie Hanáková ve
Státním okresním archivu Karviná.
6
Název fondu : Spořitelna a záložna Bohumín
Značka fondu : SaZ Bohumín
Časové rozmezí : (1885) 1888 - 1952
Počet evidenčních jednotek : 18 (14 úředních knih, 1 podací protokol, 3 kartony)
Počet inventárních jednotek : 29
Rozsah v bm : 0,59
Stav ke dni : 15. 9. 2008
Fond zpracoval : Silvie Hanáková
Pomůcku sestavil : Silvie Hanáková
Počet stran : 10
Inventář schválil : PhDr. Irena Hajzlerová, SOkA-KA/462/2008
dne 15. 9. 2008
7