Národní archiv
Archivní 4/2257, 149 00 Praha 4 - Chodovec
Veřejné zakázky EU, IOP

Zadávací dokumentaci a další informace k veřejné zakázce NDA, zadávací řízení na projektanta stavebních prací - záložní pracoviště naleznete na adrese
https://web.nacr.cz/zakazky/NDA_projekt_ZP

NDA, zadávací řízení na projektanta stavebních prací - hlavní pracoviště

aktualizováno 14. 6. 2011

Základní informace

Zakázka je součástí projektu Národní digitální archiv spolufinancovaného ze Strukturálních fondů EU.

Stav výběrového řízení: Ukončené

Typ výběrového řízení: Otevřené nadlimitní na služby

Předpokládaná hodnota zakázky: 6.662.000,- Kč (bez DPH)

Oznámení předběžných informací na IS VZ US: 29.11.2010 (evid. č. 60053177)

Oznámení na IS VZ US: 18.4.2011 (evid. č. 60058833)

Předmět zakázky

Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektu pro stavební povolení stavby hlavního pracoviště, zajištění všech podkladů a činností potřebných pro podání stavebního povolení ve smyslu ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon; dále jen SZ) a v souladu s vyhláškou č. 503/2006 Sb. (o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření), zajištění vydání stavebního povolení a návrh zadávací dokumentace pro výběr dodavatele stavby.

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (PDF, 404 kB)

Příloha 1 (PDF, 16,8 MB)

Příloha 2 (PDF, 296 kB)

Příloha 3 (PDF, 70 kB), editovatelná verze (DOC, 19 kB)

Příloha 4 (PDF, 67 kB), editovatelná verze (DOC, 16 kB)

Příloha 5 (PDF, 68 kB)

Příloha 6 (PDF, 85 kB), editovatelná verze (DOC, 25 kB)

Dodatečné informace

Prokázání technických kvalifikačních předpokladů (17. 5. 2011)

V kapitole 6.4 Zadávací dokumentace (Technické a kvalifikační předpoklady) je požadován seznam významných projektů a inženýrských služeb poskytnutých uchazečem v posledních pěti letech . V souladu s ustanovením § 56 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zadavatel může požadovat „seznam významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech“.

Na základě výše uvedeného vám proto sdělujeme, že k prokázání technických a kvalifikačních předpokladů je nutno doložit seznam významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech.

Předkládání kopií (17. 5. 2011)

Kapitola 6 (Kvalifikace uchazečů) zadávací dokumentace určuje, že veškeré požadované doklady musejí být předloženy v originálu nebo úředně ověřené kopii. Paragraf 57, odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách , uvádí, že „Nestanoví-li tento zákon jinak, předkládá dodavatel kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Požaduje-li zadavatel před uzavřením smlouvy předložit originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace, je uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82, povinen je předložit.“

Sdělujeme vám proto, že doklady k prokázání kvalifikace uchazečů je možné v nabídkách předkládat prosté kopie dokladů. Originály a ověřené kopie bude nutno předložit před podpisem smlouvy.

Dotazy

Dotaz: Platí-li "Vybraný uchazeč předloží žádost o stavební povolení nejpozději do tří měsíců od podpisu smlouvy", mají se na mysli v tomto termínu všechny činnosti uvedené v bodě 2.1 zadávací dokumentace označené 1. - 3. a částečně 4., tj. z činností v bodě 4. "zpracovat kompletní žádost o stavební povolení včetně shromáždění všech potřebných podkladů"? Potom podle zákonných lhůt dotčených orgánů státní správy by zbývalo na vypracování dokumentace pro stavební povolení k projednání s úřady 25 kalendářních dnů!

Odpověď: Předmětem výběrového řízení je vypracování projektu pro stavební povolení, nikoliv prováděcí dokumentace, a proto se nám zvolená doba jeví jako dostatečná. Projektová dokumentace, podaná se žádostí o stavební povolení, není navíc konečná, ale následně bude upravena podle podmínek stanovených ve stavebním povolení.

Dotaz: Je nutné dokládat jednotlivá potvrzení pro bod 6.1 a) - j) zadávací dokumentace, pokud jsou tyto podmínky potvrzeny ve Výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů?

Odpověď: Jednotlivá potvrzení není nutné přikládat. Kvalifikační předpoklady lze prokázat předložením Výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle § 127 zákona o veřejných zakázkách.

Dotaz: Aby mohla být kvalifikovaně stanovena nabídková cena za výkon autorského dozoru, je nutné znát i představu investora o předpokládané lhůtě vlastní realizace stavby. Žádáme proto o sdělení na jakou dobu provádění AD (v měsících) provést nacenění uchazečem.

Odpověď: Odhad doby výstavby byl učiněn v rámci dokumentace pro územní rozhodnutí. Na základě tohoto odhadu předpokládáme, že vlastní výstavba bude trvat 12 měsíců.

Dotaz: Do jaké míry je koncepční řešení dokumentace pro územní řízení pro budoucího zhotovitele závazný?

Odpověď: Nebudou- li tomu bránit zásadní překážky, měla by být původní koncepce stavby dodržena.

Dotaz: Jakým způsobem jsou vypořádaná autorská práva se zhotovitelem DUR, firmy ISI, spol. s r. o.?

Odpověď: Smlouva se zhotovitelem DUR obsahuje následující ustanovení: "Autorská práva, originály všech výkresů, skic, specifikací a zpráv jsou majetkem zhotovitele. Zhotovitel poskytne objednateli 6 paré dokumentace v tištěné podobě a elektronickou verzi dokumentace včetně prohlížeče. Dále se zavazuje poskytnout objednateli na vyžádání a za úhradu další kopie výše uvedených dokumentů. Tato projektová dokumentace bude použita pouze pro účely dalších stupňů dokumentace tohoto projektu.
Je tedy možno použít DUR při dalších stupních realizace stavby a není třeba řešit licenci díla se zhotovitelem DUR.

Dotaz: Co si představit pod položkou *8* odstavce *2.1*. – Návrh zadávací dokumentace pro výběr dodavatele stavby?

Odpověď: Po ukončení této zakázky bude následovat výbět dodavatele stavby a výběr technického dozoru investora.
Vybraný uchazeč zpracuje projekt pro stavební povolení, po jeho vydání zapracuje připomínky stavebního úřadu a ve spolupráci se zadavatelem zpracuje zadávací dokumentaci právě na výběr dodavatele stavby. Podíl projektanta se bude týkat zejména definice předmětu zakázky a stanovení ceny zakázky (viz požadavek na zpracování položkového rozpočtu).

Dotaz: Kdo zpracuje prováděcí projekt stavby?

Odpověď: Zhotovení prováděcího projektu bude plně v kompetenci dodavatele stavby. On sám na základě dokumentace pro stavební povolení (bude součástí zadávací dokumentace) usoudí, zda bude prováděcí projekt potřeba či nikoli, případně v jakém rozsahu.

Dotaz: Pro vybraného uchazeče bude k dispozici dokumentace stávajícího stavu budovy včetně všech sítí v místě staveniště? Pokud ano bude v digitálním tvaru?

Odpověď: Vybraný uchazeč bude mít při plnění zakázky přístup k veškeré potřebné dokumentaci archivního areálu včetně dokumentace skutečného provedení stavby a včetně všech sítí. Dokumentace je však bohužel pouze v listinné podobě. Naše dosavadní snahy získat digitální dokumentaci byly bohužel neúspěšné.

Dotaz: Bude k dispozici hydrogeologický průzkum staveniště?

Odpověď: Nový hydrogeologický průzkum staveniště pro tuto akci nebyl zpracován. Při zpracování DUR byly použity informace z realizačního projektu stavby: Archivní areál Praha 4 – Chodovec, 1.stavba souboru staveb, vypracovaného akciovou společností Centroprojekt Zlín, A.č.44-1486/135, Z.č.4-1-2129“. Tento průzkum bude samozřejmě k dispozici.

Dotaz: Bude k dispozici radonový průzkum?

Odpověď: Radonový průzkum pro tuto akci nebyl zpracován. Při přípravě DUR projektant vycházel z výsledků dříve provedeného měření sousedního pozemku.

Dotaz: Bude k dispozici polohopisné a výškopisné zaměření stavby v digitálním tvaru?

Odpověď: V digitální podobě je k dispozici Kontrolní zaměření skutečného provedení - Přehledka sel bodů a polohopisný a výškopisný plán.

Dotaz: Odst. 1.5 Zadávací dokumentace: V a zadávací dokumentaci a též v ISVZ je uvedena adresa: http://web.nacr.cz/zakazky/NDA_projekt_HP , na které mají být zveřejněné informace o zakázce. Otázky, položené zadavateli v souvislosti s veřejnou zakázkou jsou však uvedené na jiné adrese, a sice: http://www.nacr.cz/zpravy/zakazky_nda.aspx . Žádáme o sjednocení informací tak, aby všechny informace byly na adrese, uvedené ve formuláři ISVZ

Odpověď: Na adrese http://www.nacr.cz/zpravy/zakazky_nda.aspx jsou informace k dřívější zakázce, kterou se vybíral projektant Dokumentace pro územní rozhodnutí. Tato zakázka je již uzavřena. Informace k aktuální zakázce jsou na adrese http://web.nacr.cz/zakazky/NDA_projekt_HP

Dotaz: Odst. 2 – předmět zakázky: Na informační schůzce dne 5.5.2011 bylo sděleno, že není k dispozici podrobný inženýrsko-geologický průzkum lokality. Prosí, upřesněte, zda má být též předmětem nabídky a jaké jiné případné podklady má uchazeč zajišťovat a zahrnout do cenové nabídky.

Odpověď: K dispozici jsou průzkumy uvedené v Dokumentaci pro územní rozhodnutí na straně 25. Vybraný uchazeč bude mít k dispozici dokumentaci k předchozím stavbám. Podrobný inženýrsko-geologický průzkum není potřeba do nabídky zahrnovat.

Dotaz: V odst. 2.1 je uvedeno, že „Podkladem je dokumentace pro územní řízení“. Žádáme o sdělení, zda má objednatel k dispozici digitální geodetické zaměření dotčených pozemků se zákresem inženýrských sítí? Dále informaci o dokumentaci sousedících objektů areálu NACR

Odpověď: V současné době má zadavatel v digitální podobě k dispozici Dokumentaci pro územní rozhodnutí, Kontrolní zaměření skutečného provedení - polohopisný a výškopisný plán a Kontrolní zaměření skutečného provedení - přehled sel bodů.

Dotaz: K odst. 4 - Doba plnění. Rozumí se textem: „ Vybraný uchazeč předloží žádost o stavební povolení nejpozději do tří měsíců od podpisu smlouvy“ předložení dokumentace pro stavební povolení? Prosím, upřesněte i s ohledem na potřebu pořízení IG průzkumu a lhůty projednání s s dotčenými orgány.

Odpověď: Ano, textem "Vybraný uchazeč předloží žádost o stavební povolení nejpozději do tří měsíců od podpisu smlouvy" se rozumí rovněž předložení dokumentace pro stavební povolení.

Dotaz: K odst. 6 – Kvalifikace uchazečů: V textu je požadováno předložení originálu nebo úředně ověřené kopie. Odkazuji na novelu zákona a odpověď na otázku – viz např.: http://www.portal-vz.cz/Info-forum/Otazka?id=3544//

Odpověď: K prokázání kvalifikace uchazečů je možné v nabídkách předkládat prosté kopie dokladů. Originály a ověřené kopie bude nutno předložit před podpisem smlouvy.

Dotaz: K odst. 6.4 – Technické kvalifikační předpoklady: V tabulce je uveden řádek: „Celková cena zakázky“. Předpokládáme, že se tím myslí „stavební náklady“, protože ty jsou kriteriem zadávací dokumentace, nikoli cena zakázky projektanta.

Odpověď: Do kolonky Celková cena zakázky napište celkové stavební náklady, nikoli cenu, za kterou byl zpracován projekt.

Další informace

20. 4. 2011, Byla opravena chybně naskenovaná příloha č. 2.