Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Lenní dvůr Kroměříž, díl 5, svazek 5, Lenní statek Biskupice u Znojma
Spisy
Aktový materiál manipulovaný sign. -T-
Onerirungen

2986Oner. I/1Osamostatnění lenních statků Biskupice a Újezd na žádost Krištofa Luvíka Antonína Dubského z Třebomyslic - mj. zpráva hejtmana Jana Vojkovského z Myslibořic a purkrabího Františka Ferdinanda Källnera z Dalešic o přívalovém dešti na lenních statcích (1698), požadavek Františka Antonína Salavy z Lipé na přidělení financí za účelem renovace statku Újezd postiženého živelnou pohromou a požárem (1699), žádost Dubského na oddělení obou statků z důvodu finančních nesnází při správě léna (1700);1698 - 1700karton193
2987Oner. I/2Pověření Karla Josefa Hodice z Hodic a Jiřího Mořice Kotulínského z Kotulína biskupskou kanceláří pro temporální záležitosti zaknihovat majetkové vyrovnání bratrů Dubských z Třebomyslic na lenním statku Biskupice, kterým Arnošt Ignác přenechává mladšímu Kryštofu Ludvíku Antonínovi svou polovinu majetku na léně za cenu 10 tisíc zl.;1701karton193
2988Oner. I/3Zápis věna na lenním statku Biskupice pro Josefu, manželku Zdeňka Bohuslava Dubského z Třebomyslic, rozenou z Bubna, ve výši 3 000 zl. - mj. žádost Dubského o věno ve výši 4 000 zl. (1728), opis mocného listu biskupa Schrattenbacha (1729);1728 - 1729karton193
2989Oner. I/4Vyrovnání Zdeňka Bohuslava Dubského z Třebomyslic s Marií Alžbětou, vdovou po jeho otci Kryštofu Ludvíku Antonínu Dubském, roz. Zniovskou z Korkyně, kterým připisuje Alžbětě na lenním statku Biskupice roční důchod 200 zl. - mj. opis vyrovnání Dubského s Mariíí Alžbětou (1727), souhlas biskupa Schrattenbacha (1727), jmenování relátorů a zaknihování břemene v lenních deskách (1727-1728, 1733);1727 - 1733karton193
2990Oner. I/5Připsání věna na lenním statku Biskupice ve výši 3 000 zl. pro Marii Rosu roz. z Kaisersheimu, manželku Jana Karla Dubkého z Třebomyslic - mj. potvrzení věna olomouckou kapitulou;1751karton193
2991Oner. I/6Pověření Jana Karla Dubského z Třebomyslic poručenstvím nad jeho pěti nezletilými syny po smrti manželky Marie Rosy a zaknihování poručenské kauce pro potomky ve výši 3 tisíce zl. na lenním statku Biskupice; 1757karton193
2992Oner. I/7Intabulace svatební smlouvy Maxmiliána Dubkého z Třebomyslic s Marií Josefou roz. Kaisersheimu do lenních desk v souvislosti s přidělením financí na renovaci lenního statku Biskupice - mj. souhlas olomoucké kapituly s udělením finančního příspěvku (1759), opis exekučního dekretu krajského úřadu ve Znojmě za účelem vymáhání proviantní mouky (1759), žádost bratrů Dubských Jana Karla a Maxmiliána o příspěvek 6 000 zl. na renovaci statku zruinovaného válečným vojskem a dřívějším nájemcem Václavem Slovákem (1759), jednání o intabulaci Maxmiliánovy svatební smlouvy (1759-1760); 1759 - 1760karton193
2993Oner. I/8Žádost bratrů Jana Karla a Maxmiliána Dubských z Třebomyslic o přidělení financí k výstavbě a opravám vrchnostenských budov na lenním statku Biskupice - mj. zdůvodnění žádosti, požadavek Maxmiliánovy manželky Marie Josefy Dubské roz. z Kaisersheimu na lenní kancelář o vyjádření k její zletilosti (* 1732), povolení biskupa Egckha k přídělení 4 000 zl. se zárukou na majetku Kaisersheimů;1759karton193
2994Oner. I/9Připsání věna na lenním statku Biskupice manželce Františka Pillera z Pillersdorfu - mj. Pillerova žádost o připsání 10 000 zl. manželce, neboť touto částkou mu vypomohla při získání lenního statku Biskupice (1779), vyjádření olomoucké kapituly (1780), Pillerova námitka k arcibiskupovi o prodlevě jednání s kapitulou (1780), Pillerova nová žádost (1781), další námitky kapituly a mocný list arcibiskupa Colloredo-Waldsee se snížením věna na 6 000 zl. s dobou splatnosti 10 let (1781), Pillerovy námitky (1781), intervence c.k. moravského tribunálu ve prospěch Pillera (1781), návrh mocného listu na věno 10 000 zl. s dobou splatnosti 10 let (1781), Pillerův nesouhlas s novým listem (1782), souhrnná relace lenní kanceláře k celé kauze (1782), mocný list arcibiskupa nařizující Pillerovi složit dlužných 6 000 zl. z roku 1771 do lenního depozita (1785), žádost manželů Pillerových Fantiška Xavera st., syna Františka, a Jeannette roz. Mathényi z Kösselökö o hypotéku 10 000 zl. podaná v souvislosti s předchozím věnem (1785), intabulace mocného listu arcibiskupa Colloredo-Waldsee na hypotéku 10 000 zl. (1785), oznámení Františka Xavera st. Pillera o započetí depurace hypotéky v roce 1808 (1805);1779 -1805karton194
2995Oner. I/10Žádost Františka Pillera z Pillersdorfu o připsání vdovského věna (vidualitium) na lenním statku Biskupice jeho manželce Terezii roz. Faberové - mj. vyjednání souhlasu od Pillerova nejstaršího syna a čekatele na léno Františka Xavera st. a od Antonína z Braidy, kurátora nezletilého Jana Nepomuka Pillera (1793), schválení věna olomouckou kapitulou (1793);1792 - 1793karton194
2996Oner. I/11Intabulace vdovského věna na lenním statku Biskupice manželce Františka Pillera z Pillersdorfu Terezii roz. Faberové;1794karton194
2997Oner. I/12Úřední vymazání dluhů váznoucích na lenním statku Biskupice - mj. výtah z lenních repertářů uvádějící chronologický přehled intabulací statku leníkům od roku 1671;1796karton194
2998Oner. I/13Žádost Františka Xevera st. Pillera z Pillersdorfu, zastoupujícího rovněž bratry, o prodloužení doby splatnosti hypotéky ve výši 10 000 zl., poskytnuté již dříve jeho zemřelému otci na lenním stataku Biskupice, o dalších 20 let a požadavek na schválení prodeje vrchnostenských realit : dvou hostinců, pekárny a kovárny;1797 -1798karton194
2999Oner. I/14Kvitance a vymazání zbytku z kupní ceny, váznoucí dosud na podkladě kupní smlouvy z roku 1771 na lenním statku Biskupice, ve prospěch Adama Ignáce z Berchtoldu; 1797karton194
3000Oner. I/15Záznam o intabulace lenního statku Biskupice pro Františka Xavera Pillera st. z Pillersdorfu do lenních desk;1799karton194
3001Oner. II/16Intabulace dědických podílů na lenním statku Biskupice pro sourozence Františka Xavera st. Pillera z Pillersdorfu, jmenovitě pro Josefa, Marii Annu a Johannu Nepomucenu;1802karton194
3002Oner. II/17Intabulace 1 000 zl. na lenním statku Biskupice pro Antonína markýze Bottu d´Adorno z podílu Josefa Pillera z Pillersdorfu, adjutanta při vrchním velení Schrötterova pěšího pluku v Brně;1803karton194
3003Oner. II/18Intabulace pohledávky ve výši 1 000 zl. na lenním statku Biskupice na podílu Josefa Pillera z Pillersdorfu, zemřelého kapitána Schrötterova pěšího pluku v Brně, ve prospěch Jana Antonína Grubenthala, uskutečněná na žádost Josefa z Flammu, univerzálního dědice po zemřelém;1805 - 1806karton194
3004Oner. II/19Intabulace pohledávky ve výši 400 zl. na lenním statku Biskupice na podílu Josefa Pillera z Pillersdorfu, zemřelého kapitána Schrötterova pěšího pluku v Brně, ve prospěch svobodného dvořáka v Ořechovičkách Maxmiliána Halamy;1805karton194
3005Oner. II/20Intabulace pohledávky ve výši 2 000 zl. na lenním statku Biskupice ve prospěch Jana Antonína Grubenthala, uskutečněná na žádost Josefa z Flammu, univerzálního dědice po zemřelém Josefu Pillerovi z Pillersdorfu, kapitánu Schrötterova pěšího pluku v Brně;1806karton194
3006Oner. II/21Vymazání pohledávky ve výši 400 zl. na lenním statku Biskupice, nárokované původně svobodným dvořákem z Ořechoviček Maxmiliánem Halamou na podílu zemřelého kapitána Schrötterova pěšího pluku v Brně Josefa Pillera z Pillersdorfu a nyní vymazané na žádost Josefa z Flammu, univerzálního dědice po zemřelém Pillerovi;1806karton194
3007Oner. II/22Žádost Terezie Götzlové z Brna o intabulaci pohledávky ve výši 500 zl. na lenním statku Biskupice, vystavené jí v roce 1807 Janem Antonínem Grubenthalem;1808karton194
3008Oner. II/23Zajištění Terezie Pillerové z Pillersdorfu na lenním statku Biskupice věnem v roční výši 400 zl., kterým je podmíněn její sňatek s hejtmanem generálního štábu Karlem Myrbachem z Rheinfeldu - mj. dobrozdání bratrů Antonína, Leopolda a Aloise a synovce Františka Xavera ml. (1814), souhlas olomoucké kapituly (1814), poděkování bratrů arcibiskupu Trauttmansdorfovi za podporu (1815);1814 - 1815karton194
3009Oner. II/24Intabulace věna ve výši 400 zl. ročně na lenním statku Biskupice pro Terezii Pillerovou z Pillersdorfu, kterým je podmíněn její sňatek s hejtmanem generálního štábu Karlem Myrbachem z Rheinfeldu;1814-1815karton194
3010Oner. II/25Intabulace dvou pohledávek v celkové výši 2 500 zl. na lenním statku Biskupice, vystavených Janem Antonínm Grubenthalem pro Amálii, nezletilou dceru zemského advokáta JUDr. Jana Trosta - mj. dobrozdání poručníka JUDr. Aloise Otta (1815), uvolnění financí po dosažení plnoletosti Amálie (1820);1815 - 1820karton194
3011Oner. II/26Intabulace pohledávky ve výši 300 zl. na lenním statku Biskupice, určené pro mešní nadaci kostela v Dolních Věstonicích, kterou učinila Terezie Götzlová, provd. Kreutzová, ze svého dřívějšího vkladu na léně na žádost Josefa Miesse, komorního respicienta v Brně a poručníka nevlastní Anny Wertichové, takto dcery Alžběty Miessové, roz. z Flammu, univerzální dědičky po Josefu Pillerovi z Pillersdorfu;1820karton194
3012Oner. II/27Intabulace pohledávky ve výši 2 000 zl. na lenním statku Biskupice, převedené Johannou Pillerovou z Pillersdorfu, provdanou z Kronfelsu, na bratra Františka Xavera Pillera ml. - mj. ověřený opis listiny na pohledávku 6 000 zl. z roku 1800;karton194
3013Oner. II/28Intabulace pohledávky ve výši 200 zl. na lenním statku Biskupice pro Annu Novotnou, uskutečněná na žádost komorního respicienta Josefa Miesse z Brna;1821karton194
3014Oner. II/29Intabulace dvou pohledávek v celkové výši 2 500 zl. na lenním statku Biskupice pro Kašpara Uherku, uskutečněná na žádost Antonína Pillera z Pillersdorfu a Amálie z Mundi rozené Trostové, dcery zemřelého JUDr. Jana Trosta; 1822karton194
3015Oner. II/30Intabullace oceňovacího elaborátu lenního statku Biskupice do lenních desk, uskutečněná na žádost Antonína Pillera z Pillersdorfu;1823karton194
3016Oner. II/31Vymazání vdovského věna po úmrtí Terezie Pillerové z Pillersdorfu, rozené Faberové, váznoucího na lenním statku Biskupice od roku 1793;1824karton194
3017Oner. II/32Vymazání pohledávek zapsaných na lenním statku Biskupice, určených pro Johannu z Kronfelsu, Kašpara Uherku, Karla Dvořáčka a Antonína markýze Bottu d´Adorno;1824karton194
3018Oner. II/33Intabulace poledávky ve výši 4 000 zl. na lenním statku Biskupice, určené pro Josefu Dlouhou z Brna;1824karton194
3019Oner. II/34Intabulace tří pohledávek v celkové výši 32 220 zl. ve prospěch Ludmily Dlouhoveské z Langendorfu, rozené Panošové z Kreuzinfeldu, a Aloise a Františka Xavera ml. Pillery z Pillersdorfu na lenním statku Biskupice;1825karton194
3020Oner. II/35Vymazaní pohledávky ve výši 300 zl. pro kostel v Dolních Věstonicích, váznoucí na lenním statku Biskupice;1825karton 194
3021Oner. II/36Žádost poštovního expeditora Jindřicha Rašky z Brna o intabulaci pohledávky ve výši 4 000 zl. na lenním statku Biskupice, zapsané v roce 1824 na Josefu Dlouhou;1826 - 1827karton195
3022Oner. II/37Intabulace pohledávky ve výši 5 890 zl. na lenním statku Biskupice, určené ve prospěch sirotčího úřadu v Hranicích;1827karton195
3023Oner. II/38Intabulace kapitálu ve výši 552 zl., vloženého k podstatě (ad corpus) lenního statku Biskupice za účelem úhrady dlužných tax (viz též inv č. 3033 a 3041);1827karton195
3024Oner. II/39Předběžná intabulace pohledávky ve výši 1 600 zl. na lenním statku Biskupice, zapsaná pro sládka Jana Rašku z Křižanova;1828karton195
3025Oner. II/40Intabulace pohledávky ve výši 1 000 zl. na lenním statku Biskupice, určená pro Františka z Daunu;1830karton195
3026Oner. II/41Vymazání pohledávky 5 890 zl. ve prospěch sirotčího úřadu v Hranicích, váznoucí na lenním statku Biskupice;1830 - 1831karton195
3027Oner. II/42Spis byl přeřazen Breitenbacherem do oddílu Alodifikace lén (Lehen-Allodialisirung) - viz inv. č. 2111, kart. 130.karton195
3028Oner. II/43Spis byl přeřazen Breitenbacherem do oddílu Alodifikace lén (Lehen-Allodialisirung) - viz inv. č. 2111, kart. 130.karton195
3029Oner. II/44Vymazání pohledávky ve výši 400 zl., váznoucí na lenním statku Biskupice a plynoucí coby roční důchod Terezii Myrbachové z Rheinfeldu, rozené Pillerové z Pillersdorfu;1831karton195
3030Oner. II/45Vymazání pohledávky ve výši 2 000 zl., plynoucí z lenního statku Biskupice ve prospěch Aloise Pillera z Pillersdorfu;1831karton195
3031Oner. II/46Vymazání pohledávek plynoucích z lenního statku Biskupice ve prospěch bratrů Leopolda a Aloise Pillerů z Pillersdorfu;1831karton195
3032Oner. II/47Vymazání pohledávek na lenním statku Biskupice, plynoucích ve prospěch Jindřicha a Jana Rašky;1831karton195
3033Oner. II/48Vymazání pohledávky ve výši 552 zl., vložených k podstatě (ad corpus) lenního statku Biskupice za účelem umoření dluhů (viz též inv. č. 3023 a 3041);1832karton195
3034Oner. II/49Vymazání pohledávky ve výši 1 000 zl. na lenním statku Biskupice, plynoucí pro Antonína Pillera z Pillersdorfu;1834karton195
3035Oner. II/50Vymazání pohledávky ve výši 500 zl. na lenním statku Biskupice, plynoucí pro Aloise Pillera z Pillersdorfu;1834 - 1835karton195
3036Oner. II/51Vymazání pohledávky ve výši 500 zl. na lenním statku Biskupice, plynoucí pro Aloise Pillera z Pillersdorfu;1835karton195
3037Oner. II/52Vymazání pohledávky ve výši 5 000 zl. na lenním statku Biskupice, plynoucí pro Aloise Pillera z Pillersdorfu;1836karton195
3038Oner. II/53Intabulace pohledávky ve výši 2 000 zl. na lenním statku Biskupice pro Bernarda Lenerta;1837karton195
3039Oner. II/54Intabulace dvou pohledávek na lenním statku Biskupice, poukázaných od hospodářského ředitele v Lesonicích Bernarda Lenerta ve výši 2 000 zl. a generálmajora Arnošta Dlouhoveského z Dlouhé Vsi ve výši 5 000 zl., uskutečněná na žádost Jindřicha z Daunu;1840 - 1841karton195
3040Oner. II/55Prominutí lhůt k výmazání pohledávky ve výši 29 920 zl., váznoucí na lenním statku Biskupice jeho držitelům bratrům Jindřichovi, Vladimírovi a Otokarovi z Daunu;1842karton195
3041Oner. II/56Vymazání pohledávky ve výši 552 zl. za neodvedené taxy na lenním statku Biskupice (viz též inv. č. 3023 a 3033);1831 - 1832karton195
3042Oner. II/57Vymazání pohledávky Aloise Pillera z Pillersdorfu ve výši 4 000 zl., váznoucí na lenním statku Biskupice;1843karton195
3043Oner. II/58Vymazání pohledávky Jindřicha z Daunu ve výši 2 000 zl., váznoucí na lenním statku Biskupice ;1843karton195
3044Oner. II/59Vymazání pohledávky Františka z Daunu ve výši 1 000 zl., váznoucí na lenním statku Biskupice;1843karton195
3045Oner. II/60Prominutí lhůt k výmazání pohledávky 24 110 zl., váznoucí na lenním statku Biskupice jeho držitelům bratrům Vladimírovi a Otokarovi z Daunu - mj. jednání z let 1849 až 1851 a 1855 až 1857;1849 - 1857karton195
3046Oner. II/61Jednání o vymazání dluhu ve výši 24 110 zl., váznoucího na lenním statku Biskupice za držitelů statku bratrů z Daunu Vladimíra a Otokara, vedené právními zástupci JUDr. Rudolfem Ottem, lenním mandatářem, a JUDr. Aloisem Pražákem z Brna, zastupujícím bratry z Daunu - mj. popis statku z roku 1854 (opis), odhad vybraných vrchnostenských budov z roku 1853 (opis), sumář příjmů a vydání statku z roku 1823 (opis);karton195
3047Oner. II/62Intabulace pohledávek ve výši 13 550 zl. na lenním statku Biskupice, váznoucích u věřitelů v souvislosti s alodifikací gruntů; 1866karton195