Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Lenní dvůr Kroměříž, díl 5, svazek 5, Lenní statek Biskupice u Znojma
Spisy
Aktový materiál manipulovaný sign. -T-
Sperren

3050Sperr. I/1Pozůstalostní řízení po zemřelém Matyáši z Wertema na Sonderspühlu a Stallecku († 1658) - mj. dopis Matyáše stran testamentu, adresovaný lennímu hofrychtéři Michalu Zniovskému z Cholovic (1654), opis Matyášova kodicilu (1658), spor vdovy Anny Magdaleny z Wertema, roz. Kaplířové ze Sulevic, s císařským radou Janem Jakubem Nehrusem o majetek (1658), nařízení lenního hofrychtéře Stanislava Pešata z Moravan k zajištění lenního majetku na lénech Biskupice a Újezd (1658), výpis (Pamatka) z jednání lenního soudu (1658), inventáře majetku na statcích (1658, 1668), intervence císaře Leopolda I. u biskupa Karla z Lichtenštejna-Kastellkornu ve prospěch vdovy Anny Magdaleny (1666), separace majetku na statcích Biskupice a Újezd za účelem vyrovnání s věřiteli (1668), relace správce statku Karla Františka Zlny o hospodářském stavu statků Biskupice a Újezd (1668), rozhodnutí ve sporu, vydané lenním hofrychtéřem Jiřím Valeriánem Podstatským z Prusinovic (1668);1654 - 1668karton196
3051Sperr. I/2Spor o lenní statky Biskupice a Újezd mezi Janem Jindřichem Schröffelem ze Schröffelheimu, zastupovaným manželkou Marií Barborou, roz. Pöstell, a Tulliem Migliou z Prunbergu a následný prodej statku Zdeňku Bohuslavu Dubskému z Třebomyslic po Schröffelově úmrtí († 1679) - mj. jednání ve sporu před lenním soudem (1675-1677), jednání o prodeji statků Dubskému (1678-1680), intervence vdovy Marie Barbory Schröffelové u císaře Leopolda I. stran ponechání statku Újezd (1680), císařský dekret vydaný ve prospěch Schröffelové (1680);1675 - 1680karton196
3052Sperr. I/3Spory na lenním statku Biskupice - mj. schválení prodeje statku po smrti Matyáše z Wertemate olomouckou kapitulou (1669), půhon podaný císařským prokurátorem na biskupa Karla z Lichtenštejna-Kastelkornu stran prodeje statku Janu Karlovi Staindlovi z Plessenödtu (1682), oznámení úmrtí Zdeňka Bohuslava Dubského z Třebomyslic († 7.10.1694), inventář statků Biskupice a Újezd sepsaný lenním písařem Vilémem Alexandrem Halamou z Jičína (1694), spor Anny Marie Bartoňové, vdovy po Urbanu Bartoňovi, s potomky Zdeňka Dubského o zadržené peníze (1698, 1703-1706), vyjádření moravského tribunálu (1704), půhon Oldřicha Raffia z Kleefeldu na Františka Antonína Salavu z Lípy o dlužné peníze (1706), korepondence Jana Karla Dubského s Karlem Antonínem Červinkou stran dlužné kauce (1753);1669 - 1753karton196
3053Sperr. I/4Pozůstalostní řízení po zemřelém Kryštofu Ludvíku Dubském z Třebomyslic († 14.4.1727) - mj. hospodářský výnos na lenním statku Biskupice (1727);1727karton196
3054Sperr. I/5Majetkové záležitosti lenních statků Biskupice a Újezd - mj. intabulace lenního statku Újezd Janu Josefu Bartonidesovi z Tiranu (1714), potvrzení vkladu 4 000 zl. na léně Biskupice biskupen Schrattenbachem pro manželku Zdeňka Bohuslava Dubského z Třebomyslic Josefu z Bubna a Varlichu (1728), věnný list Dubského manželce na vklad 3 000 zl. (1729), ustanovení relátorů pro zápis statku Újezd do lenních desk (1731), připsání věna Zdeňkem Dubským manželce Josefě (1736), kopie testamentu Zdeňka Dubskéhé z roku 1745 (1747), oznámení úmrtí Zdeňka Dubského, vyhlášení závěry a inventury na léně biskupem Troyerem (1747), inventář majetku a výnosu na statku Biskupice (1747), výpis (Pamatka) k plnoletosti Dubského syna Jana Karla (1747), zrušení závěry a uvedení Jana Karla v léno, současně coby poručníka bratra Maxmiliána (1748), oznámení úmrtí Jana Josefa Bartonidese z Tiranu († 25.4.1750), šetření stavu hospodáření Jana Karla Dubského na statku : zimní osevná tabule, obroční pivní a důchodní účty, revize účtů, relace Jana Nepomuka Kaltschmidta z Eisenberka (1752-1755), stížnost nájemce statku Jana Václava Slováka na překážky kladené mu bratry Dubskými Janem Karlem a Maxmiliánem (1756), relace Jana Karla a Kaltschmidta z Eisenberka o hospodaření na statku (1757), rozhodnutí biskupa Troyera ve věci špatného hospodaření bratrů Dubských na statku Biskupice (1757), ustanovení Jana Karla poručníkem pěti nezletilých synů a vklad poručnické kauce 3 000 zl. v jeho prospěch (1757), ustanovení Františka Pillera z Pillersdorfu poručníkem nezletilých potomků Františka Josefa Bartonidese z Tiranu a zápis dluhopisu na 2 000 zl. v jeho prospěch (1785);1714 - 1785karton126
3055Sperr. I/6Separace lenního a alodního majetku na lenním statku Biskupice v souvislosti s úmrtím Františka Pillera z Pillesdorfu († 24.3.1767) - mj. žádost Pillera k lennímu hofrychtéři o poskytnutí 800 zl. jím stržených za prodej pálenice k volnému využití (1796), oznámení Pillerova úmrtí (1797), závěra majetku a separační řízení obsahující : separační protokol, účetní úzavěru, popis budov a soupis hopodářského inventáře, soupis prodaných realit, přehled letního a zimního osetí, soupis platů a deputátů osob zaměstných na statku, nedatovaná taxace výnosů ze statku z doby biskupa Karla z Lichtenštejna-Kastelkornu (1797-1798);1796 - 1798karton197
3056Sperr. II/7Separace lenního a alodního majetku na lenním statku Biskupice v souvislosti s úmrtím Františka Xavera st. Pillera z Pillesdorfu († 12.1.1807) - mj. Pillerova závět z roku 1805 (opis z r. 1807), poštovní oznámení o vydání rekomanda (1807), příjmy a vydání na statku (1807);karton197