Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Lenní dvůr Kroměříž, díl 5, svazek 5, Lenní statek Biskupice u Znojma
Spisy
Aktový materiál manipulovaný sign. -T-
Lehenverträge

2929Lehver. I/1Rozhodnutí biskupa Ditrichštejna o udělení lenních statků Biskupice a Újezd Mikuláši ze Schrammu (1627), žádost Ferdinanda z Widmeru, nejstaršího syna zemřelé Johany z Wertema, rozené Moserové, podruhé provdané za Matyáše z Wertema a dřívější držitelky Biskupic a Újezda, o převedení těchto statků na otčíma Matyáše z Wertema (1639), představená kláštera sv. Jakuba ve Vídni Regina Franková žádá biskupa Leopolda Viléma o rozdělení lenních statků Biskupice a Újezd, dříve držených Janem z Widmeru, jehož dcera Uršula pobývá v řečeném klášteře (1643);[1643]karton189
2930Lehver. I/2Udělení lenních statků Biskupice a Újezd Matyáši z Wertema - mj. spor mezi lenním hofrychtéřem Michalem Bohuslavem Zniovským z Korkyně a Matyášem ohledně lenního pořádku;1638 - 1680karton189
2931Lehver. I/3Udělení lenních statků Biskupice a Újezd Matyáši z Wertema;1658karton189
2932Lehver. I/4Žádost Jindřicha z Blier k biskupu Leopoldu Vilémovi o udělení mocného listu na léna Biskupice a Újezd po smrti Matyáše z Wertema;1658karton189
2933Lehver. I/5Prodej kadučních lenních statků Biskupice a Újezd Janu Karlu Staindlovi z Plessenödtu - mj. udělení statků biskupem Ditrichštejnem Mikuláši ze Schrammu, jsoucím ve spolku s manželkou Annou, vdovou po Tobiáši Süssweinovi, rozenou Gronolovou (1627), a Janovi z Widmeru (1630), jednání Jana z Widmeru o opětovné přijetí na léno Biskupice po smrti Matyáše z Wertemate (1667-1668), jednání o prodeji statků Staindlovi (1669-1671)i;1627 - 1671karton189
2934Lehver. I/6Udělení lenních statků Biskupice a Újezd Tuliu Migliovi z Prunbergu;1671karton189
2935Lehver. I/7Udělení lenních statků Biskupice a Újezd Zdeňku Bohuslavu Dubskému z Třebomyslic;1673 - 1682karton189
2936Lehver. I/8Mocný list biskupa Karla z Lichtenštejna-Kastelkornu pro Zigmunda Leopolda Saka z Bohuňovic na prodej podílu lenního statku Biskupice u Uherského Hradiště;1682karton 190
2937Lehver. I/9Udělení lenního statku Biskupice u Uherského Hradiště Janu Adamu Minkvicovi z Minkvicburka;1683karton190
2938Lehver. I/10Prodej podílu lenního statku Biskupice u Uherského Hradiště Matoušem Tengelotem z Veltlína (Valtelina) Jiřímu Petřvaldskému z Petřvaldu, 1667 - 1685karton190
2939Lehver. I/11Povolení prodeje lenních statků Biskupice a Újezd, udělené Kryštofu Ludvíku Antonínu Dubskému z Třebomyslic;1697karton190
2940Lehver. I/12Rozdělení lenních statků Biskupice a Újezd, uskutečněné v důsledku zadlužení Františka Antonína Salavy z Lípy na statku Újezd, a stanovení jejich hranic - mj. osobní dopis Zdeňka Bohuslava Dubského z Třebomyslic, adresovaný lennímu písaři Vilému Alexandrovi Halamovi z Jičína, ohledně na něj podaných půhonů (1682), jednání Kryštofa Ludvíka Dubského o oddělení statků (1700-1703), soupis knihovny a dobytka na statku Biskupice (1747), jednání bratrů Jana Karla a Maximiliána Dubských o stanovení hranice statků (1749-1750);1682 - 1750karton190
2941Lehver. I/13Povolení k prodeji lenního statku Biskupice, udělené bratrům Janu Karlu a Maxmiliánu Dubským z Třebomyslic;1760 - 1761karton190
2942Lehver. I/14Jednání o prodeji lenního statku Biskupice Adamem Ignácem z Berchtoldu Františku Pillerovi z Pillersdorfu;1769 - 1773karton190
2943Lehver. I/15Rozhodnutí arcibiskupa Colloredo-Waldsee, učiněné v souvislosti s letitým sporem Františka Pillera z Pillersdorfu s lenním hofrychtéřem Leopoldem z Lamberga, kterým povoluje převod lenního statku Biskupice nezletilému Pillerovu synovi Janu Nepomuku a výkonem lenních pravomocí pověřuje dalšího, již plnoletého syna Františka Xavera;karton 190
2944Lehver. II/16Separace a inventura majetku na lenním statku Biskupice po smrti Františka Pillera z Pillersdorfu († 1797) - mj. popis statku (1799);1797 - 1800karton190
2945Lehver. II/17Rozhodnutí arcibiskupa Rudolfa Jana, povolující bratrům Antonínu, Františku Xaveru ml., Leopoldu a Aloisi Pillerům z Pillersdorfu převod lenního statku Biskupice na Antonína za smluvenou náhradu;1823 - 1825karton190
2946Lehver. II/18Prodej lenního statku Biskupice Antonínem Pillerem z Pillersdorfu Františku z Daunu - mj. výtah z lenních desk ke statku;1829 - 1830karton191
2947Lehver. II/19Povolení k prodeji, případně k pronájmu, lenního statku Biskupice pro bratry Jindřicha, Vladimíra a Otokara z Daunu;1847 - 1852karton191
2948Lehver. II/20Žádost Otokara z Daunu o povolení prodeje lenního statku Biskupice;1857karton191