Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Lenní dvůr Kroměříž, díl 5, svazek 5, Lenní statek Biskupice u Znojma
Spisy
Aktový materiál manipulovaný sign. -T-
Alienirungen

2970Alien. I/1Žádost Adama Ignáce z Berchtoldu u biskupa Hamiltona o povolení k prodeji mlýna na lenním statku Biskupice;1769karton192
2971Alien. I/2Prodej palírny na lenním statku Biskupice - mj. žádost žida Izraela Ruberla ze Slavkova (u Brna) o potvrzení kupní smlouvy uzavřené s Františkem Pillerem z Pillersdorfu (1794), zamítavé stanovisko lenního práva (1795), souhlas olomoucké kapituly s prodejem a s výtkou na nesprávnosti ve smlouvě (1796), obnovení smlouvy (1796), opis kupní smlouvy na lenní statek Biskupice (1771) s popisem lenního statku Biskupice (1769), Pillerův právní zástupce JUDr. František Schindler poukazuje 100 zl. lennímu depozitnímu úřadu (1798);karton192
2972Alien. I/3Prodej nemovitostí Františkem Pillerem z Pillersdorfu († 1797) a jeho synem Františkem Xaverem st. na lenním statku Biskupice - mj. žádost Jana Holbovského o potvrzení kupní smlouvy na hostinec (1797), intervence kováře Ondřeje Maatze z Vevčic na panství Jevišovice ve věci koupě kovárny od Jana Wurgla (1797), finanční nesrovnalosti zjištěné po smrti Františka Pillera (1798), žádost Františka Xavera st. o povolení k prodeji dominikálních chalupnických usedlostí (1800);1797 - 1800karton192
2973Alien. I/4Prodej nezakoupených vrchnostenských domkařských usedlostí a stavebních parcel za účelem získání pracovních sil na lenním statku Biskupice - mj. žádost Františka Xavera st. Pillera z Pillersdorfu o povolení prodeje, připomínky a námitky lenní správy k prodeji;1800karton192
2974Alien. I/5Žádost Františka Xavera st. Pillera z Pillersdorfu o potvrzení kupních smluv k prodeji dvou vrchnostenských domkařských usedlostí v Biskupicích - mj. návrhy kupních smluv k prodeji domků Františku Foukalovi a tesaři Vavřinci Puchskandlovi (1800), dobrozdání arcibiskupa Colloredo-Waldsee (1801); 1800 - 1801karton192
2975Alien. I/6Prodej stavebního místa při vjezdu do zámku Alžbětě Lindnerové za roční plat 5 zl. - mj. žádost Františka Xavera st. Pillera z Pillersdorfu o povolení k prodeji, mocný list arcibiskupa Colloredo-Waldsee k udělení schvalovacího výměru;1805karton193
2976Alien. I/7Prodej vrchnostenské domkařské usedlosti č. 71 zvané Zámeček v Biskupicích židu Izraeli Ruberlovi - mj. kupní smlouva podaná Janem Stögerem, poručníkem nezletilých potomků Františka Xavera st. Pillera z Pillersdofu a správcem lenního statku (1809), jednání kanceláře lenního práva o oprávněnosti ratifikace smlouvy poručníkem Stögerem (1810-1811);1809 - 1811karton193
2977Alien. I/8Prodej vrchnostenského pivovaru v Biskupicích sládkovi Janu Raškovi z Křižanova se záměrem Antonína Pillera z Pillersdorfu investovat utržené finance do výstavby nového hospodářského dvora - mj. Pillerova žádost o povolení prodeje opatřená situačním nákresem hospodářského dvora od zednického mistra Josefa Dämische, popisem objektů a preliminářem nákladů na stavbu (1826), návrh kupní smouvy na prodej pivovaru (s.d.), připomínkování Pillerova projektu lenní kanceláří (1827);1826 - 1827karton193
2978Alien. I/9Kvitance prodávajícího Antonína Pillera z Pillerdsorfu a kupujícího Františka z Daunu, kterou se zavazují poukázat v půllroční lhůtě lennímu depozitnímu úřadu nedoplatek kapitálu, váznoucí z prodeje lenního statku Biskupice;1831karton193
2979Alien. I/10Prodej osmi domkařských usedlostí v Biskupicích - mj. žádost Františka z Daunu o dodatečné schválení dosud neuzavřeného prodeje, podaného již jeho předchůdcem Antonínem Pillerem z Pillersdorfu (1832), Pillersdorfův výklad k původnímu prodeji, uskutečněnému v souvislosti s požárem pivovaru v roce 1822 (1832), protokol z prvního prodeje domků s opisy zákupních listů (1823), licitační protokol a uzavření prodeje (1833);1823 - 1833karton193
2980Alien. I/11Záležitosti mlýna na potoce Jaroměřičce na lenním statku Biskupice - mj. opis smlouvy na prodej mlýna mezi Františkem Nerudou a mlynářem z Naměště (nad Oslavou) Jakubem Pyruchtou (1786), žádost Pyruchty o povolení prodeje a jeho schválení arcibiskupem Colloredo-Waldsee (1797), jednání o změnu smlouvy mezi Jindřichem z Daunu, Josefem Pyruchtou a lenní kanceláří (1838-1839);karton193
2981Alien. I/12Depozitní a taxové záležitosti týkající se lenního statku Biskupice;1841 - 1854karton193
2982Alien. I/13Spis byl přeřazen Breitenbacherem do oddílu Alodifikace lén (Lehen-Allodialisirung) - viz inv. č. 2111, kart. 130.s.d.karton193
2983Alien. I/14Vyvázání horního desátku na lenním statku Biskupice - mj. negativní vyjádření Otokara z Daunu;1860karton193
2984Alien. I/15Převod státních dluhopisů Otokara z Daunu na lenní depozitní úřad a následné vyzvednutí úroku z vkladu;1870 - 1871karton193
2985Alien. I/16Nóta Zemské komise pro rušení a vyvázání práva pivní propinace na Moravě, kterou se ruší lenní propinační právo na lenním statku Biskupice ve prospěch v okrese působících pivovarů a výrobců piva - mj. kapitálová smlouva uzavřená s Jindřichem, Vladimírem a Otokarem bratry z Daunu o finanční náhradě za zrušené propinační právo;1871 - 1873karton193