Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Lenní dvůr Kroměříž, díl 5, svazek 5, Lenní statek Biskupice u Znojma
Spisy
Aktový materiál manipulovaný sign. -T-
Miscellen

3057Misc. I/1Posloupnost držitelů lenních statků Biskupice a Újezd, sestavená místopísařem Kašparem Neuberkem z Neuberka na podkladě výpisů z lenních knih z let 1536, 1545, 1553, 1555, 1566, 1580 a 1593; s. d.karton197
3058Misc. I/2Výpis z posudkových knih lenního práva, pořízený lenním písařem Janem starším Jakartovským ze Sudic pro Kateřinu Nedělkovskou z Nedělky, rozenou Šárovcovou ze Šárova, zaznamenávající odhad na díl vsi Biskupice, náležící Zachariáši Láryšovi ze Lhoty;1631karton197
3059Misc. I/3Stížnosti Matyáše z Wertema na neochotu poddaných v Biskupicích robotovat - mj. dekret olomouckého biskupa Leopolda Viléma nařizující poddaným vysazené roboty vykonávat a správci Janu Albrechtu Glogovskému z Glogova poddané k robotám přidržet (1639);1638 - 1639karton197
3060Misc. I/4Záležitosti lenních statků Biskupice a Újezd - mj. privilegium z roku 1502, kterým Adam z Bačkovic a Police uděluje poddaným v Biskupicích právo odúmrti (nedatovaný opis), privilegia z roku 1573, kterými biskup Jan Grodecký potvrzuje královskému radovi a sekretáři Mikuláši Walterovi z Waltersperka, svému leníkovi na Biskupicích, jím držený statek svobodně připsat či prodat a současně na něm zapsat manželce Aleně Pušovně z Michelsdorfu věnem 5 000 zl. (2 nedatované opisy), napomenutí poddaných v Biskupicích od biskupa Ditrichštejna, aby zachovávali poslušnost Aleně vdově po zemřelém Stanislavu Rogojském z Rohozníka a robotovali jako dříve (1606), svolení biskupa Ditrichštejna k prodeji statku Biskupice pro Ladislava Šlejnice ze Šlejnic a statku Újezd pro Bedřicha Jankovského z Vlašimě (1610), instrukce biskupa Ditrichštejna ke stížnosti poddaných z Biskupic na vrchnost (1612), Ditrichštejnova žádost na Šlejnice o poskytnutí závěti Rogojského v souvislosti s prodejem léna Zigmundu Volfovi Jankovskému z Vlašimě (1617), obeslání kněze v Biskupicích Jáchyma Tomana a Buriana Mikuláše Srnovce z Varvažova k lennímu soudu "v příčině nářku poctivosti" (1617), spor Matyáše z Wertema s poddanými v Biskupicích o robotu a křivé obvinění, že na statku drží kacířského správce Jana Albrechta Glogovského z Glogova i jiné kacířské osoby, odmítající sv. přijímání (1638), napomenutí správce Glogovského, aby neutiskoval poddané a dosvědčil, že se zpovídal a přijal svátost oltářní (1638), žádost Matyáše z Wertema u biskupského administrátora Jakuba Mercuriana o souhlas k intabulaci statků Biskupice a Újezd (1653);karton197
3061Misc. I/5Zápis archiváře olomouckého arcibiskupství Antonína Breittenbachera informující, že "akta, tj. půhony na Saky z Bohuňovic z r. 1641, zařazená v tomo fasciklu netýkala se Biskupic ve Znojemském kraji, nýbrž Biskupic v kraji Hradišťském a byla proto hned 12.11.1926 uložena na své místo k Biskupicím v Hradišťském kraji";1926karton197
3062Misc. I/6Zápis archiváře olomouckého arcibiskupství Antonína Breittenbachera informující, že "akta, tj. půhony z r. 1649 na Mikuláše Orlíka z Laziska o násilnosti pácháné na manských lidech zábřežských, omylem zařazená do Biskupic, Znojemský kraj, byla 12.11. 1926 vyňata a uložena k Zábřehu (nad Odrou)";1926karton196
3063Misc. I/7Spor Anny Magdaleny, vdovy po Matyáši z Wertema, roz. Kaplířové ze Sulevic, s olomouckým biskupem o úžívání lenních statků Biskupice a Újezd - mj. odejmutí statků Zikmundu Volfovi Jankovskému z Vlašimě pro účast na stavovském povstání a jejich předání Šimonu Kratzerovi ze Schönsperku (1622), udělení statků Tobiáši Süssweinovi (1624), udělení statků Anně vdově Süssweinové, nově provdané za Mikuláše ze Schramu (1627), udělení statků Ferdinandu z Widmeru (1632), soupis dluhů zemřelého Jana z Widmeru váznoucích u dvorských radů (jsou jmenováni, 1635), biskup Leopold Vilém potvrdil držení statků pro Matyáše z Wertema, otčíma Ferdinanda z Widmeru (1640), biskup Leopold Vilém potvrzuje na žádost Matyáše z Wertema, který nemá mužských potomků, že v případě Matyášova úmrtí připadnou léna Biskupice a Újezd jeho příbuzným, strýci Janu Mariovi a jeho synu Matyáši z Wertema (1644), opis sňatkového zápisu ze 4.4. 1644 Matyáše z Wertema s Annou Magdalenou, vdovou z Hakebornu, roz. Kaplířovou Vosterskou ze Sulevic (1644), jednání ve sporu Anny Magdaleny s biskupem olomouckým o úžívání léna (1657-1667);1622 - 1660karton197
3064Misc. I/8Žádost Matyáše z Wertemete u biskupa Leopolda Viléma o potvrzení privilegia z roku 1587, vydaného biskupen Stanislavem Pavlovským pro Stanislava Rogojského z Rohozníka, kterým biskup povoluje Rogojskému postavit přes řeku Rokytnou most a vybírat na něm mýto - mj. opis privilegia (1659), relace biskupského administrátora Eliáše Františka Castelleho o neutěšeném stavu biskupských písemností, které u sebe drží konzistorní notář Matouš Tengelott z Veltlína, se žádostí, abyTengelott uvedl spisy do pořádku, odevzdal je a Castellemu předal klíče od archivu (1659);1658 - 1659karton198
3065Misc. I/9Zápis archiváře olomouckého arcibiskupství Antonína Breittenbachera informující, že "celý fascikl týkal se nikoliv Biskupic u Znojma, nýbrž Biskupic u Hradiště, kam také byl 12.11. 1926 zařazen";1926karton198
3066Misc. I/10Stanovení renty vdově Anně Magdaleně z pozůstalosti po jejím manželovi Matyáši z Wertema ve výši jedné třetiny majetku - mj. intervence císaře Leopolda I. ve prospěch vdovy (1650, 1659), relace císaři o pozůstalostním řízení (1659), korespondence Anny Magadaleny adresovaná biskupovi stran pozůstalosti (1665-1666);1650 - 1666karton198
3067Misc. I/11Zápis archiváře olomouckého arcibiskupství Antonína Breittenbachera informující, že "fascikl se týkal Biskupic u Hradiště, kam byl 12.11. 1926 založen";1926karton198
3068Misc. I/12Intervence císaře Leopolda I. a císařovny, vdovy Eleonory, u olomoucké kapituly ve prospěch Jana z Widmeru při posuzování jeho žádosti o opětovné přijetí na léno Biskupice;1667karton198
3069Misc. I/13Odhad ceny lenních statků Biskupice a Újezd - mj. výnosy obilí v letech 1656-1658, relace lenního hofrychtéře Jiřího Valeriána Podstatského z Prusinovic o stavu kadučních lenních statků po smrti Matyáše z Wertema (1667), sumární odhad statků (1668);1656 - 1668karton198
3070Misc. II/14Hospodářské záležitosti a účty lenních statků Biskupice a Újezd - mj. reverz rychtáře Tobiáš Štiava v Újezdě, kterým přiznává dluh za černého vola, koupeného od nebožtíka Matyáše z Wertema (1659), reverz obce Biskupice, kterým je přiznán dluh za obilí u Pavla Bedřicha Kozelky, důchodního u Matyáše z Wertema (1662), pronájem Dolního mlýna Danielovi Vlčohorskému (1666-1667), pronájem Horního mlýna Matěji Polákovi (1667), postavení do služby : Jakuba Černého za ovčáka k panskému dobytku (1666), Ondřeje Švába s manželkou za šafáře a šafářku (1667), Lukáše Pařízka za panského hajného (1667), Jana Woguna za panského sládka (1667), Jana Kříže za pasáka krav a řezače slámy (1667), Anny Jiříčkové, Mariny Starší a Kateřiny Mikstové za děvečky a Havla Voláka za pacholka při panském dvoře (1667), Šimona Doležela na řezání píce pro dobytek (1677), smlouva s kominickým mistrem Gabrielem Rottem ze Znojma o vymetání komínů na zámku a ve dvorech (1667), měsíční výkazy vybraného mýta a různé další hospodářské účty (1667-1668), vyšetřování správce Karla Františka Zlny a stanovení jím způsobených dluhů (1668-1669), Zlnova žádost k biskupovi o milost (1670);1659 - 1670karton198
3071Misc. II/15Správa lenních statků Biskupice a Újezd v době kaducity - mj. jednání moravského zemského purkrabího Františka Karla de Castro o koupi, resp. pronájmu statku (1668), relace správce statku Karla Františka Zlny (1668), nabídka statku Norbertovi, opatu kláštera sv. Hypolita ve Znojmě a jeho odpověď (1668), soupis platů a deputátu odváděných čeládce na statku (1668), vyšetřování správce Zlny a jeho odstoupení (1668), instrukce pro Zlnova nástupce (1668), jednání Jan Karla Staindla z Plessenödtu o koupi statku (1668), inventář statků (1668), relace správce Daniela Zalšíka k situaci na statku (1668), reverz, kterým obec Biskupice přiznává spolek některých sousedů se správcem Zlnou (1668), Staindlova dohoda s biskupem na prodej statků (1668), intervence opata Norberta ve prospěch Staindla (1668), prohlášení Staidla o složení tax za intabulaci léna (1668), protokol o předání statků Biskupice a Újezd Staindlovi (1668), jednání o exekuci u Staindla za nezaplacení léna (1671), relace o výnosech na statcích Vranov a Nový Hrádek ve Znojemském kraji v období let 1668 až 1671 (1671), zpráva z Brna od Gebharda Fibuse z Fibussternu o záměru Tullia Miglia z Prumbergu koupit lenní statky (1671), relace lenního hofrychtéře Jiřího Valeriána Podstatského z Prusinovic o exekuci Staindlova majetku v Biskupicích ve výši 9 000 zl. (1674);1668 - 1674karton198
3072Misc. II/16Jednání Jana z Widmeru o opětovné přijetí na lenní statky Biskupice a Újezd po smrti Matyáše z Wertema († 1667) - mj. Widmerova žádost (1668), zamítnutí žádosti z důvodu promlčení pretenze (1668), opověď biskupa Karla z Lichtenštejna-Kastellkornu císařovně Eleonoře stran její intervence v Matyášův prospěch se zdůvoděním zamítnutí jeho nároku na lenní statky (1668), jednání dvorského účetního císařovny Eleonory Jana Jakuba Nehruse o získání movitostí z Biskupic, které dle závěti patří Janu z Widmeru (1668), výtah z Matyášovy závěti a z inventáře statků (1668), osvědčení vydané Ondřejem Pestaluzzim účetnímu Nehrusovi k vyzvednutí zděděného mobiliáře z Biskupic (1668), Nehrusova relace o řádném převzetí mobiliáře (1668), relace Tullia Miglia z Prunbergu biskupovi o požadavku obyvatel Biskupic na udělení dvou výročních trhů, jak je dříve mívali (1671);1668 - 1671karton198
3073Misc. II/17Spor biskupa Karla z Lichtenštejna-Kastelkornu s Karlem Staindlem z Plessenödtu o nedoplatek z prodeje lenních statků Biskupice a Újezd - mj. výtah z lenního kvaternu (Nr. 4, fol. 11) s odhadem lenních statků (1658), korespondence a rozhodnutí ve sporu (1670-1671);1658 - 1671karton198
3074Misc. II/18Záležitosti lenních statků Biskupice a Újezd - mj. dlužní cedule (Rest-Zetl) sestavená správcem Pavlem Kobylkou se soupisem majetku, zbylého po odevzdání povinného podílu vdově Magdaleně Kateřině z Wertema (1659), "Poznamenání dobytka rohatého" (1660), inventář statků Biskupice a Újezd (1667), připsání 9 000 zl. kupní ceny za statek Biskupice Janem Karlem Staindlem z Plessenödtu manželce Anně před svědky (1671), jednání o exekuci Staindlova majetku v Biskupicích ve výši 9 000 zl. (1674), půhon Jana Antonína Tertze na Jiřího Tulia Migliu o dluh 618 zl. (1674), požadavek vdovy Anny Staindlové o rentu (1674), uvedení Tulia Miglii na lenní statek (zvod) a cenový odhad městečka Biskupice pořízený v té souvislosti (1675), specifikace úředních vydání a lenních tax (1676);1659 - 1676karton199
3075Misc. II/19Spor dědiců po Janu Antonínu Tertzovi, zastupovaných Jiřím Norbertem Mimmerem, s Tulliem Migliou z Prumbergu o dluh 6 072 zl. - mj. intervence v Migliův prospěch od Jana z Rothalu, generála Rajmunda Montecuculiho, císaře Leopolda I. a císařovny vdovy Eleonory;1673 - 1675karton199
3076Misc. II/20Spor Anny Staindlové, rozené Trautner z Trautenheimu, vdovy po Janu Karlovi Staindlovi z Plessenödtu, s Tulliem Migliou z Prumbergu o navrácení 9 000 zl. - mj. intervence švagra Jana Kryštofa Staindla ve prospěch vdovy Anny (1676), intervence Anny u nejvyššího písaře markrabství moravského Václava Bernarda Bartodějského z Bartoděj (1677);1673 - 1677karton199
3077Misc. II/21Jednání o koupi lenních statků Biskupice a Újezd Zdeňkem Bohuslavem Dubským z Třebomyslic - mj. stížnost Anny Staindlové, vdovy po Janu Karlovi Staindlovi z Plessenödtu, na způsob ocenění statku (1675), relace lenního mandatáře Jana Křtitele Lontana k ocenění statku (1676), vyrovnání Dubského se Staindlovou a zaplacení 9 000 zl. Staindlové za odstoupení z nároku na Biskupice (1679), koupě statku Újezd Dubským od Barbory, roz. Pästell, poprvé provdané Schröffel, podruhé Ciscini, univerzální dědičky po Janu Antonínu Tertzovi (1680-1681);1675 - 1681karton199
3078Misc. III/22Záležitosti lenního statku Biskupice za Dubských z Třebomyslic - mj. stížnost Zdeňka Bohuslav Dubského z Třebomyslic na poddané ze vsi Slatina na panství pánů Jankovských z Vlašimě pro krádež 50 sáhů dřeva (1679), projednání žádosti bratrů Dubských Arnošta Ignáce a Kryštofa Ludvíka o povolení společného držení Biskupic a Újezda na podkladě mezi nimi uzavřené smlouvy (1694-1695);1679 - 1695karton199
3079Misc. III/24Spor Jany Kateřiny Odkolkové z Újezdce, rozené Lvové z Prožanku, s Kryštofem Ludvíkem Dubkým z Třebomyslic o dluh 80 zl. - mj. opis dluhopisu z roku 1714 vydaného Dubským pro Arnolda Leopolda Odkolka z Újezdce (1725), opis zplnomocnění (charta binca) vydaného roku 1716 Leopoldem Antonínem Odkolkem, synem Arnolda Odkolka, pro matku Janu Kateřinu k vymáhání dluhu (1725), prohlášení Leopolda Antonína Odkolka o nezaplacení dluhu (1723), pověření Jana Josefa Bartonidese z Tyranu o zprostředkování dohody mezi stranami (1725);karton199
3080Misc. III/25Separace majetku po zemřelé Anně Dubské, manželce Kryštofa Ludvíka Dubského z Třebomyslic, rozené Příchovské z Příchovic - mj. stížnost biskupa Schrattenbacha u moravského královského tribunálu v Brně na krajský úřad ve Znojmě stran jím provedené uzávěry majetku na Biskupicích a pověření Jana Josefa Bartonidese z Tiranu pozůstalostním řízením (1725), Bartonidesovy relace (1725), žádost Dubského o povolení hypotéky na statku Biskupice s negativním vyjádřením biskupa (1726-1727);1725 - 1727karton199
3081Misc. III/26Spor Zdeňka Bohuslava Dubského s Marií Alžbětou, vdovou po jeho otci Kryštofu Ludvíku Dubském, roz. Zniovskou z Korkyně, o movitosti z otcovy pozůstalosti;1728karton199
3082Misc. III/27Spor bývalého hostinského v Biskupicích Václava Pospíšila, zastupovaného advokátem Petrem Pavlem Braunerem, se Zdeňkem Bohuslavem Dubským z Třebomyslic o navrácení dobytka a jiných movitostí Dubským mu odebraných - mj. vyšetřování Pospíšila a jeho syna Hynka pro vraždu (1727), Pospíšilova žaloba na Dubského a následná soudní pře (1728-1732, 1734, 1737);1727 - 1737karton199
3083Misc. III/28Regestář vybraných spisů z let 1728, 1750 až 1769 a 1776 až 1785, týkajících se majetkových záležitosti Dubských a Pillerů na lenním statku Biskupice - mj. návod jak zachovat hovězí dobytek a ovce zdravé (s.d.), právně-teologické zdůvodnění otázky svatokupectví (s.d.);s.d.karton199
3084Misc. III/29Spory hrabat Dubských z Třebomyslic na lenním statku v Biskupicích - mj. spor lenního advokáta Jiřího Vojtěcha Müllera se Zdeňkem Bohuslavem Dubským o 30 zl. za právní úkon (1728-1729), spor Františka Ignáce Streita z Vyškova, dřívějšího správce lenního statku, s Janem Karlem Dubským o 300 zl. (1750);1728 - 1750karton199
3085Misc. III/30Odvolání Jana Karla Dubského z Třebomyslic proti trestu pokuty 12 zl. za neoprávněné vybírání mýta, udělené mu podle mýtního patentu z roku 1748 - mj. opis výnosu biskupa Schrattenbacha pro Kryštofa Ludvíka Dubského z roku 1726, stanovující Dubskému pravidla vybírání mýtného;karton199
3086Misc. III/31Spor vdovy Josefy Dubské z Třebomyslic, rozené z Bubna, se synem Janem Karlem o dluh 4 000 zl. - mj. ověřené opisy privilégií Zdeňka Bohuslava Dubského z let 1729 a 1736, kterými připisuje manželce věno na lenním statku Biskupice (1752);1752karton199
3087Misc. III/32Spor vdovy Josefy Dubské z Třebomyslic, rozené z Bubna, se synem Janem Karlem o dluh 200 zl. - mj. plná moc udělená Dubským zemskému advokátovi Josefu Ignáci Poppovi k zastoupení v jednáních (1753);1752 - 1753karton199
3088Misc. III/33Spor vdovy Josefy Dubské z Třebomyslic, rozené z Bubna, se synem Janem Karlem o vyplacení vdovského věna ve výši 3 000 zl. - mj. ověřené opisy privilégií manžela Zdeňka Bohuslava Dubského;1750 - 1753karton199
3089Misc. III/34Spor Jana Karla Dubského z Třebomyslic s děkanem Františkem Dominikem Pomesianem z Biskupic o urážku na cti, desátek a správu nemovitostí - mj. relace faráře Ondřeje Šťastného z Moravských Budějovic a protokol z výslechu poddaných Jiřího Štiavy a Jakuba Milbacha stran urážky Dubského děkanem (1754), komisionelní šetření případu (1754-1755), napomenutí Dubského od biskupa Troyera stran násilnosti páchané na Pomesianovi (1755);1754 - 1755karton200
3090Misc. III/35Revize hospodářských a sirotčích účtů Jana Karla Dubského z Třebomyslic na lenním statku Biskupice za období let 1748 až 1753 - mj. Dubského žádost o odročení revize, jmenování komisařů Filipa Josefa Wipplara z Ušic a Emanuela Františka Tetzlera na Litultovicích, stanovení termínu revize, relace komisařů;1754 - 1755karton200
3091Misc. III/36Spor bývalého správce lenního statku Biskupice Karla Antonína Červinky s Janem Karlem Dubským z Třebomyslic o navrácení kauce 400 zl. - mj. předvolání Červinky před lenní soud v Kroměříži k vynesení rozsudku (1755), Červinkovo úmrtí († 1757) a pokračování sporu Červinkovými dědici, vdovou Dorotou a čtyřmi potomky (1757-1760), registraturní likvidace sporu (1762, 1766);1754 - 1766karton200
3092Misc. III/37Spor bývalého zahradníka na lenním statku Biskupice Matěje Procházky s Janem Karlem Dubským z Třebomyslic o zadržený plat - mj. Procházkova žádost k biskupovi se specifikací zadržovaného platu (1754), nařízení biskupa Troyera Dubskému plat vyrovnat (1755), další Procházkova stížnost na Dubského biskupovi (1755), registraturní likvidace sporu (1762);1754 - 1762karton200
3093Misc. III/38Spor bývalého správce lenního statku Biskupice Karla Antonína Červinky, zastupovaného JUDr. Františkem Václavem Kälsbergem, s Janem Karlem Dubským z Třebomyslic o zadržený plat 191 zl. a deputát - mj. rozsudek (1755), pokračování sporu Červinkovými dědici, zastupovanými JUDr. Janem Ondřejem Richtrem (1758), registraturní likvidace sporu (1766);1754 - 1766karton200
3094Misc. III/39Spor nájemce lenního statku Biskupice Jana Václava Slováka s Janem Karlem a Maxmiliánem bratry Dubskými z Třebomyslic o maření a rušení nájemní držby : fascikl 3. : akta ze zasedání komise (1758); fascikl 4. : podklady pro jednání, závěrečný protokol - mj. nájemní smlouva (1755), výkazy dobytka a kmenového majetku na statku (fundus instruktus - 1755 a 1757), výkazy vyplacených čtvrtletních záloh (1755-1758), přísežná prohlášení a výpovědi svědků (1758); fascikl 5. : shrnující zpráva (Referatus) z komisionelního šetření (1758); fascikl 6. : závěrečný protokol (Protocollum Comissionis) z jednání (1758); fascikl 7. : likvidace škody vzniklé na statku za působení Slováka (1760-1761);1755 - 1761karton201
3094Misc. III/39Spor nájemce lenního statku Biskupice Jana Václava Slováka s Janem Karlem a Maxmiliánem bratry Dubskými z Třebomyslic o maření a rušení nájemní držby : fascikl 1. : akta ze zasedání komise - mj. opis nájemní smlouvy z roku 1755, výkazy předem vyplacených čtvrtletních záloh (1756-1758); fascikl 2. : přísežná prohlášení a výpovědi svědků (1757);karton200
3095Misc. IVa/39aMajetkoprávní záležitosti držitelů lenních statků Biskupice a Újezd do nástupu hrabat Dubských - mj. udělení lén regentovi biskupských statků Šimonu Kratzerovi ze Schönspergu (1622), povolení pro Tobiáše Süssweina k zajištění potomků na lénech (1624), povolení pro Annu, vdovu Süssweinovu, podruhé provdanou za Mikuláše Schramma, vejít ve spolek se svým druhým manželem i s dětmi na léna (1627), udělení lén nejstaršímu synovi zemřelého Jana z Widmeru Ferdinandovi (1632), dohoda mezi Ferdinandem z Widmeru a jeho o otčímem Matyášem z Wertema, kterou Ferdinand přenechává otčímovi léna coby náhradu za dlužné pohledávky (1640), povolení pro Matyáše z Wertema pro případ jeho úmrtí bez mužských potomků, kterým obě léna připadnou jeho příbuzným, strýci Janu Mariovi z Wertema a jeho synu Matyáši (1644), závěti, kodicil a úmrtí Matyáše z Wertema a pozůstalostní řízení s jeho manželkou Anno Magdalenou, roz. Kaplířovou Vosterskou ze Sulevic, o zajištění vdovským věnem (1645-1658), žádost Jindřicha z Blier o udělení léna Biskupice (s.d.), jednání s vdovou Annou Magdalenou a se synovcem zemřelého Matyášem z Wertema o užívání statků (1658-1668), žádost Jana z Widmeru o opětovné přijetí na léno Biskupice po smrti synovce Matyáše z Wertema (s.d.), odhad lenních statků Biskupice a Újezd (1668), udělení statků Tuliu Migliovi z Plunbergu (s.d.), břemena váznoucí na statcích ve prospěch vdov Marie Barbory Schröffelové ze Schröffelheimu a Anny Salomeny Staindlové z Plessenödtu (1680, udělení statků Zdeňku Bohuslavu Dubskému z Třebomyslic (1680);1622 - 1680karton202
3096Misc. IVa/39bMajetkoprávní záležitosti a spory hrabat Dubských - mj. spor Václava Pospíšila se Zdeňkem Bohuslavem Dubským z Třebomyslic o 560 zl. (1729), zajištění vdovského věna vdově Josefě Dubské (1747), spor bývalého správce statku Biskupice Františka Ignáce Streita z Vyškova s Janem Karlem Dubským o 300 zl. (1750), spor vdovy Josefy Dubské se synem Janem Karlem o úroky (17551-1753), spor správce léna Karla Antonína Červinky s Janem Karlem Dubským o 400 zl. (1755), reverz Maxmiliána Dubského na půjčku 100 zl. od hrnčířského mistra Jana Javůrka z Třebíče (1757), reverz Maxmiliána Dubského na půjčku 1153 zl. od hostinského z Třebíče Konstantina Galanty (1757), spor Jana Václava Slováka s Janem Karlem Dubským o porušení nájemní smlouvy (1758, 1761), žaloby na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské věřiteli : od židů Wolfa a Mojžíše Samuelových z Biskupic a Izáka Landsmanna z Police, od měšťana Františka Jana Thilla ze Znojma, mlynáře Jana Vlčka z Kralic, šafáře Ondřeje Benauera z Biskupic, řezníka Václava Rybnického z Rouchovan, soukeníka Jana Leopolda Ceplichala z Třebíče, mlynáře Jana Melkuse z Lukova, správce Františka Josefa Mahra z Biskupic, sládka Martina Smetany z Biskupic, šafáře Jiřího Šandy z Biskupic, mlynáře Tomáše Reichla z Vítonic, Jana Nepomuka Sedlického z Biskupic a obročního Josefa Emanuela Schindlera z Biskupic (1759-1763), instrukce císařovny Marie Terezie a biskupa Hamiltona k prodeji zadlužených lenních statků Biskupice a Újezd (1764), žádost bratrů Dubských o provolení prodeje statků a jednání o prodeji (1764-1767), úmrtí Maxmiliána Dubského (†1768), soupis věřitelů na statcích a návrh na likvidací jejich pohledávek (1768-1769);1729 -1769karton202
3097Misc. V/40Žaloba mlynáře Tomáše Reichla z Vítonic, zastupovaného advokátem Josefem Schirmeissenem, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o dluh 209 zl. - mj. dlužní úpis (1758), svědecké dobrozdání (1761), rozhodnutí (1763);1758 - 1763karton202
3098Misc. V/41Žaloba hostinského a měšťana z Třebíče Konstantina Galanty, zastupovaného advokáty Janem Karlem Podivinským a Františkem Langerem, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o dluh 1 153 zl. - mj. dlužní charta bianka (1757, 1758), žaloba (1760), likvidace dluhu (1762), rozhodnutí (1769);1757 - 1769karton202
3099Misc. V/42Žaloba měšťana Františka Jana Thilla ze Znojma, zastupovaného advokátem Janem Ondřejem Richtrem, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic a Marii Josefu roz. z Kaisersheimu, manželku Maxmiliána, o dluh 334 zl. za víno - mj. dlužní charta bianka (1758), vyjádření olomoucké kapituly k případu (1761), likvidace dluhu (1761-1763), rozhodnutí (1766);1758 - 1766karton202
3100Misc. V/43Kauza známosti Jana Karla Dubského z Třebomyslic s vnučkou zemřelého faráře v Biskupicích s Marií Annou Altmannovou - mj. Dubského zapuzení manželky Terezie roz. Meixner z Meixenau, Dubského obhajoba, dekret biskupa Egckha adresovaný Dubskému a děkanu Josefu Janu Montagovi v Jevišovicích ke sjednání nápravy, relace faráře v Biskupicích Jiřího Ferdinanda Neisara;1760karton203
3101Misc. V/44Žaloba měšťana Františka Jana Thilla ze Znojma, zastupovaného advokáty Janem Ondřejem Richtrem a Františkem Langerem, na Maxmiliána Dubského z Třebomyslic a jeho manželku Marii Josefu, roz. z Kaisersheimu, o 36 kusů kremnických dukátů - mj. dlužní úpisy (1757, 1759), žaloba (1760), rozhodnutí (1769);1757 - 1769karton203
3102Misc. V/45Žaloba hrnčíře Jana Javůrka z Třebíče, zastupovaného advokátem Janem Karlem Podivínským, na Maxmiliána Dubského z Třebomyslic o dluh 262 zl. - mj. dlužní úpis (1757), žaloba (1760), rozhodnutí (1762);1757 - 1762karton203
3103Misc. V/46Žaloba žida Izáka Landsmanna z Police, zastupovaného advokáty Františkem Štěpánem a Františkem Langerem, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o dluh 900 zl. - mj. dlužní charta bianka (1759, 1760), specifikace dlužných částek (1759), žaloba (1760), rozhodnutí (1762, 1769);1759 - 1762karton203
3104Misc. V/47Žaloba sládka Martina Smetany z Biskupic, zastupovaného advokáty Josefem Schirmeissenem a Janem Ranglem, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o dluh 150 zl. - mj. dlužní úpis (1758), žaloba (1761), svědecké dobrozdání (1761), rozhodnutí (1763);1758 - 1763karton203
3105Misc. V/48Žaloba šafáře Jiřího Šandy z Biskupic, zastupovaného advokáty Josefem Schirmeissenem a Janem Ranglem, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o dluh 50 zl. - mj. dlužní úpis (1760), žaloba (1761), svědecké dobrozdání (1761), rozhodnutí (1763);1760 - 1763karton203
3106Misc. V/49Žaloba správce Františka Josefa Mahra z Biskupic, zastupovaného advokáty Josefem Schirmeissenem a Janem Ranglem, na Jana Karla Dubského z Třebomyslic o dluh 100 zl. - mj. dlužní úpis (1760), žaloba (1761), svědecké dobrozdání (1761), rozhodnutí (1763);1760 - 1763karton203
3107Misc. V/50Žaloba správce Františka Josefa Mahra z Biskupic, zastupovaného advokáty Josefem Schirmeissenem a Janem Ranglem, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o dluh 421 zl. - mj. dlužní úpis (1760), žaloba (1761), svědecké dobrozdání (1761), rozhodnutí (1768);1760 - 1768karton203
3108Misc. V/51Žaloba správce Františka Josefa Mahra z Biskupic, zastupovaného advokáty Josefem Schirmeissenem a Janem Ranglem, na Maxmiliána Dubského z Třebomyslic o dluhy 87 a 21 zl. - mj. dlužní úpis (1760), žaloba (1761), svědecké dobrozdání (1761), rozhodnutí (1763);1760 - 1763karton203
3109Misc. V/52Žaloba mlynáře Jana Melkuse z Lukova, zastupovaného advokáty Josefem Schirmeissenem a Janem Ranglem, na Maxmiliána Dubského z Třebomyslic o dluh 100 zl. - mj. dlužní úpisy (1758, 1761), žaloba (1761), rozhodnutí (1763);1758 - 1763karton203
3110Misc. V/53Žaloba mlynáře Jana Melkuse z Lukova, zastupovaného advokáty Josefem Schirmeissenem a Janem Ranglem, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o dluh 250 zl. - mj. dlužní úpisy (1758, 1761), žaloba (1761), rozhodnutí (1763);1758 - 1763karton203
3111Misc. V/54Žaloba obročního Josefa Emanuela Schindlera z Biskupic, zastupovaného advokáty Josefem Schirmeissenem a Janem Ranglem, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o zcizení kontribučního platu 228 zl. - mj. Schindlerovo dobrozdání (1761), žaloba (1761), rozhodnutí (1763);1761 - 1763karton203
3112Misc. V/55Žaloba Jana Nepomuka Sedlického, zastupovaného advokáty Josefem Schirmeissenem a Janem Ranglem, na Jana Karla Dubského z Třebomyslic o dluh 78 zl. - mj. dlužní úpis (1760), žaloba (1761), svědecké dobrozdání (1761), rozhodnutí (1763), vymáhání dluhu nezletilou dcerou Františkou Sedlickou v zastoupení advokáta Františka Langera (1770);1761 - 1770karton203
3113Misc. V/56Žaloba žida Mojžíše Samuela, zastupovaného advokátem Janem Karlem Podivinským, na Jana Karla Dubského z Třebomyslic o dluh 21 zl. - mj. dlužní úpisy se specifikací dluhu (1756, 1761), žaloba (1761), rozhodnutí (1763);1756 - 1762karton203
3114Misc. V/57Žaloba šafáře Ondřeje Benauera z Biskupic, zastupovaného advokátem Janem Karlem Podivinským, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o dluh 64 zl. - mj. dlužní úpis (1760), žaloba (1761), rozhodnutí (1762);1760 - 1762karton203
3115Misc. V/58Žaloba mlynáře Jana Vlčka z Kralic, zastupovaného advokáty Josefem Schirmeissenem a Janem Ranglem, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o dluh 200 zl. - mj. dlužní úpis (1758), plná moc Vlčka pro advokáta (1761), žaloba (1761), rozhodnutí (1762), další vymáhání dluhu Vlčkem (1769);1758 - 1769karton203
3116Misc. V/59Žaloba bývalého nájemce lenního statku Biskupice Jana Václava Slováka, zastupovaného advokáty Josefem Schirmeissenem a Janem Karlem Podivinským, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o dluh 3 387 zl. - mj. specifikace dluhu (1761), žaloba (1761), rozhodnutí (1764);1760 - 1764karton203
3117Misc. V/60Žaloba soukeníka Jana Leopolda Ceplichala z Třebíče, zastupovaného advokáty Josefem Schirmeissenem a Janem Ranglem, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o dluhy 59 a 90 zl. - mj. plné moci Ceplichala pro advokáta (1761), dlužní úpisy (1761), žaloby (1761), rozhodnutí (1762-1763);1761 - 1763karton203
3118Misc. V/61Žaloba žida Wolfa Samuela, zastupovaného advokátem Janem Karlem Podivinským, na Jana Karla Dubského z Třebomyslic o dluh 394 zl. za maso - mj. dlužní úpisy se specifikací dluhu (1757, 1759, 1760), žaloba (1761), rozhodnutí (1762);1757 - 1762karton203
3119Misc. V/62Žaloba žida Wolfa Samuela, zastupovaného advokátem Janem Karlem Podivinským, na Maxmiliána Dubského z Třebomyslic o dluh 98 zl. za maso - mj. dlužní úpisy se specifikací dluhu (1758, 1759, 1760), žaloba (1761), rozhodnutí (1762);1758 - 1762karton203
3120Misc. V/63Žaloba řezníka Václava Rybnického z Rouchovan, zastupovaného advokátem Janem Karlem Podivinským, na Jana Karla Dubského z Třebomyslic o dluh 32 zl. za maso - mj. dlužní úpis (1760), žaloba (1761), rozhodnutí (1762);1760 - 1762karton203
3121Misc. VI/64Žaloby žida Wolfa Samuela a lékárníka Josefa Melchiarta, měšťana ve Znojmě, oba zastupovaní advokátem Janem Karlem Podivinským, na Maxmiliána Dubského z Třebomyslic a jeho manželku Marii Josefu roz. z Kaisersheimu, o dluhy 98 a 130 zl. - mj. dlužní úpisy se specifikací dluhu Samuela (1760), žaloby (1761), rozhodnutí (1762);1760 - 1762karton203
3122Misc. VI/65Žaloba lékárníka a měšťana ve Znojmě Josefa Melchiarta, zastupovaného advokátem Janem Karlem Podivinským, na Maxmiliána Dubského z Třebomyslic o dluh 305 zl. - mj. dlužní úpis se specifikací dluhu (1760), žaloby (1761), rozhodnutí (1762);1760 - 1762karton203
3123Misc. VI/66Žaloba poštmistra Jana Josefa Jecha z Vranovské Vsi, zastupovaného advokátem Janem Karlem Podivinským, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o dluh 149 zl. - mj. dlužní úpisy (1758, 1759), žaloba (1761), rozhodnutí (1762);1758 - 1762karton203
3124Misc. VI/67Žaloba hostinského Ferdinanda Scheibnera ze Znojma, zastupovaného advokátem Janem Karlem Podivinským, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o dluh 3 132 zl. - mj. dlužní úpis (1761), žaloba (1761), rozhodnutí (1762);1761 - 1762karton203
3125Misc. VI/68Žaloba hostinského Jana Kodely (alias Koudely) v Biskupicích na hospodě zvané Závist při cestě do Čech, zastupovaného advokáty Josefem Schirmeissenem a Janem Ranglem, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o dluh 3 132 zl. - mj. dlužní úpis (1759), plná moc Kodely pro advokáta (1761), žaloba (1761), rozhodnutí (1763);1759 - 1763karton203
3126Misc. VI/69Žaloba bývalého šafáře Jakuba Zemana v Biskupicích, zastupovaného advokáty Josefem Schirmeissenem a Janem Ranglem, na Maxmiliána Dubského z Třebomyslic o dluh 117 zl. - mj. dlužní úpis (1760), plná moc Zemana pro advokáta (1761), žaloba (1761), rozhodnutí (1762-1763);1760 - 1763karton203
3127Misc.VI/70Žaloba Václava Skrandalského z Biskupic, zastupovaného advokáty Josefem Schirmeissenem a Janem Ranglem, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o dluh 91 zl. - mj. dlužní úpis (1760), plná moc Skrandalského pro advokáta (1761), svědecké dobrozdání (1761), žaloba (1761), rozhodnutí (1763);1760 - 1763karton204
3128Misc.VI/71Žaloba Jana Nepomuka Sedlického, zastupovaného advokáty Josefem Schirmeissenem a Janem Ranglem, na Maxmiliána Dubského z Třebomyslic o dluh 51 zl. - mj. dlužní úpis (1760), svědecké dobrozdání (1761), žaloba (1761), rozhodnutí (1762-1763);1761 - 1763karton204
3129Misc.VI/72Žaloba děkana Františka Dominika Pomesiana z Bystřice nad Pernštejnem, dříve působícího v Biskupicích, zastupovaného advokátem Janem Karlem Podivinským, na Maxmiliána Dubského z Třebomyslic o dluh 12 zl. za obilí - mj. dlužní úpis (1756), žaloba (1761), rozhodnutí (1762);1756 - 1762karton204
3130Misc.VI/73Žaloba mlynáře Václava Tomka z Biskupic, zastupovaného advokáty Josefem Schirmeissenem a Janem Ranglem, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o dluh 426 zl. - mj. dlužní úpis (1758), plná moc Tomka pro advokáta (1761), specifikace dluhu (1760, 1761), žaloba (1761), rozhodnutí (1762-1763);1758 - 1763karton204
3131Misc.VI/74Žaloba bývalého správce Josefa Emanuela Schindlera v Biskupicích, zastupovaného advokáty Josefem Schirmeissenem a Janem Ranglem, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o dluh 600 zl. - mj. charta binca dlužní úpis (1759), plná moc Schindlera pro advokáta (1761), žaloba (1761), rozhodnutí (1762-1763);1759 - 17663karton204
3132Misc.VI/75Žaloba Doroty, vdovy po zemřelém Václavu Janu Wiederlechnerovi, zastupované advokátem Janem Karlem Podivinským, na Maxmiliána Dubského z Třebomyslic o 40 zl. za kapry - mj. opis dlužního úpisu z roku 1756 (1761), žaloba (1761), rozhodnutí (1762);karton204
3133Misc.VI/76Žaloba Doroty, vdovy po zemřelém Václavu Janu Wiederlechnerovi, zastupované advokátem Janem Karlem Podivinským, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o 56 zl. za kapry - mj. dlužní úpis (1759), žaloba (1761), rozhodnutí (1762);1759 - 1762karton204
3134Misc.VI/77Žaloba radního Karla Josefa Sauerschicka ze Znojma na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o dluh 632 zl. - mj. specifikace dluhu (1761), žaloba (1761), rozhodnutí (1762);1761 - 1762karton204
3135Misc.VI/78Žaloba Marie Josefy, vdovy po správci Josefu Jindřichu Kibelsbekhovi z Bílé Lhoty na panství Jana Maxmiliána Žišky z Trocnova, rozené Schmidtové z Prostějova, zastupované advokáty Josefem Schirmeissenem, Janem Ranglem a Františkem Langerem, podaná na Jana Karla Dubského z Třebomyslic o dluh 400 zl. - mj. svatební smlouva Kibelsbekha s Marií Josefou (1748), dlužní úpis (1749), zplnomocnění vdovy pro advokáta (1761), žaloba (1761), rozhodnutí (1762-1763), další vymáhání dluhu vdovou (1769);1748 - 1769karton204
3136Misc.VI/79Žaloba bývalého správce lenního statku Biskupice Josefa Emanuela Schindlera, zastupovaného advokáty Josefem Schirmeissenem a Janem Ranglem, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o dluh 44 zl. - mj. specifikace dluhu (1761), žaloba (1761), rozhodnutí (1762-1763);1761 - 1763karton204
3137Misc.VI/80Žaloba dědiců Pavla Kurandy, hospodáře z Lukova († 1759), zastupovaných exekutorem pozůstalosti Karlem Josefem Všetečkou a advokáty Josefem Schirmeissenem a Janem Ranglem, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o dluh 232 zl. za mouku - mj. dlužní úpis (1759), specifikace dluhu Josefem Emanuelem Schindlerem, správcem na statku Biskupice (1759), žaloba vedená v zastoupení dědiců Kurandovým synem Martinem (1760), rozhodnutí (1762-1763);1759 - 1763karton204
3138Misc.VI/81Konkurzní řízení týkající se vyrovnání dluhů váznoucích u bývalého nájemce lenního statku Biskupice Jana Václava Slováka, následně pobývajícího ve Slavičíně a v Brně, a vymáhaných na bratrech Janu Karlu a Maxmiliánu Dubských z Třebomyslic - mj. konkurzní řízení o pohledávky : sládka Josefa Fischera z lenního statku (Horní) Moštěnice ve výši 200 zl. (1761), vrchního úředníka na panství kláštera Louka u Znojma Josefa Heřmana Krumpholze o 150 zl. (1761), Doroty vdovy po Václavu Janu Wiederlechnerovi o 158 zl. (1761), radního Karla Josefa Sauerschicka ze Znojma o 171 zl. (1761), apelačního rady Jana Nepomuka Hausperského z Fanálu o 500 zl. (1762-1764), Augustina Tomáše Weebera o 60 zl. z prodeje statku Biskupice (1763), krejčího Kristiana Gefröhra ze Znojma o 9 zl. (1763), vdovce Jana Jakuba Saltzera ze Znojma o 53 zl. (1763), měšťana Bedřicha Hoffmanna z Kroměříže (1764), šafáře Matěje Dovrtila ze Slavičína o 130 zl. (1763-1764), sládka Antonína Pozorného ze Slavičína a dědiců o 256 zl (1764-1766), šafáře Tomáše Malečka ze dvora Hluboký na léně Slavičín o 300 zl. (1764), hostinského Jana Hermanna ze Slavičína o 57 zl. (1764), poštmistra Jana Jakuba Ponlechnera z Rosic o 110 zl. (1764), vdovy Marie Anny Langerové o 70 tl. (1763-764), důchodního Tadeáše Macháčka z Moravského Krumlova o 100 zl. (1762-1764), měťana Karla Tomanského z Brna o 200 zl. (1764-1765), faráře Jana Ferdinanda Urbánka ze Šumic o 107 zl. (1766), faráře Matyáše Tadeáše Jandy z Rosic o 15 císařských dukátů (1766), žida Marka Pinkuse z Rosic o 11 zl. (1766), hajného Jana Michala Kleina z revíru barona Hausperského z Fanálu o 80 zl. (1766), Rudolfa Františka Brozy o 116 zl. (1766), Josefa Modrunky o 62 zl. (1766), Martina Wernera z Brna o 200 zl. (1766), rozhodnutí biskupa Hamiltona o likvidaci pohledávek věřitelů (1766), likvidační protokoly se soupisem věřitelů (1766), projednání pohledávky hospodářského rady Jana Sauerschika o 171 zl. (1767-1768), žádost nájemce Slováka k biskupu Hamiltonovi o povolení vydat obligace k umoření dluhů (1769-1770);karton204
3139Misc.VII/82Jednání a spory Adama Ignáce z Berchtoldu s Augustinem Tomášem z Weeberu o prioritní právo na koupi lenního statku Biskupice od bratrů Jana Karla a Maxmiliána Dubských z Třebomyslic - mj. relace o neutěšeném hospodaření a osobním životě bratrů Dubských (1756,1760), žádost bratrů Dubských o poskytnutí hypotéky 6 000 zl. na dobu 10 let za účelem prodeje statku a souhlas biskupa (1760), relace lenního advokáta Josefa Schirmeissena o zamýšleném prodeji statku bratry Dubskými Augustinu z Weeberu prostřednictvím Karla Josefa Sauerschicka (1761), kupní smlouva Dubských s Ignácem z Berchtoldu na prodej statku za 20 000 zl. (1761), kupní smlouva Dubských s Augustinem Tomášem z Weeberu na prodej statku za 25 000 zl. (1761), jednání o prodeji, nesrovnalosti v kupní smlouvě, relace agenta Haimmerleho z Vídně biskupu Hamiltonovi, Weeberův regres a dohoda ve prospěch Berchtolda (1761-1762), stížnost Berchtolda k biskupovi na postupující devastaci statku Dubskými (1762), dekret biskupa k předání statku Berchtoldovi (1762), rozhodnutí c. k. justiční rady ve Vídni pozastavující prodej statku z důvodu zajištění výživného sourozencům Dubských a jejich dětem, následná jednání (1763-1765), dekret biskupa Hamiltona k nedělitelnosti lenních statků s odvoláním na císařskou pragmatickou sankci (1764), zřízení komise pro likvidaci pohledávek váznoucích na statku Biskupice (1765-1766), přizvání Berchtolda ke složení investitury (1767), závěrečné stanovení kupní ceny statku Biskupice na 15 200 zl. a pohledávek váznoucích u věřitelů na 2 400 zl. (1768);karton205
3140Misc.VIII/83Žaloba hostinského Ferdinanda Scheibnera ze Znojma, zastupovaného advokátem Janem Karlem Podivinským, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o dluh 200 zl. - mj. dlužní úpisy, žaloba, rozhodnutí;1762karton205
3141Misc.VIII/84Žaloba Ferdinanda Scheibnera, hostinského u Černého orla ve Znojmě, zastupovaného advokátem Janem Karlem Podivinským, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o dluh 1 016 zl. - mj. dlužní úpis, žaloba, rozhodnutí;1761 - 1762karton205
3142Misc.VIII/85Žaloba olomoucké dómské kapituly, zastupované advokátem Josefem Schirmeissenem, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o dluh 400 zl. - mj. žaloba (1762), zplnomocnění advokáta (1765), rozhodnutí (1766);1762 - 1766karton205
3143Misc.VIII/86Žaloba krejčího Matěje Puma ze Znojma, zastupovaného advokátem Janem Karlem Podivinským, na Jana Karla Dubského z Třebomyslic o dluh 37 zl.;1762karton205
3144Misc.VIII/87Žaloba Ludvíka Protivinského, kuchaře u hrabat Tauberů z Taubenfurthu, dříve u Dubských z Třebomyslic, zastupovaného advokátem Josefem Schirmeissenem, na Jana Karla Dubského o dluh 70 zl. - mj. dlužní úpis (1759), žaloby (1762-1763);1759 - 1763karton205
3145Misc.VIII/88Žádost Adama Ignáce z Berchtoldu k biskupovi o pozastavení žaloby, podané bývalým správcem lenního statku Biskupice Františkem Josefem Mahrem na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o dluh 630 zl. - rozhodnutí (1769);1762 - 1769karton205
3146Misc.VIII/89Žaloba Adama Ignáce z Berchtoldu, zastupovaného advokáty Františkem Štěpánem a Adamem Ignácem Hockem, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o pohledávky 4 267 zl. a 637 zl. vzniklé v souvislosti s prodejem statku Biskupice - mj. žaloby (1762, 1763), rozsudek (1765);1762 - 1765karton205
3147Misc.VIII/90Žaloba kontribučního výběrčího Josefa Emanuela Schindlera, zastupovaného advokáty Josefem Schirmeissenem a Janem Ranglem, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o z kontribuce zcizených 187 zl.- mj. žaloby (1762-1763), rozhodnutí (1762);1762 - 1763karton205
3148Misc.VIII/91Složení kupní ceny Adamem Ignácem z Bercholdu za lenní statek Biskupice a likvidace dluhů bratrů Jana Karla a Maxmiliána Dubských z Třebomyslic váznoucích na léně - mj. identifikace a vyčíslení dluhů (1762), spor Berchtolda s Dubskými o anulaci kupní smlouvy na lenní statek (1763), spory a jednání kolem umoření dluhů Dubských (1764-1765);1762 - 1765karton206
3149Misc.VIII/92Žaloba polního maršála a prezidenta c.k. dvorské válečné rady Augustina Tomáše z Weeberu, zastupovaného advokátem Josefem Schirmeissenem, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o škodu ve výši 10 00 zl. vzniklou mu z neuskutečněné koupě lenního statku Biskupice - mj. vyčíslení pohledávek (1762), jednání kolem umoření dluhu (1762-1763, 1765);karton206
3150Misc.VIII/93Žaloba obce Biskupice, zastupované advokátem Josefem Schirmeissenem, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o dluh do kontribuční pokladny ve výši 657 zl. - mj. opis narovnání z roku 1758 ve sporu Dubských s nájemcem Janem Václavam Slovákem o výši nájmu (1761), žaloba (1763), vyčíslení dluhu (1763), jednání kolem umoření dluhu (1763, 1767), misiva zemského gubernia v Brně (1766);karton206
3151Misc.VIII/94Žaloba obchodníka se suknem Ferdinanda Schamburga ze Znojma, zastupovaného advokátem Janem Karlem Podivinským, na Jana Karla Dubského o dluh 43 zl.;1763karton206
3152Misc.VIII/95Žaloba vdovy po lékaři Karlu Pichlerovi ze Znojma Anny Marie, zastupované advokátem Janem Karlem Podivinským, na Jana Karla Dubského o 21 zl. dlužných za léčení Dubského manželky Marie Rosy rozené z Kaiserheimu - mj. dlužní úpis Dubského (1761), žaloba (1763);1761 - 1763karton206
3153Misc.VIII/96Žaloba lékaře Františka Arnošta Schebela ze Znojma, zastupovaného advokátem Janem Karlem Podivinským, na Jana Karla Dubského o dluh 21 zl. - mj. dlužní úpis Dubského (1761), žaloba (1763);1761 - 1763karton206
3154Misc.VIII/97Žádost bratrů Jana Karla a Maxmiliána Dubských z Třebomyslic k biskupu Hamiltonovi o vyměření vyživovacího příspěvku pro ně a pět Janových potomků z majetkové podstaty lenního statku Biskupice, jsoucího v té době v sekvestraci - mj. dekret biskupa;1763karton206
3155Misc.VIII/98Žaloba vdovy po zemřelém obchodníku Janu Jakubu Saltzerovi ze Znojma, zastupované advokátem Janem Karlem Podivinským, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o dluh 97 zl. za sukno - mj. specifikace dluhu (1761), žaloba (1763);1761 - 1763karton206
Další