Národní archiv
Archivní 4/2257, 149 00 Praha 4 - Chodovec
Veřejné zakázky EU, IOP

NDA, výběrové řízení na dodávku HW a SW vybavení projektového pracoviště

Základní informace

Zakázka je součástí projektu Národní digitální archiv spolufinancovaného ze Strukturálních fondů EU.

Stav výběrového řízení: Vyhlášené.

Typ výběrového řízení: Zakázka malého rozsahu (3. kategorie) na dodávky. Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Předpokládaná hodnota zakázky: 1.500.000,- Kč (slovy jedenmilionpětsettisíckorunčeských) bez DPH

Lhůta pro podání nabídek:2. 3. 2012, 12:00 hod.

Místo pro podání nabídek:Podatelna Národního archivu, Archivní 2257/4, 149 00 Praha 4 Chodov.

Otevírání obálek:2. 3. 2012 od 13:00 hod. v přednáškovém sále Národního archivu, Archivní 2257/4, 149 00 Praha 4 Chodov.

Kontaktní osoba:Jiří Bernas, e-mail: jiri.bernas@nacr.cz, tel.: 974 847 272, gsm: 734 850 727

Předmět zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka hardwarového a softwarového vybavení projektového týmu. Vybavení bude využito zejména pro provoz webového portálu projektu a pro uchování digitálních dokumentů, které budou vybrány za archiválie před dokončením projektu a které je nositel projektu na základě § 46 odst. 3 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, povinen ukládat.

Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky (PDF, 229 kB)

Zadávací dokumentace (PDF, 405 kB)

Příloha 1 - Vzor čestného prohlášení (PDF, 209 kB), editovatelná verze (DOC, 25 kB)

Příloha 2 - Doporučená struktura nabídky (PDF, 336 kB), editovatelná verze (DOC, 69 kB)

Příloha 3 - Pravidla publicity daná výzvou č. 10 Integrovaného operačního programu (PDF, 453 kB)

Dodatečné informace

Dotazy

Další informace