Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Státní okresní archiv Karviná
INVENTÁŘE A KATALOGY
Číslo listu NAD : 42
Evidenční číslo pomůcky: 158
Fryštátská spořitelna Fryštát
1882 – 1948
INVENTÁŘ
Zpracovala: Silvie Hanáková
Karviná 2008
OBSAH
Úvod str. 3 - 5
I. Úřední knihy
1. Správní knihy str. 6
II. Spisový materiál
1. Spisy str. 7
III. Účetní materiál
1. Účetní knihy str. 8
2. Účetní spisy str. 8
2
ÚVOD
I. Vývoj původce archivního fondu
Městská spořitelna ve Fryštátě byla založena roku 1882 jako německá spořitelna pod
názvem Freistädter Sparkasse. Teprve v roce 1928 začala užívat českého názvu – Fryštátská
spořitelna. Od roku 1930 je uváděn název ve třech jazycích – česky: Fryštátská spořitelna,
německy: Freistädter Sparkasse a polsky: Frysztacka kasa oszczędności. Za polské okupace se
změnila na Towarzystwo oszczędności i zaliczek. Za Německa byla připojena ke
Kreissparkasse Teschen. V obou okupacích ztráceli čeští a později i polští vkladatelé všechny
své úspory. Po osvobození musela spořitelna vyvinout hodně námahy, aby vklady
slovanských vkladatelů byly uznány za platné.
Po osvobození se Fryštátská spořitelna dala do úřadování ihned poté, co převzala
budovu, bez knih, bez inventáře a s prázdnou pokladnou. Přesto se jí podařilo vyjednat úvěr
ve výši dvou miliónů Kčs na financování obchodníků, kteří byli pověřeni nákupem životních
potřeb u Národní banky v Praze a Ostravě. Tato částka, poskytnutá Národní bankou, byla
minimem, jaké mohlo být spořitelně poskytnuto. Několika naléhavými intervencemi v Praze
bylo dosaženo toho, že už v červenci 1945 byly vyměňovány na celém okrese říšské marky za
československé koruny. Zaměstnanci Fryštátské spořitelny za dvacet hodin denně stáhli
72 000 000 říšských marek. Fryštát měl sice po osvobození tři průmyslové závody, ale žádný
z nich nebyl schopen zahájit provoz bez finanční podpory. Bylo nutno opravit trať, poškozené
budovy a stroje a platit 1 200 zaměstnanců. Na všechny tyto věci poskytovala Fryštátská
spořitelna půjčku. Tu vyplácela měsíčně po dobu jednoho a čtvrt roku všem závodům ve výši
4 000 000 Kčs. Půjčovala tak dlouho, až byly továrny schopny vydělat si na sebe vlastní
prací.
Za měnové reformy, od 1. června do 31. prosince 1945, navštěvovalo Fryštátskou
spořitelnu každý den průměrně 1 033 vkladatelů. V té době byla Fryštátská spořitelna
ústředním peněžním ústavem v okrese.
Vedení tohoto ústavu u vlády apelovalo o nutnou záchranu vkladů, ukládaných za
první republiky u peněžních ústavů na Těšínsku a pokládaných po osvobození za ztracené.
Byly to většinou úspory drobných vkladatelů, kteří si našetřili peníze v době příznivých
okolností před rokem 1938 na výstavbu rodinných domků. Zásluhou Fryštátské spořitelny
bylo zachráněno na Těšínsku přes 450 000 000 K, které byly uloženy u různých peněžních
ústavů bývalé Kreissparkasse Teschen. Vklady střadatelů byly převedeny na československé
koruny a uloženy na vázaný vklad.
Fryštátská spořitelna pomohla vystavět 50 nových bytů, opravila domy, cesty a ulice
poškozené válkou. Veřejná nemocnice v Bohumíně byla opravena půjčkou 4 000 000 Kčs.
Od osvobození do začátku roku 1949 bylo Fryštátskou spořitelnou zapůjčeno na tyto účely
více než 40 000 000 Kčs.
3
Totéž co Fryštátská spořitelna činily i ostatní peněžní ústavy v Karviné. Mnohdy se
však jejich činnosti křížily. Proto se ihned po únoru 1948 uvažovalo o spojení všech
peněžních ústavů v jeden celek. Po několika vnitřních opatřeních došlo 1. června 1948
ke spojení Fryštátské spořitelny s Občanskou záložnou, pobočkou Pozemkového ústavu
v Olomouci se sídlem v Karvinné a pobočkou Ostravské spořitelny rovněž se sídlem
v Karvinné, a to ještě před vydáním zákona o organizaci peněžnictví č. 181/1948 Sb. Dohoda
o spojení byla ujednána 20. května 1948 a sloučení schváleno 30. září 1948. Spojením všech
čtyř peněžních ústavů vznikl jeden jediný ústav, nazvaný Okresní spořitelna a záložna
v Karviné.
II. Vývoj a dějiny archivního fondu
Fond vznikl z činnosti Fryštátské spořitelny ve Fryštátě. Dne 26. října 1978 převzal
Státní okresní archiv Karviná pod př. č. 39/1978, čj. ar 470/78, dokumenty z České státní
spořitelny, okresní pobočky Karviná obsahující zejména protokoly představenstva a hlavní
bilanční knihy. Protokoly správní rady, dozorčí rady, představenstva, matrika členů a bilanční
kniha byly převzaty 20. března 2002 pod př. č. 31/2002, čj. ar 361/2002, z České spořitelny,
a. s., oblastní pobočky v Karviné.
Fond se dochoval v dobrém fyzickém stavu, avšak velmi mezerovitě.
III. Archivní charakteristika archivního fondu
Písemnosti fondu Fryštátská spořitelna Fryštát spadají do let 1882 - 1948. Fond byl
inventarizován podle Základních pravidel pro zpracování archivního materiálu na základě
uměle vytvořeného schématu:
I. Úřední knihy
1. Správní knihy
II. Spisový materiál
1. Spisy
III. Účetní materiál
1. Účetní knihy
2. Účetní spisy
4
Kapitola Spisy nebyla pro malý rozsah materiálu roztříděna do podkapitol.
Při pořádání bylo 0,12 bm archiválií vyčleněno k jiným fondům - Občanské záložně
Fryštát 1925 – 1948 (0,09 bm) a Slezské záložně Fryštát 1921 – 1934 (0,03 bm).
Převládajícím jazykem písemností je němčina, ale objevuje se i polština a čeština.
Fond obsahuje 25 inventárních jednotek a 23 evidenčních jednotek, z toho 21 úředních
knih a 2 kartony o celkové metráži 0,67 bm. Vzhledem k malému rozsahu fondu nebyly
k inventáři pořízeny rejstříky.
IV. Stručný rozbor obsahu archivního fondu
Fond Městská spořitelna Fryštát 1882 – 1948 obsahuje zejména knihy protokolů, a to
ze schůzí ředitelství, představenstva, revizního odboru a poradní komise národního správce.
Důležitým zdrojem informací o hospodaření spořitelny jsou tištěné roční účetní závěrky z let
1887 – 1939.
V. Záznam o uspořádání archivního fondu a sestavení pomůcky
Fond v roce 2008 uspořádala, inventář sestavila a úvod zpracovala Silvie Hanáková ve
Státním okresním archivu Karviná.
5
Název fondu : Fryštátská spořitelna Fryštát
Značka fondu : FS Fryštát
Časové rozmezí : 1882 - 1948
Počet evidenčních jednotek : 23 (21 úředních knih, 2 kartony)
Počet inventárních jednotek : 25
Rozsah v bm : 0,67
Stav ke dni : 15. 9. 2008
Fond zpracoval : Silvie Hanáková
Pomůcku sestavil : Silvie Hanáková
Počet stran : 9
Inventář schválil : PhDr. Irena Hajzlerová, SOkA-KA/461/2008
dne 15. 9. 2008
6