Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Inventáře a katalogy Okresního archivu v OlomouciČíslo listu JAF: 1200
Číslo pomůcky: 540Okresní úřad Litovel


Presidiální spisy
1938-1945Katalog


Jaroslav Lošťák
Litovel 1969
Úvod

Litovelský okres se rozprostírá ve střední části Moravy. Rozsáhlá nížina, tvořící povodí řeky Moravy, jež protéká územím okresu a městem Litovlí několika rameny od severu k jihu, vyplňuje přibližně jednu třetinu okresu v jeho severovýchodní části. Zbývající střední a jihozápadní část okresu je zbrázděna horskými hřbety Drahanské vysočiny.
S členitostí terénu souvisí i převážně zemědělský charakter okresu. Složení půdy je různorodé: v nížinaté části okresu je velmi úrodná hlinitá středně těžká hnědozem a černozem vhodná pro pěstování cukrovky a obilovin, ve výše položených oblastech je písčitohlinitá půda, v níž se daří brambory, pícniny i len, z obilovin pak oves a žito.
Tomu odpovídá i složení průmyslu, který se soustřeďuje na zpracovávání zemědělských produktů; v poměrně menším počtu jsou zde zastoupena i jiná průmyslová odvětví. Vodní tok řeky Moravy byl odedávna příznivým a životně důležitým faktorem pro rozvoj řemesel, manufakturní výroby a později i průmyslových podniků. Svědčí o tom řada mlýnů (některé z nich ještě dodnes na vodní pohon), vodní elektrárny a sladovny na zpracovávání kvalitního hanáckého sladovnického ječmene. S tím odedávna souvisí i vznik pivovarů, z nichž jakostí svého produktu se nejvíce proslavil pivovar v Litovli (založen r. 1893). V zalesněných částech okresu byly četné pily na zpracování vytěženého dřeva. V Litovli byl vyspělý papírenský průmysl (papírna založena již r. 1564), továrna na zemědělské stroje, cukrovar, továrna na cukrovinky, lom a vápenka v Mladči a j.
Podle národnostního dělení byl okres Litovel většinou český, s výjimkou samotného města Litovle s německou menšinou a německého ostrůvku na Konicku, který tvořilo několik obcí (Brodek u Konice, Dešná, Lhota u Konice, Runářov a Skřípov).
Zemědělský charakter litovelského okresu měl vliv i na politický vývoj, neboť zde nebyly průmyslové podniky s větší koncentrací dělnictva. Rolnictvo pak podléhalo vlivu strany agrární (republikánské), značný počet členů měla především strana lidová a národně socialistická. Dělnictvo bylo organizováno většinou v sociálně demokratické straně.
Litovelský okres se skládal ze dvou soudních okresů, a to Litovel a Konice, a zahrnoval v sobě kromě města Litovle 90 obcí. Ve zpracovávaném období (1938 - 1945), zvláště na jeho počátku prodělaly hranice okresu několik závažných změn. Roku 1938 bylo k Německu připojeno 9 obcí a zároveň byla k litovelskému okresu připojena m.j. značná část likvidovaného okresu Zábřeh n.Mor. s městem Loštice. Okres Litovel měl po těchto zásazích v roce 1940 kromě dvou měst 105 obcí. Po osvobození v roce 1945 byl obnoven až na menší úpravy předválečný stav.
Spisový materiál OÚ Litovel je téměř kompletně zachován a až na zanedbatelné výjimky nebyl podroben skartaci. V roce 1955 převzal presidiální spisy Státní archiv v Opavě, pobočka Janovice u Rýmařova od ONV Litovel a o rok později též ostatní materiál včetně sčítacích operátů. Celý fond byl uspořádán a inventární seznam bez úvodu vyhotoven v roce 1956. Okresní archiv v Olomouci - pracoviště Litovel převzal fond v r. 1963.
Až do 1. 12. 1928 byly spisy řazeny podle systému A-N, od tohoto data byla všeobecná registratura na rozdíl od ostatních okresních úřadů řazena chronologicky průběžně podle podacího protokolu až do r. 1938. Od roku 1938 byly spisy řazeny do skupin I-XI s tím, že sign. IV na rozdíl od předepsaného spisového plánu zahrnovala většinou povolení k prodeji nemovitostí.
Podací protokoly začínají rokem 1869 a tvoří téměř souvislou řadu až do skončení působnosti OÚ v r. 1945. Přibližně stejně dobře jsou zachovány i indexy a rejstříky.
Presidiální spisy jsou dochovány téměř kompletně v celém časovém rozpětí od r. 1866 do r. 1945. Až na menší výjimky jsou úplně dochovány i presidiální podací protokoly od r. 1868 do r. 1944 a indexy k nim od r. 1859 do r. 1944.

Sled presidiálních spisů v jednotlivých kartonech:

1. Presidiální spisy 1866
Presidiální spisy 1869
Presidiální spisy 1870
Presidiální spisy 1871
Presidiální spisy 1872
2. Presidiální spisy 1873
Presidiální spisy 1874
Presidiální spisy 1875
3. Presidiální spisy 1877
4. Presidiální spisy 1878
5. Presidiální spisy 1879
6. Presidiální spisy 1880
7. Presidiální spisy 1881
8. Presidiální spisy 1882
9. Presidiální spisy 1883
10. Presidiální spisy 1884
11. Presidiální spisy 1885
12. Presidiální spisy 1886
13. Presidiální spisy 1887
Presidiální spisy 1888
Presidiální spisy 1889
14. Presidiální spisy 1890
Presidiální spisy 1891
15. Presidiální spisy 1892
16. Presidiální spisy 1893
Presidiální spisy 1894
17. Presidiální spisy 1895
18. Presidiální spisy 1896
19. Presidiální spisy 1897
20. Presidiální spisy 1898
21. Presidiální spisy 1899
22. Presidiální spisy 1900
Presidiální spisy 1901
23. Presidiální spisy 1902 1-241
24. Presidiální spisy 1902 243-konec
Presidiální spisy 1903
25. Presidiální spisy 1904
26. Presidiální spisy 1905
27. Presidiální spisy 1906
28. Presidiální spisy 1907
29. Presidiální spisy 1908
30. Presidiální spisy 1909 1-223
31. Presidiální spisy 1909 228-konec
Presidiální spisy 1910
32. Presidiální spisy 1911
Presidiální spisy 1912
33. Presidiální spisy 1913
Presidiální spisy 1914 1-329
34. Presidiální spisy 1914 334-konec
Presidiální spisy 1915 1-331
35. Presidiální spisy 1915 332-konec
36. Presidiální spisy 1916 1-163
37. Presidiální spisy 1916 165-konec
38. Presidiální spisy 1917 1-konec
39. Presidiální spisy 1918 1-konec
40. Presidiální spisy 1918 - cenzura
Presidiální spisy 1919 1-konec
Presidiální spisy 1920 1-konec
41. Presidiální spisy 1921-1922
42. Presidiální spisy 1923-1924
43. Presidiální spisy 1925
Presidiální spisy 1926 1-147
44. Presidiální spisy 1926 153-konec
Presidiální spisy 1927
45. Presidiální spisy 1928
46. Presidiální spisy 1929
47. Presidiální spisy 1930
48. Presidiální spisy 1931
49. Presidiální spisy 1932
50. Presidiální spisy 1933
51. Presidiální spisy 1934 1-269
52. Presidiální spisy 1934 270-konec
53. Presidiální spisy 1935
54. Presidiální spisy 1936 1-430
55. Presidiální spisy 1936 431-konec
56. Presidiální spisy 1937 1-500
57. Presidiální spisy 1937 501-konec
58. Presidiální spisy 1938 1-860
59. Presidiální spisy 1938 862-konec
60. Presidiální spisy 1939 1-300
61. Presidiální spisy 1939 301-680
62. Presidiální spisy 1939 681-konec
63. Presidiální spisy 1940 1-600
64. Presidiální spisy 1940 601-konec
65. Presidiální spisy 1941 1-700
66. Presidiální spisy 1941 701-konec
67. Presidiální spisy 1942 1-konec
68. Presidiální spisy 1943-1945

Věcné skupiny presidiálních spisů:

69. Oslavy 28. října 1922-1937
70. Oslavy 1. máje 1923-1938
Zúčtování mobilizačních výloh 1922
Služební pragmatika 1914-1916
71. Omezení radioelektrických zařízení 1938
ČSR-Polsko - vzájemné vypovídání
státních příslušníků 1934-1940
Zatímní úprava obvodů polit. okresů
na Moravě 1938-1939
Obsazení Čech a Moravy německým
vojskem 1939
Likvidace okresních a státních po-
licejních úřadů 1938
Spisová rozluka s Německem 1939
Výkaz moravskoslezských obcí od-
stoupených Německu 1938
Preventivní opatření k výročí 28.
října a zřízení protektorátu 15.
března 1940-1944
72. Svátek 1. máje 1939-1942
Národní souručenství 1939
Zadávání veřejných investic 1937-1940
Kancelářské zařízení 1938-1939
Podezřelá individua 1938
Vnitřní výzdoba protektorátních
úřadoven 1940-1942
Telefonizace 1936-1942
Informační zprávy 1939-1942
Luftschutz 1943-1944
Neuniformovaný policejní sbor 1941
Výjimečný civilní stav 1941
Osoby cizí státní příslušnosti 1942-1943
73. Osobní spisy býv. zaměstnanců do r.
1944
73a. Označování židovských podniků 1939-1940
Předpisy o jízdě motorových vozi-
del 1940-1941
73a. Stanové podsady 1939-1941
Podniky důležité pro obranu státu 1939-1940
Vyvěšování státních vlajek 1938-1942
Užívání symbolů protektorátu 1939-1940
Spolupráce s šéfem civilní správy
při vojenském skupinovém velitel-
ství 5 1939-1940
Vánoční odměny zaměstnancům 1938-1940
Obecní tajemníci 1939-1940
Slib veřejných zaměstnanců 1940-1942
Závadné odznaky 1940
Služební odznaky 1940
Rozpočtový návrh 1941
Úhrada služebních výloh 1929-1932
Užívání jazyků v protektorátě 1939-1941
Konfiskace časopisů 1902
Organizace okresního úřadu 1942
73b. Hnutí pro výstup z římskokatolic.
církve 1899-1902
Opatření pro jízdy presidenta re-
publiky 1929-1932
Seznam Židů na okrese 1939-1941
Protistátní činnost v zahraničí 1916-1918
Nemocenské pojištění 1861
Evidence osob protistátně činných 1934
Směrnice pro vedení evidence stát-
ně nespolehlivých vojenských osob 1928-1936
Všeobecné pátrání po podezřelých
individuích 1919-1937
Seznam četnických stanic na okrese 1939
Hlášení četnických stanic o situaci
na okrese a o náladě mezi obyva-
telstvem 1942-1945
73c. Okresní školní výbory-závady při
úřadování 1929-1940
Kvalifikace okresních školních
inspektorů 1927-1940
Inventáře okresní úřední knihovny
Rozvrh agendy okresního úřadu 1933-1941
Vedení okresního úřadu 1938
Skontrace pokladny okresního úřadu 1929-1937
Účetní a pokladní služba u okresních
úřadů 1924-1936
Zálohy na výdaje pro účely státní
bezpečnosti 1935-1939
Kvalifikační řízení úředníků 1924-1940
Úhrada nákladů v souvislosti s umís-
těním říšskoněmeckých úřadů 1940-1942
Benzinové čerpací stanice a sklady
pohonných hmot 1937-1941
Evidence silnic a mostů s hledisek
vojenských 1938

Priora spisů byla při katalogizaci ponechána v původním stavu u posledních čísel, k nimž byla připojována. Katalogizovány byly všechny spisy, které byly seřazeny chronologicky podle jednotlivých ročníků s odpovídajícími čísly podacích protokolů. Spisy týkající se personálních záležitostí byly věcně spojovány vždy u prvního regestu v každém ročníku a kartonu. Katalog je opatřen seznamy obcí okresu a jejich německých názvů, seznamem použitých zkratek a rejstříky jmenným, místním a věcným.

Upozornění k formální stránce zpracování katalogu:

Číslo před regestem odpovídá jednacímu číslu v příslušném podacím protokolu, číslo uváděné v závorce za regestem označuje počet listů ve spise, číslo vpravo za regestem je pořadové číslo jdoucí průběžně celým katalogem; na posledně jmenovaná čísla odkazují rejstříky.
Diplomatické určení písemností odpovídá katalogu "Presidiální spisy Okresního úřadu Nový Jičín" (Opava 1960, str. 6), s přihlédnutím k metodické směrnici Státního archivu v Opavě č.j. Sar-1673/67 z 8. 6. 1967.
Jazyk spisů je v letech 1938 a 1939 převážně český, v letech 1940-1942 český a německý a od r. 1943 téměř výlučně německý.
Katalogizace presidiálních spisů OÚ Litovel byla provedena v konceptu v r. 1966, v roce 1968 byla regesta přepracována podle pokynů státního archivu, čistopis, úvod a rejstříky vyhotoveny v r. 1969.
Spisy obsahují důležitý materiál k dějinám venkovského okresu pro období okupace. Zvláštní celek tvoří presidiální spisy z r. 1945, v nichž se odráží partyzánské osvobozovací hnutí, které nabylo větších rozměrů zvláště v zalesněných částech okresu (Konicko a okolí). Ve spisech se odráží i celostátní a mezinárodní události této pohnuté doby.

Seznam obcí politického okresu Litovel

Podkladem pro seznam obcí byl Statistický lexikon obcí v zemi Moravskoslezské, Praha 1935. Úřední seznam míst podle zákona ze dne 14. dubna 1920, č. 266 sb. zák. a nař. - Počet obyvatel je uveden na základě výsledků sčítání lidu z 1. prosince 1930.

počet obyvatel
obec Češi Němci jiní
___________________________________________________________________________

Bílá Lhota 326 8 3
Bílsko 284 - 2
Blažov 167 - -
Bohuslavice 316 - 1
Bouzov 634 11 2
Brodek u Konice 189 1042 3
Březina 238 - -
Březsko 399 1 -
Budětsko 857 - -
Cakov 402 1 -
Červená Lhota 314 - -
Červenka 935 21 2
Čunín 478 - 3
Dešná 44 449 1
Dubčany 351 - 1
Dzbel 515 4 -
Háčky 264 - -
Haňovice 531 4 3
Hluchov 596 - 3
Hrabí 197 - -
Hradečná 216 - 6
Hrochov 599 - -
Hvozd 607 1 2
Hvozdečko 180 - 2
Cholina 842 2 1
Chořelice 266 - 1
Chudobín 289 9 7
Jeřmaň 158 - -
Jesenec 565 1 -
Ješov 185 - -
Klužínek 294 - -
Konice 2128 22 7
Kovářov 173 - 6
Kozov 192 - -
Krakovec 265 - -
Křemenec 259 1 -
Labutice 167 11 -
Ladín 215 - -
Laškov 775 1 3
Lhota u Konice 10 322 1
Lhota nad Moravou 252 2 6
Litovel 3939 348 31
Loučka 462 - 2
Ludmírov 529 - -
Luká 504 - -
Maleny 490 - 1
Měník 226 - -
Měrotín 397 - -
Mezice 462 4 -
Milkov 419 2 -
Mladeč 513 27 5
Myslechovice 430 1 1
Náklo 1174 2 5
Nasobůrky 571 5 1
Nová Dědina 296 - -
Nová Ves 319 1 -
Obectov 186 1 -
Odrlice 337 - 11
Ochoz 365 - -
Olbramice 297 - -
Olešnice 264 - -
Pateřín 201 1 1
Pěnčín 940 - 1
Pňovice 861 4 7
Podolí 297 - 5
Polomí 318 - -
Ponikev 254 - -
Přemyslovice 1515 8 2
Raková 438 - -
Rakůvka 211 - -
Rozvadovice 273 1 1
Runářov 79 547 1
Růžov 265 - -
Řimice 544 3 -
Savín 240 - -
Senice na Hané 1465 - 20
Senička 543 - 4
Skřípov 42 1508 16
Slavětín 339 - 5
Sobáčov 319 - 1
Suchdol 1029 5 -
Střelice 610 7 1
Střemeníčko 395 - 8
Střeň 474 4 -
Svojanov 112 1 -
Štarnov 135 - -
Tři Dvory 367 - -
Unčovice 782 2 1
Vilémov 706 - -
Víska 155 - -
Vojtěchov 350 - 4

okres celkem 43113 4395 201


Seznam obcí v okrese Litovel podle stavu v r. 1942:

německý název český název
___________________________________________________________________________

Altrowen Stará Roveň
Assmeritz Nasobůrky
Besdiekau Bezděkov nad Třebůvkou
Bilsko Bílsko
Birken Březina
Blaschau Blažov
Bodelsdorf Bohdalov
Bohuslawitz Bohuslavice
Brauna Vranová
Braunölhütten Vranová Lhota
Bries Březsko
Brohsen Vrážné
Budietsko Budětsko
Busau Bouzov
Chorschelitz Chořelice
Chudwein Chudobín
Doubrawitz Doubravice
Dreihöfen Tři Dvory
Dubtschan Dubčany
Gross Rakau Raková
Gross Zinitz Senice na Hané
Hag Hrabí
Haniowitz Haňovice
Haken Háčky
Hartungsdorf Hartinkov
Hradeschna Hradečná
Huntschowitz Unčovice
Hwost Hvozd
Jerschmain Jeřmaň
Jeschau Ješov
Jessenetz Jesenec
Kladek Kladky
Klein Rakau Rakůvka
Klein Zinitz Senička
Klusinek Klužínek
Kniebnitz Pňovice
Köllein Cholina
Konitz Konice
Kosow Kozov
Kowarschow Kovářov
Krakowetz Krakovec
Kremnitz Křemenec
Ladin Ladín
Laschkau Laškov
Lautsch Mladeč
Lautschka Loučka
Littau Litovel
Loschitz Loštice
Luchau Hluchov
Ludmirau Ludmírov
Luk Luká
Malen Maleny
Michlowitz Myslechovice
Mienik Měník
Milkau Milkov
Mirotein Měrotín
Mitterdorf Bezděčí u Trnávky
Morawitschan Moravičany
Mösitz Mezice
Mühldörfel Víska
Nakel Náklo
Neudorf b. Littau Nová Ves u Litovle
Neudorf b. Konitz Nová Dědina
Obetzdorf Obectov
Obranitz Olbramice
Ochos Ochoz
Oderlitz Odrlice
Öelhütten Lhota n. Moravou
Paterschin Pateřín
Pawlau Pavlov
Petershof Petrůvka
Pientschin Pěnčín
Pitschendorf Pěčíkov
Podol Podolí
Polom Polomí
Pollein Palonín
Punken Ponikev
Radnitz Radnice
Rimnitz Řimice
Rochau Hrochov
Rosenberg Růžov
Roswadowitz Rozvadovice
Rotölhütten Červená Lhota
Sawin Savín
Schaldowitz Žádlovice
Schelechowitz Želechovice
Schrein Střeň
Schwarzbach Červenka
Slawietin Slavětín
Sobatsch Sobáčov
Sternheim Štarnov
Strelitz Střelice
Stremenitsch Střemeníčko
Swanau Svojanov
Suchdol Suchdol
Tschunin Čunín
Ulrichsdorf-Neustift Přemyslovice
Unrutz Unerázka
Weissölhütten Bílá Lhota
Wesseln Veselí
Willimau Vilémov
Wissoka Vysoká
Wodetzko Hvozdečko
Wojtiechow Vojtěchov
Woleschnitz Olešnice
Zakow Cakov
Zbel Dzbel


Seznam použitých zkratek

CPO Civilní protiletecká obrana
ČMD Česko-moravské dráhy
ČTK Československá tisková kancelář
FPTJ Federace proletářských tělovýchovných jednot
FS Finanční stráž
MF Ministerstvo financí
MNO Ministerstvo národní obrany
MŠANO Ministerstvo školství a národní osvěty
MV Ministerstvo vnitra
MZV Ministerstvo zahraničních věcí
MÚ Městský úřad
NSDAP Nationalsozialistische deutsche Arbeitspartei
OČV Okresní četnické velitelství
OŠV Okresní školní výbor
OÚ Okresní úřad
PŘ Policejní ředitelství
SdP Sudeten deutsche Partei
ZFŘ Zemské finanční ředitelství
ZŠR Zemská školní rada
ZÚ Zemský úřad Brno

Pokud není u příslušného diplomatického označení písemnosti (oběžník, výnos, zpráva) uvedení její vydavatel, pro pojmy oběžník a výnos rozumí se ZÚ Brno, pro pojem zpráva OÚ Litovel.

Název fondu: Okresní úřad v Litovli
Značka fondu: OÚ Litovel
Časový rozsah: 1938-1945 (katalogem zprac. část)
Počet inv. jednotek: 11 (katalogem zpracovávaná část)
Počet ev. jednotek: 11 (katalogem zpracovávaná část)
Místo uložení: Litovel, nám. Svobody 11
Fond uspořádal: Stát. archiv Opava, pob. Janovice u R.
Katalog sestavil: Jaroslav Lošťák
Stran: 276
Počet exemplářů: 5
Přepsal: Jaroslav Lošťák
Vazbu provedl: KD Olomouc, knihařství Litovel
Katalog schválil: Vladimír Spáčil, prom. hist.