Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Lenní dvůr Kroměříž, díl 5, svazek 5, Lenní statek Biskupice u Znojma
Spisy
Aktový materiál nemanipulovaný

3223- - -Zlomky registratury z období působení hrabat z Widmeru (alias Widmeyru) na lenním statku Biskupice - mj. přiznání dluhu 8 000 zl. doktorem obojího práva a syndikem ve Vídni Janem z Widmeru u Františka z Magni (1630), vklad dílu statku Biskupice po Zachariáši Laryšovi ze Lhoty ve prospěch Kateřiny Nedělkovské, rozené Šarovcové ze Šarova (1634), osvědčení vicerektora Štěpána Zwirschlaga z univerzity ve Vídni pro Ferdinanda z Widmeru o nároku na držení statku, plynoucího ze závěti jeho matky Johany z Widmeru, rozené Moserové (1639);karton210
3224- - -Zlomky registratury z období působení hrabat z Wertema (alias z Wertemate) na lenním statku Biskupice - mj. soupis písemností (Catalogus) pořízený Matyášem z Wertema, opravňující jej k držení léna (s.d.), závěť a kodicil Matyáše z Wertema (1658), pozůstalostní jednání s příbuznými, strýcem Janem Mariou z Wertema, jeho synem Matyášem a s vdovou Annou Magdalenou, roz. Kaplířovou Vosterskou ze Sulevic (1647-1659, 1664), oznámení inventury majetku na statku po smrti Matyáše z Wertema (1667);karton210
3225- - -Zlomky registratury z období působení Jana Karla Staindla z Plessenödtu a Tullia Miglia z Prumbergu na lenním statku Biskupice - mj. dlužní úpis Staindla na 121 zl. (1668), Staindlova zpráva o jeho insolventnosti (1671), zplnomocnění vdovy Anny Staindlové, rozenéTrautnerové z Trautenheimu, pro JUDr. Bedřicha Plaucka z Vídně k zastoupení ve sporu s Tulliem Migliou z Prumbergu (1674), spor s Migliou (1675-1676), jednání o prodeji statku Újezd Barborou Cischini, rozenou Pästell, se Zdeňkem Bohuslavem Dubským z Třebomyslic (1680);1668 - 1680karton210
3226- - -Zlomky registratury z období působení Dubských z Třebomyslic na lenním statku Biskupice - mj. půhon fiskálního úřadu na Zdeňka Bohuslava Dubského (1682), ratifikace prodeje statku (1695), prodej léna Újezd Františku Antonínu Salavovi z Lípy (1698), spor Jany Kateřiny Odkolkové z Újezdce, rozené Lvové z Prožanku, s Kryštofem Ludvíkem Dubkým o dluh 80 zl. (1725), svědecká relace měšťanů ze Znojma, nárokující finanční příspěvky z pozůstalosti Kryštofa Ludvíka Dubského (1727), spor Zdeňka Bohuslava Dubského s matkou Alžbětou, rozenou Zniovskou z Korkyně, o movitosti z otcovy pozůstalosti (1728), přijetí investitury na léno Biskupice Zdeňkem Bohuslavem Dubským v zastoupení Karla Adama Kašnice z Weinbergu (1740), relace měšťana Václava Antonína Vrabce z (Valašského) Meziříčí a Václava Antonína Harasovského z Harasova o úmrtí Karla Zigmunda Dubského ve (Valašském) Meziříčí († 1744), matriční výpis o narození Jana Karla Dubského (* 25.7.1729) vystavený farářem a děkanem Bartolomějem Čižkou (1747), požitky ze statku Biskupice využívané vdovou po Zdeňku Bohuslavu Dubském Mariií Josefou, rozenou z Bubna (1748), opis testamentu ze 6.4. 1756 Marie Rosy rozené z Kaisersheimu († 1756), první manželky Jana Karla Dubského (1756), dluhopis na 50 zl., půjčených od Jana Javůrka z Třebíče, vystavený Marií Josefou rozenou z Kaisersheimu, manželkou Maxmiliána Dubského (1757), svatební smlouva Maxmiliána Dubského s Marii Josefou rozenou z Kaisersheimu (1757), kauza Terezie rozené Meixnerové z Meixenau, zapuzené druhé manželky Jana Karla Dubského (1760), zplnomocnění Augustina Tomáše z Weeberu k vymáhání pohledávky 501 zl. na bratrech Dubských Janu Karlovi a Maxmiliánovi (1762-1763);1682 - 1763karton210
3227- - -Zlomky registratury z období působení Pillerů z Pillersdorfu na lenním statku Biskupice - mj. prodej vrchnostenské palírny, masného krámu a potašárny židovi ze Slavkova (u Brna) Izraeli Ruberlovi za 800 zl. (1796), vklad 100 zl. za prodej palírny v Biskupicích do lenní depozitní pokladny (1798), vklad 21 zl. z dluhu Dubských do depozitní pokladny (1803), stanovení ročního odstupného ze statku Biskupice Antonínem Pillerem jeho synovci Františku Xaverovi ml. ve výši 965 zl. (1824), depozitní záležitosti (1831);1796 - 1831karton210
3228- - - Zlomky registratury z období působení hrabat z Daunu na lenním statku Biskupice - mj. potvrzení investitury na léno Biskupice pro Františka z Daunu arcibiskupem Chotkem (1832), záležitosti depozitních vkladů (1841, 1844, 1845, 1858, 1865, 1866, 1871, 1872);1832 - 1872karton210