Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Lenní dvůr Kroměříž, díl 5, svazek 5, Lenní statek Biskupice u Znojma
Spisy
Aktový materiál manipulovaný sign. -T-
Homagialia

2949Hom. I/1Lenní přísaha a přijetí investitury (vasallagium) Matyáše z Wertema na lenní statky Biskupice a Újezd s doložkou, že v případě Matyášova úmrtí připadnou statky jeho příbuzným, strýci Janu Mariovi z Wertema a jeho synu Matyáši - mj. žádost Matyáše ke složení lenní přísahy v zastoupení z důvodu dlouhodobé nemoci, biskupský dekret;1644karton191
2950Hom. I/2Lenní přísaha Jana Karla Staindla z Plessenödtu na lenní statky Biskupice a Újezd - mj. Staindlova žádost o prominutí povinnosti skládat lenní přísahu z důvodu prodeje statků (1671);1669 - 1671karton191
2951Hom. I/3Lenní přísaha a přijetí investitury (vasallagium) bratrů Arnošta Ignáce a Kryštofa Ludvíka Antonína Dubských z Třebomyslic na lenní statky Biskupice a Újezd se vším příslušenstvím, jak je uvedeno;1694karton191
2952Hom. I/4Ohlášení lenní přísahy a přijetí investitury (vasallagium) Kryštofem Ludvíkem Antonínem Dubským z Třebomyslic na lenní statky Biskupice a Újezd;1696karton191
2953Hom. I/5Projednání lenní přísahy a přijetí investitury (vasallagium) Františka Antonína Salavy z Lípy - mj. Salavova žádost o vasallagium na lenní statky Biskupice a Újezd, které koupil v roce 1698 od Kryštofa Ludvíka Antonína Dubského z Třebomyslic (1699), žádost Salavy o přiznání 10 000 zl. vdovského věna na statcích pro jeho manželku (1700), jednání o vasalagiu a potvrzení složení homagia Salavou na statek Újezd (1700-1701);1699 - 1701karton191
2954Hom I/6Ohlášení lenní přísahy a přijetí investitury (vasallagium) Kryštofem Ludvíkem Antonínem Dubským z Třebomyslic na lenní statek Biskupice v zastoupení z důvodu nemoci - mj. ovědčení lékaře Jana Ferdinanda Stibora ze Znojma a faráře v Biskupicích Jana Leopolda Bartolottiho o onemocnění Dubského;1712karton191
2955Hom. I/7Ohlášení lenní přísahy a přijetí investitury (vasallagium) Zdeňka Bohuslava Josefa Dubského z Třebomyslic na lenní statek Biskupice po zemřelém otci Kryštofu Ludviku Antonínu Dubském z Třebomyslic († 1727) - mj. dopis vdovy po Kryštofu Dubském Alžběty, roz. Zniovské z Korkyně, ohledně jejího zajištění na statku (1728);1727 - 1728karton191
2956Hom. I/8Lenní přísaha a přijetí investitury (vasallagium) Zdeňka Bohuslava Josefa Dubského z Třebomyslic na lenní statek Biskupice - mj. opisy investiturních listů z roku 1703 a 1712 otce Kryštofa Ludvíka Antonína Dubského (1740), žádost Zdeňka Bohuslava o obnovení investitury potvrzená biskupem Jakubem Arnoštem z Lichtenštejna-Kastelkornu (1740);karton191
2957Hom. I/9Ohlášení lenní přísahy Janem Karlem Dubským z Třebomyslic na lenní statek Biskupice;1747karton191
2958Hom. I/10Ohlášení lenní přísahy a přijetí investitury (vasallagium) Maxmiliánem Dubským z Třebomyslic na lenní statek Biskupice - mj. matriční výpis o narození Maxmiliána (* 26.6.1731) a jednání o vasallagiu (1755-1756), dopis bratrů Jana Karla a Maxmiliána Dubských lennímu porotci Josefu Schirmeißenovi ve věci prodeje lenního statku (1760);1755 - 1760karton191
2959Hom. I/11Obnovení lenní přísahy a investitury (vasallagium) bratry Dubskými z Třebomyslic Janem Karlem a Maxmiliánem na lenní statek Biskupice - mj. žádost bratrů o dispens ze složení přísahy a jejich zastoupení Františkem Josefem Bartonidesem z Tiranu;1759karton191
2960Hom. I/12Předvolání bratří Jana Karla a Maxmiliána Dubských z Třebomyslic k vazalskému úkonu (ad praestanda vasalli) za účelem obnovení lenního slibu na lenní statek Biskupice;1762karton191
2961Hom. I/13Lenní přísaha a přijetí investitury (vasallagium) Františkem Pillerem z Pillersdorfu na lenní statek Biskupice - mj. opis kupní smlouvy uzavřené roku 1771 mezi Adamem Ignácem z Berchtoldu a Pillerem na prodej statku Biskupice za 30 000 zl. (1797), potvrzení držení statku Pillerovi od biskupa Hamiltona (1773);karton191
2962Hom. I/14Potvrzení investitury pro Františka Pillera z Pillersdorfu na lenní statek Biskupice (1773) a jeho žádost o obnovení investirury (1779);1773 - 1779karton191
2963Hom. II/15Lenní přísaha a přijetí investitury (vasallagium) Františkem Xaverem st. Pillerem z Pillersdorfu na lenní statek Biskupice - mj. ohlášení složení lenní přísahy v zastoupení bratrem Josefem (1798), Pillerova omluva z důvodu nemoci a odročení vasallagia (1799), potvrzení držení statku Pillerovi od biskupa Colloredo-Waldsee (1773);1798 - 1800karton192
2964Hom. II/16Obnovení lenního slibu a investitury (vasallagium) bratry Pillery z Pillersdorfu Františkem, Antonínem, Ludvíkem (!) a Leopoldem a jejich synovcem Františkem Xaverem ml. Pillerem na lenní statek Biskupice před arcibiskupem Trauttmansdorfem;1812 - 1813karton192
2965Hom. II/17Obnovení lenního slibu a investitury (vasallagium) bratry Pillery z Pillersdorfu Aloisem, Antonínem a Leopoldem a jejich synovcem Františkem Xaverem ml. Pillerem na lenní statek Biskupice před arcibiskupem Rudolfem Janem;1820karton192
2966Hom. II/ 18Lenní přísaha a přijetí investitury (vasallagium) Františkem z Daunu na lenní statek Biskupice - mj. ohlášení složení lenní přísahy a potvrzení držení statku od arcibiskupa Chotka (1832), popis léna Biskupice s doplňky (1834-1835);1832 - 1835karton192
2967Hom. II/ 19Lenní přísaha a přijetí investitury (vasallagium) bratry Jindřichem, Vladimírem a Otokarem z Daunu na léno Biskupice po zemřelém otci Františku - mj. ohlášení a složení vasallagia (1838), popis lenního statku a jednání ohledně jeho upřesnění (1839-1843), vystavení investiturního listu (1843);1838 - 1843karton192
2968Hom. II/20Obnovení lenního slibu a investitury (vasallagium) bratry Jindřichem, Vladimírem a Otokarem z Daunu na lenní statek Biskupice - mj. popis lenního statku a jednání ohledně jeho upřesnění (1854-1856), vystavení investiturního listu (1856);1854 - 1856karton192