Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Inventáře a katalogy Státního okresního archivu Jeseník


Číslo evidenčního listu NAD: 755
Evidenční číslo archivní pomůcky: 410


Brada Konstantin
1907 - 2001
Inventář
Zpracoval:
Mgr. Květoslav Growka


Jeseník 2008

-2-
Úvod

I. Vývoj původce archivního fondu

Konstantin Brada se narodil 1. června 1920 v obci Pečeněha u Charkova na Ukrajině. Jeho otec Melichar byl obuvníkem. Za první světové války sloužil jako pěšák rakousko-uherské armády a byl zajat u Rovna. Zde se oženil s Jevdokií Trofimovnou Sergienko. Do Československa se rodina vrátila s dvouletým Konstantinem v roce 1922 a usadila se v otcově domovské obci v Žalkovicích. Konstantin navštěvoval obecnou školu v Žalkovicích a chlapeckou měšťanskou školu v Přerově (1931-1935), ve čtvrtém ročníku mu za jeho vynikající školní výsledky byla udělena pamětní medaile prezidenta republiky T. G. Masaryka. V roce 1940 absolvoval Státní koedukační učitelský ústav v Kroměříži. Nejprve nastoupil jako učitelský praktikant na obecných školách v Žalkovicích a Kyselovicích, od 1. září 1942 získal místo učitele na smíšené obecné škole v Uhřicích. Jeho učitelská kariéra však byla přerušena válečnými událostmi, od 22. června 1943 do 14. května 1945 byl nasazen na nucené práce, hlavně u stavební firmy HUTA A.G. v polském Jaworznu (poblíž Katovic) a koncem války na zákopové práce na Moravě.
Po ukončení druhé světové války nastoupil ještě v květnu 1945 krátce jako výpomocný učitel v Žalkovicích a v červnu na měšťanskou školu v Chropyni. K 1. září 1945 byl jmenován učitelským čekatelem na obecné škole v Bílé Vodě. Od té doby Jesenicko neopustil a prošel jako učitel řadou škol. Dnem 1. března 1946 byl přeložen na obecnou školu v Jeseníku, kde v říjnu získal učitelskou definitivu. Poté absolvoval pětiměsíční vojenskou prezenční službu. Vzhledem k tomu, že národní škola v Jeseníku byla mezitím rozdělena, byl od 1. září 1949 přidělen na II. národní školu v Jeseníku. Po zvýšení kvalifikace byl od 1. září 1951 jmenován ředitelem národní školy, posléze přejmenované na ZDŠ pro 1.-5. ročník v Jeseníku-Dětřichově.
K 1. září 1962 byl jmenován zástupcem ředitele ZDŠ v Jeseníku - Bukovicích. Konstantin Brada svou učitelskou kariéru uzavřel v České Vsi, kde vyučoval od 1. října 1966 do 1. června 1980. Jako pracující důchodce ve škole vypomáhal až do roku 1984. Při zaměstnání ještě pracoval jako topič mateřské školy v místě svého trvalého bydliště v Dětřichově.
K. Brada si doplňoval vzdělání, v letech 1954/55 byl mimořádným posluchačem semináře historické vlastivědy na Vysoké škole pedagogické v Olomouci u doc. dr. Ladislava Hosáka a v roce 1964 si rozšířil aprobaci na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci o obor práce v dílnách pro 6.-9. ročník ZDŠ. I na penzi projevoval zájem o nové informace, absolvoval Akademii třetího věku.
Konstantin Brada se od počátku svého působení na Jesenicku intenzivně zapojil do kulturního dění. Stal se členem celé řady společenských organizací. Aktivně působil ve značkařském sboru Klubu českých turistů, byl vášnivým filatelistou a včelařem. Vzhledem ke svému rodinnému původu byl již od roku 1945 členem Svazu československo - sovětského přátelství. Protože nebyl členem žádné politické strany, musel prokazovat svou angažovanost v jiných organizacích Národní fronty - byl členem Čs. svazu tělesné výchovy, Čs. společnosti pro šíření politických a vědeckých znalostí a cvičitelem Civilní obrany při Svazarmu. Jeho činnost vedoucího technického kroužku pionýrů byla odměněna odznakem Za příkladnou práci v PO ČSM.
Po příchodu na Jesenicko ho zaujala regionální historie, pociťoval nutnost seznámit dosídlence pohraničí, zejména pak školní mládež, s minulostí kraje. V roce 1948 napsal publikaci "Můj kraj Jesenicko. Příručka vlastivědy jesenického okresu", vydanou Okresní osvětovou radou v Jeseníku, a průvodce "Z Jeseníku do Jeseníků", který vydalo Pracovní sdružení cestovního ruchu v Jeseníku. Dvěma statěmi přispěl do sborníku Jesenicko, vydaného Okresním národním výborem v Jeseníku, a v roce 1961 napsal čtyři studie do vlastivědného sborníku "Z kraje pod Pradědem", vydaného Osvětovým domem v Jeseníku.
Konstantin Brada byl ženatý, s manželkou Danuší měli jednoho syna. Zemřel v Dětřichově u Jeseníku 28. září 2002.

-3-
Bibliografie Konstantina Brady:

Můj kraj Jesenicko. Příručka vlastivědy jesenického okresu. Okresní osvětová rada, Jeseník 1948. 24 s.
Z Jeseníku do Jeseníků. Pracovní sdružení cestovního ruchu, Jeseník 1948.
Jesenicko v očích turisty. In: Jesenicko. Sborník okresu Jeseník ve Slezsku. ONV, Jeseník s.d., s. 130-134.
Celkový obraz Jesenicka. In: Jesenicko. Sborník okresu Jeseník ve Slezsku. ONV, Jeseník s.d., s. 136-143.
Zeměpisné poměry. In: Jesenicko. Z kraje pod Pradědem. Osvětový dům, Jeseník 1961. s. 9-17.
Jak osvobozovala Rudá armáda Jesenicko. In: Jesenicko. Z kraje pod Pradědem. Osvětový dům, Jeseník 1961, s. 116-121.
Zemědělství, průmysl, budování nového života na Jesenicku. In: Jesenicko. Z kraje pod Pradědem. Osvětový dům, Jeseník 1961. s. 126-137.
Obce na Jesenicku. In: Jesenicko. Z kraje pod Pradědem. Osvětový dům, Jeseník 1961. s. 180-197.


II. Vývoj a dějiny archivního fondu

Písemná pozůstalost Konstantina Brady byla získána do Státního okresního archivu Jeseník darem od spisovatele Sotira Joanidise z Rejvízu dne 10. července 2008 pod přír. č. 18/08.

III. Archivní charakteristika archivního fondu

Při uspořádání bylo použito následující pořádací schéma:
I. Životopisný materiál
- rodný, oddací list
- domovský list, osvědčení o státním občanství
- legitimace, průkazy
- vysvědčení, jmenovací dekrety, osvědčení o pracovním poměru
- hospodářské a majetkové poměry
- diplomy a čestná uznání
II. Korespondence
- osobní s jednotlivci
- blahopřání
III. Vědecká, odborná a literární činnost
- drobné práce (rukopisy, strojopisy)
- smlouvy o dílo
- vlastní tištěné práce (výstřižky článků, separáty, sborníky)
IV. Dokumenty z veřejné činnosti původce fondu
- práce ve společenských a zájmových organizacích
- doklady z cest do zahraničí
V. Dokumenty týkající se rodinných příslušníků
- doklady a jiné charakteristické písemnosti

Ke dni dokončení inventarizace obsahuje fond 50 inventárních jednotek a 2 evidenční jednotky, tj. 2 kartony z let 1907-2001. Fyzický stav archiválií je dobrý. Jazykem fondu je čeština, němčina a ruština. Celkem fond měří 0,23 bm.


IV. Stručný rozbor obsahu archivního fondu

Fond dokládá počátky české vlastivědné práce na Jesenicku po roce 1945. Osobní doklady k učitelské službě mohou posloužit jako podklady pro zkoumání sociálního postavení učitele v pohraničí v období socialismu.

V. Záznam o uspořádání archivního fondu a sestavení pomůcky

Fond uspořádal a inventář včetně úvodu zpracoval v roce 2008 Mgr. Květoslav Growka
-7-Název fondu: Brada Konstantin
Značka fondu: Brada K.
Časové rozmezí: 1907 - 2001
Počet evidenčních jednotek: 2 (2 kartony)
Počet inventárních jednotek: 50
Rozsah v bm: 0,23 bm
Stav ke dni: 12. 9. 2008
Fond zpracoval: Mgr. Květoslav Growka
Pomůcku sestavil: Mgr. Květoslav Growka
Počet stran: 7
Inventář schválil: Mgr. Bohumila Tinzová
Č. j.: SOkA-Je/138/2008