Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Inventáře a katalogy Zemského archivu v Opavě
pobočky Olomouc
Číslo listu NAD : 1416 Evid. číslo pomůcky : 1593
LENNÍ DVŮR KROMĚŘÍŽ
Díl V.
S P I S Y
L É N O L O M O U C K Ý CH B I S K U P Ů
A A R C I B I S K U P Ů
Svazek 5.
L e n n í s t a t e k
B i s k u p i c e u Znojma
1606 – 1873
Inventář
Zpracoval
Stanislav Lapčík
Olomouc 2007
O B S A H
Ú V O D
I. Vývoj původce archivního fondu …………………………… str. 3 - 7
II. Vývoj a dějiny archivního fondu …………………………… 7 - 8
III. Charakteristika archivního fondu …………………………… 8 - 14
IV. Stručný rozbor archivního fondu …………………………… 14 - 18
V. Záznam o uspořádání archivního fondu ……………………. 18
Použitá literatura ……………………………………………. 19
P ř í l o h y k ú v o d u
Příloha č. 1 :
Posloupnost majitelů, držitelů a nájemců na lenním statku
Biskupice u Znojma …….. ……………………………….. 20 - 39
Příloha č. 2 :
Spisy k lennímu statku Biskupice u Znojma
v ústředních církevních fondech ............................................. 40 - 41
Příloha č. 3 :
Orientační mapa lenního statku Biskupice u Znojma …….. 42
R E G I S T R A T U R N Í P O M Ů C K Y ………………………… 43
S P I S Y
O d d í l t z v . p a p í r o v ý ch l i s t i n ………………… 44 - 58
A k t o v ý m a t e r i á l m a n i p u l o v a n ý s i g n . - T -
Přenesení pravomoci ……………………………………….. 59 - 60
Lenní smlouvy ………………………………………………. 60 - 64
Lenní přísahy ………………………………………………. 64 - 68
Rozšíření lenního majetku a získání rozličných práv ………… 68
Převod lenního majetku,
vyvázání poddaných z roboty a pozemků z držby ………… 68 - 72
Břemena projednávaná před lenním právem ……………….. 72 - 81
Pronájmy na léně …………………………………………….. 82
Zástava a obstavení,
inventury a separace lenního majetku ……………………. 82 - 85
Různé další záležitosti ………………………………………. 85 - 128
A k t o v ý m a t e r i á l n e m a n i p u l o v a n ý …………. 129 - 131
R E J S T Ř Í K Y
Osobní rejstřík ………………………………………………… 132 - 152
Místní rejstřík ………………………………………………… 153 - 157
Věcný rejstřík ………………………………………………… 158 - 170
Rejstřík pečetí ………………………………………………… 171 - 180
2
Ú V O D
I . V ý v o j p ů v o d c e a r ch i v n í h o f o n d u
Biskupice u Znojma - v současnosti středisková obec pod správním názvem
Biskupice – Pulkov a často také z důvodu lokačního odlišení od jiných obcí stejného názvu
uváděná jako Biskupice u Hrotovic - patřily v minulosti k nejstarším lokacím, spravovaným
olomouckým metropolitním kostelem, resp. biskupstvím.
První písemná zpráva o Biskupicích se nachází ve známé translační listině
olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka (příslušné citace pramenů a jiné podrobnější a
doplňující poznámky k historii léna viz příloha č. 1). V tomto podle Zdíkova diktátu latinsky
psaném, nedatovaném privilegiu, dnes na podkladě kritického rozboru kladeném přibližně
k roku 1141, je osada zapsána pod názvem „Biscupici“ a společně s dalšími lokalitami
přiřazena do obvodu kostela ve Znojmě U dalších dobových názvů této na německomoravském
pomezí ležící moravské obce se setkáváme v minulosti pouze s grafickou
variabilitou názvu, danou územ českého či německého pramene, a to ve formě „Biskupicze –
Biskupitz“.
Biskupice u Znojma jako léno jsou poprvé zaznamenány v nejstarším kopiáři
olomoucké metropolitní kapituly. Blíže nedatovaný zápis je kladen do časového období let
1320 až 1325 a informuje nás o prvním leníkovi jménem Heřman (Hermannus) a dalších 28
poddaných usedlých na stejném počtu lánů. V oné době se na léně nacházely také 2 krčmy a
2 mlýny o dvou velkých a jednom malém kole. Další písemnými prameny doložené zprávy o
biskupickém léně pocházejí až z doby po husitských válkách. V nejstarší vrstvě lenních
knih, v tzv. manských deskách, jsou na Biskupicích zaznamenáni původem česko-moravští
leníci : Bernard z Medlova (1443 až 1460), po něm bratři Jan, Matyáš, Hynek a Jiří
z Bezděkova (1460 až 1463) a následně Jan z Bačkovic se synovcem Janem ze Žerůtek
3
(1463 až 1466). Prodejem podílu Janem z Bezděkova v roce 1463 Janovi z Bačkovic se
počíná období rozděleného léna na dva nestejné díly, které trvá po celé 16. století až do roku
1617. V období rozděleného léna se na statku vystřídalo opět několik leníků z řad českomoravské
šlechty (viz příloha č. 1). Za Bedřicha Jankovského z Vlašimi, držícího biskupické
léno v letech 1541 až 1563, dochází ke sloučení jím drženého menšího podílu s do té doby
samostatným lénem Újezd, nacházejícím se nedaleko Hrotovic (viz inventář LDK-V/2).
Zikmund Volf Jankovský z Vlašimi, takto vnuk jmenovaného Bedřicha, od roku 1610 držitel
menšího podílu na lenním statku Biskupice a léna Újezd, odkoupil v roce 1617 od vdovy
Elišky po Stanislavu Rogojském z Rohozníka († 1606) její větší podíl na Biskupicích a tím
opět spojil kdysi rozdělené biskupické léno, zahrnující nyní navíc i lenní majetek v Újezdě u
Hrotovic. Jeho zásluhou došlo rovněž k přestavbě středověké tvrze (v pořadí již druhé, první
zanikla v husitských válkách) na zámecké sídlo. Ambicióznímu působení Zikmunda Volfa
Jankovského učinil konec kardinál a olomoucký biskup František z Ditrichštejna, neboť mu
lenní majetek na Biskupicích a Újezdě pro aktivní účast ve stavovském povstání v roce
1622 zkonfiskoval. Správu léna svěřil biskup svému rádci a regentovi na statcích
olomouckého biskupství Šimonu Kratzerovi ze Schönsperku.
Kratzerova správa končí v roce 1626 a od tohoto roku jsme na lenních statcích
Biskupice a Újezd, takto majetku olomouckého biskupství, svědky dočasné přítomnosti
rakouské šlechty. V letech 1624 až 1680 se na obou statcích vystřídali příslušníci několika
rakouských rodů, jsoucích často ve vzájemně spletitých rodinných a rodových vztazích a
náležících v několika případech i k okruhu habsburského císařského dvora. Byli to leníci :
Tobiáš Süsswein, Mikuláš ze Schrammu, Jan a Ferdinand z Widmeru, Matyáš z Wertema a
jeho stejnojmenný bratranec, Jan Karel Steidl z Plessenödtu a Tulius Miglio z Prunbergu.
Poslední jmenovaný musel v letech 1675 až 1680 pod tíhou dluhů postoupit lenní majetek na
Újezdě u Hrotovic Janu Jindřichu Schröffelovi ze Schröffelheimu, obchodníkovi z Vídně,
4
po jehož smrti (†1679) Schröffelovi dědicové prodali Újezd Zdeňku Bohuslavu Dubskému
z Třebomyslic. Ten ve stejné době získal i lenní statek v Biskupicích a tak se od roku 1680
dostává opět sjednocené léno na Biskupicích a Újezdě do jedněch rukou pánů Dubských
z Třebomyslic.
Rod Dubských držel Biskupice ve čtyřech generacích do roku 1762. Po jistou dobu,
do roku 1700, vlastnili Dubští rovněž Újezd u Hrotovic, avšak za Krištofa Ludvíka Antonína
Dubského došlo k definitivnímu oddělení tohoto lenního dílu. Újezd byl pak nadále veden
již jako samostatný lenní statek olomouckého biskupství až do alodifikace v roce 1871.
Dubští na biskupickém statku přímo nesídlili, svěřovali jej do správy pachtýřů a využívali jej
pouze jako ekonomické zázemí pro své zájmy, což se neblaze odrazilo na jeho stavu.
V letech 1697 až 1700 se snažili statek také prodat, avšak bezvýsledně. Tehdy došlo pouze k
oddělení lenního majetku v Újezdě u Hrotovic, jak bylo uvedeno již dříve. Závěr působení
posledních členů z rodu Dubských z Třebomyslic na Biskupicích, jmenovitě Jana Karla a
jeho bratra Maximiliána v letech 1747 až 1762, mělo na statek zhoubný vliv a přivedlo jej na
pokraj bankrotu. Oba bratři se již od roku 1750 dostávali do různých sporů, ať již s vlastní
matkou Josefou rozenou z Bubna o vdovské věno, s místním farářem Františkem
Dominikem Pomesianem o desátek a nemovitosti či s pachtýři na statku Karlem Antonínem
Červinkou a Janem Václavem Slovákem o škody jimi údajně způsobené. V letech 1760 až
1769 jsme pak svědky celé série sporů a žalob vznesených na oba bratry různými věřiteli
z širokého okolí pro nezaplacené dluhy. Výsledkem po léta trvajícího majetkoprávního
vyrovnání bylo zřízení komise, dohlížející pod patronátem olomouckého biskupa na
likvidaci dluhů bratrů Dubských, a předání lenního statku v Biskupicích Adamu Ignáci
z Berchtoldu v roce 1762. Působení nového leníka na Biskupicích však nemělo dlouhého
trvání a bylo poznamenáno nejen přetrvávajícími spory, ale i vstupem justiční rady ve Vídni
do majetkového vyrovnání. Rada pozastavila po jistou dobu převod statku na Berchtolda
5
a prosadila dočasné ustanovení hospodářského správce na léně ex offo za účelem zajištění
výživného sourozencům bratrů Dubských a jejich dětem. Patrně pod vlivem neustálých
majetkoprávních sporů prodal nakonec Adam Ignác z Berchtoldu lenní statek v Biskupicích
novému majiteli, kterým byl František Piller z Pillersdorfu a následně pak jeho potomci.
Pillersdorfové drželi Biskupice ve třech generacích v letech 1771 až 1831. Ani
působení prvního z nich, Františka Pillera z Pillersdorfu, poměry na statku příliš nezměnilo.
Kromě skutečnosti, že čtyřikrát ženatý František zanechal deset potomků, což samo o sobě
zavdávalo opět podnět ke složitým majetkovým vyrovnáním, dostával se podobně jako
Dubští i on do sporů s místními faráři a posléze i se samotným lenním hofrychtéřem
Leopoldem z Lamberga. Příčinou tohoto jejich vzájemného a dlouhodobého nepřátelství
v období let 1779 až 1786, kdy si Piller stěžoval i u olomouckého arcibiskupa Colloreda-
Waldsee na Lambergovu osobní zášť vůči jeho osobě, byla patrně skutečnost, že Piller plně
nerespektoval hofrychtéřem Lambergem stanovené a vyžadované lenní instrukce a připustil
nadmíru vliv a zasahování světské správy do lenních zvyklostí, konkrétně krajského úřadu
ve Znojmě do pozůstalostního řízení po Pillerových zemřelých manželkách. Problematické
vztahy Pilller – Lamberg do jisté míry napravilo vystoupení olomouckého arcibiskupa. Jeho
souhlas s převodem lenního statku Biskupice v roce 1786, ještě za života Františka Pillera (†
1797), na jeho nezletilého syna Jana Nepomuka a současně delegování pravomocí nad
lenním majetkem na dalšího, již plnoletého syna Františka Xavera staršího, poměry na statku
stabilizoval. Uvedený František Xaver st. figuruje v historii rakouské monarchie jako otec
Františka Xavera mladšího (1786-1862), takto ministra vnitra a liberálního politika,
známého také coby politického protivníka konzervativního Klementa Lothara Metternicha
(1773-1859) v době rakouské Březnové revoluce v roce 1848, který po Metternichově pádu
působil rovněž krátce, od května do července 1848, v úřadu rakouského ministerského
předsedy. V historii lenního statku Biskupice vystupuje František Xaver ml. Piller
6
z Pilllersdorfu coby synovec svých tří strýců a společně s nimi byl také spoludržitelem
statku v letech 1812 až 1824. Rod Pillerů z Pillersdorfu končí své působení na Biskupicích
v osobě Antonína, který se majetku ujal v roce 1824 a nakonec jako bezdětný ještě za svého
života v roce 1831 prodal lenní statek Františkovi z Daunu.
Příslušníci rodu pánů z Daunu, řečený František († 1836) a jeho synové, představují
poslední lenní vrchnost na Biskupicích. Daunové drží biskupický lenní statek po dvě
generace, v roce 1873 lenní majetek alodizují a stávají se jeho řádnými majiteli.
Novodobá historie původně starého léna olomouckých biskupů a arcibiskupů
v Biskupicích se naplnila ve 20. století. Poslední z rodiny Daunů na Biskupicích Otokar
držel statek až do svého úmrtí v roce 1904. Po něm přešel majetek v Biskupicích do rodu
Haugviců, jmenovitě na Jindřicha († 1907) a následně Karla, který jej vlastnil ještě v roce
1923 a poté prodal nájemci Bohumíru Rosenbaumovi. Působení rodiny Rosenbaumů na
Biskupicích skončilo v roce 1948, kdy jim byl statek znárodněn a majetek přešel do
vlastnictví československého státu. Zámecké sídlo v Biskupicích pak bylo zbořeno v roce
1972, aby ustoupilo výstavbě rodinných domků.
Ocenění lenního statku v Biskupicích se vyvíjelo v minulosti následovně :
v roce 1613 byla cena za Biskupice vysazena na 15 000 zl.
1668 za Biskupice a Újezd 14 000 zl.
1671 za Biskupice a Újezd 19 000 zl.
1680 za Újezd 5 300 zl.
1695 za Biskupice a Újezd 10 000 zl.
1761 za Biskupice 20 000 zl.
1771 za Biskupice 30 000 zl.
1824 za Biskupice 55 000 zl.
1831 za Biskupice 87 000 zl.
1864 za polnosti na Biskupicích 13 000 zl.
I I. V ý v o j a d ě j i n y a r ch i v n í h o f o n d u
Spisy lenního statku Biskupice u Znojma jsou součástí archivního fondu Lenní dvůr
Kroměříž, který v sobě soustřeďuje vedle písemností centrální lenní kanceláře, resp. lenního
7
soudu, i spisy jednotlivých lenních statků. Akta lenního statku pak tvoří jeden ze spisových
oddílů signatury - T - , vyčleněné pro spisy lenních statků.
Spisy lenního statku Biskupice u Znojma, podobně jako všech dalších lén, včetně
lenních knih a spisů centrály, byly v minulosti umístěny na zámku v Kroměříži. Z důvodu
praktického přístupu k nim se nacházely v místnosti sousedíci přímo s manskou sněmovnou.
Následně po ukončení působnosti arcibiskupské lenní správy v roce 1869 a uzavření jejích
spisů byl lenní archiv přemístěn do věže zámku. Stalo se tak patrně na počátku 20. století
v době působení arcibiskupského archiváře Františka Snopka. Zde spisy setrvaly až do roku
1997, kdy došlo k jejich převezení z kroměřížského zámku do nových depozitářů olomoucké
pobočky Zemského archivu v Opavě.
Z hlediska vlastnictví náleží v současnosti spisy jednotlivých lenních statků, podobně
jako celá spisovna archivního fondu Lenní dvůr Kroměříž, arcibiskupství Olomouckému
coby původci písemností, jak tomu ostatně bylo i v minulosti do roku 1948. Výkonem
správního dohledu a odborným zpracováním spisů lenních statků byl již v roce 1964 pověřen
dříve Státní, dnes Zemský archiv v Opavě, a archiváři z jeho olomoucké pobočky.
Spisy všech lenních statků, včetně léna Biskupice u Znojma, zpracovávali již v
minulosti arcibiskupští archiváři František Snopek, dr. h. c. (1898 až 1921), a hlavně ThDr.
Antonín Breitenbacher (1921 až 1937). Ten, společně s archivním adjunktem Františkem
Michálkem (1911 až 1943), vyhotovil ve své době ke spisům jednotlivých lén uložených
pod signaturou - T - podrobná excerpta, mající charakter katalogu a sloužící k orientaci v
lenních spisech po řadu následujících let, vlastně až do této inventarizace.
I II. Ch a r a k t e r i s t i k a a r ch i v n í h o f o n d u
Při inventarizaci spisů jednotlivých lenních statků jsme respektovali a zachovali
původní, již dříve v 19. století stanovené řazení lén podle německé abecedy, včetně vnitřního
8
členění spisů do 17 věcných spisových oddílů, platných pro registraturu každého lenního
statku.
Na podkladě takto zvoleného hlediska, tj. zachování původního spisového schematu,
ponecháváme rovněž i spisový oddíl papírových listin, přestože se z dnešního metodického
hlediska jedná o oddíl sporný i přežitý. Jedním z důvodů k zachování tohoto spisového
oddílu jako celku byla i skutečnost, že disponuje vlastní signaturní řadou, která navazuje na
podobně koncipovaný oddíl pergamenových listin (viz LDK, díl 2.).
Obecně lze konstatovat, že oddíl papírových listin, který v případě zde
inventarizovaného lenního statku Biskupice u Znojma zahrnuje období let 1625 až 1839,
obsahuje především zlistiněná právní akta upravující majetkoprávní vztahy na léně, jako
např. přijetí investitury na léno, kupní smlouvy, plné moci k právnímu jednání v zastoupení,
rozhodnutí lenního senátu ve sporech mezi leníky, narovnání a majetková vyrovnání mezi
držiteli léna.
Jeden z mála našich zásahů do původní spisové struktury spisů lenních statků, a tedy
rovněž i do spisové skladby zde zpracovaného léna Biskupice u Znojma, se dotýká právě
spisového oddílu papírových listin, avšak má charakter pouze metodický. Tento dříve
samostatně stojící spisový oddíl, nacházející se původně za oddílem pergamenových listin,
jsme nyní zahrnuli do oddělení spisů, a to jako jednotku předřazenou následujícím 17
kmenovým spisovým oddílům aktového materiálu. Již dříve zavedený a vžitý název
„papírové listiny“ byl takto přesunutému spisovému oddílu ponechán.
U již zmíněných 17 kmenových spisových oddílů aktového materiálu potvrzujeme
řazení spisů pro oddíly č. 1 až č. 15 včetně původních dobových signatur z poloviny 19.
století a jim při následném Breitenbacherově zpracování udělených pořadových čísel. Tento
soubor nazýváme Aktový materiál manipulovaný. Poslední dva spisové oddíly tohoto
souboru pod č. 16 a č. 17, mající charakter dodatků bez signatur, jsme po úvaze zrušili
9
a přeřadili v chronologickém sledu do nového, námi uměle vytvořeného oddílu s názvem
Aktový materiál nemanipulovaný.
Důvodem tohoto našeho druhého zásahu do původního spisového schematu byla
skutečnost, že zmíněné dva poslední spisové oddíly, označené Breitenbacherem jako
Historické poznámky (Geschichtliche Notizen – č. 16) a Spisy různé (Diverse – č. 17),
zahrnují spisy nalezené dodatečně již v jeho době. K těmto původním dodatkům jsme
přiřadili posléze ještě spisy další, nesoucí označení „Akty časem nasbírané“ a svým
charakterem odpovídající dodatkům, které vyčlenili patrně Breitenbacherovi nástupci, tj.
PhDr. Rudolf Zuber (1947 až 1952) a prof. Věra Kyasová (1965 až 1971), v době již po
uzavření spisového schematu.
Stávající registraturní schéma lenního statku Biskupice u Znojma lze znázornit takto:
S pisový oddíl P ůvodní označení S ign. P očet spisů Č asový rozsah
L i s t i n y
Pergamenové Spisovna lenního statku neobsahuje pergamenové listiny.
Ty byly vyčleněny do samostatného oddílu sign. Q-I-d
a jsou inventarizovány ve 2. svazku řady inventářů LKD.
Ú ř e d n í k n i h y Spisovna lenního statku neobsahuje samostatné úřední
knihy. Funkci úředních knih nahrazují manské desky,
resp. lenní kvaterny, které jsou inventarizovány ve 3.
svazku řady inventářů LDK.
R e g i s t r a t u r n í p o m ů c k y
Podací protokoly Neobsazeno
Repertáře Repertorium - - - 1631-1870
Elenchy Registraturs-Invetarium - - - 1636-1873
S p i s y
Oddíl tzv. papírových listin Papírové listiny Q-I-d 1/1 až 17/2 1625 – 1839
1. Právo držební Beziehungen Spisový oddíl není obsazen
2. Přenesení pravomoci Devolutionen Dev. I/1 - I/8 1643 - 1841
3. Lenní smlouvy Lehenverträge Lehver. I/1 - II/20 1627 - 1857
4. Popisy léna Beschreibungen Spisový oddíl není obsazen
10
S pisový oddíl P ůvodní označení S ign. P očet spisů Č asový rozsah
Aktový materiál manipulovaný sign. - T - (pokračování)
5. Lenní přísahy Homagialia Hom. I/1 – II/20 1642 - 1856
6. Zvětšení lenního majetku Augmentationen Augm. I/1 1852 - 1864
a získání rozličných práv
7. Převod lenního majetku, Alienierungen Alien. I/1 – I/16 1769 - 1873
vyvázání poddaných z roboty
a pozemků z držby
8. Dělení lenního majetku Zerstückungen Spisový oddíl není obsazen
9. Břemena projednávaná Onerierungen Oner. I/1 – II/62 1698 - 1871
před lenním právem
10.Pronájmy na léně Pachtungen Pacht. I/1 – I/2 1755 - 1797
11.Exekutivní vnucená správa Sequestrationen Spisový oddíl není obsazen
12.Zástava a obstavení, Sperren, Inventuren, Sperr. I/1 – II/7 1654 - 1808
inventury a separace Separationen
lenního majetku
13.Lenní spory Lehenstritte Spisový oddíl není obsazen
14.Hraniční záležitosti Gränzinstrumente Spisový oddíl není obsazen
15.Různé další záležitosti Miscellen Misc. I/1 - XII/165 1606 - 1866
16. Historické poznámky Geschichtliche Spisový oddíl byl zrušen
Notizen
17.Spisy různé Diverse Spisový oddíl byl zrušen
Aktový materiál nemanipulovaný - - - - - - 1634 – 1872
Ú č t y , ú č e t n í m a t e r i á l Neobsazeno
M a p y a p l á n y Neobsazeno
O b r a z o v á d o k u m e n t a c e Neobsazen
V porovnání s registraturním schematem jsou písemnosti lenního statku Biskupice u
Znojma dochovány v relativní úplnosti, i když u nich byla zaznamenána jistá absence spisů.
Za relativně ztracenou můžeme považovat písemnost z oddílu papírových listin sign.
Q-I-d-10/1, neboť v inventární řadě fyzicky schází. Dataci postrádané papírové listiny
klademe do období let 1763 až 1765, což lze odvodit z repertáře listin pro lenní archiv, kde
papírová listina sign. Q-I-d-9/5 (inv.č. 2884, kart. 188), předcházející listině námi hledané, je
opatřena datací 18.6. 1763 a listina další, následně jdoucí se sign. Q-I-d-10/2 (inv. č. 2885,
kart.188), je vztažena k roku 1765 (jedná se o ověřený opis z roku 1780). V inkriminovaném
období let 1763 až 1765 se v listinném repertáři nalézá pouze jediná papírová listina se vzta-
11
hem k lennímu statku Biskupice u Znojma, která však v repertáři není opatřena signaturou
(námi hledanou Q-I-d-10/1), ani jinou bližší informací o místě uložení. Že se jedná skutečně
o postrádanou papírovou listinu, však dosvědčuje jednak odpovídající datace k 8. 1. 1764 a
pak především listinný regest v repertáři obsažený. Obsahem ztracené papírové listiny je
instrukce císařovny Marie Terezie vydaná biskupu Hamiltonovi a jeho prostřednictvím také
leníkům, aby v případě prodeje starého rodinného léna obdrželi nedospělí dědici kurátora, se
kterým by probíhalo jednání podobně jako v případě fideikomisním. Císařovna tak reaguje
na situaci, kdy nezletilým potomkům od Jana Karla a Maximilána Dubských z Třebomyslic
hrozila při prodeji lenního statku Biskupice u Znojma ztráta výživného (viz souvislost s inv.
č. 2885). Takto listinným regestem konkretizovanou a v originále ztracenou listinu jsme
později při invetratizaci mohli identifikovat ve spisech týkajících se sporů bratrů Jana Karla
a Maxmiliána Dubských s Adamem Ignácem z Berchtoldu v souvislosti s likvidací dluhů
Dubských. Zde je ztracená papírová listina, původně v originále uložená pod sign. Q-I-d-1/1,
zachována druhotně v opisech - viz sign. Misc. IV/39b (inv.č. 3096, kart. 202) a sign. Misc.
IX/116 (inv.č. 3173, kart. 207).
Zda se jedná o ztrátu, je sporné v případě spisu sign. Misc. III/23 z oddílu
manipulovaných spisů. Jelikož spis není obsažen v inventárním soupise pořízeném dr.
Breitenbacherem v roce 1926, přikláníme se k názoru, že se jedná pouze o písařskou chybu
v číselné posloupnosti. V případě, že spis existoval, jeho obsah zůstává neznámý.
Poněkud jiného charakteru je absence dalších písemností z oddílu manipulovaných
spisů. Jak ukazuje následný přehled, u některých signatur došlo v minulosti při inventarizaci
k záměně stejnojmenných lokalit, a sice Biskupic u Znojma za Biskupice u Uherského
Brodu, případně k jinému chybnému či spornému zařazení spisů ke znojemským
Biskupicím. V roce 1926 dr. Breitenbacher tyto chyby napravil a písemnosti přeřadil
následovně :
12
sign. Alien. I/13 (inv. č. 2982, kart.193) vyřazeno do spisového oddílu
Alodifikace lén
viz LDK, inv.č. 2111, kart. 130
sign. Oner. II/42, II/43 (inv. č. 3027-28, vyřazeno do spisového oddílu
kart.195) Alodifikace lén
viz LDK, inv.č. 2111, kart. 130
sign. Misc. I/5 (inv. č. 3061, kart.197) vyřazeno ke spisům lenního statku
Biskupice u Uh. Hradiště
sign. Misc. I/6 (inv. č. 3062, kart.197) vyřazeno ke spisům lenního statku
Zábřeh nad Odrou
sign. Misc. I/9, I/11 (inv. č. 3065, 3067, vyřazeno ke spisům lenního statku
kart.198) Biskupice u Uh. Hradiště
V souvislosi s Breitenbacherovým přesunem spisů nepatřících k lennímu statku
Biskupice u Znojma nutno poznamenat, že jeho zásah nebyl důsledný a při inventarizaci
jsme zaznamenali ještě další tři spisy (sign. Lehver. I/8, I/9, I/10, inv. č. 2936-38, kart.190),
které jsou jiné provenience a přísluší správně rovněž ke spisům lenního statku Biskupice u
Uherského Hradiště, kam námi byly také přesunuty.
Na místě vyňatých spisů jsme zachovali původní Breitenbecherem pořízené záznamy
z roku 1926, obsahující tematický popis písemností a rovněž zprávy o jejich přesunu a
novém uložení. V té souvislosti jsme doplnili také na místa spisů námi nyní vyňatých
podobné záznamy. Z důvodu zachování souvislé inventární řady jsme příslušné spisové
slohy pojali do evidence, opatřili je inventárními čísly a informačním komentářem o
delimitaci.
Inventarizovaný archivní materiál lenního statku Biskupice u Znojma zjevně
nevykazuje větší mechanické poškození a fyzický stav spisů odpovídá jejich stáří.
Písemnosti jsou psány v jazyce českém, německém a latinském, sporadicky se vyskytl jazyk
italský (inv. č. 2932 a 3072).
Oddíl registraturních pomůcek a spisů zahrnuje k datu 1. listopadu 2007 celkem 392
inventárních jednotek a 26 jednotek evidenčních, které tvoří 1 elench, 1 repertář (tyto dvě
13
registraturní pomůcky jsou uloženy v kartonu č. 187) a 24 kartonů spisů. Celkový rozsah
spisů lenního statku Biskupice u Znojma z let 1606 až 1873 pak činí 2,80 bm.
I V. S t r u č n ý r o z b o r a r ch i v n í h o f o n d u
Dochované písemnosti zde inventarizovaného lenního statku Biskupice u Znojma
zahrnují časové období od počátku 17. století do počátku 70. let století 19., přičemž nejstarší
nepřímé zprávy v opisech písemností se hlásí k počátku 16. století. Obsahem spisů jsou
především majetkoprávní záležitosti lenního statku Biskupice, přičemž před rokem 1700 je
často ve spisech zmiňován také lenní statek Újezd u Znojma, neboť do té doby tvořil s
Biskupicemi jednotný celek.
Časově nejstarší nepřímá zpráva, vztahující se k lennímu statku Biskupice u Znojma
v tomto inventáři, je listina z roku 1502, dochovaná ve formě nedatovaného opisu. V tomto
privilegiu Adam z Bačkovic a Police uděluje poddaným v Biskupicích právo odúmrti (inv. č.
3060). Podobně i další zprávy ze 16. století jsou dochovány opět pouze v pozdějších
písemných opisech, jako je tomu například u privilegia biskupa Jana Grodeckého, kterým
potvrzuje v roce 1573 královskému radovi a sekretáři Mikuláši Walterovi z Waltersperka,
svému leníkovi, svobodně disponovat statkem Biskupice (inv. č. 3060), případně u listiny
z roku 1587, ve které olomoucký biskup Stanislav Pavlovský souhlasí se záměrem leníka
Stanislava Rogojského z Rohozníka postavit v městečku Biskupice most přes řeku Rokytnou
a povoluje mu vybírat mýto (inv. č. 2840). Za pozornost stojí i blíže nedatovaná posloupnost
držitelů lenních statků Biskupice a Újezd, sestavená místopísařem Kašparem Neuberkem z
Neuberka na podkladě výpisů z lenních knih z let 1536 až 1593 (inv. č. 3057).
V originále nejstaší dochovanou písemností tohoto inventáře je napomenutí od
biskupa Ditrichštejna z roku 1606 adresované poddaným v Biskupicích, kterým ukládá, aby
zachovávali poslušnost Aleně, vdově po zemřelém Stanislavu Rogojském z Rohozníka,
14
a robotovali jako dříve. Ditrichštejnův dopis je součástí většího spisového konvolutu (inv. č.
3060), demonstrujícího ve svém obsahu poddanské a náboženské poměry na Biskupicích
v době stavovských nepokojů na Moravě v 1. polovině 17. století. Konvolut obsahuje ještě
např. Ditrichštejnovu instrukci ke stížnosti poddaných z Biskupic na vrchnost z roku 1612 a
dále spisy ze sporu vedeného za biskupa Leopolda Viléma v letech 1638 a 1639 mezi
Matyášem z Wertema a poddanými v Biskupicích o robotu a křivé obvinění, že Matyáš drží
na statku kacířského správce Jana Albrechta Glogovského z Glogova i další osoby podobně
kacířského smýšlení, odmítající sv. přijímání. Spor nakonec uzavřel biskup napomenutím
správce Glogovského, aby poddané neutiskoval a dosvědčil, že se zpovídal a přijal svátost
oltářní, a nařízením poddaným vysazené roboty vykonávat a správci Glogovskému poddané
k robotám přidržet.
Z dalších po obsahové stránce zajímavých konkrét lze upozornit na inventáře
kmenového lenního majetku (tzv. fundus instructus) a jeho popisy, resp. na ocenění a výnosy
lenního statku, jak byly průběžně vyhotovovány v období let 1639 až 1854. Rovněž lenní,
ale současně i alodní majetek, zaznamenávají tzv. separační protokoly, písemnosti
vyhotovované nejčastěji v souvislosti s úmrtím držitele léna a popisující odděleně svobodný
(alodní) majetek od majetku lenního (feudálního). Tyto separační protokoly jsou zde
dochovány z období let 1668 až 1808.
Katastrálního území biskupického lenního statku se týkají hraniční protokoly,
dochované z let 1760, 1782, 1798 a 1805. Pod inv. č. 3220 se pak nachází situační zpráva,
zaznamenávající stav lesních porostů na lenním statku Biskupice v letech 1862 až 1863.
Spisy lenního statku dále obsahují zprávy o konkrétních objektech v městečku
Biskupicích. Vedle již zmiňovaného mostu z roku 1587 (inv. č. 2840, 3064), se jedná např. o
mlýny, hostince, pivovar, kovárnu, palírnu, potašárnu či masný krám (dále viz věcný
rejstřík). Vedle těchto běžných objektů, nacházejících se v různých obměnách na každém
15
lenním statku a tvořících jeho ekonomické zázemí, lze upozornit ještě na další, rovněž
zajímavé zprávy k nemovitostem, jako je např. : popis mobiliáře zámku v Biskupicích z roku
1807 (inv. č. 2907); prodej dominikálních chalupnických usedlostí a stavebních parcel
v letech 1800 až 1801 s cílem zajistit statku příliv pracovních sil, iniciovaný podnikavým
Františkem Xaverem st. Pillerem z Pillersdofu a později v roce 1823 obnovený Františkem
z Daunu (inv. č. 2972-2974, 2979); jednání o vlastnictví usedlosti zvané Zámeček u žida
Izraela Ruberla v letech 1809 až 1811 (inv. č. 2976, 3190); podklady pro výstavbu
hospodářského dvora za Antonína Pillera z Pillersdoru z let 1826 až 1827, obsahující mj.
také situační nákres s popisem objektu a rozpočet nákladů na stavbu (inv. č. 2977); vypsání
soutěže na výstavbu školy v Biskupicích v roce 1855 (inv. č. 3217).
Život držitelů lenního statku i jeho obyvatel odkrývají často spisy vzešlé z
projednávání sporů. V případě lenního statku Biskupice u Znojma tvoří tyto spisy značnou
část jeho registratury. V období let 1632 až 1668 se odehrála např. vleklá soudní pře o léno,
resp. později o věno z něj plynoucí a majetek na něm pozůstalý, mezi dědici Jana z Widmeru
(† 1632) a Matyáše z Wertema († 1658). Ve sporu intervenoval i císař Leopold I. a jeho
nevlastní matka císařovna Eleonora, vdova po Ferdinandu III., ve prospěch Widmerů
(příslušné odkazy viz příloha č. 1). Podobně císař Leopold I., opět společně s císařovnou
Eleonorou, zasáhl i v případě sporů Schröffela ze Schröffenheimu a Tulia Miglii z Prunbergu
v letech 1673 až 1680 (inv. č. 3051, 3075). Mezi spornou agendou zaznamenáváme také
spory leníků, držitelů statku, s jejich nájemci na statku, jako např. vyšetřování správce Karla
Františka Zlny v letech 1668 až 1669 za Jana Karla Steindla z Plessenödtu (inv. č. 3050) či
spor bratrů Jana Karla a Maxmiliána Dubských z Třebomyslic se správci Karlem Antonínem
Červinkou a s Červinkovými dědici v letech 1754 až 1766 (inv. č. 3091, 3093) a s Janem
Slovákem v letech 1756 až 1758 (inv. č. 2875, 3095). Kauza správce Slováka pak tvoří ve
spisech lenního statku Biskupice součást rozsáhlé agendy, týkající se dluhů a majetkových
16
deliktů jmenovaných bratrů Dubských. Série sporů a žalob pro dluhy, vznesených věřiteli na
Dubské a projednávaných v letech 1760 až 1769 (inv. č. 3096 - 3175), vyústila nakonec k
nucenému prodeji lenního statku, odchodu Dubských z léna a k likvidaci jejich dluhů formou
konkurzního řízení (viz příloha č. 1). Mezi dalšími již menšími, ale rovněž zajímavými
spory, můžeme ještě uvést např. : spor hostinského z Biskupic Václava Pospíšila se
Zdeňkem Bohuslavem Dubským z Třebomyslic o navrácení movitostí Dubským mu
odebraných poté, co byl Pospíšil společně se synem Hynkem vyšetřován pro vraždu (inv. č.
3082); spor vedený v letech 1754 až 1755 mezi Janem Karlem Dubským z Třebomyslic
a biskupickým děkanem P. Františkem Dominikem Pomesianem o správu majetku, urážku
na cti a násilnost spáchanou Dubským na děkanovi (inv. č. 3089); spor Františka Pillera
z Pillersdorfu s biskupickým farářem P. Josefem Antonínem Sedláčkem o farářovo právo na
čižbu, rybolov a dovoz piva (inv. č. 3179); spor téhož Františka Pillera s dalším biskupickým
farářem P. Janem Janotou z let 1794 až 1797 o budovu kaplana (inv. č. 2899, 3185); spor
bratrů Otokara a Jindřicha z Daunu s biskupickým farářem P. Antonínem Svěrákem o
vlastnický nárok k pozemkovým parcelám (1852-1864, inv. č. 2969).
Z dalších spisů, stojících za pozornost a demonstrujících osobní život leníků i poměry
na lenním statku Biskupice vůbec, lze uporoznit např. na : odnětí léna Zikmundu
Jankovskému z Vlašimi biskupem Ditrichštejnem z důvodu spolčení Zikmunda s odbojnými
moravskými stavy a následné udělení léna biskupskému radovi a regentovi biskupských
statků Šimonu Kratzerovi ze Schönspergu v roce 1622 (inv. č. 2841); jednání o oddělení
lenních statků Biskupice a Újezd v letech 1698 až 1700 na popud Krištofa Ludvíka Antonína
Dubského z Třebomyslic a v důsledku zadlužení Františka Antonína Salavy z Lípy na statku
Újezd (inv. č. 2940, 2986); jednání o přiznání věna v letech 1814 až 1815 pro Terezii
Pillerovou z Pillersdorfu na lenním statku Biskupice, kterým byl podmíněn její sňatek s
hejtmanem generálního štábu Karlem Myrbachem z Rheinfeldu (inv. č. 3008, 3009); zprávy
17
o nadacích plynoucích z lenního statku Biskupice v letech 1820 až 1825 pro kostel v Dolních
Věstonicích (inv. č. 3011, 3020) a v letech 1827 až 1830 pro sirotčí úřad v Hranicích (inv. č.
3022, 3026). Poměry v rodině Dubských pak poněkud poodkrývá kauza známosti Jana Karla
Dubského z Třebomyslic s Marií Annou Altmannovou, neteří zemřelého faráře
v Biskupicích z roku 1760, která ve svém důsledku vyústila v zapuzení Dubského druhé
manželky Terezie, rozené Meixnerové z Meixenau, nebo příslib sňatku Janova bratra
Maxmiliána jisté komorné ze Znojma (inv. č. 3100, 3139, 3226).
Závěrem rozboru skladby písemností v registratuře lenního statku Biskupice lze uvést
několik spisů, které se svým obsahem vymykají jejímu rámci. Jedná se o relaci biskupského
administrátora Eliáše Františka Castelleho z roku 1659 o neutěšeném stavu biskupských
písemností, které u sebe drží konzistorní notář Matouš Tengelott z Veltlína, s doporučením,
aby Tengelott uvedl spisy do pořádku, odevzdal je a Castellemu předal klíče od archivu (inv.
č. 3064). Podobně pak popis (Beschreibung), kterak zachovat hovězí dobytek a ovce zdravé,
nebo anonymní latinsky psaná právně-teologická úvaha o svatokupectví (inv. č. 3083), obojí
bez datace (cca z 2. poloviny 18. století).
Spisy lenního statku Biskupice u Znojma nedisponují samostatnou mapovou ani
plánovou dokumentací. Pouze u inv. č. 2940 je přiložena kolorovaná mapa, zachycující
rozdělení lenních statků Biskupice a Újezd v roce 1700, a podobně u inv. č. 2977 se v příloze
nachází situační nákres hospodářského dvora v Biskupicích, vyhotovený zednickým mistrem
Josefem Dämischem přibližně v roce 1826.
V . Z á z n a m o u s p o ř á d á n í a r ch i v n í h o f o n d u
Oddíl spisů lenního statku Biskupice u Znojma v rámci archivního fondu Lenní dvůr
Kroměříž inventarizoval v období od července do října 2007 Stanislav Lapčík. Úvod napsal,
rejstříky sestavil a inventář v počítačovém systému BACH redakčně zpracoval v listopadu až
prosinci 2007 Stanislav Lapčík.
18
P o u ž i t á l i t e r a t u r a
Dvorský, František : Hrotovský okres. Vlastivěda Moravská II. Místopis č. 42.
Brno 1916, s. 58 - 72.
d´ Elvert, Christian : Geschichte der Grafen Dubský von Třebomyslic.
Schriften der historisch-statistischen Sektion der mähr. schles.
Gesellschaft des Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde.
Brünn 1853, V. Heft, s. 3 - 21.
Hosák, Ladislav : Historický místopis země moravskoslezské. II. Znojemský kraj.
Brno 1934, s. 129 - 130.
- - - Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.
Díl I - Jižní Morava.
Praha 1981, s. 31.
- - - Chytilův úplný adresář Moravy a Slezska.
Svazek I., část I. – Morava.
Praha 1924, s. 1093.
Lechner, Karl : Die ältesten Belehungs- und Lehensgerichtsbücher des
Bisthums
Olmütz.
Brno 1902, odkazy na strany viz rejstřík Radimského
Musil, František- : Zaniklé hrady, zámky a tvrze Moravy a Slezska.
-Plaček, Miroslav Praha 2003, s. 20 - 22.
Pilnáček, Josef : Rody starého Slezska.
Brno 1991 - 1997.
Pilnáček, Josef : Staromoravští rodové.
Brno 1972, reprint.
Pojsl, Miloš : Moravský místopisný pramen z doby Zdíkovy 1141 – 1991.
Sborník Velehradský – třetí řada, roč. 1992, s. 45-48,
roč. 1996, s. 25-56.
Radimský, Jiří : Manské desky 1320 – 1482. Rejstřík k edici K. Lechnera.
Brno 1962, strojopis, s. 10.
Weeber, H. Cäsar : Die Landtäflichen und Lehen-Güter im Markgrafthum Mähren
und Herzogsthum Schlesien nach ihren Besitzern.
Brünn 1864, s. 52 - 53.
Wolny, Gregor : Die Kirchliche Topographie von Mähren. Brünner Diöcese.
Brünn 1861, IV. Band, s. 283.
Wolny, Gregor : Die Markgrafschaft Mähren. III. Band. Znaimer Kreis.
Brünn 1846, s. 512 a 521.
19
Příloha č. 1
P o s l o u p n o s t m a j i t e l ů , d r ž i t e l ů a n á j e m c ů na lenním statku B i s k u p i c e u Znojma
O bdobí D ržitelé D alší události a doplňující poznámky C itace p ramenů a literatury
cca 1141 první písemná zpráva o Biskupicích v translační listině MCO, inv. č. 1; CDB I, č. 115
olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka, uvádějící osadu
mezi statky znojemského kostela v rámci dominia
olomouckého biskupství
1320 - 1325 Heřman v první písemné zprávě o léně v Biskupicích v nejstarším MCO, inv. č. 25, s. 190;
(Hermannus) kopiáři olomoucké kapituly je jmenován leník Heřman, Lechner, s. 3
28 osedlých, 2 krčmy a 2 mlýny
1398 zpráva o farním kostele sv. Martina, který dal již dříve Hosák, s. 129;
postavit olomoucký biskup Jan VII. Volek, řečený Očko Wolný, KT-BD, IV, s. 283
(1351-1364)
1419 - 1434 rozvrácení lenního statku během husitských válek, kdy
i ves utrpěla mnohé škody a byla vypálena; v důsledku
husitských nepokojů zanikla také tvrz, sídlo leníků, situované
severovýchodně od obce na návrší zvaném Hradiště
1443 - 1460 z Medlova léno koupil a homagium později složil před olomouckým LDK, inv. č. 418, fol. 124, 127
Bernard biskupem Janem Házem (1450-1454) Lechner / Radimký, s.63,66 / s.10
1460 - 1463 z Bezděkova bratři koupili léno od Bernarda z Medlova se svolením LDK, inv. č. 419, fol. 6
Jan, Matyáš, olomouckého biskupa Protáze Černohorského z Boskovic Lechner / Radimský, s. 76 / s. 10
Hynek a Jiří
1460 3.10. vysvětil biskup Protáz husitskými válkami poničený Wolný, KT-BD, IV, s. 283
kostel a hřbitov v Biskupicích
20
Příloha č. 1 - pokračování
P o s l o u p n o s t m a j i t e l ů , d r ž i t e l ů a n á j e m c ů na lenním statku B i s k u p i c e u Znojma
O bdobí D ržitelé D alší události a doplňující poznámky C itace p ramenů a literatury
Období rozděleného léna 1463 – 1617
1463 z Bačkovic 24.2. se Jan z Bezděkova vzdal svého podílu na léně a se LDK, inv. č. 419, fol. 12;
Jan svolením biskupa Protáze prodal svůj podíl Janovi z Bač- Lechner / Radimský, s. 81 / s. 10
kovic, který v zápětí tento podíl prodal synovi své sestry
Janovi ze Žerůtek
1463 - 1466 z Žerůtek držel větší díl statku Hosák, s. 129
Jan
1466 z Bačkovic a Police bratři odkoupili od Jana ze Žerůtek jeho podíl na léně LDK, inv. č. 419, fol. 18;
Jan a Hynek Lechner / Radimský, s. 86 / s. 10
1502 z Bačkovic a Police
Adam
1502 udělil poddaným v Biskupicích právo odúmrti LDK, inv. č. 3060
1536 - 1545 z Kunštátu držel větší díl statku LDK, inv. č. 3057
Kuna Vilém
1541 - 1564 z Vlašimi držel menší díl statku ještě společně s lénem Újezd Hosák, s. 130
Jankovský
Bedřich
1545 - 1553 z Kunštátu držel větší díl statku LDK, inv. č. 3057
Kuna Zikmund
1553 - 1570 (†) z Kunštátu držel větší díl statku LDK, inv. č. 3057
Kuna Vilém
1559 spor farníků s biskupickým farářem, který počal podávat Hosák, s. 129
svátost „pod obojí“
1567 - 1573 z Vlašimi drželi i nadále menší díl statku společně s lénem Újezd
Jankovský
Hynek a Jaroslav
21
Příloha č. 1 - pokračování
P o s l o u p n o s t m a j i t e l ů , d r ž i t e l ů a n á j e m c ů na lenním statku B i s k u p i c e u Znojma
O bdobí D ržitelé D alší události a doplňující poznámky C itace p ramenů a literatury
Období rozděleného léna 1463 - 1617
1570 - 1580 z Waltersberka královský rada a sekretář, manželka Alena, rozená Pušová LDK, inv. č. 3057, 3060
Walter z Michelsdorfu, držel větší díl statku Biskupice
Mikuláš
1570 20.1. císař Maxmilián II. (1527-1576) povýšil na žádost Hosák, s. 129
Mikuláše osadu na městečko a při té příležiosti propůjčil
Biskupicím dva výroční trhy, udělil znak a dovolil pečetit
zeleným voskem
1573 dvě privilegia biskupa Jana Grodeckého, kterými potvrzuje LDK, inv. č. 3060
Mikuláši právo jím držený statek svobodně připsat či prodat
a zapsat na něm manželce Aleně věnem 5 tisíc zl.
1580 - 1606 (†) z Rohozníka manželka Eliška Vencelíková z Vrchovišť, držel na léně LDK, inv. č. 3057
Rogojský větší podíl
Stanislav
1587 biskup Stanislav Pavlovský povoluje Stanislavu Rogoj- LDK, inv. č. 2840
skému postavit přes řeku Rokytnici most a vybírat mýto
1606 - 1617 z Rohozníka drží léno společně s potomky a s poručníkem Ladislavem LDK, inv. č. 3060
Rogojská Šlejnicem ze Šlejnic
Eliška, vdova
1606 napomenutí poddaných v Biskupicích od biskupa Ditrich- LDK, inv.č. 3060
štejna, aby zachovávali poslušnost a robotovali jako dříve
před 1595 z Vlašimi držel menší díl statku Biskupice a k tomu Újezd
Jankovský
Hynek
22
Příloha č. 1 - pokračování
P o s l o u p n o s t m a j i t e l ů , d r ž i t e l ů a n á j e m c ů na lenním statku B i s k u p i c e u Znojma
O bdobí D ržitelé D alší události a doplňující poznámky C itace p ramenů a literatury
Období rozděleného léna 1463 - 1617
1595 - 1610 z Vlašimi synové Hynka, drželi i nadále menší díl statku Biskupice
Jankovský i s Újezdem
Jindřich, Bedřich
a Zikmund Volf
1610 povolení k prodeji statku Újezd, vydané biskupem Ditrich- LDK, inv. č. 3060
štejnem pro Bedřicha Jankovského
Období od opětovného sloučení léna v roce 1617
1610 - 1622 z Vlašimi odkoupil nejdříve menší díl statku od Jindřicha Jankovského
Jankovský z Vlašimi
Zikmund Volf
poč. 17. stol. vystavěna tvrz, která byla posléze přestavěna na zámek
1610 odhad statku Újezd Jindřichem Jankovským z Vlašimi na LDK, inv. č. 3073
5 tisíc zl.
1613 odhad statku Biskupice poručníkem Ladislavem Šlejnicem LDK, inv. č. 3073
ze Šlejnic na 15 tisíc zl.
1617 koupil větší díl statku od sirotků Rogojského za 15 tisíc zl. LDK, inv. č. 3060
a sloučil jej s menším dílem
1622 za účast ve stavovském povstání byl Zikmundu Volfovi LDK, inv. č. 2841, 3063, 3095
lenní statek biskupem Ditrichštejnem zkonfiskován a předán
Šimonu Kratzerovi ze Schönsperku, biskupovu rádci a zmocněnému
regentovi biskupských statků
23
Příloha č. 1 - pokračování
P o s l o u p n o s t m a j i t e l ů , d r ž i t e l ů a n á j e m c ů na lenním statku B i s k u p i c e u Znojma
O bdobí D ržitelé D alší události a doplňující poznámky C itace p ramenů a literatury
1622 - 1624 ze Schönsperku Hosák, s. 130
Kratzer Šimon
1624 - 1627 (†) Süsswein držel současně Bílovice a Újezd, manželka Anna, rozená LDK, inv. č. 2843, 3063
(alias Siesswein) Gronolová
Tobiáš
1624 Tobiáš požádal biskupa Ditrichštejna o zajištění potomků LDK, inv. č. 2842, 3095
na léně
1627 biskup Ditrichštejn potvrdil Anně, vdově po Tobiáši Süs- LDK, inv. č. 2843, 2929, 3063,
sweinovi, podruhé provdané za Mikuláše Schramma, držení 3095
lén Bílovice a Újezd ve spolku se svým druhým manželem
a s dětmi
1627 - 1630 ze Schrammu společně s manželkou Annou, vdovou Süssweinovou, roze- LDK, inv. č. 3063
Mikuláš nou Gronolovou, držel oba statky Biskupice a Újezd
1630 - 1632 (†) z Widmeru obojího práva doktor, rada kardinála Ditrichštejna, syndik LDK, inv. č. 2845, 2854, 3223
(alis Widmeyr) města Vídně, dvorský sekretář ovdovělé císařovny Eleonory;
Jan manželka Johana rozená Moserová;
držel léna Biskupice a Újezd, po smrti zanechal 7 potomků
(4 syny a 3 dcery), vdova se provdala podruhé za Matyáše
z Wertemate
1630 7.9. Jan z Widmeru na hradě Mikulově „vykonajíce zvyklou LDK, inv. č. 2933
povinnost manskou, přijal léno od pana Františka kardinála
z Ditrichštejna na statek městečko Biskupice a ves Aujezd.“
1631 ze Lhoty Laryš držel podíl na Biskupicích LDK, inv. č. 3058
Zachariáš
1632 - 1640 z Widmeru jako nejstarší syn Jana držel léna Biskupice a Újezd společně LDK, inv. č. 2844, 3095
Ferdinand s bratry se svolením biskupa Ditrichštejna
24
Příloha č. 1 - pokračování
P o s l o u p n o s t m a j i t e l ů , d r ž i t e l ů a n á j e m c ů na lenním statku B i s k u p i c e u Znojma
O bdobí D ržitelé D alší události a doplňující poznámky C itace p ramenů a literatury
1634 z Nedělky rozená Šarovcová ze Šarova, držela díl statku Biskupice po LDK, inv. č. 3223
Nedělkovská Zachariáši Laryšovi ze Lhoty
Kateřina
1637 umírá Johana, první manželka Matyáše z Wertemate,
rozená Moserová, počátek sporu Ferdinanda z Widmeru LDK, inv. č. 2845
s otčímem Matyášem z Wertemate o držení lén Biskupice
a Újezd
1638 spor Matyáše z Wertemate s poddanými v Biskupicích LDK, inv. č. 3060
o robotu a křivé obvinění, že na statku drží kacířského
správce Jana Albrechta Glogovského z Glogova i jiné
kacířské osoby, odmítající katolické sv. přijímání
1639 24.1. Ferdinand přijal investituru na lenní statky Biskupice LDK, inv. č. 2846, 2847
a Újezd i v zastoupení svých sourozenců, v dubnu téhož
roku pořízen popis léna
1640 biskup Leopold Vilém potvrdil směnu statků ve prospěch LDK, inv. č. 2848, 2929,
Matyáše z Wertemate, otčíma Ferdinanda z Widmeru 3063, 3095
1640 - 1658 (†) z Wertema říšský dvorní rada, držel současně Bílovice a Újezd, druhá LDK, inv. č. 2850, 3063
(alias Wertemate) manželka Anna Magdalena Kateřina, vdova Hakebornová,
„auf Sonderpüehl rozená Kaplířová Vosterská ze Sulevic (sňatek 4.4. 1644)
und Stalleck“
Matyáš
1643 představená kláštera sv. Jakuba ve Vídni Regina Franková LDK, inv. č. 2929
žádá biskupa Leopolda Viléma o rozdělení lenních statků
Biskupice a Újezd, dříve držených Janem z Widmeru, ve
prospěch jeho dcery Uršuly pobývající v řečeném klášteře
25
Příloha č. 1 - pokračování
P o s l o u p n o s t m a j i t e l ů , d r ž i t e l ů a n á j e m c ů na lenním statku B i s k u p i c e u Znojma
O bdobí D ržitelé D alší události a doplňující poznámky C itace p ramenů a literatury
1644 (z Wertema biskup Leopold Vilém potvrzuje na žádost Matyáše, který LDK, inv. č. 2849, 3095
Matyáš) nemá mužských potomků, že v případě Matyášova úmrtí
připadnou léna Biskupice a Újezd jeho příbuzným, strýci
Janu Mariovi z Wertema a jeho synu Matyáši;
schváleno vdovské věno 2 tisíce zl. a dům ve Vídni pro
vdovu Annu Magdalenu rozenou Kaplířovou ze Sulevic
1657 spor Anny Magdaleny rozené Kaplířové s císařským LDK, inv. č. 3050
radou Janem Jakubem Nehrusem o majetek
1658 † Matyáše z Wertemate (mezi 15. 3. až 27.3.), zemřel bez LDK, inv. č. 3050, 3234
potomků;
3.5. v souvislosti s úmrtím Matyáše vydává biskup Leo- LDK, inv. č. 2851, 3095
pold Vilém memorandum, kterým potvrzuje převod lén
Biskupice a Újezd na Matyáše z Wertema, takto stejnojmenného
bratrance zemřelého
1658 - 1667 (†) z Wertema kuchmistr ovdovělé císařovny Eleonory, stejnojmenný
Matyáš bratranec předchozího držitele statku
1658-1667 spor vdovy Anny Magdaleny rozené Kaplířové ze Sulevic LDK, inv. č. 3063, 3074
s biskupem o užívání lenních statků
1659 správcem statku Pavel Kobylka LDK, inv. č. 3074
1665 14.5. investitura Matyáše na léna Biskupice a Újezd LDK, inv. č. 2853
1666-1668 správcem statku Karel František Zlna LDK, inv. č. 3050, 3063
1667 3.5. Matyášovo prohlášení o řádném držení lén Biskupice LDK, inv. č. 2854
a Újezd
úmrtí Matyáše (mezi 31.10. a 20.11.) LDK, inv. č. 3069, 3072
26
Příloha č. 1 - pokračování
P o s l o u p n o s t m a j i t e l ů , d r ž i t e l ů a n á j e m c ů na lenním statku B i s k u p i c e u Znojma
O bdobí D ržitelé D alší události a doplňující poznámky C itace p ramenů a literatury
1667-1668 snaha Jana z Widmeru o opětovné přijetí na léno Biskupice LDK, inv. č. 2933, 3068, 3072
po smrti Matyáše z Wertema, intervence císaře Leopolda I.
s císařovnou vdovou Eleonorou u olomoucké kapituly ve
Widmerův prospěch při posuzování jeho žádosti, navrácení
mobiliáře ze zámku v Biskupicích Widmerovi
1668 - 1671 z Plessenödtu držel současně Bílovice a Újezd, manželka Anna Salomena,
Staindl rozená Trautnerová z Trautenheimu
Jan Karel
1668 správou statku pověřen Daniel Zalšík LDK, inv. č. 3071
1668 31.8. uzavřena kupní smlouva mezi biskupem Karlem LDK, inv. č. 2856
z Lichtenštejna-Kastelkornu a Steindlem z Plessenödtu
na léna Biskupice a Újezd za cenu 14 tisíc zl.
1668-1669 vyšetřování nedostatků v hospodaření za působení správce LDK, inv. č. 3050
statku Karla Františka Zlny
1669 správcem statku ustanoven Jan B. Schreyber LDK, inv. č. 3071
1670 Zlnova žádost k biskupovi o milost LDK, inv. č. 3050
1671 2.5. prodej lén Biskupice a Újezd Tulliu Migliovi z Prun- LDK, inv. č. 2858, 2923
bergu za 19 tisíc zl., neboť Staindl nemohl léno zaplatit;
5.7. Staindl připisuje manželce Anně 9 tisíc zl. z kupní LDK, inv. č. 3074
ceny za Biskupice
1671 - 1680 z Prunbergu držel Bílovice a Újezd (do roku 1675)
Tullius Miglio
1671 6.10. Migliovo prohlášení o řádném převzetí lén Biskupice LDK, inv. č. 2859
a Újezd
27
Příloha č. 1 - pokračování
P o s l o u p n o s t m a j i t e l ů , d r ž i t e l ů a n á j e m c ů na lenním statku B i s k u p i c e u Znojma
O bdobí D ržitelé D alší události a doplňující poznámky C itace p ramenů a literatury
1671-1677 (z Prunbergu spor se Staindlem z Plessenödtu († před 1673) a následně LDK, inv. č. 3071, 3076
Tullius Miglio) s vdovou Annou Salomenou Staindlovou o navrácení 9
tisíc zl. pod pohrůžkou exekuce majetku na Biskupicích
1673-1676 spor dědiců po Janu Antonínu Tertzovi s Migliou o dluh LDK, inv. č. 3075
6 072 zl.
1675 30.7. popis a výnos z léna Biskupice, odstoupení statku LDK, inv. č. 2860, 3074
Újezd
1675-1680 statek Újezd v tomto období držel Jan Jindřich Schröffel
ze Schröffelheimu († 1679) a po něm Marie Barbora, ro- LDK, inv. č. 2565, 3225
zená Pöstell, poprvé provdaná Schröffel, podruhé Cischini, LDK, inv. č. 2459, 2607, 2608
dědička po Janu Antonínu Tertzovi,
1679 † Jan Jindřich Schröffel (před 28.11.), zemřel bez potomků; LDK, inv. č. 2608
snaha vdovy Anny Salomeny Staindlové o získání léna a její LDK, inv. č. 3077
vyrovnání se Zdeňkem Bohuslavem Dubským z Třebomyslic;
stížnost Zdeňka Bohuslava Dubského z Třebomyslic na pod- LDK, inv. č.3078
dané ze vsi Slatina na panství pánů Jankovských z Vlašimi
pro krádež 50 sáhů dřeva
1680 Barbora, rozená Pästell poprvé provdaná Schröffel, podruhé LDK, inv. č. 2459, 2607, 2608
Cischini, dědička po Janu Antonínu Tertzovi z Vídně, prodává
statek Újezd Dubskému za 5 300 zl.
1680 - 1694 (†) z Třebomyslic držel Bílovice a opět Újezd (od roku 1680), manželky :
Dubský 1. Sydonie Maximiliána rozená Přepiská z Rychenburka, d´Elvert, 1893, s. 18-19
Zdeněk Bohuslav 2. Jenovefa rozená z Bechyně
1680 5.6. prohlášení Dubského o převzetí léna Biskupice; LDK, inv. č. 2861
Barbora rozená Pöstell z Vídně, provdaná Schröffel, po- LDK, inv. č. 2459, 2607, 2608
druhé Cischini, prodává statek Újezd Zdeňku Dubskému
za 5 300 zl.
1694 † 7.10. Zdeněk Bohuslav
28
Příloha č. 1 - pokračování
P o s l o u p n o s t m a j i t e l ů , d r ž i t e l ů a n á j e m c ů na lenním statku B i s k u p i c e u Znojma
O bdobí D ržitelé D alší události a doplňující poznámky C itace p ramenů a literatury
1694 - 1695 z Třebomyslic synové Zdeňka Bohuslava, drželi oba statky Bílovice
Dubský i Újezd
Arnošt Ignác a
Kryštof Ludvík
Antonín
1695 27.6. majetkoprávní vyrovnání mezi bratry, kdy starší LDK, inv. č. 2862, 2863
Arnošt přenechává mladšímu Kryštofovi svou polovinu
majetku za cenu 10 tisíc zl.
1695 - 1698 z Třebomyslic manželky : 1. Františka Alžběta, rozená z Ostešova, d´Elvert, 2853, s. 19
Dubský 2. Anna, rozená Příchovská z Příchovic,
Kryštof Ludvík 3. Alžběta, rozená Zniovská z Korkyně
Antonín
1696 3.9. investitura na statky Biskupice i Újezd LDK, inv. č. 2864
1697 povolení k prodeji statků Biskupice a Újezd LDK, inv. č. 2939
1698 13.6. prodej statků Biskupice a Újezd Františku Antonínovi LDK, inv. č. 2865
Salavovi z Lípy
20.7. statky Biskupice a Újezd postihl přívalový déšť, LDK, inv. č. 2986
který zničil úrodu
1698 - 1700 z Lípy Salava držel statky Biskupice i Újezd LDK, inv. č. 2865
František Antonín
1700 3.5. žádost Dubského o rozdělení statků Biskupice
a Újezd a 29.7. předání statku Újezd Salavovi z Lípy LDK, inv. č. 2865, 2986, 2953
1700 - 1727 (†) z Třebomyslic obdržel zpět statek Biskupice
Dubský Kryštof
Ludvík Antonín
29
Příloha č. 1 - pokračování
P o s l o u p n o s t m a j i t e l ů , d r ž i t e l ů a n á j e m c ů na lenním statku B i s k u p i c e u Znojma
O bdobí D ržitelé D alší události a doplňující poznámky C itace p ramenů a literatury
1701 (z Třebomyslic 11.5. zaknihování vyrovnávací smlouvy mezi bratry LDK, inv. č. 2987
Dubský Kryštof Dubskými Arnoštem Ignácem a Kryštofem Ludvíkem
Ludvík Antonín Antonínem
1703 14.5. prohlášení Dubského o řádném převzetí léna LDK, inv. č. 2866
1712 14.10. prohlášení Dubského o řádném převzetí léna LDK, inv. č. 2868
1718 26.3. smlouva Dubského s Václavem Pospíšilem o výstavbě LDK, inv. č. 2869
hostince při silnici v Biskupicích
1723-1725 spor Jany Kateřiny Odkolkové z Újezdce, rozené Lvové LDK, inv. č. 3079
z Prožanku, manželky Arnolda Leopolda Odkolka, s Dubským
o dluh 80 zl.
1725 † 21.4. první manželka Anna, roz. Příchovská z Příchovic LDK, inv. č. 3080
1727 † 14.4. ve Znojmě Kryštof Ludvík Antonín Dubský; LDK, inv. č. 3053
vdova Alžběta, rozená Zniovská z Korkyně, druhá Hosák, s.130
Dubského manželka, intimovala své věno na Biskupicích
nevlastnímu synovi Zdeňkovi
1727 - 1747 (†) z Třebomyslic syn Kryštofa, manželka Josefa rozená z Bubna, Litic Hosák, s. 130
Dubský a Varlichu
Zdeněk Bohuslav
1727 28.5. prohlášení Dubského o převzetí léna Biskupice LDK, inv. č. 2870
1727-1728 spor lenního advokáta Jiřího Vojtěcha Müllera s Dubských LDK, inv. č. 3084
o 30 zl. za právní úkon
1728 20.4. zápis věna pro manželku ve výši 3 tisíce zl.; LDK, inv. č. 2988
spor Dubského s nevlastní matkou Alžbětou, rozenou LDK, inv. č. 3081
Zniovskou, o movitosti z otcovy pozůstalosti
1729 spor Václava Pospíšila s Dubským o 560 zl. LDK, inv. č. 3096
1740 29.4. prohlášení Dubského o převzetí léna Biskupice LDK, inv. č. 2873
v zastoupení Karla Adama Kašnice z Weinbergu
30
Příloha č. 1 - pokračování
P o s l o u p n o s t m a j i t e l ů , d r ž i t e l ů a n á j e m c ů na lenním statku B i s k u p i c e u Znojma
O bdobí D ržitelé D alší události a doplňující poznámky C itace p ramenů a literatury
1745 (z Třebomyslic Dubského závěť LDK, inv .č. 3054
Dubský)
1747 † (před 28.6.) Zdeněk Bohuslav Dubský, pořízen inventář LDK, inv. č. 3054
statku Biskupice LDK, inv. č. 3054
1747 - 1762 z Třebomyslic manželky Jana Karla (* 25.7.1729) :
Dubský 1. Marie Rosa, rozená z Kaisersheimu († 1757),
Jan Karel 2. Terezie, rozená Meixner z Meixenau;
a Maximilián manželka Maxmiliána (* 26.6.1731) Marie Josefa, rozená
z Kaisersheimu (* 28.11.1732), sestra Marie Rosy
1750 spor Františka Ignáce Streita z Vyškova, bývalého správce LDK, inv. č. 3084
statku, s Dubskými o 300 zl.
1750-1753 spory vdovy Josefy Dubské, rozené z Bubna, se synem LDK, inv. č. 3086, 3087, 3088
Janem Karlem o vyplacení vdovského věna
1751 Jan Karel dal připsat na Biskupicích pro manželku Marii LDK, inv. č. 2990
Rosu věnem 3 tisíce zl.
odvolání Jana Karla proti udělenému trestu pokuty 12 zl. LDK, inv. č. 3085
za neoprávněné vybírání mýta
1754-1755 spor Jana Karla s děkanem v Biskupicích Františkem LDK, inv. č. 3089
Dominikem Pomesianem o urážku na cti (děkan je nazval
„grobiánem a soplivcem nedávno z vejce vylíhnutým“),
o desátek a správu nemovitostí
spor bývalého zahradníka Matěje Procházky s Janem LDK, inv. č. 3092
Karlem o zadržený plat
1754-1760 spor bývalého správce Karla Antonína Červinky († 1757) LDK, inv. č. 3083, 3091, 3093
a jeho dědiců s Janem Karlem o navrácení kauce 400 zl.,
zadržovaný plat a deputát
31
Příloha č. 1 - pokračování
P o s l o u p n o s t m a j i t e l ů , d r ž i t e l ů a n á j e m c ů na lenním statku B i s k u p i c e u Znojma
O bdobí D ržitelé D alší události a doplňující poznámky C itace p ramenů a literatury
1755 (z Třebomyslic pachtovní smlouva s nájemcem statku Janem Václavem LDK, inv. č. 3048
Dubský Slovákem na dobu 5 let (do listopadu 1761)
Jan Karel
a Maximilián)
1756 na statku působili obroční Josef Emanuel Schindler a šafář LDK, inv .č. 3094
Havel Karel Bucks
1757 † (před 14.4) Marie Rosa, pověření pozůstalého manžela Jana LDK, inv. č. 2991
Karla poručenstvím nad 5 nezletilými syny;
4.6. svatební smlouva Maxmiliána s Marií Josefou, rozenou LDK, inv. č. 3226
z Kaisersheimu
1757-1760 spor a narovnání mezi bratry Dubskými a nájemcem statlku LDK, inv. č. 2875, 3054, 3094
Janem Václavem Slovákem a ve věci pádu ovcí a jiných škod,
vzniklých na statku za působení Slováka
1759 23.3. požadavek Marie Josefy Dubské, rozené z Kaisersheimu, LDK, inv. č. 2992
k lenní kanceláři o vyjádření k její zletilosti
27.4. přidělení 4 tisíc zl. biskupem Egckhem na výstavbu LDK, inv. č. 2992
a renovaci hospodářských budov na statku
6.9. investitura na léno, plná moc bratrů pro Františka Josefa LDK, inv. č. 2876
Bartonidese z Tiranu ke složení homagia v jejich zastoupení;
správcem statku ustanoven Josef Emanuel Schindler LDK, inv. č. 3137
1759-1760 známost Jana Karla s Marií Annou Altmannovou, dcerou LDK, inv. č. 3100, 3139, 3226
nájemce statku Slováka, jinak vnučkou v té době již zemřelého
faráře v Biskupicích Ignáce Cakrta, a následné zapuzení Dubského
druhé manželky Terezie, rozené Meixnerové z Meixenau;
podobně známost Maxmiliána Dubského s blíže neznámou LDK, inv. č. 3139
komornou ze Znojma s příslibem sňatku
32
Příloha č. 1 - pokračování
P o s l o u p n o s t m a j i t e l ů , d r ž i t e l ů a n á j e m c ů na lenním statku B i s k u p i c e u Znojma
O bdobí D ržitelé D alší události a doplňující poznámky C itace p ramenů a literatury
1760 (z Třebomyslic žádost Dubských o udělení hypotéky za účelem prodeje LDK, inv. č. 3139
Dubský statku - biskup Egckh povolil 6 tisíc zl. po dobu 10 let;
Jan Karel hraniční protokoly vymezující lenní statek Biskupice LDK, inv. č. 2877-2881
a Maximilián) bratrů Dubských vůči panstvím : Myslibořice bratrů Františka
Kašpara a Filipa Jakuba z Ostešova, Hrotovice Františka
Josefa Rodena z Hirzenau, Hostim Konstantina Josefa
z Gatterburgu, Jemnice, Bítov, Slatina a Skalice Maxmiliána
z Daunu
1760-1766 série žalob o vyrovnání dluhů, podaných na bratry Dubské LDK, inv. č. 3096-3138
v souvislosti s prodejem lenního statku
1761 5.3. kupní smlouva Dubských s Adamem Ignácem z Berch- LDK, inv. č. 3139
toldu na prodej statku za 20 tisíc zl.;
1.4. kupní smlouva Dubských s Augustinem Tomášem LDK, inv. č. 3139
z Weeberu, c.k. polním maršálkem a prezidentem dvorské
válečné rady, na prodej statku za 25 tisíc zl.;
zjištění, že kupující Weeber nedisponuje inkolátem pro LDK, inv. č. 2883
Moravu, Weeber přesto statek v zastoupení převzal,
správcem statku ustanoven František Josef Mahr LDK, inv. č. 3137
1761-1767 jednání a spory Augustina Tomáše z Weeberu s Adamem LDK, inv. č. 2882, 3139
Ignácem z Berchtoldu o prioritní právo koupě statku
1762 22.4. rozhodnutí biskupské administrativy o udělení statku LDK, inv. č. 3139
Berchtoldovi
2.9. jednání o regres s Weeberem
25.9. biskup Hamilton nařizuje předání statku Berchtoldovi
1762 - 1771 z Berchtoldu
Adam Ignác
33
Příloha č. 1 - pokračování
P o s l o u p n o s t m a j i t e l ů , d r ž i t e l ů a n á j e m c ů na lenním statku B i s k u p i c e u Znojma
O bdobí D ržitelé D alší události a doplňující poznámky C itace p ramenů a literatury
1763 (z Berchtoldu 9.5. rozhodnutí justiční rady ve Vídni pozastavující prodej LDK, inv. č. 2884, 3139
Adam Ignác) statku a ustanovující na léně hospodářského správce za účelem
zajištění výživného sourozencům Dubských a jejich dětem
1764-1767 nové snahy bratrů Dubských o prodej zadluženého léna LDK, inv. č. 3096
prostřednictvím Františka Josefa Bartonidese z Tiranu
1765-1768 zřízení komise a likvidace pohledávek váznoucích na statku LDK, inv. č. 3138, 3139
Biskupice
1767 2.3. úmrtí Maximiliána Dubského ve Vídni, pořízen soupis LDK, inv. č. 3096, 3174
věřitelů
22.5. reverz, kterým Adam Ignác definitivně převzal statek LDK, inv. č. 2886, 3139
Biskupice do užívání a byl přizván k obnovení investitury
1768 9.5. vysazení kupní ceny statku Biskupice na 15 200 zl. LDK, inv. č. 3139
a vyměření pohledávky věřitelů na 2 400 zl.
1769 návrh likvidace pohledávek věřitelů u bratrů Dubských, LDK, inv. č. 3096
prodej mlýna na lenním statku za 100 zl. LDK, inv. č. 2970
1771 18.3. kupní smlouva na prodej léna Františku Pillerovi LDK, inv. č. 2887, 3187
z Pillersdorfu za 30 tisíc zl.
1771 - 1797 (†) z Pillersdorfu manželky : 1. Konstancie, rozená z Germetten († 16.7.1780),
Piller 2. Marie Antonie, rozená Bartonides z Tiranu (* 6.10.1755 -
František - † 20.8. 1782), 3. Amalia, rozená z Gröllern († 23.3. 1783),
4. Terezie, rozená Faber († 1824)
1773 reverz na lenní statek LDK, inv. č. 2889
1776-1780 spor Pillera s farářem v Biskupicích Josefem Antonínem LDK, inv. č. 3179
Sedláčkem
1778 reverz na lenní statek LDK, inv. č. 2891
1779 lenní hofrychtéř Leopold z Lamberga žádá o uvalení sek- LDK, inv. č. 3184
vestrace na statek a o extabulaci Pillera z léna pro dluh
6 tisíc zl., počátek letitého sporu Pillera s Lambergem LDK, inv. č. 3182
34
Příloha č. 1 - pokračování
P o s l o u p n o s t m a j i t e l ů , d r ž i t e l ů a n á j e m c ů na lenním statku B i s k u p i c e u Znojma
O bdobí D ržitelé D alší události a doplňující poznámky C itace p ramenů a literatury
1780 (z Pillersdorfu 16. 7. úmrtí první manželky Konstancie, rozené LDK, inv. č. 3181
Piller František) Germettenové, soupis nemovitostí na statku LDK, inv. č. 2893
1782 20.8. úmrtí druhé manželky Marie Antonie, rozené LDK, inv. č. 3182
Bartonidesové z Tiranu
1783 23.3. úmrtí třetí manželky Amálie, rozené z Gröllernu; LDK, inv. č. 3183
prohloubení Pillersdorfova sporu s Lambergem
1785 Pillersdorfova stížnost k arcibiskupovi na zaujatost LDK, inv. č. 3184
hofrychtéře Leopolda z Lambergu vůči jeho osobě,
prodej hostince Janu Holbovskému LDK, inv. č. 2894
1786 v souvislosti s letitým sporem Pillersdorfa s Lambergem LDK, inv. č. 3184
souhlasí arcibiskup s prodejem statku Pillerovu nezletilému
synovi Janu Nepomukovi a s převedením pravomocí na již
plnoletého syna Františka Xavera st.
1787 Pillerova závěť LDK, inv. č. 2895
1789 prodej kovárny kovářskému mistru Janu Würzelovi LDK, inv. č. 2896
1790 arcibiskupem nařízené opatrovnictví nad lenním statkem LDK. inv. č. 3184
a jmenování kurátora Karla Alfonse ze Salmu
1790 - 1797 spor Pillersdorfa s farářem v Biskupicích Janem Janotou LDK, inv. č. 3185
o dům kaplana, postavený na lenním pozemku
1792 - 1793 vyjednání vdovského věna 200 zl. na statku Biskupice LDK, inv. č. 2995
pro Pillersdorfovu manželku Terezii
1794 zbořena stará budova školy a postavena nová na jejím místě
1794 - 1796 prodej vrchnostenské palírny, masného krámu a potašárny LDK, inv. č. 2897, 2971, 3227
Izraeli Ruberlovi, židovi ze Slavkova, za 800 zl.
1797 † 24.3. Piller, separace lenního a alodního majetku na LDK, inv. č. 2895
lenním statku po Pillersdorfově úmrtí a v té souvislosti LDK, inv. č. 2898
učiněné narovnání v dřívějším jeho sporu s biskupickým LDK, inv. č. 2899
farářem Janem Janotou o dům kaplana
35
Příloha č. 1 - pokračování
P o s l o u p n o s t m a j i t e l ů , d r ž i t e l ů a n á j e m c ů na lenním statku B i s k u p i c e u Znojma
O bdobí D ržitelé D alší události a doplňující poznámky C itace p ramenů a literatury
1797 - 1807 (†) z Pillersdorfu syn Františka
Piller František
Xaver st.
1797 smlouva, podle které se stává držitelem statku František LDK, inv. č. 3049
Xaver st. na dobu 16 let, do nabytí plnoletosti nevlastního
bratra Antonína
1799 - (1807) působení správce statku Eduarda Tammela LDK, inv. č. 2907
1800 26.5. investitura před arcibiskupem Colloredo-Waldsee LDK, inv. č. 2905
1807 † 12.1. František Xaver st., pořízen inventář majetku LDK, inv. č. 2907
1807 - 1809 ze Stommu vedl správu léna jako poručník nezletilých Františka LDK, inv. č. 2909
Jan Karel Xavera ml., Antonína, Leopolda a Aloise
1809 - 1812 Stöger Jan J. pokračoval ve správě léna jako poručník nezletilých Pillerů LDK, inv. č. 2976
1812 - 1824 z Pillersdorfu
Piller František František Xaver ml. byl synovcem dalších spoludržitelů d´Elvert, 1866, s. 9-10
Xaver ml., léna a neměl mužských potomků
Antonín, Leopold
a Alois
1812 1.10. investitura bratrů a synovce před arcibiskupem LDK, inv. č. 2910, 2964
Trauttmannsdorfem
1820 17.10. arcibiskup Rudolf Jan potvrzuje Pillerům investi- LDK, inv. č. 2912, 2965
turu na lenní statek
1822 17.5. požár pivovaru a 4 domkařských usedlostí LDK, inv. č. 2979
1824 11.2. předávací smlouva na lenní statek ve prospěch LDK, inv. č. 2914, 2926
Antonína, hodnota statku stanovena na 55 tisíc zl.
1824 - 1831 z Pillersdorfu
Piller Antonín
36
Příloha č. 1 - pokračování
P o s l o u p n o s t m a j i t e l ů , d r ž i t e l ů a n á j e m c ů na lenním statku B i s k u p i c e u Znojma
O bdobí D ržitelé D alší události a doplňující poznámky C itace p ramenů a literatury
1829 (z Pillersdorfu prohlášení Františka Xavera ml., Leopolda a Aloise LDK, inv. č. 2917
Piller Antonín Pillerů, upravující (v návaznosti na smlouvu z roku 1824)
nástupnické právo na léně pro případ absence mužských
potomků v rodině Antonína Pillera
1831 - 1836 (†) z Daunu manželka Augusta rozená Hardegy,
František rod vlastnil též např. hrad Bítov či zámek Náměšť n. O.
1831 4.1. kupní smlouva na lenní statek za cenu 87 tisíc zl., LDK, inv. č. 2111, 2978
23.3. připsání vdovského platu pro Terezii, provdanou LDK, inv. č. 3202
Myrbachovou z Rheinfeldu (* 1787), sestru Františka
Xavera st. Pillera z Pillersdorfu
1832 4.11. složena investitura na léno LDK, inv. č. 2111, 3228
1836 † 8. 4. František z Daunu, dědici Jindřich, Gustav, LDK, inv. č. 2111
Vladimír a Otokar
1836 - 1904 z Daunu synové Františka z Daunu
Jindřich, Gustav,
Vladimír a Otokar
1836 † 22.6. Gustav na hradě Bítově (* 1810), rytmistr pluku LDK, inv. č. 2111, 3206
Ignáce Hardegyho
1839 6.6. investitura na léno pro pozůstalé bratry LDK, inv. č. 2920, 2927-2928
1851 27.1. Jindřich odstoupil z léna LDK, inv. č. 2111
1855 výstavba školní budovy v Biskupicích LDK, inv. č. 3217
1855-1858 působení správce lenního statku Františka Kopala LDK, inv. č. 3217, 3218
1857 žádost Otokara o povolení prodeje statku zamítnuta LDK, inv. č. 2948
1870-1873 průběh alodifikace lenního statku a jeho převod do LDK, inv.č. 2111
držení Daunů
1896 † 28.3. Vladimír, zemřel ve Vídni Hosák, s. 130
37
Příloha č. 1 - pokračování
P o s l o u p n o s t m a j i t e l ů , d r ž i t e l ů a n á j e m c ů na lenním statku B i s k u p i c e u Znojma
O bdobí D ržitelé D alší události a doplňující poznámky C itace p ramenů a literatury
1870 z Daunu v Biskupicích (i s osadou Kratochvilkou) žilo v 96 domech
Otokar 528 obyvatel
1904 † 7.10. Otokar, statek byl intimován Jindřichu Haugvicovi Hosák, s. 130
1904 - 1907 (†) Haugvic Jindřich
1905 postavena nová školní budova
1907 † 29.11. Jindřich, statek intimován Karlu Haugvicovi Hosák, s. 130
1907 - 1920 Haugvic Karel
1910 založen sirotčinec sestrami III. řádu sv. Františka pod ochranou
sv. Rafaela archanděla (tzv. rafaelkami) - svému účelu sloužil do
roku 1950
1920 proběhla pozemková reforma
1920 - 1948 Rosenbaum a jeho rodina Musil-Plaček, s. 22
Bohumír
1948 objekty zámku i pozemky statku přešly do vlastnictví čsl. státu
1972 zbořen zámek, ustoupil výstavbě rodinných domů
38
Příloha č. 1 - pokračování
P o s l o u p n o s t m a j i t e l ů , d r ž i t e l ů a n á j e m c ů na lenním statku B i s k u p i c e u Znojma
Zkratky citovaných pramenů
CDB - Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae I.
Edidit Gustav Friedrich. Praha 1904-1907.
LDK - Lenní dvůr Kroměříž.
Archivní fond ve správě Zemského archivu v Opavě na pobočce v Olomouci
MCO - Metropolitní kapitula Olomouc.
Archivní fond ve správě Zemského archivu v Opavě na pobočce v Olomouci
Zkratky citované literatury
D´Elvert - d´ Elvert, Christian : Geschichte der Grafen Dubský von Třebomyslic.
Schriften der historisch-statistischen Sektion der mähr. schles. Gesellschaft
des Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde. Brünn 1853, V. Heft.
Hosák - Hosák, Ladislav : Historický místopis země moravskoslezské. II. Znojemský kraj.
Brno 1934.
Lechner / Radimský - Lechner, Karl : Die ältesten Belehungs- und Lehensgerichtsbücher des Bisthums
Olmütz.
Brno 1902.
Radimský, Jiří : Manské desky 1320 – 1482. Rejstřík k edici K. Lechnera.
Brno 1962, strojopis.
Musil-Plaček - Musil, František- : Zaniklé hrady, zámky a tvrze Moravy a Slezska.
-Plaček, Miroslav Praha 2003.
Wolný, KT-BD - Wolny, Gregor : Die Kirchliche Topographie von Mähren. Brünner Diöcese.
Brünn 1861, IV. Band.
39
Příloha č. 2
S p i s y k l e n n í m u s t a t k u B i s k u p i c e u Znojma
v ústředních církevních fondech na pobočce ZA v Opavě v Olomouci
I nv.č. S ign. O bsah Č asový rozsah Uložení
Arcibiskupství Olomouc
( AO )
2419 Temp 290 Záležitosti biskupských lén - 1582 – 1747 kart. 543
- statek Biskupice u Hrotovic
2884 1 / 14 Dvorská kancelář - lenní zále- 1723 – 1871 kart. 1336
žitosti na statku Biskupice u
Hrotovic : držební smlouvy,
splácení dluhů, investitury na
léno
Metropolitní kapitula Olomouc
( MCO )
1 A-I-a-1 Translační listina olomouckého [ 1141 ] pergamenová
biskupa Jindřicha Zdíka, vydaná listina
u příležitosti přenesení biskupského
sídla v Olomouci od kostela
sv. Petra k nově zbudovanému
kostelu sv. Václava a podávající
v té souvislosti výčet statků na
Moravě, náležejících k novému
metropolitnímu sídlu.
1177 B-II-d-21 Olomoucký biskup arcivévoda 1640 ověřený
Leopold Vilém uděluje Matyáši opis
z Wertema lénem statky Biskupice
a Újezd u Znojma a současně
mu potvrzuje jeho smlouvu
s nevlastním synem Ferdinandem
z Widmeru, že v případě ztráty
dědiců přísluší Widmerovi právo
s lénem volně diponovat.
1192 B-II-d-32 Olomoucký biskup arcivévoda 1644 ověřený
Leopold Vilém potvrzuje inves- opis
tituru na lenní statky Biskupice
a Újezd u Znojma pro Matyáše
z Wertema a v případě Matyášova
úmrtí jeho příbuzným, strýci Janu
Mariovi z Wertema a jeho synu
Matyáši.
40
Příloha č. 2 - pokračování
S p i s y k l e n n í m u s t a t k u B i s k u p i c e u Znojma
v ústředních církevních fondech na pobočce ZA v Opavě v Olomouci
I nv.č. S ign. O bsah Č asový rozsah Uložení
Metropolitní kapitula Olomouc
( MCO )
5299 M-11 Záležitosti lenního statku Biskupice 1644 – 1798 kart. 1041
u Znojma
6329 74 / 3 Správa, pronájem a odprodej po- 1796 – 1861 kart. 1483
zemků na lenním statku Biskupice
u Znojma
Ú střední ředitelství arcibiskupských statků K roměříž
3521 C-6/5-6 Lenní záležitosti - podléno Biskupice 1664 – 1659, kart. 72
u Znojma 1862
41
Příloha č. 3
O r i e n t a č n í m a p a l e n n í h o s t a t k u B i s k u p i c e
u Znojma
Wolny, Gregor : Die Markgrafschaft Mähren. III. Band. Znaimer Kreis. Brünn 1846
Mapová příloha - léno Biskupice se nachází pod č. 46.
42
Název fondu : Lenní dvůr Kroměříž
Díl V. Spisy lén olomouckých biskupů a arcibiskupů
Svazek 5. Lenní statek Biskupice u Znojma
Značka fondu : LDK V / 5
Časové rozmezí fondu : 1606 - 1873
Počet evidenčních jednotek : 26 celkem z toho : 2 registraturní pomůcky (elench, repertář)
24 kartonů
Počet inventárních jednotek : 392
Rozsah fondu : 2,80 bm
Stav ke dni : 1. 11. 2007
Fond zpracoval a pomůcku sestavil : Stanislav Lapčík
Počet stran inventáře : 181
Inventář schválil : PhDr. Karel M ü l l e r (č.j. ZA-Ol / 2 / 2008 )
43