Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Lenní dvůr Kroměříž, díl 5, svazek 5, Lenní statek Biskupice u Znojma
Spisy
Oddíl tzv. papírových listin

2840Q-I-d-1/1Souhlas olomouckého biskupa Stanislava Pavlovského z roku 1587 k návrhu držitele léna Stanislava Rogojského z Rohozníka postavit v městečku Biskupice most přes řeku Rokytnou s povolením Rogojskému vybírat mýto; 1659 - 1708karton187
2841Q-I-d-1/2Odnětí léna Biskupice Zikmundu (Jankovskému) z Vlašimi pro spolčení s odbojnými moravskými stavy biskupem Ditrichštejnem a udělení léno se vším příslušenstvím biskupskému radovi a zmocněnému regentovi biskupských statků Šimonu Kratzerovi ze Schönspergu;[ 1622 ]karton187
2842Q-I-d-1/3Rozhodnutí biskupa Ditrichštejna z roku 1624, vydané na žádost leníka Tobiáše Süssweina, držitele statků Biskupice a Újezd, kterým biskup zaručuje, že potomci Tobiáše setrvají i v budoucnu po smrti otce jako dědici jím držených lenních statků;1625karton187
2843Q-I-d-1/4Rozhodnutí biskupa Ditrichštejna, vydané na žádost Anny, rozené Gronolové, vdovy Süssweinové, jsoucí ve spolku se svým druhým manželem Mikulášem Schrammem, kterým potvrzuje, že lenní statky Biskupice a Újezd se vším příslušenstvím si může i nadále podržet i s novým manželem a potomky tak, jak je držel její první manžel Tobiáš Süsswein; [ 1627 ]karton187
2844Q-I-d-1/5Rozhodnutí biskupa Ditrichštejna, kterým přechází nástupnické právo na lenních statcích Biskupice a Újezd po smrti Jana z Widmeru (alias z Widmeyru) na jeho nejstaršího syna Ferdinanda;[ 1632 ]karton187
2845Q-I-d-2/1Spor potomků Jana z Widmeru s otčímem Matyášem z Wertema (alias z Wertemate), jinak manželem a v té době již vdovcem po zemřelé Johaně, dříve manželce Jana z Widmeru, roz. Moserové, o držení lén Biskupice a Újezd;[ 1637 ]karton187
2846Q-I-d-2/2Prohlášení Ferdinanda z Widmeru, že přijal investituru na léna Biskupice a Újezd i v zastoupení svých sourozenců;1639karton187
2847Q-I-d-2/3Popis lenních statků Biskupice a Újezd se všemi k nim příslušejícími poddanými a právy, jak předepisuje knížecí patent, sepsaný 1. dubna roku 1639. Designation der beiden Bischöflichen Ollmüzischen Lehengütter Pischowiz und Oeyest sambt aller der zugehörigen Underthanen, Recht und Gerechtigkeiten, wie dieselbe vermüg der Hochfürstl. ergangenen Patent, beschrieben sein worden den 1. April dieses 1639 Jahres;1639karton187
2848Q-I-d-2/4Potvrzení dohody biskupem Leopoldem Vilémem, uzavřené sekretářem Ferdinandem z Widmeru, zastupujícím rovněž jemu spřízněné sourozence, s otčímem, dvorním radou Matyášem z Wertema na Sonderspüehlu a Stallecku, o předání Ferdinandem zděděných lén Biskupice a Újezd po otci Janu z Widmeru a předchozích příbuzných, Tobiáši Süssweinovi a Mikuláši Schrammovi, ve prospěch Matyáše;1640 - 1643karton187
2849Q-I-d-2/5Rozhodnutí z roku 1644 vydané biskupem Leopoldem Vilémem na žádost dvorního rady Matyáše z Wertema, kterým biskup stanovuje, že v případě Matyášova úmrtí bez mužských potomků, připadnou léna Biskupice a Újezd jeho příbuzným, strýci Janu Mariovi a jeho synu Matyáši z Wertema;1652karton187
2850Q-I-d-3/1Soupis majetku na lénech Biskupice a Újezd po smrti Matyáše z Wertema;1658karton187
2851Q-I-d-3/2Memorandum biskupa Leopolda Viléma vydané roku 1658 v souvislosti s úmrtím Matyáše z Wertema, kterým potvrzuje převod lén Biskupice a Újezd na Matyáše z Wertema, kuchmistra ovdovělé císařovny Eleonory a takto stejnojmeného bratrance zemřelého Matyáše;1660karton187
2852Q-I-d-3/3Rozhodnutí biskupa Leopolda Viléma vydané pro biskupského administrátora Eliáše Františka Castelleho poté, co od něj obdržel zprávu o úmrtí Jana z Wertema, kterým ustanovuje nástupcem v držení lenních statků Biskupice a Újezd Janova syna Matyáše;1658karton187
2853Q-I-d-3/4Prohlášení biskupského rady a regenta biskupských statků Jana Mikuláše Reittera z Hornberka na Hukovicích, Lutopecnách a Kovalovicích, kterým potvrzuje udělení investitury na lenní statky Biskupice a Újezd pro Matyáše z Wertema, kuchmistra ovdovělé císařovny Eleonory;1665karton187
2854Q-I-d-3/5Prohlášení Matyáše z Wertema z roku 1667, kuchmistra ovdovělé císařovny Eleonory, že řádně drží lenní statky Biskupice a Újezd a to tak, jak je držel již dříve zemřelý dvorský sekterář Jan z Widmeru, jmenovitě pak i celý podíl Widmerových potomků;1667karton187
2855Q-I-d-4/1Výnos z lenních statků Biskupice a Újezd;1668karton187
2856Q-I-d-4/2Kupní smlouva z roku 1668 uzavřená mezi biskupem Karlem z Lichtenštějna-Kastelkornu a Janem Karlem Staindlem z Plessenödtu na prodej lenních statků Biskupice a Újezd za cenu 14 tisíc zl.;[ 1668 ]karton187
2857Q-I-d-4/3Smlouva uzavřená mezi biskupem Karlem z Lichtenštejna-Kastelkornu a leníkem Janem Karlem Staindlem z Plessenödtu, stanovující úhradu splátek kupní ceny a zavazující nového lenního majitele k ponechání lenních statků Biskupice a Újezd v původním stavu a k řádné péči o ně;1668karton187
2858Q-I-d-4/4Prodej lenních statků Biskupice a Újezd Tulliu Migliovi z Prunbergu v roce 1671 - mj. potvrzení platnosti kupní smlouvy biskupem Karlem z Lichtenštejna-Kastelkonu (2.5.) a zaknihování převodu léna v lenních deskách (5.10.);[ 1671 ]karton187
2859Q-I-d-4/5Prohlášení Tullia Miglia z Prunbergu, že převzal do úžívání lenní statky Biskupice a Újezd se vším příslušenstvím, jak je uvedeno;1671karton187
2860Q-I-d-5/1Odhad lenního statku Biskupice;[ 1675 ]karton187
2861Q-I-d-5/2Prohlášení Zdeňka Bohuslava Dubského z Třebomyslic, že převzal do úžívání lenní statek Biskupice se vším příslušenstvím, jak je uvedeno;1680karton187
2862Q-I-d-5/3Kupní smlouva uzavřená mezi bratry Dubskými z Třebomyslic, podle které přenechává starší Arnošt Ignác svou polovinu majetku na lenních statcích Biskupice a Újezd mladšímu bratru Kryštofu Ludvíkovi za cenu 10 000 zl.;[ 1695 ]karton187
2863Q-I-d-5/4Konfirmace biskupa Karla z Lichtenštejna-Kastelkornu z roku 1695, kterou potvrzuje majetkoprávní vyrovnání mezi bratry Dubskými z Třebomyslic, kdy starší Arnošt Ignác přenechává svou polovinu majetku na lenních statcích Biskupice a Újezd mladšímu Kryštofu Ludvíkovi za cenu 10 000 zl. - mj. opis konfirmační listiny;1695karton187
2864Q-I-d-5/5Potvrzení vydané biskupským administrátorem Karlem Juliem Orlíkem z Laziska pro Kryštofa Ludvíka Dubského z Třebomyslic, že přijal investituru na lenní statky Biskupice a Újezd;1696karton187
2865Q-I-d-6/1Smlouva o předání lenního statku Újezd Kryštofem Ludvíkem Dubským z Třebomyslic Františku Antonínu Salavovi z Lípy, vyhotovená na podkladě již dříve uzavřené kupní smlouvy ze 13.6.1698 - mj. soupis poddaných, předávaného majetku a platů na lenním statku Újezd;1700karton 187
2866Q-I-d-6/2Prohlášení Kryštofa Ludvíka Dubského z Třebomyslic, že převzal do úžívání lenní statek Biskupice se vším příslušenstvím, jak je uvedeno;1703karton187
2867Q-I-d-6/3Charta biance Kryštofa Ludvíka Dubského z Třebomyslic vyhotovená za účelem zplnomocnění k přijetí investitury na lenní statek Biskupice v zastoupení;1712karton187
2868Q-I-d-6/4Prohlášení Kryštofa Ludvíka Dubského z Třebomyslic, že převzal do užívání lenní statek Biskupice se vším příslušenstvím, jak je uvedeno;1712karton187
2869Q-I-d-6/5Smlouva z roku 1718 uzavřená Kryštofem Ludvíkem Dubským z Třebomyslic s Václavem Pospíšilem na postavení hostince při silnici v Biskupicích;1728karton187
2870Q-I-d-7/1Prohlášení Zdeňka Bohuslava Dubského z Třebomyslic, že převzal po svém zemřelém otci Kryštofu Ludvíkovi do úžívání lenní statek Biskupice se vším příslušenstvím, jak je uvedeno;1727karton187
2871Q-I-d-7/2Vyzvání Zdeňka Bohuslava Dubského z Třebomyslic k přijetí investitury na lenní statek Biskupice vydané lenní kanceláří;1740karton187
2872Q-I-d-7/3Plná moc Zdeňka Bohuslava Dubského z Třebomyslic, kterou pověřuje Karla Adama Kašnice z Weinbergu zastoupením při složení homagia a přijetí investitury na lenní statek Biskupice;1740karton187
2873Q-I-d-7/4Prohlášení Zdeňka Bohuslava Dubského z Třebomyslic, že převzal do úžívání lenní statek Biskupice se vším příslušenstvím, prostřednictvím jím zplnomocněného zástupce Karla Adama Kašnice z Weinbergu, leníka na Šlapanicích a Jiříkovicích, jak je uvedeno;1740karton187
2874Q-I-d-7/5Prozatímní kalkulace (Interimal-Calculation) z roku 1755 na propočet nákladů lenního statku Biskupice;1780karton187
2875Q-I-d-8/1Komisionelní šetření a narovnání mezi bratry Janem Karlem a Maxmiliánem Dubskými z Třebomyslic, spolumajiteli lenního statku Biskupice, a nájemcem statku Janem Václavem Slovákem a ve věci pádu ovcí a jiných škod, vzniklých na statku za působení Slováka;1758karton188
2876Q-I-d-8/2Vyzvání bratrů Dubských z Třebomyslic Jana Karla a Maxmiliána k přijetí investitury na lenní statek Biskupice, vydané lenní kanceláří, a plná moc bratrů pro Františka Josefa Bartonidese z Tiranu ke složení homagia a přijetí investitury v jejich zastoupení;1759karton188
2877Q-I-d-8/3Hraniční protokol vymezující panství Myslibořice v katastru obce Radkovice a panství Nové Syrovice, obě v držení bratrů Františka Kašpara a Filipa Jakuba Ostašovských z Ostašova, vůči lennímu statku Biskupice bratrů Jana Karla a Maximiliána Dubských z Třebomyslic;[ 1760 ]karton188
2878Q-I-d-8/4Hraniční protokol z roku 1760 vymezující panství Hrotovice v katastru obcí Krhov a Litovany v držení Františka Josefa Rodena z Hirzenau vůči lennímu statku Biskupice bratrů Jana Karla a Maximiliána Dubských z Třebomyslic;[ 1782 ]karton188
2879Q-I-d-8/5Hraniční protokol vymezující katastr lenního statku Újezd v držení Františka Josefa Bartonidese z Tiranu vůči lennímu statku Biskupice bratrů Jana Karla a Maximiliána Dubských z Třebomyslic;[ 1760 ]karton188
2880Q-I-d-9/1Hraniční protokol vymezující panství Hostim v katastru obce Boskovštejn v držení Konstantina Josefa z Gatterburka vůči lennímu statku Biskupice bratrů Jana Karla a Maximiliána Dubských z Třebomyslic;[ 1760 ]karton188
2881Q-I-d-9/2Hraniční protokol vymezující panství Jemnice, Bítov a statky Slatina, Skalice, vše v držení Maxmiliána z Daunu, vůči lennímu statku Biskupice bratrů Jana Karla a Maximiliána Dubských z Třebomyslic;[ 1760 ]karton188
2882Q-I-d-9/3Kupní smouva uzavřená mezi bratry Janem Karlem a Maximiliánem Dubskými z Třebomyslic na straně jedné a Adamem Ignácem z Berchtoldu na Uherčicích a lénech Deštném a Županovicích na straně druhé, týkající se prodeje léna Biskupice;[ 1761 ]karton188
2883Q-I-d-9/4Plná moc Adama Ignáce z Berchtoldu z roku 1762 zplnomocňující Augustina Tomáše z Weeberu, polního maršálka a předsedu dvorské válečné rady, převzít v zastoupení lenní statek Biskupice - mj. inventář majetku na lenním statku (1762);1767karton188
2884Q-I-d-9/5Rozhodnutí c.k. justiční rady ve Vídni, adresované olomouckému biskupovi Hamiltonovi, kterým na podkladě biskupových dřívějších podání stanovila dočasně vrátit léno Biskupice bratrům Dubskými a podobně navrátit i tajnému radovi a moravskému zemskému podkomořímu Adamu Ignáci z Berchtoldu již splacenou kupní sumu s tím, že na léně bude biskupem ustanoven vnucený hospodářský správce za účelem zajištění výživného (alimenta) sourozencům Dubských a jejich dětem;1763karton188
2885Q-I-d-10/2Výtah z rustikálního katastru z roku 1765 pro lenní statek Biskupice; Rectificatoin Auschlag des neuen Catastri Rusticalis;1780karton188
2886Q-I-d-10/3Reverz o převzetí lenního statku Biskupice se vším příslušenstvím do užívání Adamem Ignácem z Berchtoldu, skutečným tajným radou a vrchním zemským komořím v markrabství moravském;1767karton188
2887Q-I-d-10/4Kupní smlouva uzavřená v roce 1771 mezi Adamem Ignácem z Berchtoldu s Františkem Pillerem z Pillersdorfu, týkající se prodeje léna Biskupice;[ 1771 ], 17731773karton188
2888Q-I-d-10/5Dohoda uzavřená mezi Adamem Ignácem z Berchtoldu s Františkem Pillerem z Pillersdorfu v souvislosti s prodejem léna Biskupice, upravující způsob splácení kupní ceny a vzájemné nároky obou stran;[ 1771 ]karton188
2889Q-I-d-11/1Reverz o převzetí lenního statku Biskupice do užívání se vším příslušenstvím, jak je uvedeno, Františkem Pillerem z Pillersdorfu, biskupským radou a přísedícím lenního soudu;1773karton188
2890Q-I-d-11/2Prohlášení lenní kanceláře, že František Piller z Pillersdorfu složil před biskupem Hamiltonem lenní slib a obnovil investituru na lenní statek Biskupice;1773karton 188
2891Q-I-d-11/3Reverz o převzetí lenního statku Biskupice do užívání se vším příslušenstvím, jak je uvedeno, Františem Pillerem z Pillersdorfu, biskupským radou a přísedícím lenního soudu;1778karton188
2892Q-I-d-11/4Prohlášení lenní kanceláře, že František Piller z Pillersdorfu složil před biskupem Colloredo-Waldsee lenní slib a obnovil investituru na lenní statek Biskupice;1779karton188
2893Q-I-d-11/5Soupis a popis nemovitostí na lenním statku Biskupice;1780karton188
2894Q-I-d-12/1Kupní smlouva uzavřená mezi Františkem Pillerem z Pillersdorfu a Janem Holbovským na prodej vrchnostenského hostince v Biskupicích;1785karton188
2895Q-I-d-12/2Závěť držitele lenního statku Biskupice Františka Pillera z Pillersdorfu z roku 1789 s nedatovaným kodicilem, podaná u moravskoslezského zemského soudu v Brně v roce 1797;[ 1789 ], 17971797karton188
2896Q-I-d-12/3Kupní smlouva uzavřená mezi Františkem Pillerem z Pillersdorfu a kovářským mistrem Janem Würzelem na prodej vrchnostenského kovárny v Biskupicích;1789karton188
2897Q-I-d-12/4Kupní smlouva uzavřená v roce 1794 mezi Františkem Pillerem z Pillersdorfu a Izraelem Ruberlem, židem ze Slavkova (u Brna), na prodej vrchnostenské palírny, masného krámu a potašárny v Biskupicích;1794karton188
2898Q-I-d-12/5Odhad majetku na lenním statku Biskupice pořízený v souvislosti se separací lenního a alodního majetku po úmrtí Františka Pillera z Pillersdorfu;1797karton188
2899Q-I-d-13/1Narovnání učiněné v souvislosti se separací lenního a alodního majetku po úmrtí Františka Pillera z Pillersdorfu a uzavírající Pillerův spor s farářem v Biskupicích Janem Janotou o činžovní dům; 1797karton188
2900Q-I-d-13/2Soupis majetku pořízený v souvislosti se separací lenního a alodního majetku na lenním statku Biskupice po úmrtí Františka Pillera z Pillersdorfu - mj. výtah z daňového katastru pro dominikální pozemky na statku Biskupice;1797karton188
2901Q-I-d-13/3Výsledný stav hospodářského majetku (fundus instructus) na lenním statku Biskupice v roce 1798 po úmrtí Františka Pillera z Pillersdorfu († 1797), potvrzený arcibiskupem Colloredo-Waldsee;1799karton188
2902Q-I-d-13/4Popis lenního statku Biskupice v jeho hranicích s uvedením pozemkové výměry, výčtem budov, poddaných a činže; 1798karton188
2903Q-I-d-13/5Plná moc udělená bratry Františkem Xaverem st. a Josefem Pillerovými z Pillersdorfu Matouši Tomáši Weissovi z Lilienburgu, zplnomocňující jej převzít v zastoupení lenní statek Biskupice;1800karton188
2904Q-I-d-14/1Lenní slib Tomáše Weisse z Lilienburgu složený v zastoupení bratrů Františka Xavera st. a Josefa Pillerů z Pillersdorfu, zplnomocňující bratry převzít lenní statek Biskupice;s.d.[1800]karton188
2905Q-I-d-14/2Mocný list arcibiskupa Colloreda-Waldsee, kterým uděluje bratrům Františku Xaverovi st. a Josefovi Pillerům z Pillersdorfu investituru na lenní statek Biskupice - mj. popis statku;1800karton188
2906Q-I-d-14/3Prohlášení Tomáše Weisse z Lilienburgu, že v zastoupení bratrů Františka Xavera st. a Josefa Pillerů z Pillersdorfu převzal investituru na lenní statek Biskupice a složil před arcibiskupem slib věrnosti - mj. popis statku;1800karton188
2907Q-I-d-14/4Inventář majetku z pozůstalosti po zemřelém Františku Xaveru st. Pillerovi z Pillersdorfu († 12.1.1807) - mj. soupis mobiliáře na zámku v Biskupicích;1807karton188
2908Q-I-d-14/5Soupis majetku pořízený v souvislosti se separací lenního a alodního majetku na lenním statku Biskupice po úmrtí Františka Xavera st. Pillera z Pillersdorfu - mj. separační protokol a účetní likvidace důchodního, purkrabského a obročního úřadu;1807karton188
2909Q-I-d-15/1Plná moc vydaná Janem Karlem ze Stommu, zplnomocněnce dvorního sekretáře Františka Xavera ml. Pilllera z Pillersdorfu a současně poručníka dalších nezletilých bratrů Pillerů Antonína, Leopolda a Aloise, takto strýců Františka Xavera ml., pro lenního přísedícího Jana ze Stückeru na Wayershofu ke složení lenního slibu a převzetí investitury na lenní statek Biskupice; 1812karton188
2910Q-I-d-15/2Prohlášení Jana Karla ze Stommu, zatupuijícího dvorského sekretáře Františka Xavera Pilllera ml. z Pillersdorfu a současně poručníka dalších nezletilých bratrů Pillerů Antonína, Leopolda a Aloise, že složil arcibiskupovi Trautmansdorfovi lenní slib a převzal v zastoupení pánů Pillerů investituru na lenní statek Biskupice - mj. popis lenního statku;1812karton188
2911Q-I-d-15/3Plná moc dvorního sekretáře Františka Xavera Pillera ml. z Pillersdorfu udělená přísedícímu lenního soudu Janu Nepomuku z Mohrweiseru ke složení lenního slibu a převzetí investitury na lenní statek Biskupice; 1813karton188
2912Q-I-d-15/4Mocný list arcibiskupa Rudolfa Jana vystavený dvornímu radovi Františku Xaveru ml. Pillerovi z Pillersdorfu, který je současně poručníkem nezletilých bratrů Pillerů Aloise, Antonína a Leopolda, jeho strýců, kterým biskup Pillerům potvrzuje investituru na lenní statek Biskupice - mj. popis léna;1820karton188
2913Q-I-d-15/5Prohlášení Františka Xavera ml. Pillera z Pillersdorfu, že s vědomím arcibiskupa Rudolfa Jana připisuje svému strýci Antonínovi Pillerovi z Pillersdorfu a jeho mužským potomkům spoluinvestituru s právem postihu (Regredientrechte) na části lenního statku Bikupice s podmínkou složení surogátní kapitálu ve prospěch Františkova alodního statku Wald v Dolním Rakousku - mj. zápis o intabulaci v zemských deskách Dolního Rakouska ve Vídni (1824) a v lenních deskách v Kroměříži (1829);1829karton188
2914Q-I-d-16/1Smlouva uzavřená Antonínem Pillerem z Pillersdorfu s jeho bratry Leopoldem a Aloisem a se synovcem Františkem Xaverem ml. na předání lenního statku Biskupice v ceně 55 tisíc zl. do držení Antonína;1824karton188
2915Q-I-d-16/2Předávací listina, kterou viceprezident dvorské kanceláře František Xaver ml. Piller z Pillersdorfu, synovec a bývalý poručník Aloise Pillera z Pillersdorfu, předává tomuto Aloisi správu lenního statku Biskupice;1824karton188
2916Q-I-d-16/3Konfirmace olomouckého arcibiskupa Rudolfa Jana, kterou potvrzuje předávací smlouvu pro lenní statek Biskupice, uzavřenou Antonínem Pillerem z Pillersdorfu s jeho bratry Leopoldem a Aloisem a se synovcem Františkem Xaverem ml., podle které přechází statek do držení Antonína (viz též inv. č. 2914);1824karton188
2917Q-I-d-16/4Prohlášení Františka Xavera ml., Leopolda a Aloise Pillerů z Pillersdorfu z roku 1829, kterým se upravuje nástupnické právo na lenním statku Biskupice v návaznosti na smlouvu z roku 1824 o vyrovnání nároků na statku (viz inv.č. 2914), uzavřenou s jejich bratrem resp. strýcem Antonínem Pillerem, ratifikované lenním soudem v roce 1831;1831karton188
2918Q-I-d-16/5Plná moc udělená Vladimírem a Otokarem z Daunu jejich bratru Jindřichovi, opravňující ho složit v jejich zastoupení lenní slib a převzít investituru na lenní statek Biskupice;1839karton188
2919Q-I-d-17/1Prohlášení bratrů z Daunu, Jindřicha, Vladimíra a Otokara, že před olomouckým arcibiskupem Somerau-Beckem složili lenní slib a přijali investituru na lenní statek Biskupice - mj. popis lenního statku, pamětní zápis o hypotékách váznoucích na statku;1839karton188
2920Q-I-d-17/2Znění slibu lenní poslušnosti, složeného Jindřichem z Daunu před arcibiskupem Sommerau-Beckem i v zastoupení jeho bratrů Vladimíra a Otokara na držení lenního statku Biskupice;1839karton188