Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
3174Misc. IX/117Konkurz na majetek bratrů Jana Karla a Maxmiliána Dubských, vyměření vyživovacího příspěvku Dubským, vyrovnání s věřiteli Dubských - mj. peněžní přepočet majetku Dubských ve Znojmě (1757-1761), jednání o vyměření vyživovacího příspěvku z majetkové podstaty lenního statku pro bratry Dubské a jejich sedm nezletilých potomků (1763-1766), žádost Terezie manželky Jana Karla Dubského, rozené z Meixenau, o vyměření výživného (1764), vyžádání spisů JUDr. Josefem Vratislavem Monsem, ustanoveným kurátorem nezletilých potomků brarů Dubských pro jednání o výživné (1766), seznam věřitelů oznámených Dubskými biskupské kanceláři (1766), protokol o likvidaci pohledávek polního maršála Augustina Tomáše z Weeberu a dědiců po Karlu Antonínu Červinkovi u Dubských (1766), jednání a protokol o likvidaci pohledávek věřitelů po smrti Maxmiliána Dubského († 1767) se seznamem věřitelů a návrhem konečného finančního vyrovnání (1768-1769);karton207
3226- - -Zlomky registratury z období působení Dubských z Třebomyslic na lenním statku Biskupice - mj. půhon fiskálního úřadu na Zdeňka Bohuslava Dubského (1682), ratifikace prodeje statku (1695), prodej léna Újezd Františku Antonínu Salavovi z Lípy (1698), spor Jany Kateřiny Odkolkové z Újezdce, rozené Lvové z Prožanku, s Kryštofem Ludvíkem Dubkým o dluh 80 zl. (1725), svědecká relace měšťanů ze Znojma, nárokující finanční příspěvky z pozůstalosti Kryštofa Ludvíka Dubského (1727), spor Zdeňka Bohuslava Dubského s matkou Alžbětou, rozenou Zniovskou z Korkyně, o movitosti z otcovy pozůstalosti (1728), přijetí investitury na léno Biskupice Zdeňkem Bohuslavem Dubským v zastoupení Karla Adama Kašnice z Weinbergu (1740), relace měšťana Václava Antonína Vrabce z (Valašského) Meziříčí a Václava Antonína Harasovského z Harasova o úmrtí Karla Zigmunda Dubského ve (Valašském) Meziříčí († 1744), matriční výpis o narození Jana Karla Dubského (* 25.7.1729) vystavený farářem a děkanem Bartolomějem Čižkou (1747), požitky ze statku Biskupice využívané vdovou po Zdeňku Bohuslavu Dubském Mariií Josefou, rozenou z Bubna (1748), opis testamentu ze 6.4. 1756 Marie Rosy rozené z Kaisersheimu († 1756), první manželky Jana Karla Dubského (1756), dluhopis na 50 zl., půjčených od Jana Javůrka z Třebíče, vystavený Marií Josefou rozenou z Kaisersheimu, manželkou Maxmiliána Dubského (1757), svatební smlouva Maxmiliána Dubského s Marii Josefou rozenou z Kaisersheimu (1757), kauza Terezie rozené Meixnerové z Meixenau, zapuzené druhé manželky Jana Karla Dubského (1760), zplnomocnění Augustina Tomáše z Weeberu k vymáhání pohledávky 501 zl. na bratrech Dubských Janu Karlovi a Maxmiliánovi (1762-1763);1682 - 1763karton210
3100Misc. V/43Kauza známosti Jana Karla Dubského z Třebomyslic s vnučkou zemřelého faráře v Biskupicích s Marií Annou Altmannovou - mj. Dubského zapuzení manželky Terezie roz. Meixner z Meixenau, Dubského obhajoba, dekret biskupa Egckha adresovaný Dubskému a děkanu Josefu Janu Montagovi v Jevišovicích ke sjednání nápravy, relace faráře v Biskupicích Jiřího Ferdinanda Neisara;1760karton203