Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Inventáře a katalogy Státního okresního archivu OpavaČíslo listu NAD: 774
Evid. číslo pomůcky: 859

Tenisový klub Opava
1898 - 1928

INVENTÁŘ


Zpracovala: PhDr. Marta Medková

Opava 2009
OBSAH


Úvod 3

Seznam základních pramenů a literatury 7


I. Úřední knihy
1. Evidenční knihy 8

II. Spisový materiál
1. Spisy 8

III. Účetní materiál
1. Účetní spisy 9

IV. Ostatní materiál
1. Tiskoviny 9ÚVOD

I. Vývoj původce archivního fondu


Právem spolčovacím bylo chápáno právo dobrovolně se sdružovat v právnickou osobu (spolek) k určité povolené činnosti. Podrobnosti upravovaly jednotlivé zvláštní zákony a nařízení, nejstarším byl císařský patent č. 253/1852 ř. z., který se původně vztahoval na všechny spolky. Spolkovým zákonem z 15. listopadu 1867, č. 134/1867 ř. z. byla jeho platnost omezena jen na spolky výdělečné. Nový spolkový zákon opustil dříve platnou zásadu koncesní, podle níž mohl spolek vzniknout teprve na základě úředního povolení (koncese), a přiklonil se k liberálnějšímu stanovisku zaručujícímu větší spolčovací svobodu. Pokud nebyl spolek úředně zakázán, mohl zahájit činnost. Zamýšlené utvoření spolku museli petenti oznámit zemskému úřadu, případně ministerstvu vnitra a připojit návrh stanov. Úřad mohl utvoření spolku zakázat, byl-li spolek podle svého účelu nebo stanov protizákonný nebo pro stát nebezpečný, nebo pokud by svou činností narušoval veřejný klid a pořádek. Tento na svou dobu moderní a pokrokový zákon vedl k nebývalému rozvoji spolkového života zakládáním širokého spektra spolků, mezi nimiž nechyběly ani kluby a spolky s tělovýchovným či sportovním zaměřením.
V roce 1894 byla v Opavě založena volná společnost hráčů tenisu, která se v dubnu 1901 transformovala na spolek s názvem Lawn-Tennis-Club in Troppau. První stanovy spolku byly schváleny Zemskou vládou slezskou v Opavě 19. dubna 1901. Účelem spolku byla péče, podporování a rozšiřování tenisu a příbuzných sportovních odvětví.
Na ustavující I. valné hromadě 21. dubna 1901 byl zvolen pětičlenný výbor a dva náhradníci, dvoučlenný revizní výbor a dva smírčí rozhodčí. Předsedou klubu se stal Wolfgang hrabě Chotek a jednatelem baron Nicolaus Pfusterschmid von Hardtenstein. Lawn-Tenis-Club in Troppau byl po celou dobu své aktivní existence sociálně ještě exkluzivnější než tenisové spolky ve srovnatelně velkých městech. Díky statutu zemského hlavního města se v Opavě koncentroval značný počet nositelů šlechtických titulů, kteří nově ustavenému spolku jednoznačně dominovali. V roce 1903 bylo z 61 členů jen 8 nešlechticů, z občanských vrstev do spolku vstupovala pouze elita formátu intelektuála, historika umění Edmunda Wilhelma Brauna nebo rodina teprve později nobilitovaného továrníka Janotty. Tenisový klub byl členem rakouského tenisového svazu (Österreichischer Lawn-Tennis-Verband). IV. řádná valná hromada, která se konala 2. března 1905, zvolila kromě předsedy (nadále Wolfgang Chotek) a jednatele (nadále Dr. Nicolaus Pfusterschmid) další tři místopředsedy. Ke změně v předsednictví klubu došlo o dva roky později, a to na VI. řádné valné hromadě 22. února 1907, kdy byl novým předsedou jmenován Dr. Pfusterschmid a jednatelem Dr. Rudolf von Bastl-Bastl. Přesně o rok později se na VII. řádné valné hromadě novým spolkovým předsedou stal okresní hejtman Franz Klingner, zvoleni byli rovněž dva místopředsedové (Marie von Schönau a Karl von Wirkner) a nový jednatel Max von Rolsberg. VIII. řádná valná hromada 18. února 1909 přinesla další změny ve vedení klubu. Funkce předsedy se ujal Karl von Wirkner, místopředsedy se stali Marie von Schönau, Franz Klingner a Alexius Komers, jednatelem zůstal Max von Rolsberg. Na následující valné hromadě 1. března 1910 nahradila Marianne Janotta ve funkci dosavadního místopředsedu Komerse. XI. řádná valná hromada, která se konala 3. března 1912, zvolila do vedení klubu jako předsedu opět Karla von Wirknera, jako místopředsedu Marii von Schönau a dva jednatele Mariannu Janotta a Maxe von Rolsberga. Dosavadní místopředseda Franz Klingner z klubu vystoupil. Zřejmě posledním předsedou klubu byl od roku 1914 dvorní rada Karl Roth von Rothenhorst. Členskou základnu tvořili řádní a tzv. podporující členové, od roku 1905 také účastníci (Teilnehmer). Způsob jejich přijímání do klubu, jejich práva a povinnosti blíže upravovaly stanovy. Řádní členové měli na valné hromadě hlasovací právo, platili ovšem mnohem vyšší spolkové příspěvky než členové podporující. V době vzniku měl klub 29 řádných a 9 podporujících členů, v letech největšího rozkvětu (1903 - 1905) v něm bylo evidováno celkem asi 60 členů. Charakteristická však byla značná fluktuace členské základny.
Tenisový klub si od cyklistického spolku až do jeho zániku v roce 1909 pronajímal dvorce situované ve vnitřním prostoru velodromu v opavských městských sadech. Nástupce Deutscher Sportverein (dále DSV), který si na místě závodní dráhy zřídil fotbalové hřiště, se zavázal poskytnout tenisovému klubu odpovídající náhradu. Ten tak mohl od roku 1909 využívat dvorců u fotbalového hřiště, po jeho zániku a vystavění travnatého fotbalového hřiště musel DSV nabídnout Lawn-Tennis-Clubu náhradní kurty.
První domácí tenisový turnaj proběhl už v červnu 1902. Mezníkem spolkové historie se stalo pořádání I. mezinárodního tenisového turnaje v Opavě v červnu 1903. To si vynutilo po složitém jednání s majitelem sportoviště (I. schlesischer Radfahrerverein) vybudování nové klubovny, jejíž polovinu si tenisový klub pronajal a předem uhradil dlouhodobé nájemné a která sloužila jako šatny hráčů a skladiště sportovních potřeb. Od roku 1906 pomáhal hráčům klubu pozvednout výkonnost najatý trenér Franz Jankowitsch z Vídeňského Nového Města. Zdá se však, že vysoké náklady spojené s činností klubu přesáhly jeho ekonomické možnosti. Koncem roku 1907 museli řádní členové mimořádnými příspěvky uhradit peněžní schodek a finanční situaci se ani v následujících letech nedařilo stabilizovat. Pro sezónu 1909 klub z finančních důvodů upustil od angažování trenéra a usnesl se vystoupit z rakouského tenisového svazu. K tomu však zřejmě nedošlo, neboť svaz i v dalších letech požadoval zaplacení ročního členského příspěvku. Se vznikem spolku DSV začala činnost tenisového klubu stagnovat a ještě před první světovou válkou pak jevil akutní příznaky úpadku, čitelné z klesajícího počtu členů a ochabující turnajové aktivity. Od roku 1918 už nevykazoval žádnou činnost a 29. prosince 1923 už nebylo komu doručit oznámení o úředním rozpuštění spolku, neboť členové výboru buďto zemřeli nebo se odstěhovali do zahraničí. Ze spolkového katastru byl Lawn-Tennis-Club vymazán na počátku ledna 1924.
Lawn-Tennis-Club byl pro nižší sociální vrstvy uzavřen pro vysoké finanční i formální nároky. Proto došlo k založení nové, spíše středostavovské organizace zřejmě nejdříve v rámci cyklistického spolku. Jako datum svého vzniku uváděla tenisová společnost kolem obchodního zástupce firmy Remington Josefa Neubauera rok 1905. Kroužek zřejmě využíval i kurty, které se od roku 1901 mimo bruslařskou sezónu upravovaly na místě kluziště. Po zániku I. schlesischer Radfahrerverein se tenisová sekce stala součástí v roce 1909 nově vzniklého spolku DSV (Tennissektion des Deutschen Sportvereines) a začala hrát na kurtech u fotbalového hřiště v Městských sadech, kde pořádala mezinárodní i domácí turnaje. V roce 1914 zde měla k dispozici už osm kurtů. DSV byl rovněž členem rakouského tenisového svazu, po vzniku ČSR pak německého tenisového svazu (Deutscher Lawn-Tennis-Verband in der Tschechoslowakischen Republik). V čele DSV působil dlouhá léta všestranný sportovec, primář psychiatrické léčebny v Opavě MUDr. Stefan Felkl, po něm ředitel Ottokar Jadrniczek, od roku 1925 ředitel Zemského finančního ředitelství v Opavě Adolf Möller a od roku 1938 lékař Dr. Anton Fortwaengler. V čele tenisové sekce DSV stáli Josef Neubauer,
Dr. Jaro Poteschil a Ottokar Jadrniczek.
Mezi oběma tenisovými kluby se i přes sociální napětí mezi členy rozvinula přátelská spolupráce, o čemž svědčí turnaje, na nichž se organizačně podíleli zástupci obou spolků. Někteří členové stagnujícího tenisového klubu přešli do řad aktivnější tenisové sekce. Tenisová sekce DSV prokázala na rozdíl od Lawn-Tennis-Clubu větší životaschopnost a v prvorepublikové éře se mohla pochlubit některými solidními hráči i hráčkami. Vynikala mezi nimi především Margarete von Janotta, která byla i výbornou krasobruslařkou. Na přelomu července a srpna 1926 uspořádala tenisová sekce v Opavě již VII. mezinárodní tenisový turnaj, o její činnosti v dalších letech však již informace chybí.
Po sloučení Slezska s Moravou a zrušení Zemské správy politické ve Slezsku s účinnosti k 1. prosinci 1928 se stal nejvyšším zemským úřadem Zemský úřad v Brně, který převzal i spolkovou agendu existujících spolků, včetně vedení spolkového rejstříku.
Po mnichovském diktátu a obsazení pohraničních oblastí země České a Moravskoslezské německými okupanty počátkem října 1938 docházelo na zabraném území tzv. Sudetské župy (Sudetengau) k nastolení nacistického režimu rychlým zaváděním německé správy. Na základě nařízení říšského komisaře (Der Reichskomissar für Sudetendeutsche Gebiete) z 22. října 1938 zveřejněném v Úředním věstníku pro sudetoněmecké území (Verordnungsblatt für die Sudetendeutschen Gebiete), číslo 7 z 26. října 1938 o rozpuštění, převedení a včleňování organizací na sudetoněmeckém území a na základě dalších opatření zvláštního komisaře (Der Stillhalterkomissar für Organisationen in den sudetendeutschen Gebieten), který působil do 15. září 1940, byla naprostá většina (asi 4/5) všech spolků zrušena. Ze spolkového rejstříku Zemského úřadu v Brně byl spolek Deutscher Sportverein se sídlem v Opavě vymazán na počátku roku 1940 pod číslem jednacím 5999/40, neboť se územní změnou stal spolkem, jehož sídlo leželo mimo hranice Protektorátu Čechy a Morava.


II. Vývoj a dějiny archivního fondu


Fond vznikl především z činnosti německého tenisového klubu (Lawn-Tennis-Club in Troppau) a okrajově z činnosti souběžně, ale déle působící tenisové sekce (Tennissektion des Deutschen Sportvereines Troppau). Písemnosti byly původně uloženy v Zemském archivu v Opavě, odkud byly koncem roku 1961 v rámci delimitace fondů místní a okresní provenience předány do Okresního archivu v Opavě, Otická č. 15. Jednalo se o dva kartony spisového materiálu, které byly evidovány 4. prosince 1961 pod číslem přírůstku 143/61. V roce 1980 byl tento archivní materiál přestěhován a uložen do nového depozitáře Okresního archivu v Opavě, Lidická 2a. Malá část dokumentů se nacházela ve Slezském studijním ústavu v Opavě jako součást tzv. Literárního archivu a v roce 1980 byla předána Zemskému archivu v Opavě. Tento dodatek Zemský archiv v Opavě později předal do okresního archivu, kde byl evidován 7. srpna 1995 pod číslem přírůstku 23/95. Celý fond zůstal i po archivním zpracování uložen v depozitáři Státního okresního archivu v Opavě, Lidická 2a.


III. Archivní charakteristika archivního fondu


Písemnosti opavského tenisového klubu a potažmo tenisové sekce německého sportovního spolku se dochovaly z let 1898 - 1928, a to částečně ve špatném fyzickém stavu (archiválie jsou křehké, lámavé, mají trhliny, přelomení a jsou poškozeny prachem). Fond je mezerovitý a tvoří ho dvě evidenční knihy z let 1901 - 1907, pozvánky a protokoly z valných hromad, včetně výročních zpráv z let 1901 - 1912, spolkové stanovy z let 1901 - 1905, spisy o přípravě a organizaci prvního domácího turnaje v roce 1902, běžná spolková korespondence z let 1901 - 1924, angažování tenisového trenéra v letech 1906 - 1909 a účetní doklady z let 1901 - 1927. Oddíl tiskovin pak zahrnuje publikaci o tenisové hře z roku 1898, brožuru berlínského tenisového klubu z roku 1902, tištěné programy a rozpisy domácích tenisových turnajů konaných oběma spolky v letech 1903 - 1926 a programy cizích turnajů z let 1902 - 1928. Všechny tyto dokumenty jsou v německém jazyce.
Z hlediska provenience obsahuje fond z převážné části archiválie vzniklé z činnosti tenisového klubu a v menší míře pak archiválie týkající se tenisové sekce. Jde především o tištěné programy a rozpisy turnajů pořádaných tenisovou sekcí v letech 1910 - 1926. Vzhledem k malému rozsahu písemností, a protože se nedochoval žádný další materiál tenisové sekce DSV, byly všechny písemnosti ponechány jako součást jednoho fondu s názvem Tenisový klub Opava.
Fond byl nově uspořádán v roce 2009 ve Státním okresním archivu Opava podle platných metodických návodů pro zpracování archivního materiálu (Metodické návody a instrukce pro zpracování archivního materiálu - zvláštní příloha k Sborníku archivních prací X/1960, č. 2):


I. Úřední knihy
1. Evidenční knihy

II. Spisový materiál
1. Spisy

III. Účetní materiál
1. Účetní spisy

IV. Ostatní materiál
1. Tiskoviny

Při pořádání nebyla provedena žádná vnitřní skartace. Vzhledem k malému rozsahu fondu a přehlednosti jeho zpracování nebyly k inventáři vyhotoveny rejstříky. Fond o rozsahu 0,26 bm tvoří 12 inventárních a 4 evidenční jednotky, a to 2 úřední knihy a 2 kartony.


IV. Stručný rozbor obsahu archivního fondu


Fond lze jen částečně využít ke studiu dějin tenisového klubu v prvních letech jeho úspěšného rozvoje, a to hlavně díky dochovaným protokolům z valných hromad z let 1901 - 1912, jež současně obsahují výroční zprávy klubu, a stanovám spolku. Cenné informace ke spolkové činnosti a její postupné stagnaci lze pak nalézt mezi běžnou korespondencí i účetními doklady. Sportovní aktivity dokreslují tištěné programy a rozpisy tenisových turnajů konaných opavským tenisovým klubem i tenisovou sekcí DSV.
K doplnění studia lze využít spolkový spis tenisového klubu uložený v Zemském archivu v Opavě ve fondu Zemské vlády slezské Opava, spolkový spis DSV uložený v Moravském zemském archivu v Brně ve fondu Zemský úřad Brno a nově publikovaný příspěvek Martina Pelce, který cituje publikace uložené v knihovně Zemského archivu v Opavě.


V. Záznam o uspořádání archivního fondu a sestavení pomůcky


Fond uspořádala PhDr. Marta Medková. Inventář sestavila PhDr. Marta Medková ve Státním okresním archivu Opava v roce 2009.
Seznam základních pramenů a literatury

1. Prameny

Adresáře města Opavy z let 1901, 1911, 1924, 1932, 1938
Zemský archiv v Opavě, fond:
Zemská vláda slezská (1747)1850 - 1928(1938), spolkový spis, kmenové číslo XII-2600, kart. 4728
Moravský zemský archiv v Brně, fond:
Zemský úřad Brno (1621) 1918 - 1945 (1951), III. manipulace, karton 3019, spolkový spis č.j. 5999

2. Literatura

Pelc, Martin. Struktury opavského sportu před první světovou válkou. Opava. Sborník k dějinám města 6, 2008, s. 21-29.


Název fondu: Tenisový klub Opava
Značka fondu: LTC Opava
Časové rozmezí: 1898 - 1928
Počet evid. jednotek: 4 (2 úřední knihy, 2 kartony)
Počet inv. jednotek: 12
Rozsah v bm: 0,26
Stav ke dni: 11. 5. 2009
Fond zpracovala: PhDr. Marta Medková
Pomůcku sestavila: PhDr. Marta Medková
Počet stran: 10
Inventář schválila: PhDr. Marta Medková (čj. SOkA-Op/221/2009)