Národní archiv
Archivní 4/2257, 149 00 Praha 4 - Chodovec
Veřejné zakázky EU, IOP

NDA, zadávací řízení na dodavatele technologií ICT a implementaci a vývoj SW

Zadávací řízení bylo zrušeno rozhodnutím ÚOHS 8.10.2012

Příloha (PDF, 243 kB)

Základní informace

Zakázka je součástí projektu Národní digitální archiv spolufinancovaného ze Strukturálních fondů EU.

Stav výběrového řízení: vyhlášené

Typ výběrového řízení: Otevřené nadlimitní na dodávky

Předpokládaná hodnota zakázky: 214.913.000,-Kč (slovydvěstěčtrnáctmilionůdevětsettřináctisíckorunčeských) bez DPH.

Oznámení předběžných informací na IS VZ US: 29.11.2010 (evid. č. 60053175)

Oznámení na IS VZ US: odesláno 24. 10. 2011

Předmět zakázky

Předmětem veřejné zakázky je návrh a dodání technologií Národního digitálního archivu (dále jen „IS NDA“), kterými se bude zajišťovat trvalé a bezpečné uchování elektronických (digitálních) dokumentů trvalé hodnoty (dále jen „elektronických archiválií“) včetně jejich metadat a jejich zpřístupnění.

Zadávací řízení bylo zrušeno rozhodnutím ÚOHS

Příloha (PDF, 243 kB)

Místo a lhůta pro podání nabídek

Podatelna Národního archivu, Archivní 2257/4, Praha 4 – Chodov, do 12:00 hod. dne 19. 12. 2011.

Otevírání obálek

Přednáškový sál Národního archivu, Archivní 2257/4, Praha 4 – Chodov, od 13:00 hod. dne 20. 12. 2011.

Kontaktní osoba

Jiří Bernas, tel. 974 847 272, gsm: 734 850 727, e-mail: jiri.bernas@nacr.cz

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (PDF, 460 kB)

Příloha 1 - Studie proveditelnosti (ZIP, 28 MB)

Příloha 2 - Vzor čestného prohlášení (PDF, 171 kB), editovatelná verze (DOC, 19 kB)

Příloha 3 - Doporučená struktura nabídky (PDF, 232 kB), editovatelná verze (DOC, 28 kB)

Příloha 4 - Vzor titulní strany (PDF, 217 kB), editovatelná verze (DOC, 17 kB)

Příloha 5 - Vzor seznamu subdodavatelů (PDF, 122 kB), editovatelná verze (DOC, 25 kB)

Příloha 6 - Pravidla publicity (PDF, 457 kB)

Dodatečné informace

Odpovědi na dotazy z 3. 11. 2011 (PDF, 245 kB), dotazy (PDF, 174 kB)

Odpovědi na dotazy ze 7. 11. 2011 (Gordic) (PDF, 223 kB), dotaz (PDF, 139 kB)

Odpovědi na dotazy ze 4. 11. 2011 a 7. 11. 2011 (Auroton) (PDF, 220 kB), dotazy ze 4. 11. (PDF, 120 kB), dotazy ze 7. 11. (PDF, 255 kB)

Odpovědi na dotazy ze 14. 11. 2011 (HP) (PDF, 257 kB), dotazy ze 14. 11. 2011 (PDF, 779 kB)

Odpovědi na dotazy z 21. 11. 2011 (Auroton) (PDF, 294 kB), dotazy z 21. 11. 2011 (PDF, 385 kB)

Odpovědi na dotazy z 21. 11. 2011 (IBM) (PDF, 263 kB), dotazy z 21. 11. 2011 (XLS, 22 kB)

Dotatečné informace zadavatele (PDF, 273 kB)

Odpovědi na dotazy z 29. 11. 2011 (HP) (PDF, 268 kB), dotazy ze 29. 11. 2011 (PDF, 521 kB)

Odpovědi na dotazy z 30. 11. 2011 (IBM) (PDF, 264 kB), dotazy z 30. 11. 2011 (XLS, 24 kB)

Odpovědi na dotazy z 1. 12. 2011 (Auroton) (PDF, 245 kB), dotazy z 1. 12. 2011 (PDF, 170 kB)

Odpovědi na dotazy ze 7. 12. 2011 (HP) (PDF, 245 kB), dotazy ze 7. 12. 2011 (PDF, 632 kB)

Odpovědi na dotazy z 8. 12. 2011 (IBM) (PDF, 220 kB), dotazy z 8. 12. 2011 (PDF, 131 kB)

Odpovědi na dotazy z 8. 12. 2011 (Gordic) (PDF, 231 kB), dotazy z 8. 12. 2011 (PDF, 342 kB)

Odpovědi na dotazy z 12. 12. 2011 (Telefonica) (PDF, 280 kB), dotazy z 12. 12. 2011 (PDF, 202 kB)

Odpovědi na dotazy z 14. 12. 2011 (AVNET) (PDF, 206 kB), dotazy z 14. 12. 2011 (PDF, 312 kB)

Dotazy

1.Předpokládá se existence archivního a chráněného úložiště v obou lokalitách, nebo se to týká jen archivního úložiště?
Na str. 4 ZD odst. 2.1.5.1 Opatření proti ztrátě dat se píše: Data budou v IS NDA ukládána redundantním způsobem soubě žně do dvou geograficky vzdálených úložišť a v každém úložišti ne jméně na dva odlišné typy médií.
Na str. 78 Studie proveditelnosti např. obr. 10 předpokládá v záložním pracovišti pouze archivní úložiště.

 Data v archivním úložišti budou uložena ve dvou geograficky oddělených úložištích, v každém na dvou typech médií (tj. ve čtyřech exemplářích). Data v chráněném úložišti budou uložena na dvou typech médií (tj. ve dvou exemplářích). Umístění Chráněného úložiště je ponecháno na volbě uchazeče. Je možné celé Chráněné úložiště umístit v prostorách hlavního pracoviště, alternativně lze také jeden typ médií umístit v hlavním a druhý typ v záložním pracovišti.

2.Předpokládá se ukládání dat na optická média v záložní lokalitě i pro chráněné úložiště?
Na str. 4 ZD odst. 2.1.5.1 Opatření proti ztrátě dat se píše: Data budou v IS NDA ukládána redundantním způsobem soubě žně do dvou geograficky vzdálených úložišť a v každém úložišti ne jméně na dva odlišné typy médií.
Na str. 78 Studie proveditelnosti např. obr. 10 předpokládá v záložním pracovišti pouze archivní úložiště.

 viz odpověď 1.

3.Jak budou zakončeny datové linky mezi hlavním a záložním pracovištěm? Aktivním prvkem (WDM a.p. ) nebo jen zakončení optické linky konektory?
Na str. 4 ZD odst. 2.1.2 Vstupní parametry se píše: Realizace datových linek je předmětem jiné, samostatné zakázky.

 Datová spojení budou ukončena aktivním prvkem.

4.Zahrnují „energetické zdroje“ UPS, nebo je třeba řešit UPS v rámci dodávky technologie?
Na str. 4 ZD odst. 2.1.2 Vstupní parametry se píše: Součástí stavební části je i technologické vybavení stavebních objektů zahrnující dodávku energetických zdrojů.

 UPS je třeba řešit v rámci dodávky technologie. Jejich skutečné kapacity se budou odvíjet od technologií použitých uchazečem. Stavební připravenost prostor bude zahrnovat přívod elektrické energie zálohovaný motoragregátem a zakončený rozvodnou skříní.

5.Jako zastoupení zahraniční společnosti bychom rádi jako uchazeč předložili reference námi nabízeného řešení této společnosti v zahraničí. Bude zadavatel tyto reference akceptovat při námi předložené m dokladu o zastoupení jako reference uchazeče?

 Ne, zadávací dokumentace jasně požaduje, aby to byl právě uchazeč, který se prokáže alespoň dvěma zakázkami daného rozsahu. Cílem zadavatele je v tomto získat stabilního partnera s náležitými zkušenostmi v požadované oblasti.
Uvedené reference je možno použít pouze v seznamu projektů z oblasti digitální archivace v paměťových institucích (archivy, knihovny, muzea, apod.), do kterého se uchazeč, nebo jeho subdodavatel zapojil.

6.V kapitole 2.3.3 Studie proveditelnosti zmiňujete, že „Projekt využije zkušenosti a výsledky obdobných aktivit národních archivů ve světě“, které se zabývají dlouhodobým ukládáním dat.
Jak máme prosím chápat takové vyjádření z hlediska hodnocení kvality nabídek, když není taková zkušenost v podobě ověřitelných zrealizovaných a úspěšných referencí požadována a ani není taková aktivita hodnocena v rámci hodnotících kritérií? Bude chtít zadavatel takovou ověřitelnou referenci nabízeného SW produktu pro dlouhodobé ukládání dat požadovat?

 Ano, referenci zadavatel požaduje, a to v rámci technických kvalifikačních předpokladů (viz tabulka č. 3 v kapitole 6.4 zadávací dokumentace), ale není předmětem hodnocení.

7.Dle kapitoly 2.2.5 je požadovaná podpora IS NDA. V zadávací dokumentaci se nehovoří blíže o kvalitě takové podpory. Chápe zadavatel takovou podporu jako certifikovanou výrobce m nabízeného IS NDA (vyškolený partner schopen imple mentace SW), pokud výrobce nenabízí SW přímo zadavateli? Požaduje se podpora IS NDA lokalizovaná a certifikovaná výrobcem pro imple mentace SW v ČR, potvrzená prohlášením o zastoupení či partnerství?

 Předpokládáme, že dodavatel bude schopen nabízený software implementovat a podporovat. Pro posouzení nabídky je rozhodný pouze popis vztahů mezi uchazečem a jeho případným subdodavatelem uvedený v kapitole 7 zadávací dokumentace.

8.Ve výběrovém řízení jsou popsány požadavky na Archivní a Chráněné datové úložiště.
Je nutné, aby tato úložiště byla dvě fyzicky oddělená úložiště, a to i v případě, že je možné ušetřit zhruba 40% nákladů na HW a služby spolu s celkovou správou úložiště?
Řešení, které je případně možno nabídnout, garantuje dostatečnou ochranu dat pro Archivní účely i Chráněné úložiště a tyto dva systémy oddělit v rámci jednoho řešení datového úložiště.

 Preferujeme variantu, kdy jsou archivní a chráněné úložiště samostatnými úložišti.

9.Jaký je předpoklad způsobu napojení vstupních firewalů řešení IS NDA na je dnotlivých pracovištích na stávající síťovou infrastruktur NDA a na internet?

 Způsob napojení vyplyne z projektové (implementační) studie, z kapitoly bezpečnost. Tuto studii zpracuje dodavatel v průběhu první fáze řešení projektu. V tuto chvíli nelze tento způsob předjímat.

10.Kolik interních a externích uživatelů bude používat archivní portál? Za interní uživatele pokládáme všechny zaměstnance archivů a za externí všechny návštěvníky a spolupracovníky, kteří nejsou zaměstnáni žádným archivem.

 Archivní portál bude využívat přibližně 1.200 interních uživatelů (zaměstnanců archivů) a 100.000 externích uživatelů (zaměstnanců původců, badatelů ad.).

11.Je možno pro serverové prostředí IS NDA použít virtualizaci?

 Ano, ve vhodných případech je možno virtualizaci použít. Musí to být ovšem v souladu s požadavky na IS NDA, především s ohledem na bezpečnost a spolehlivost jednotlivých částí IS NDA, aby nebyla ohrožena uložená data, jejich integrita a přístupnost.

11.V případě kladné odpovědi na předchozí otázku: je možno provozovat servery produkčního prostředí IS NDA na jednom fyzické m virtualizačním HW nebo je třeba striktně fyzicky na úrovni HW tato prostředí oddělit.

 Zadavatel nepovažuje za vhodné, aby všechny moduly NDA byly provozovány na jednom virtualizačním HW. Zadavatel preferuje pro každý modul NDA samostatný virtualizační HW.

12.V kapitole 6.4 požadujete reference ve struktuře dle tabulek – Tabulka 2 a 3. Uchazeč disponuje referencí potvrzenou veřejným zadavatelem v jiné struktuře, přičemž všechny požadované údaje v tabulkách jsou v referenci uvedené. Nelze totiž požadovat na veřejném objednateli referenci v takto přesně definované struktuře. Je to chápáno jako neobvyklý požadavek.
Bude zadavatel takovou strukturu akceptovat?

 Ano. Tabulky č. 2 a 3 vyplňuje uchazeč. Jde o zadavatelem preferovanou strukturu seznamu uchazečem poskytnutých služeb (tabulka č. 2) a projektů z oblasti digitální archivace, kterých se uchazeč nebo jeho subdodavatel zúčastnil (tabulka č. 3). Přílohou seznamu musí být:
1. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli nebo
2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli nebo
3. čestné prohlášení uchazeče, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli a není- li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. Podoba příloh není zadavatelem stanovena.

13.V kapitole 12.2 v Dílčím kritériu „Kvalita nabízeného řešení“, jedním z kritérií je „Otevřenost systému“, který používá ke své činnosti otevřených standardů.
a) Můžete prosím více rozvést tento požadavek?

 viz níže

 b) Jaké standardy má zadavatel na mysli, jedná se o standardy, které systém používá na rozhranní tzv. API, či zda je IS NDA navržen v souladu s uznávanými mezinárodními standardy pro informační technologie, atd.?

 Informační systém NDA není izolovaným systémem, ale naopak systémem komunikujícím s okolím. Zároveň spolu budou muset komunikovat jednotlivé moduly systému. Požadavkem zadavatele dále je, aby systém umožňoval zapojení aplikací třetích stran. Veškeré tyto procesy budou probíhat dle určitých pravidel, protokolů či specifikací. Tyto mohou být čistě proprietární nebo mohou být využity existující standardizovaná pravidla. Záměrem zadavatele je využít zejména existujících standardů a omezit použití proprietárních.

 c) Není též jasné, jak chce zadavatel hodnotit jednotlivé nabídky uchazečů. Co musí uchazeč splnit pro obdrže ní 5 bodů?

 Pět bodů obdrží nabídka, která jasně a srozumitelně popíše, jakých standardů a k jakému účelu používá. Nabídka by neměla obsahovat prostý výčet standardů s konstatováním, že nabízený systém využívá těchto standardů.

14.Pro další upřesňující dotazy předkládáme společný dotaz: Co tedy je hlavním požadavkem zadavatele? Je to prokázání schopnosti uchazeče dodat ERMS nebo LPT systém?

 Hlavním požadavkem zadavatele je, aby navrhovaný IS NDA disponoval vlastnostmi definovanými v kapitole 2 zadávací dokumentace. Uchazeč musí prokázat, že je schopen dodat takto definovaný IS NDA.
V kontextu zakázky na dodání IS NDA je třeba ERMS chápat jako elektronický systém správy uložených dokumentů, respektive informačních balíčků. V tomto smyslu je ERMS dle zadání zadavatele základním prvkem IS NDA a bez spolehlivé správy dokumentů nelze IS NDA úspěšně provozovat. Předpokládáme, že LTP systémy (systémy pro dlouhodobé ukládání dat) takto chápaným ERMS disponují.

 Rozvedení a upřesnění výše uvedeného dotazu konkrétně specifikovanými dotazy k předchozímu společnému dotazu:

 a) Bude tedy zadavatel v dílčím kritériu č. 2 hodnotit namísto ERMS systému požadovaný LTP systém postavený na standardu OAIS?

 Zadavatel bude hodnotit nabídky uchazečů tak, jak je popsáno v kapitole 12.2 (Upřesnění postupu hodnocení podle dílčích kritérií) zadávací dokumentace, tzn., že bude hodnotit systém správy uložených dokumentů, resp. balíčků.

 b) Může tedy uchazeč předvést DEMO funkčního vzorku LTP systému, v němž jsou prezentovány funkcionality dle modelu OAIS včetně modulu plánování ochrany a uchování?

 Uchazeč předvede funkční vzorek v rozsahu a postupem definovaným zadávací dokumentací.

 c) V příloze č. 3 – „Doporučená struktura nabídky“, v kapitole 8.12 je požadavek na „Popis ERMS systému“ včetně předložení uživatelské a administrátorské dokumentace. Požadavek souvisí s předchozími otázkami (3.1 a 3.2). Může tedy uchazeč místo ERMS systému popsat nabízený LTP systém jako základ IS NDA po stránce uživatelské a administrátorské?

 Pokud zde uchazeč rozumí základem IS NDA tu část LTP systému, která je zadavatelem definována jako ERMS, tj. elektronický systém správy uložených dokumentů, respektive informačních balíčků, pak samozřejmě popíše v nabídce tuto část LTP systému.

 d) Uživatelskou a administrátorskou příručku chce zadavatel přiložit do nabídky a nebo předložit při předvedení funkčního vzorku?

  Příručky je nezbytné vložit do nabídky (např. formou příloh). Požadavky zadavatele směřují mimo jiné k ověření, zda je uživatelské rozhraní uživatelsky přívětivé a zda ho lze snadno spravovat. Indikátorem kvality návrhu a provedení systému je mimo jiné i uživatelská příručka, proto zadavatel požaduje její předložení. Uživatelská příručka by měla být v českém jazyce.

15.Má být napojení na informační systémy veřejné správy součástí nabízeného řešení?

 IS NDA bude informačním systémem veřejné správy. Je třeba počítat i s budoucím napojením na informační systémy veřejné správy, zejména pak na registry.

16.Má se jednat již ve funkčním vzorku o SIP podle NSESSS?

 Ano.

17.Omezí Zadavatel jmenovitě typy el. podpisů, které je řešení povinno ověřit na vstupu doNDA?

  Systém musí umět ověřit kvalifikované certifikáty dle zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, a kvalifikované certifikáty zemí Evropské unie (viz rozhodnutí Evropské komise č. 2009/767/ES).

18.V Zadávací dokumentaci nejsou nijak podrobně upřesněny požadavky na SW a HW vybavení badatelen. Může Zadavatel tuto oblast z hlediska požadavků na Uchazeče upřesnit?

 Vybavení badatelen není součástí zakázky. Badatelny budou vybavovat jednotlivé archivy dle svých potřeb a ve své režii. Požadavky na HW a SW vybavení badatelen vyplývající z řešení IS NDA nesmí přinášet dodatečné náklady příslušným archivům.

19.Předpokládá Zadavatel, že Uchazeč poskytne monitorovací nástroje podle svého uvážení, nebo má již Zadavatel monitoring ně jakým způsobem řešen a očekává napojení NDA do tohoto, již existujícího, monitorovacího systému. Může Zadavatel tuto oblast upřesnit?

 Monitoring IS NDA bude autonomní. Nebude napojen na stávající monitorovací systém.

20.Je možné pro SAN infrastrukturu použít zaříze ní využívající jiné protokoly než FC při zachování požadovaných parametrů, např. iSCSI?

 Ano, je možné použít jiné protokoly, zejména iSCSI.

21.Jaká je požadovaná rychlost linek do Internetu v NDA řešení?

 Datová připojení jsou součástí samostatné zakázky. U každého pracoviště předpokládáme dvě připojení, alespoň jedno o rychlosti 1 Gbps.

22.Může Zadavatel upřesnit provozní mód záložního DC – Active/Active, Active/Standby, Primary/DR?

 Provozní mód záložního pracoviště by měl umožnit, aby v případě nedostupnosti archivního úložiště v hlavním pracovišti bylo možno AIP získat data ze záložního archivního úložiště.

23.Může Zadavatel upřesnit požadavky připojení badatelen?
upřesnění dotazu:
Uchazeč by rád poskytl Nabídku kompletní. Za zadávací dokumentace není zcela jasné, jestli požaduje zadavatel také vybavení Badatelen a pokud ano, v jakém rozsahu. Není jasné, jestli má Uchazeč nabídnout také HW vybavení badatelny (pokud ano, kolik pracovních stanic a do kolika lokalit), dále zda bude nutné, aby Uchazeč navrhl autentizaci badatele, spojení badatele s určitou činností, logový záznam jeho činnosti v Badatelně. Je možné také požadovat zpoplatnění služeb NDA apod.

 Hardwarové vybavení badatelen není součástí zakázky (viz odpověď na dotaz č. 18). Badatel bude k NDA přistupovat dálkovým přístupem prostřednictvím Archivního portálu, a to jak z badatelny libovolného archivu, tak z jiného místa. Autentizaci badatele, záznam jeho činnosti apod. zajišťuje Archivní portál.

24.Může Zadavatel upřesnit požadavky na jiná, další připoje ní k dodávanému bloku digitálního archivu?
upřesnění dotazu:
Připojení Badatelen, jiných institucí apod. může být i jiné než přes internet.

 Připojení Badatelen, jiných institucí apod. bude probíhat prostřednictvím jejich internetového připojení.

25.Na trhu jsou již v České republice certifikovaná úložiště (archivační HW – např. Hitachi Content Archive Platform). Požaduje nebo preferuje Zadavatel, aby při řešení NDA bylo použito certifikované úložiště, nebo je volba zda zvolit ce rtifikované nebo necertifikované úložiště na uchazeči?

 Nepožadujeme ani nepreferujeme.

26.Požaduje Zadavatel, aby byl součástí AIP balíčku i SIP balíček?

 SIP bude po příjmu transformován v AIP, přičemž veškerá metadata a dokumenty SIP se stávají součástí AIP.

27.V průběhu času bude formát dokumentu/(ů) v AIP konvertován vícekrát do novějších formátů. Mají být v AIP zachovány všechny meziverze provedené v minulých konverzích, nebo pouze originál a výsledek poslední konve rze dokumentu/(ů) v AIP? Protože pokud se mají uchovávat trvale veškeré dříve konvertované meziverze dokumentu/(ů), pak nesouhlasí odhad nárůstu požadovaných diskových kapacit – kromě lineárního nárůstu by zde byly navíc skokové nárůsty diskové kapacity po každé provedené konverzi formátů.

 Součástí AIP bude originální dokument a jeho poslední dvě migrované verze.

28.V případě použití „SW krabicového charakteru“ na část řešení nebude možné splnit požadavky Zadavatele beze zbytku. Může Zadavatel upřesnit svůj požadavek z Návrhu Smlouvy str. 48, odst.17 ve vztahu k „SW krabicového charakteru“?
upřesnění dotazu:
V kapitole 10 – Návrh s mlouvy, čl. 17 úprava práv k duševnímu vlastnictví zadavatel stanoví požadavky na práva související s ochranou duševního vlastnictví vztahující se k dodávanému dílu. Dodavatel je povinen na základě definovaných podmínek udělit zadavateli „neomezenou“ licenci k dílu jako celku či je ho části dle příslušné etapy plnění. Pokud bude dodávka řešení (díla) realizována mimo vlastního vývoje dodavatele či jeho subdodavatelů, také na základě použití komerčního produktu (produktu Dodavatele či třetí strany) nebo také na základě open-source produktu (GPL licence) s konfigurací, kastomizací a dovývoje m bude pro takové produkty také nezbytná „neomezená“ licence v rozsahu požadovaném nebo bude možné poskytnout standardní licenci poskytovanou příslušnými výrobci s uvedením platných licenčních podmínek atd.?

 Uchazeč jako dodavatel „plnění na zakázku“ smlouvou výslovně zadavateli poskytne veškerá práva související s ochranou duševního vlastnictví vztahující se k dodanému dílu v souladu s platným autorským zákonem, a to v rozsahu nezbytném pro řádné užívání díla zadavatelem. Tzn., že zadavateli poskytne veškerá majetková a užívací práva k dílu, kdy formou licenčního ujednání udělí zadavateli nejpozději při předání díla (resp. jeho části dle příslušné etapy plnění) bezplatnou, výhradní, neodvolatelnou a časově a územně neomezenou, převoditelnou a postupitelnou licenci k veškerým známým způsobům užití díla (resp. jeho části dle příslušné etapy plnění), včetně jeho zveřejnění, upravování, dalšího zpracování aj. změn a úprav (viz podmínky zadávací dokumentace). Odměna za licenci je již zahrnuta v ceně díla. Povinnost uchazeče dle tohoto odstavce platí i v případě zhotovení částí díla subdodavateli. Pokud bude event. část dodávky plněna na základě použití open-source produktu, je přípustná realizace takové části dodávky s poskytnutím standardní licence za podmínky, že její užití nebrání užívání díla v rozsahu daném podmínkami zadávací dokumentace.

29.V bodě 2.1.2. je uvedeno, že obsluhu NDA bude zajišťovat 20 zaměstnanců. Je to celkový počet pro záložní i hlavní pracoviště? Požaduje se i je jich HW vybavení jako součást komplexní nabídky? Jedná se o celkový počet zaměstnanců pro hlavní i záložní pracoviště a jejich HW vybavení je součástí komplexní nabídky.

30.V kapitole 2.7.1.2, bodě A.1.44 požadujete: „Archivní portál umožní na žádost uživatele vytěžení informací z dokume ntů v DIP do podoby prostého textu, včetně dokume ntů rastrové grafiky (OCR)“. Nedává nám úplně smysl tohoto požadavku, tj. provádět OCR při tvorbě DIP, a to z důvodu:
1. OCR bývá náročný na výkon CPU.
2. Vytěžený text by pak byl zbytečně zahozen.
Místo toho by dávalo větší smysl generovat txt repre zentace již při příjmu a ukládat je spolu s originále m v AIP. Budete toto řešení akceptovat?

 Služeb archivního portálu budou využívat i osoby se zrakovým handicapem. Proto je třeba, aby byly informace z DIP na žádost uživatele dostupné v podobě prostého textu. K požadavku na vytěžení informací z dokumentů v DIP na žádost nás vedou následující důvody:
1. Vytěžování dokumentu na žádost zatíží systém nepoměrně méně, než hromadné vytěžování při příjmu.
2. Vytěžování při tvorbě DIP umožní pružně reagovat na případné podněty uživatelů. Případné úprava či změna aplikace generující textový výstup se projeví ihned a uživatel má kvalitnější výstup ihned k dispozici. OCR bylo součástí příjmu, bylo by nutno nově generovat textové reprezentace u všech dokumentů v NDA a uživatel by měl nový výstup k dispozici až s časovým odstupem.

31.Reakce na Vaší odpověď v dotazu č. 4: Ve Studii proveditelnosti se nalézá na straně 39 v části popisu úprav stávajícího energocentra z důvodu napoje ní nového datového úložiště tento text: „Hlavní rozváděč R-DC bude ve skříňové m provedení. V rozváděči R-DC bude provedeno jištění a spínání běžných obvodů (osvětlení, technologie VZT+CHL, technologie ZTI apod.) a zálohovaných obvodů (servery datového úložiště). Zálohované obvody budou napoje ny přes bateriovou UPS o příkonu 300 kVA / 270 kW. Předpokládá se UPS se systémem LanPro což je statický ON-LINE systém s modulem Clean Input. Zdroj je standardně vybaven LCD displeje m a má vlastní historii událostí. Velikost bateriové on-line UPS je navržena s ohledem na požadavek investora na min. 30 min. zálohu zálohovaných obvodů. Toto řešení se nejeví jako nákladově optimální, projektant doporučuje na zvážení instalaci rotační UPS (RUPS) jako součást komplexního energocentra NZ2®.“ Z toho jasně vyplývá, že v dokumentaci pro územní rozhodnutí se počítá s instalací centrální UPS minimálně pro lokalitu v Praze a navíc žádné lokální UPS zde nejsou v ZD požadovány. Domníváme se, že dle studie proveditelnosti musí být centrální lokální UPS o příkonu 300kVA/270kW součástí stavební dodávky a nikoliv součástí dodávky technologie. Trváte stále na Vaší odpovědi v dotazu č. 4 nebo upravíte Váši odpověď s ohledem na výše specifikované a to včetně upřesnění zálohování i pro záložní pracoviště?

 Dokumentace pro územní rozhodnutí stavby hlavního pracoviště a objemová studie rekonstrukce záložního pracoviště předpokládají centrální UPS. Skutečná potřebná kapacita UPS a její nárůst v čase vyplyne z konkrétních technologií navržených v rámci této zakázky a nemohou ji řešit dodavatelé stavebních částí. UPS jsou z našeho pohledu součástí technologií ICT.

32.Reakce na dotaz č. 5:
Vaše odpověď v dotazu č. 5. 1. odstavec /“Ne...“/ ovšem znamená, že reference ze zahraničí nemůže předložit žádná nadnárodní IT společnost, která má zastoupení v ČR, jelikož jsou vesměs samostatným právním subjektem a ne jsou tudíž realizátorem řešení. S výjimkou tzv. reference v seznamu projektů z oblasti digitální archivace. Můžete prosím toto potvrdit, případně doplnit či opravit Vaší odpověď? V 2. odstavci odpovědi /“Uvedené reference...“/ uvádíte, že zastoupení se může prokázat tzv. 3. referencí z oblasti digitalizace. Chápe me to tak, že na tuto referenci postačí potvrzení o zastoupení a předložení reference výrobce SW zastoupení?
Podle Zákona o veřejných zakázkách ovšem může uchazeč předložit reference subdodavatele, a to ne jen na tzv. 3. referenci /účast na projektu digitální archivace/ za podmínek daných Zákonem, pokud není schopen prokázat splnění kvalifikace v tomto bodě. Vaše vyjádření v odpovědi č. 5 je ovšem v rozporu se Zákone m, vymezuje tuto možnost jen pro tzv. 3 referenci. Můžete se prosím k tomu vyjádřit?

 Do výběrového řízení se může přímo přihlásit zahraniční společnost. Na ní pak bude – v případě jejího výběru v řízení – zda realizací pověří své přímé zastoupení v ČR nebo zda bude zakázku realizovat sama. Reference o realizaci v zahraničí jsou akceptovatelné, pokud jejich zhotovitelem byl daný uchazeč, tzn. konkrétní firma. Pokud firma jedná v zastoupení některé jiné (i zahraniční) firmy, pak musí pro takové jednání předložit platná zmocnění k zastupování, s konkrétním uvedením rozsahu zastoupení a jednat tedy jménem uvedeného nitele, tzn. jeho jménem předkládat a dokládat požadované dokumenty atd.

33.Reakce na dotaz č. 6:
V odpovědi říkáte, že takovou referenci požadujete v zadávací dokumentaci. Tomu tak ovšem dle Studie proveditelnosti není. Zde se doslova píše /mimo jiné/ „ ...v podobě ověřitelných realizovatelných a ús pěšných referencí...“. Jak vyplývá z Vašich požadavků zadávací dokumentace, požadujete jen účast na projektu bez ohledu na dokončenost a už vůbec ne úspěšnost.
Můžete prosím podat vysvětlení k tomuto bodu?

 Reference je třeba doložit dle požadavků uvedených v zadávací dokumentaci. Pokud jde o hodnocení úspěšnosti projektů, zadavatel zde nemá k dispozici potřebné informace nezbytné pro objektivní hodnocení.

34.Doplňující dotaz k dotazu č. 13.
Můžete prosím upřesnit výrok „napoje ní aplikací třetích stran“. O jaké aplikace se jedná?

 Jedná se o aplikace vytvořené či dodané jiným subjektem než zadavatelem či dodavatelem plnění této zakázky. Tento problém souvisí s otevřeností systému; aplikace třetích stran jsou takové, které využívají – podobně jako je to požadováno u NDA – otevřených standardů pro napojení a komunikaci. Otevřenost standardů je dána především standardizací, zveřejněným popisem a možností použití bez zvláštního licencování. Aplikace třetích stran pravděpodobně navrhne i sám uchazeč (např. OCR), žádné nejsou v tuto chvíli předjímány.

35.V Příloze č. 3 požadujete strukturu nabídky sestávající se z jednotlivých požadavků uvedených v hlavním dokumentu Zadávací dokumentace. V kapitole 12.2 ovšem hodnotíte jen některé kapitoly z přílohy č. 3 struktury nabídky. Ze jména nehodnotíte:
a) 8.4 Bezpečnostní požadavky – návrh rámcové podoby bezpečnostní směrnice
b) 8.5 - 8.10 jednotlivé moduly řešení IS NDA (pokud ovšem nejsou součástí hodnocení tzv. ERMS systému – bod e) kapitoly 12.2)
c) 8.11 Síťová architektura. Hodnoceno je pouze Opatření proti ztrátě dat – „volba kombinace vhodných medií“ z celé nabízené architektury. Znamená to tedy, že nekladete na požadovanou strukturu nabídky důraz, je pouze doporučená a nemusí být v celém rozsahu s plněna, protože prostě některé části nehodnotíte? Tím dochází k tomu, že z částí požadovaných zadávací dokumentací se hodnotí pouze část požadavků a řada požadavků mající podstatný vliv na kvalitu a cenu finálního řešení bude mimo hodnocení komise. Přitom standardně nesplnění požadavků dle zadávací dokumentace je důvodem k vyřazení nabídky uchazeče. Dalším rozporem je způsob hodnocení nabídek jako celek, protože z něho vyplývá, že nabídka s nejnižší cenou bez kvalitního řešení získá v podstatě tolik bodů, že daleko kvalitnější nabídky již nemají šanci cenový handicap dohonit.

 Nabídka uchazeče musí být předložena v plném rozsahu požadovaném zadávací dokumentací. Příloha č. 3 nabízí uchazeči návod, jak přehledně strukturovat nabízené řešení do logických celků a usnadnit tím orientaci zadavatele v posuzované nabídce.

 Pokud zadavatel chce hodnotit je dnotlivé moduly 8.5 – 8.10 (je jich návrh a popis v nabídce) v rámci hodnocení tzv. ERMS (bod e) kapitola 12.2), je to v rozporu s popisem hodnocení v tomto bodě. Zde se nehodnotí celý systém (všechny požadované moduly), ale pouze správa dokume ntů ve smyslu správy informačních balíčků, čili zúžená část celého systému a jen kapitola 8.12 ERMS Přílohy č. 3 ZD především po stránce uživatelské a administrace, jak sám zadavatel upřesnil na dotaz č. 14 („zadavatel bude hodnotit systém správy ulože ných dokume ntů, balíčků“). Konečně proto ve struktuře nabídky zadavatel požaduje tuto kapitolu specifikovat zvlášť, viz znění v kap. 8.12 Příloha č. 3. Můžete prosím vyspecifikovat detailně, jak vlastně budete hodnotit vlastní řešení IS NDA podle požadovaných jednotlivých modulů dle Přílohy 3 ZD 8.5 – 8.10?

 Nabídka bude hodnocena dle kapitoly 12 zadávací dokumentace (hodnocení nabídek). Jednotlivé moduly dle uvedených bodů nebudou samostatně hodnoceny.

 Jak bude zadavatel hodnotit kvalitu nabídnuté síťové infrastruktury, jako základ, na němž poběží IS NDA?

 viz výše

36.Dotaz k hodnocení nabídek dle kapitoly 12.2
Po rozboru kapitoly 12.2 Postupu hodnocení bychom se rádi zeptali, zda: Zadavatel skutečně zužuje hodnocení nabízeného řešení IS NDA na hodnocení tzv. ERMS, které znamená v případě nejlepší nabídky maximálně 4 body z 30ti navíc oproti uchazeči, který systém ne má vyvinutý a uvede to v nabídce? V bodě e) kap. 12.2 má uchazeč předložit příručky do nabídky. Co bude přikládat, když systém ne má vyvinutý? Je možné, že vlastní hodnocení celého systému zadavatel ve skutečnosti zúžil jen na hodnocení tzv. ERMS a předlože ní funkčního vzorku, což evokuje možnost nabídnout „laciné řešení na papíře“ oproti řešení osvědčenému a funkčnímu s kvalitní nabídkou síťové infrastruktury?

 Ne. Z textu zadávací dokumentace nic takového nevyplývá.

37.V kapitole 2.1.5.2 požadujete zpracovat rámcovou podobu bezpečnostní s měrnice. Požadujete nabídnout návrh systému manage mentu bezpečnosti informací jako jednu směrnici (tak jak je v ZD) a nebo jako systém manage mentu zpracovaný formou více dokumentů, segmentovaný tak, aby systém byl dobře udržovatelný a splňoval požadavky na bezpečnost v rámci ISMS?

 Zadávací dokumentace rámcovou podobu bezpečnostní směrnice neurčuje, to je ponecháno na volbě uchazeče.

38.Dotaz k odstavci 17, strana 48, návrhu obchodních podmínek zadavatele. V tomto odstavci je uvedeno mimo jiné: „Uchazeč je povinen se ve smlouvě rovněž zavázat udělit zadavateli nejpozději při předání díla (resp. jeho části dle příslušné etapy plnění) souhlas k tomu, aby zadavatel byl oprávněn dílo (resp. jeho část dle příslušné etapy plnění) dle smlouvy zveřejnit, upravovat, zpracovávat, překládat, měnit jeho název, spojit s dílem jiným a zařadit je do díla souborného. Odměna za udělení tohoto souhlas u je již zahrnuta v ceně díla.“ Může zadavatel rozvést výše uvedené požadavky? Co znamená a jaký to má dosah pro dodavatele díla „zadavatel byl oprávněn dílo (resp. jeho část dle příslušné etapy plnění) dle smlouvy zveřejnit, upravovat, zpracovávat, překládat, měnit jeho název, spojit s dílem jiným a zařadit je j do díla souborného“? Znamená to, že zadavatel chce celé dílo IS NDA v tzv. otevřeném zdrojovém kódu (tzv. Open-source řešení) či dodat zdrojové kódy řešení, což u licencovaných SW není možné? Bude systém chráněn autorským zákonem č. 121/2000 Sb.?

 a) na části systému, které splňují pojmové znaky díla, se zákon č. 121/2000 Sb. vztahuje
b) návrh ustanovení obchodních podmínek se týká poskytnutí licence a je zcela v souladu s autorským zákonem.
Uchazeč jako dodavatel „plnění na zakázku“ smlouvou výslovně zadavateli poskytne veškerá práva související s ochranou duševního vlastnictví vztahující se k dodanému dílu v souladu s platným autorským zákonem, a to v rozsahu nezbytném pro řádné užívání díla zadavatelem. Tzn., že zadavateli poskytne veškerá majetková a užívací práva k dílu, kdy formou licenčního ujednání udělí zadavateli nejpozději při předání díla (resp. jeho části dle příslušné etapy plnění) bezplatnou, výhradní, neodvolatelnou a časově a územně neomezenou, převoditelnou a postupitelnou licenci k veškerým známým způsobům užití díla (resp. jeho části dle příslušné etapy plnění), vč. jeho zveřejnění, upravování, dalšího zpracování a j. změn a úprav (viz podmínky zadávací dokumentace.) Odměna za licenci je již zahrnuta v ceně díla. Povinnost uchazeče dle tohoto odstavce platí i v případě zhotovení částí díla subdodavateli.
Pokud bude event. část dodávky plněna na základě použití open-source produktu, je přípustná realizace takové části dodávky s poskytnutím standardní licence za podmnky, že její užití nebrání užívání díla v rozsahu daném podmínkami zadávací dokumentace.

39.O jaké systémy se konkrétně jedná a které budou k dispozici pro testování rozhraní v rámci dodávky? (Kapitola 2.1.3 - bod 6: rozhraní pro napojení systémů příslušných archivů pro zpracování archiválií)

 Pro zpracování archiválií jsou dnes používány zpravidla systémy dvou dodavatelů, které budou muset být i v souvislosti se změnou metodiky zpracování zásadně upraveny a předělány (není předmětem této zakázky). Úkolem dodavatele je v prvním kroku připravit rozhraní, které budou tyto systémy moci implementovat. Kdy přesně k implementaci dojde, nelze předjímat s ohledem na objem finančních prostředků jednotlivých archivů.

40.Bylo by vhodné ověřovat certifikát při příjmu do IS NDA? (kapitola 2.1.4.2 Z důvodu nevhodnosti autentizačních prvků založených na certifikátech pro dlouhodobé ukládání...)

 Certifikáty, kterými jsou opatřeny dokumenty (komponenty) obsažené v SIP, nebudou při příjmu ověřovány. Ověřovány budou certifikáty, kterými bude opatřen skartační návrh, resp. dávky SIP jako celek, případně další zprávy přijímané ze strany NDA.

41.Komu zasílá Archivní portál informace o průběhu příjmu dokumentů? (Požadavek A.1.9)

 Původci a příslušnému archivu.

42. Je míněno zaslání DIP jako přílohy emailové zprávy? (Požadavek A.1.18)

 Jako příloha e- mailu či datové zprávy v případě alternativy a).

43.Jakým způsobe m se předpokládá harvestování archivních pomůcek z úložiště příslušného archivu? Je možné popsat způsob uložení těchto dat, ke kterému bude třeba přistupovat? (Požadavek A.1.20)

 Archivní pomůcky budou uloženy jako datový soubor XML dle specifikace EAD v úložišti archivu nebo ve sdíleném úložišti NDA. Na základě metadat pomůcky jako celku bude NDA provádět harwesting. Vhodná metoda je OAI-PMH. Jiný způsob může dodavatel navrhnout.

44.Na Webových stránkách projektu NAKI se uvádí předpokládané ukončení projektu v roce 2015. Jakým způsobem budou definovány požadavky na strukturu dat a webové služby, aby bylo možné je analyzovat, navrhnout a dodat řešení v rámci projektu? (Požadavek A.1.30)

 Rámcová specifikace webových služeb bude připravena v 1. čtvrtletí roku 2012, rovněž tak struktura dat, která je v návrhové specifikaci v rámci projektu již hotova. Dodavatel dostane všechny potřebné materiály projektu. Viz též http://autority.nkp.cz/interpi.

45.Změ na dat na je dnom typu média se v Chráněném úložišti nesmí přenést na druhé ani na základě pokynu Administrace? (rozdíl oproti požadavku D.1.8?) (Požadavek E.1.8)

 V případě Chráněného úložiště je potřeba zamezit přenosu chyby z jednoho typu média na druhé. Zda uložení na jednotlivé typy médií bude řídit Administrace, nebo bude v režii úložiště, je ponecháno na rozhodnutí uchazeče. Preferujeme druhou možnost, při níž by Administrace vydávala pokyn ke vložení dokumentu do úložiště nebo jeho vydání, ale uložení na oba typy médií by si řídilo úložiště samo.

46.Je požadováno uchovávat v metadatech v AIP také informace o anonymním přístupu (u volně přístupných dokumentů)? (Požadavek K.7)

 Anonymní přístupy musí být v AIP zachyceny.

47.Bezpečnost: Pro zahájení cyklu ISMS jsou třeba výsledky Analýzy rizik IT. Ta však není v požadavcích na vypracování uvedena. Má dodavatel provést na začátku projektu analýzu rizik nebo dostane je jí výsledky od zadavatele? (2.1.5.2 Bezpečnostní požadavky)

 Analýzu rizik IT musí provést dodavatel.

48.Bezpečnost: V rámci ISMS je požadováno definování politiky bezpečnosti Národního archivu. Dostane dodavatel k dispozici nadřízenou bezpečnostní politiku organizace? (2.1.5.2 Bezpečnostní požadavky)

 Ano. Vybraný uchazeč bude mít k dispozici relevantní části bezpečnostní politiky organizace.

49.Bezpečnost: které další relevantní dokume nty bezpečnosti (bezpečnostní standardy, směrnice, vyhlášky a pod.) bude mít dodavatel k dispozici a kdy (při zahájení projektu nebo v jeho průběhu)? (2.1.5.2 Bezpečnostní požadavky)

 Vybraný dodavatel bude mít k dispozici vyhlášky a směrnice, ze kterých vychází bezpečnostní dokumentace Národního archivu, a to v termínu, ve kterém bude zahajovat práci na tomto segmentu řešení.

50.Kolik zaměstnanců má být proškoleno v plnění bezpečnostních opatření (přibližně)? (2.1.5.2 Bezpečnostní požadavky)

 Přibližně 30.

51.V kapitole 6.4 ZD - Technické kvalifikační pře dpoklady, v části A) pís m. b) požaduje zadavatel referenci z oblasti digitální archivace v paměťových institucích. U téže požadované reference uvádí zadavatel v tabulce č. 3 na posledním řádku - Odkaz na veřejný zdroj. Co se tím míní? (6.4)

 Odkaz na místo, na kterém lze získat informace o projektu. Například webové stránky projektu.

52.V příloze č. 3 - Doporučená struktura nabídky požaduje zadavatel v kapitole 12, aby CD/DVD obsahoval pouze:
1. popis plnění
2. časový harmonogram plnění
3. nabídkovou cenu a
4. návrh smlouvy
V kapitole 10 ZD - Návrh smlouvy, v části Obecné požadavky k návrhu s mlouvy, zadavatel uvádí ve druhgé větě, že "Písemná a elektronická verze nabídky včetně všech příloh musí být shodné". Vzhledem k tomu, že v příloze č. 3 se nevyžadují v elektronické podobě všechny přílohy nabídky, ale pouze vyjmenované části, uchazeč předpokládá, že věta v kapitole 10 ZD by měla znít: "Písemná a elektronická verze smlouvy včetně všech příloh musí být shodné". Je tento předpoklad správný? (Příloha 3)

 CD nebo DVD přiložené k nabídce musí obsahovat:
1. Popis plnění veřejné zakázky
2. Časový harmonogram plnění
3. Nabídkovou cenu
4. Návrh smlouvy
Uvedené části musí být shodné s papírovou verzí.

53.V kapitole 10 - Návrh smlouvy, v části 17. - Úprava práv k duševnímu vlastnictví, zadavatel požaduje výhradní licenci k užití díla, resp. jeho části dle příslušné etapy plnění. Řešení však může být založe no na tzv. standardním softwaru uchazeče či třetí strany, který nevznikl pouze pro účely předmětu plnění této zakázky a který se řídí vlastními licenčními podmínkami. U toho druhu softwaru nelze garantovat výhradní právo užití ani takový rozsah práv, jaký je zadavatelem požadován. Je možno udělit požadovaný rozsah práv pouze pro užití díla jako celek a softwaru vyvinutého pro účely plnění předmětu s mlouvy s tím, že dodávaný standardní software se bude řídit licenčními podmínkami poskytovatele tohoto softwaru? (Kapitola 10)

 Uchazeč jako dodavatel „plnění na zakázku“ smlouvou výslovně zadavateli poskytne veškerá práva související s ochranou duševního vlastnictví vztahující se k dodanému dílu v souladu s platným autorským zákonem, a to v rozsahu nezbytném pro řádné užívání díla zadavatelem. Tzn., že zadavateli poskytne veškerá majetková a užívací práva k dílu, kdy formou licenčního ujednání udělí zadavateli nejpozději při předání díla (resp. jeho části dle příslušné etapy plnění) bezplatnou, výhradní, neodvolatelnou a časově a územně neomezenou, převoditelnou a postupitelnou licenci k veškerým známým způsobům užití díla (resp. jeho části dle příslušné etapy plnění), vč. jeho zveřejnění, upravování, dalšího zpracování a j. změn a úprav (viz podmínky zadávací dokumentace.) Odměna za licenci je již zahrnuta v ceně díla. Povinnost uchazeče dle tohoto odstavce platí i v případě zhotovení částí díla subdodavateli. Pokud bude event. část dodávky plněna na základě použití open-source produktu, je přípustná realizace takové části dodávky s poskytnutím standardní licence za podmínky, že její užití nebrání užívání díla v rozsahu daném podmínkami zadávací dokumentace.

54.Chtěli bychom Vás požádat o laskavé ověření správnosti udaných počtů archiválií a jejich velikostí v TB v prvním odstavci kapitoly 2.1.2 Zadávací dokumentace. Domníváme se, že mohlo dojít k překlepu a správně zde má být uvedeno, že průměrný roční přírůstek archiválií do Chráněného úložiště je odhadován na 5 mil kusů (62 TB).

 V Chráněném úložišti budou uloženy převážně digitální reprodukce analogových archiválií. Průměrnou velikost jedné reprodukce předpokládáme 124 MB a roční přírůstek předpokládáme v počtu 0,5 mil. kusů reprodukcí.

55.Je mozné funkcnú vzorku pre dviest v spanielskom alebo anglickom jazyku.

 Není zřejmé, zda se jedná o jazyk uživatelského rozhraní prezentovaného funkčního vzorku nebo o účast zahraničního technika při prezentaci. Rozhraní prezentovaného funkčního vzorku může být v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. V případě účasti zahraničního technika při prezentaci je třeba zajistit tlumočení do českého jazyka.

56.V kapitole 2.1.2. Zadávací dokumentace je uvedeno, že v okamžiku ukončení předmětu zakázky bude v Archivním úložišti uloženo přibližně 5 milionů archiválií o celkové velikosti 96 TB. V Chráněné m úložišti bude uloženo 11 milionů dokumentů o celkové velikosti 134 TB.
Nikde v Zadávací dokumentaci však není uvedeno, že by měl Uchazeč zajistit (a také v Nabídce popsat a nacenit) přesun stávajících digitálních dat Národního archivu do Chráněného a Archivního úložiště před začátkem ukončení předmětu zakázky. Požaduje Zadavatel na Uchazeči zajištění tohoto přesunu digitálních dat? Pokud ano, požaduje Zadavatel, aby tento Initial Load probíhal standardním způsobem ukládání do NDA – tj. z digitálních dat se vytvoří SIP balíčky včetně automaticky vytvořených metadat, SOP projde karanténou, poté je transformován na AIP a uloží se? Může Zadavatel upřesnit tuto část Zadávací dokumentace?

 Digitální data Národního archivu budou do Chráněného a Archivního úložiště přesunuta v rámci ověřovacího provozu. Z toho vyplývá, že se tak bude dít standardním způsobem ukládání do NDA. Vkládání provedou operátoři NDA.

57.Z odpovědi Národního archivu ze dne 3. 11. 2011 na žádost o dodatečné informace k zadávací dokume ntaci uchazeče společnosti Auroton Compute rs s.r.o. lze dovodit rozšíření kvalifikačních technických předpokladů o zahraniční referenci. Skutečně Zadavatel zamýšlí rozšířit technické kvalifikační předpoklady o zahraniční referenci? Pokud ano, žádáme o vyjádření a dodatečnou informaci, zda se musí jednat o referenci taxativně vyjme novaných projektů národních archivů uvedených v bodě 2.3.3 Studie proveditelnosti. Pokud je požadovaná jakákoliv zahraničí reference bude v tomto případě Zadavatel za realizovanou významnou zakázku v oblasti digitalizace archivu pomoci referenčního projektu realizovaného jinou pobočkou v rámci korporace uchazeče nahlížet jako na zakázku realizovanou Uchazečem, nebo musí Uchazeč v tomto případě dokládat potřebné doklady pro prokazování kvalifikace prostřednictvím subdodavatele? Současně žádáme o vyjádření, zda se v případě změny kvalifikačních předpokladů v rozsahu výše uvedeném zvyšuje počet požadovaných referencí, či zda zůstává nezměněn.

 Zadavatel nezamýšlí rozšířit technické kvalifikační předpoklady o zahraniční referenci. U odpovědi na dotaz firmy Auroton se nejedná o žádné rozšíření požadavků Zadávací dokumentace. Firma Auroton se dotazovala na možnost nahradit referenci kvalifikačních technických předpokladů Uchazeče ad A a) (tj. seznam nejméně dvou jím poskytnutých služeb z oblasti ukládání, správy a poskytování dat o celkových nákladech minimálně 50.000.000,- Kč včetně DPH za jednu zakázku) referencí zahraničního subdodavatele. Toto je v rozporu se Zadávací dokumentací. Naopak tuto referenci lze v souladu se Zadávací dokumentací využít u referencí kvalifikačních technických předpokladů ad A b) (tj. seznam alespoň jednoho projektu z oblasti digitální archivace v paměťových institucích (archivy, knihovny, muzea, apod.), do kterého se uchazeč, nebo jeho subdodavatel zapojil). Kvalifikační předpoklady dle bodu A a) dokládá uchazeč referencemi na služby, které sám poskytl. Dceřiná společnost s vlastní právní subjektivitou je samostatným dodavatelem a prokazuje kvalifikační předpoklady ad A a) referencemi na služby, které sama poskytla. Není přitom rozhodující, kde byly tyto služby realizovány. Na reference služeb poskytnutých jinou společností v rámci korporace bude nahlíženo jako na reference subdodavatele. Při prokázání kvalifikačních předpokladů ad A b) není uchazeč omezen výčtem projektů ve Studii proveditelnosti.

58.Bude mít NDA 2 měsíce po začátku projektu k dispozici prostory pro instalaci HW infrastruktury nutné pro vývojové, testovací a školící prostředí?

 Z dotazu není zřejmý rozsah infrastruktury nutné pro vývojové, testovací a školící prostředí. Vývoj produktu se předpokládá v prostorách dodavatele. Zadavatel může poskytnout omezený prostor (1 racková skříň) v serverovně Národního archivu pro účely testování a prostory přednáškového sálu a kinosálu pro účely školení. V okamžiku dokončení rekonstrukce záložního pracoviště proběhne instalace příslušné části IS NDA a započne testovací poloprovoz. Záložní pracoviště bude při testovacím poloprovozu plnit funkci hlavního pracoviště, přičemž bude možné umístit některé technologie též ve stávajících prostorách v sídle Národního archivu. Během testovacího poloprovozu budou testovány funkce všech modulů IS NDA. Po dokončení stavby hlavního pracoviště proběhne instalace IS NDA, včetně případného přesunu techniky ze záložního pracoviště; testovací poloprovoz bude ukončen a bude zahájen testovací provoz. Ten ověří funkčnost kompletního IS NDA v definitivním zapojení a prostorech.

59.Podle zadávací dokumentace budou při testovacím poloprovozu a testovacím provozu použita zkušební data. Jak velký bude objem těchto zkušebních dat?

 Objem zkušebních dat nelze přesně určit. V krajním případě může dosáhnout výchozí kapacity NDA. V rámci testovacího provozu budou mimo jiné ověřovány varianty příjmu velkého množství (počet) dokumentů a velkého objemu dokumentů. S ohledem na skutečnost, že v okamžiku zahájení testovacího poloprovozu bude k dispozici kapacita záložního úložiště a při zahájení testovacího provozu kapacita obou úložišť, nepředpokládáme nedostatek prostoru.

60.Podle zadávací dokumentace budou při ověřovacím provozu použita reálná data. Jak velký bude obje m těchto reálných dat?

 Objem dat v archivním úložišti bude 72 TB. Objem dat v chráněném úložišti bude 100 TB.

61.Co je znalostní databáze paměťových institucí - předpokládá se implementace této evidence v IS NDA nebo je to míněno jako zvláštní typ služby, kdy dotaz do IS NDA má být přeposlán z IS NDA do jiného informačního systému a odpověď zobrazena v Archivním portálu IS NDA (viz A.1.30)?

 Jedná se o databázi projektu INTERPI (viz A 1.30). Předpokládá se implementace, kdy je dotaz do IS NDA přeposlán z IS NDA do jiného informačního systému a odpověď zobrazena v Archivním portálu IS NDA.

62.Jaký obje m a formát dat se předpokládá pro harvestování dat a metadat z externích zdrojů?

 Kvalifikovaně lze odhadnout jednotky MB na jeden datový soubor. Harvestovány budou desítky a nárazově stovky jednotlivých datových souborů. Případný harvesting přímo z databází archivů lze specifikovat až na základě řešení, které bude uchazečem navrženo.

63.Jaké algoritmy by měly být použity pro harvestování dat/metadat? Jsou ně jaké požadavky na další zpracování harvestovaných dat?

 Požadavky na zpracování dat jsou popsány v zadávací dokumentaci (např. požadavky A.1.25, A.1.31, A.1.36). Podle druhu harvestovaných dat může jít o jejich uložení do databáze v rámci Archivního portálu či o záznam informace k příslušnému AIP. Algoritmus harvestování dat bude navržen zpracovatelem.

64.Existuje nějaký standardní protokol pro komunikaci mezi spisovými službami, který by měl být využíván v rámci řešení IS NDA? (NSESS?)

 Ne.

65.Jaký je důvod začlenění Archivní evidence do modulu Archivní portál a ne například do modulu Správa dat, který obsahuje i další evidence a metadata?

 Tyto evidence se netýkají pouze digitálních dokumentů nebo metadat dokumentů. Jejich správa a přístup k nim nepodléhá Správě dokumentů, navíc evidence původců je řešena vazbou do databáze ad A.1.30.

66.Co má být obsahem protokolu zmiňovaného v požadavku A.1.27? V jakém formátu bude tento protokol požadován?

 Informace o tom, že vložená nebo harvestovaná data byla zpracována. Protokol musí obsahovat odkazy popř. kontrolní součty tak, aby bylo možné na Portálu data zkontrolovat a popř. (v případě přijetí) posloužit jako příloha záznamu o převzetí vyhotovenému příslušným archivem. Výchozím formátem protokolu je PDF/A.

67.Jde o výčet povolených vstupních fomátů ne bo formátů, které mají být k dispozici pro uchovávání dokumentů na základě uchovávací strategie? (požadavek B.1.10)

 Tyto formáty reprezentují minimální množinu formátů, které musí umět systém přijmout, zpracovat a uložit (musí k nim být zpracována uchovávací strategie, viz kap. 2.1.4.1 zadávací dokumentace).

68.Co jsou "vnitřní" a "vnější" změny?

 Viz § 3 vyhlášky 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

69.Jde o technická metadata nebo i další? Jsou metadata uložená přímo v dokumentech (např. v textu .doc, .odt atp.) nebo v XML informačního balíčku? (požadavky B.1.5 a B.1.6)

 B.1.5 – Jedná se o technická i popisná metadata uvnitř datových souborů.
B.1.6 – Ověření se týká metadat v SIP.

70.Bude v rámci řešení vyžadována automatizace (vytvoření, zaslání) Úředního záznamu o předání archiválií do archivu - viz zákon 499/2004 Sb., § 15 odst. 1?

 Viz požadavky B.1.9 a A.1.27. Záznam fakticky vytvářen je, nicméně je nutné ho chápat pouze jako podklad pro právní akt příslušného archivu.

71.Bude v rámci řešení vyžadováno napoje ní IS NDA na systémy evidence obyvatel - viz zákon 499/2004 Sb., § 37 odst. 4 (například pro zjištění dotčené osoby)?

 Ne. Napojení na jiné systémy je obecně předpokládáno (v úvahu přichází např. registr osob), ovšem nepředpokládáme napojení na registr obyvatel ani na Informační systém evidence obyvatel nebo podobné státní systémy s osobními údaji, kam je restriktivní přístup.

72.Jaké jsou požadavky na řešení osobních údajů a citlivých osobních údajů - např. Anonymizace údajů v dokumentech?

 Anonymizace není požadována. Informace o chráněných údajích je součástí metadat.

73.Bude v rámci řešení IS NDA požadována podpora komunikace s žadateli - např. rozhodování o námitkách proti protokolu o provedeném skartačním řízení - viz zákon 499/2004 Sb.?

 Ne.

74.Bude v rámci řešení IS NDA požadována podpora následujících procesů - viz zákon 499/2004 Sb.?: Například zajištění workflow pro Prohlášení za archivní kulturní památku, Převod archiválií, Nahlížení do archiválií obsahujících (citlivé) osobní údaje (souhlasy dotčených osob)?

 Ne.

75.Pro řešení IS NDA je nutné zajistit služby:
- DNS pro zajištění překladu domé nových jmen na IP adresy,
- SMTP pro odesílání zpráv elektronickou poštou,
- NTP pro synchronizaci času v případě generování časových značek.
Budou tyto služby (všechny nebo jen některé z nich) zajištěny zadavatelem nebo majíbýt součástí dodávky uchazeče?

 Uvedené služby budou součástí dodávky.

76.Jakým způsobem bude řešení připojeno k síti Internet: Jak přesně budou linky zálohované? Bude připoje ní zálohované připojením ke dvěma různým ISP? Pokud bude připojení ke dvěma ISP, jak budou řešeny rozsahy IP adres přidělených u různých ISP a je jich přesměrování v případě výpadku jedné z linek - má toto pokrýt nabízené řešení?

 Pracoviště budou propojena dvěma linkami, z nichž alespoň jedna bude mít kapacitu 1 Gbps. Datová spojení bude zajišťovat jeden ISP. Zálohování linek bude možné jen v omezené míře dané kapacitou „slabší“ linky. Nabízené řešení musí řešit situaci, kdy nebude dostupné spojení mezi hlavním a záložním úložištěm.

77.Doplňující dotaz k dotazu č. 28:
Zadavatel neodpověděl na dotaz, týkající se práv k duševnímu vlastnictví. Součástí dodávky v rámci této veřejné zakázky bude i software, která je běžně dodáván jako tzv. "standardní software" i dalším uživatelům (např. databázový software, systémový software, krabicový software atd.). U tohoto "standardního software" nelze zajistit zadavatelem požadovanou výhradnost. Výhradní licence ve smyslu § 47 odst. 2 autorského zákona totiž zname ná, že autor nesmí poskytnout licenci třetí osobě a je povinen, není-li s jednáno jinak, se i sám zdržet výkonu práva užít dílo způsobe m, ke kterému licenci udělil. Uchazeč se tedy ptá, zda podmínky práv duševního vlastnictví uvedené v ZD v kapitole 10 se vztahují pouze na autorské dílo, které vznikne v rámci plnění této veřejné zakázky.

 Dodávka je z hlediska autorského zákona považována za dílo souborné, jehož součástí mohou být již oprávněně zveřejněná jiná díla. Ustanovení bodu 17 kapitoly 10 zadávací dokumentace se vztahují k užití tohoto souborného díla.

78.Bude možné umístit některé IT technologie v prostorách zadavatele i ve fázi Úprava a vývoj software?

 Zadavatel může poskytnout omezený prostor (1 racková skříň) v servrovně Národního archivu.

79.reakce na odpověď dotazu č. 35:
Z odpovědí zadavatele stále není jasné hodnocení IS NDA, na které jsme se ptali a chtěli vysvětlit, či dopřesnit. Prosím tedy o zodpovězení:

 a) Jak budete hodnotit celý návrh systému IS NDA a jeho kvalitu, když nehodnotíte požadované moduly (Archivní modul – Modul uchovávání) systému (nemyslíme tím hodnocení jednotlivě, ale jako celek), vyjma jediné části a tou je tzv. ERMS systém ve smyslu spravování balíčků a práce s nimi, a který vlastně není ani modulem požadovaným v rámci IS NDA?

 Způsob hodnocení je jasně a srozumitelně popsán v kap. 12 zadávací dokumentace. Celkové řešení IS NDA navrhnuté uchazečem bude zadavatelem hodnoceno v rámci hodnocení dílčího kritéria č. 2 - Kvalita nabízeného řešení s ohledem na to, jakým způsobem uchazeč hodlá přistoupit k oblastem uchovávací strategie, zajištění autenticity, opatření proti ztrátě dat, otevřenosti systému a ERMS. Nezbytnou součástí navrženého řešení je také představa uchazeče o postupu plnění tohoto řešení vyjádřená v projektové (implementační) studii.

 b) Máme tedy jednotlivé moduly IS NDA /dle otázky 1/ zahrnout pod kapitolu ERMS systém tak, aby byl hodnocen celý systém /práce s balíčky a je jich spravování je součástí všech modulů/?

 V oblasti ERMS bude hodnocen systém pro správu a řízení dokumentů v rozsahu a způsobem uvedeným kap. 12.2 písm. e).

 c) Pokud nebude nabídka předložena v plném rozsahu dle zadávací dokumentace dle Přílohy 3. ZD /nebudou dostatečně popsány nebo vůbec jednotlivé požadované moduly IS NDA/, bude uchazeč ze soutěže vyloučen? Ptáme se proto, že se připouští dle ZD nepředložení některých částí IS NDA /příručky, popis tzv. ERMS/ a přesto uchazeč je hodnocen.

 Nabídka uchazeče musí být předložena v plném rozsahu požadovaném zadávací dokumentací. V opačném případě bude ze soutěže vyloučen. Příloha č. 3 nabízí uchazeči pouze návod, jak strukturovat nabízené řešení. Zadavatel předpokládá, že uchazeč s ohledem na délku doby plnění (tj. dobu vývoje a implementace IS NDA) již v nějaké podobě disponuje systémem pro správu a řízení dokumentů (ERMS), který bude v průběhu realizace dodávky upraven v souladu s požadavky na IS NDA. K tomuto ERMS vyžaduje předložit do nabídky mimo jiné i uživatelskou dokumentaci (uživatelskou příručku a administrátorskou příručku nebo relevantní dokumentaci obdobného charakteru). Pokud není předpoklad zadavatele správný a uchazeč bude ERMS kompletně vyvíjet až v průběhu dodávky IS NDA, uchazeč bude hodnocen způsobem uvedeným v zadávací dokumentaci (kap. 12.2 písm. e)) a také se nepředpokládá, že dodá uživatelskou dokumentaci k neexistujícímu systému.

80.Reakce na odpověď dotazu č. 36:
S Vaší odpovědí se neztotožňuje me a nechápe me ji. V tomto dotazu js me položili 3 otázky, na kte ré js me neobdrželi buď žádnou odpověď, nebo ne dostatečnou a adekvátní odpověď. Prosíme tedy o zodpovězení a bližší vysvětlení k hodnocení nabídek dle našeho dotazu.

Doplňující odpovědi na otázky formulované pod č. 9 v předchozím dopise:
Po rozboru kapitoly 12.2 Postupu hodnocení bychom se rádi zeptali, zda:

 Zadavatel skutečně zužuje hodnocení nabízeného řešení IS NDA na hodnocení tzv. ERMS, které znamená v případě nejlepší nabídky maximálně 4 body z 30ti navíc oproti uchazeči, který systém nemá vyvinutý a uvede to v nabídce?

 Ne, zadavatel nezužuje hodnocení nabízeného řešení IS NDA pouze na hodnocení ERMS.

 V bodě e) kap. 12.2 má uchazeč předložit příručky do nabídky. Co bude přikládat, když systém ne má vyvinutý?

 Viz odpověď na otázku 1.c) v tomto dopise.

 Je možné, že vlastní hodnocení celého systému zadavatel ve skutečnosti zúžil jen na hodnocení tzv. ERMS a předložení funkčního vzorku, což evokuje možnost nabídnout „laciné řešení na papíře“ oproti řešení osvědčenému a funkčnímu s kvalitní nabídkou síťové infrastruktury?

 Ne. Z textu zadávací dokumentace nic takového nevyplývá.

81.V posledních dodatečných informacích s dělujete, že uživatelská příručka může být předložena v českém, nebo v anglické m jazyce při prezentaci. Je tomu tak i s administrátorskou příručkou?

 Ano, administrátorská příručka může být předložena v českém nebo anglickém jazyce při prezentaci.

82.Tyto příručky se ale dle ZD předkládají do nabídky uchazeče. Mohou tedy obě tyto příručky být součástí nabídky buď v jazyce českém, nebo anglickém?

 Tyto příručky jsou zadavatelem považovány za přílohu zadávací dokumentace a nevztahují se na ně obecné formální požadavky na zpracování nabídky (kap. 11 zadávací dokumentace). Zadavatel se zároveň nedomnívá, že by bylo účelné vyžadovat od uchazeče tyto příručky již ve fázi nabídky v českém překladu.

83.Z odpovědi Národního archivu ze dne 23. 11. 2011 na žádost o dodatečné informace k zadávací dokume ntaci uchazeče společnosti Auroton Compute rs s.r.o. dovolit, že součástí dodávky ICT technologie je i dodávka UPS o příkonu 300kVA/270kw. V případě, že navržená technologie vyžaduje pro zachování funkčnosti po dobu 20 min. nižší/vyšší výkon. Je hodnota příkonu UPS 300kVA/270kW zadavatele striktní?

 Ne. Hodnota příkonu není striktní a uchazeč ji může upravit dle požadavků jím navržené technologie.

84.V zadávací dokumentaci uvádí zadavatel požadavek provést plnění v souladu s platnými právními předpisy a normami souvisejícími s předmětem plnění VZ. Chápeme uvedený požadavek v souvislosti s nabízeným řešením IS NDA správně tak, že poskytované dílo bude reflektovat veškeré legislativní požadavky vztahující se k předmětu plnění platné ke dni podpis u smlouvy? Dodavatel není a nemůže přes veškeré své snahy a odbornou způsobilost deklarovat zajištění dosud neznámých legislativních požadavků, které mohou být přijaty běhe m vlastní realizace projektu a mohou značnou měrou ovlivnit rozsah nabízeného řešení. Tím samozřejmě není dotčena povinnost Dodavatele k vlastnímu poskytování služeb a dodávek dle platných právních předpisů.

 Dodávané řešení bude reflektovat veškeré legislativní požadavky (logicky existující, platné a známé) vztahující se k předmětu plnění. Zadavatel nepředpokládá, že by v průběhu realizace zakázky došlo k radikální změně této legislativy.

85.V zadávací dokumentaci uvádí zadavatel požadavek provést plnění v souladu s platnými právními předpisy. Ve výčtu požadavků ne jsou uvedeny žádné normy Evropské Unie, které by mohly ovlivnit požadavky na celkovou funkcionalitu informačního systému Národního digitálního archivu (např. napoje ní na rozhraní informačních systémů EU)?
Prosíme o upřesnění, zda se předpokládá budoucí napojení NDA na informační systémy provozované v rámci EU, popřípadě zda existují i další požadavky v souvislosti s členstvím ČR v EU?

 Budoucí napojení NDA na informační systémy provozované v rámci EU se předpokládá. Zadavatel dále předpokládá, že v průběhu plnění zakázky budou dokončeny normy ISO/DIS 16919 a ISO/DIS 16363.

86.V kapitole 10 – Návrh s mlouvy, čl. 17 úprava práv k duševnímu vlastnictví zadavatel stanoví požadavky na práva související s ochranou duševního vlastnictví vztahující se k dodávanému dílu. Dodavatel je povinen na základě definovaných podmínek udělit zadavateli „neomezenou“ licenci k dílu jako celku či je ho části dle příslušné etapy plnění. Pokud bude dodávka řešení obsahovat operační systém nebo jiný software třetích stran se samostatnou licenční politikou, lze vyloučit udělení „neome zené“ licence pro projekt IS NDA pokud bude zajištěn účel VZ dle ZD. Takový SW je potřebný např. k zajištění chodu hlavních aplikací NDA. Můžete prosím přesně specifikovat situaci, ve které nebude možné splnit požadavky zadavatele při použití SW třetích stran a uvést důvody?

 Dodávka je z hlediska autorského zákona považována za dílo souborné, jehož součástí mohou být již oprávněně zveřejněná jiná díla. Ustanovení bodu 17 kapitoly 10 zadávací dokumentace se vztahují k užití tohoto souborného díla.

87.Má zadavatel k dispozici licence společnosti Microsoft, kte ré by uchazeč mohl použít při navrhovaném řešení IS NDA, např. pro základní a databázový server (Microsoft MS SQL, Microsoft Windows server 2008 R2)? Dotaz č. 5 souvisí s výše uvedeným dotazem č. 4 týkající se neomezených licencí.

 Zadavatel nemá k dispozici licence společnosti Microsoft, které by uchazeč mohl použít při navrhovaném řešení IS NDA.

88.Z počtů ukládaných dokumentů uvedených v ZD není jasné, kolik skutečných souborů bude toto množství dokumentů představovat. Zejména pokud se jde o dokumenty vzniklé digitalizací analogových archiválií, může se jednat i o stovky souborů na jeden dokument. Pro dokumenty vzniklé digitalizací analogové předlohy prosíme o upřesnění:

88. a)jaké procento z celkového počtu dokumentů bude pocházet z digitalizace (pro každé úložiště zvlášť)?

 Digitální reprodukce analogových archiválií budou ukládány v chráněném úložišti. V archivním úložišti ukládány nebudou.

88. b) jaký bude očekávaný průměrný počet stránek/souborů pro dokumenty vzniklé digitalizací?

 Průměrný počet souborů náležejících k jednomu dokumentu není možné stanovit. Digitalizován není pouze listinný materiál, ale i například fotografie, filmy a zvuky. Dokument tak může být tvořen jedním nebo rovněž desítkami souborů. Předpokládané počty souborů jsou uvedeny ve studii proveditelnosti v kapitole 5.1.2.2.2 Kapacita chráněného úložiště (počet dokumentů uvedených v tabulce č. 12 = počet souborů).

89. V kapitole 8.12 ERMS v dokumentu Příloha č. 3 požadujete předložení uživatelské příručky. Je možné k nabídce přiložit uživatelskou příručku v anglickém jazyce?

 Ano.

90.V kapitole 8.12 ERMS v dokumentu Příloha č. 3 požadujete předložení administrační příručky. Je možné k nabídce přiložit administrační příručku v anglickém jazyce?

 Ano.

91.Mohou být náhledy obrazovek aplikace, které jsou součástí nabídky, v anglickém jazyce?

 Ano. Situace je obdobná jako u příruček.

92.Může být do nabídky vložen dokument v anglické m jazyce jako příloha?

 Nabídka musí být zpracována v českém nebo slovenském jazyce. V anglickém jazyce mohou být přiloženy uživatelská a administrátorská příručka.

93.V kapitole 8.12 ERMS v dokumentu Příloha č. 3 jsou požadovány náhledy aplikace nebo demoverze produktu. Může být tato demoverze poskytnuta formou URL adresy na stránky s demoverzí produktu?

 Ano, demoverze může být poskytnuta formou odkazu. V takovém případě by bylo vhodné do nabídky spolu s URL umístit i několik náhledů aplikace.

94.Zadavatel obvykle u takto rozsáhlého projektu požaduje s předáním nabídky i poskytnutí určité jistoty. V zadávací dokumentaci js me nic takového nenalezli. Znamená to, že zadavatel poskytnutí jistoty nepožaduje?

 Ano, zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty.

95.Uživatelská a administrátorská příručka
Zadavatel požaduje v příloze č.3 zadávací dokumentace v kapitole 8.12 předložení uživatelské a administrátorské příručky. Protože se jedná o rozsáhlé dokumenty, které zásadním způsobem ovlivní tištěnou verzi nabídky (stovky stránek), tak bychom se rádi zeptali, zda je možno tyto dokumenty předat pouze v elektronické podobě na CD a v nabídce uvést odkaz, kde jsou tyto dokumenty uloženy. Je tato varianta pro zadavatele akceptovatelná?

 Příručky musí být v listinné podobě přiloženy minimálně k originálu nabídky.

96.Majetková práva a výhradní licence
Článek 10.17 zadávací dokumentace stanoví jako obchodní podmínku, že uchazeč poskytne zadavateli veškerá majetková práva k dílu a taktéž výhradní licenci. Ze zadávací dokumentace vyplývá, že celý projekt je financován z výzvy Integrovanéhooperačního programu, který podporuje optimalizaci a rozvoj interních procesů a technologií úřadů veřejné správy. V tomto programu jsou definovány jednotlivé oblasti, na které lze prostředky z evropských fondů použít. Zadávací dokumentace právě z jedné takové oblasti vychází – přitom však subjekt, který podá nabídku a vyhoví požadavku výhradní licence, nesmí vyhotovené řešení již nikdy znovu dodat dalším subjektům. V praxi to znamená, že společnost, která v soutěži uspěje, nemůže stejný produkt nabídnout v jiném zadávacím řízení, ať už oznámeném na základě zmiňovaného integrovaného operačního programu, nebo jakkoli jinak.
Kdyby takto zadavatelé běžně postupovali, uvedená restrikce by vedla ke stavu, kdy Národní archiv užívá jiný systém než ostatní orgány a instituce veřejné správy a nemůže ho sjednotit s institucemi ostatními. Je zřetelné, že obecný cíl elektronizace veřejné správy by měl být právě opačný, totiž že systémy by naopak měly být jednotné (nebo aspoň jednotné po skupinách) – přinejmenším kvůli jednotnosti rozhraní, jednotnému rozvoji a zejména k dosažní nízkých nákladů na údržbu a podporu.

Zakázka je součástí projektu Národní digitální archiv schváleného a spolufinancovaného ze strukturálních fondů Evropské unie. Jak uvádí kapitola 2.1.1 zadávací dokumentace cílem projektu mj. je
- vytvoření archivního portálu pro podporu zpracování a pro zpřístupnění archiválií a údajů o archiváliích, archivech a původcích archiválií. Do budoucna umožní propojení se stávajícími informačními systémy veřejné správy (Portál veřejné správy, Czech Point apod.), archivů a ostatních paměťových institucí (knihoven a muzeí) na národní i mezinárodní úrovni,
- .... kromě toho je cílem taktéž vytvoření jednotného, modulárního, udržitelného a snadno rozšiřitelného systému pro správu Národního digitálního archivu,
Dále má zadavatel vysoké požadavky na dlouhodobou udržitelnost systému a dat v něm (např. v kap. 2.1.5.2)

Je obtížně představitelné, že by se v rámci projektu schváleného a spolufinancovaného ze strukturálních fondů Evropské unie měl pořídit unikátní, již nikdy neopakovatelný archivní systém. Z poskytnutí výhradní licence nemá zadavatel žádné výhody. Důsledek, že stejný systém jako zadavatel si nemůže pořídit nikdo jiný, výhodou není. Kromě toho zadavatel stejně nemůže dosáhnout skutečné exklusivity, protože před podáním nabídky uchazeči svoje systémy možná již prodávali – jen by je v důsledku výhradní licence nemohli prodávat i nadále. Exklusivita jako důsledek výhradnosti se tedy vytrácí; zůstávají naopak důsledky negativní – jen Národní archiv a eventuelně instituce, které si ho pořídily dříve, budou m ít shodný systém, ostatní se nemohou připojit (ledaže by jim licenci snad chtěl poskytnout zadavatel a pak jim sám provádět postimplementační podporu). Náklady na rozvoj a údržbu systému, který se nemůže nadále prodávat, budou vysoké, určitě zřetelně vyšší než u systémů nejedinečných, které již byly a ještě budou nasazeny mnohokrát. Drahý provoz a nákladná postimplemetační podpora – navíc zatížená všemi negativy systému, který je nadále obchodně nepoužitelný – jsou jen doprovodnými jevy k zásadní nevýhodě pro zadavatele: Jedinečné systémy s výhradní licencí jsou zřetelně dražší již ve fázi dodávky a implementace, tedy i v nyní oznámené veřejné zakázce. Požadavek na jedinečnost ostře koliduje s požadavkem na dlouhodobou udržitelnost. Dodavatel se domnívá, že zadavatel požadoval výhradní licenci omylem a že nehodlá z veřejných prostředků vynaložit násobně vyšší prostředky jen proto, aby získal izolovaný a málo podporovaný systém, u kterého nemůže očekávat intenzivní metodickou podporu, zatímco ostatní instituce mohou levněji nakoupit systém ověřený, osvědčený a jednotný, který bude navíc i v budoucnu podporován.

Zadavatel fakticky požaduje řešení již hotové a nějakým způsobem provozované. Hodnocení nabídek bude prováděno podle dílčích kritérií, z nichž např. subkritérium 2e je zřetelně popsáno tak, že systém již existující je bodově zvýhodněn oproti systému, který by byl teprve vyvinut, a to bez ohledu na jejich ostatní výhodné či nevýhodné vlastnosti. Uchazeči kromě toho mají předvést funkční vzorky už v průběhu zadávacího řízení, tedy před uzavřením smlouvy, takže kompletní vývoj až na zakázku rozhodně nepřichází v úvahu. Uchazeč má dále předložit uživatelskou dokumentaci ERMS (uživatelskou příručku a administrátorskou příručku nebo relevantní dokumentaci obdobného charakteru), a ukázky uživatelského rozhraní. Ještě rozsáhlejší funkční vzorek se požaduje k hodnocení v dílčím kritériu 3. Je prakticky vyloučeno, aby uchazeči vyrobili funkční vzorek s tak bohatou funkcionalitou, jako se požaduje, výhradně pro zadavatele, a to bez uzavřené smlouvy – jen pro potřeby soutěžení ve veřejné zakázce. Z toho vyplývá, že předmětem veřejné zakázky neměl být systém, který bude celý vyvinut na míru, nýbrž systém již hotový, ihned provozuschopný. S tím ostře koliduje požadavek na poskytnutí výhradní licence. Výhradní licence mj. znamená, že dodavatel nemůže užívací práva k systému dodanému zadavateli poskytnout nikomu dalšímu, že jde o systém proprietární, určený právě jen pro zadavatele. Zadavatel se nemohl domnívat, že takový systém je u některého z dodavatelů již připraven právě jen pro něj. Stejně tak se zadavatel nemohl domnívat, že ho některý dodavatel teprve vyvine na základě požadavků zadavatele, a vyvine ho jen pro něj, aby mohl poskytnout výhradní licenci. Kdyby zadavatel snad měl takové obchodní uspořádání skutečně na mysli, nemohl požadovat, aby již v nabídce – na systém, který má teprve vzniknout – byla vložena uživatelská a administrátorská dokumentace a aby dokonce byl systém předváděn v chodu; to by znamenalo, že zadavatel požaduje část plnění ještě před uzavřením smlouvy. Pokud zadavatel požaduje systém již hotový a odzkoušený, včetně dokumentace a všech vlastností a parametrů uvedených v zadávací dokumentaci, znamená to, že dodavatel musí nabídnout systém, který jako hotový a odzkoušený je již dodavatelem prodáván. Požadavek na výhradní licenci má v tom případě ten důsledek, že dodavatel se nadále musí všech dalších prodejů vzdát, neposkytnout ho napříště nikomu dalšímu a udržovat systém už jen pro zadavatele. (Důsledek již byl komentován – zdražení údržby a provozní podpory, když by nemohla být hromadně poskytována velkému počtu zákazníků.) Z výše uvedeného dodavatel opět usuzuje, že požadavek na výhradní licenci byl v zadávacích podmínkách uveden omylem, protože podle zadávacích podmínek prakticky není možno nabídnout ani systém jednoúčelově vyvíjený, ani systém hotový. Zadavatel z výhradní licence nemá žádnou výhodu, žádný prospěch, ale výhradní licence vede k vyšším nákladům jak pořizovacím, tak provozním.

Se závěrem, že zadavatel fakticky poptává (zadává) systém již hotový a odzkoušený, úzce souvisí nesplnitelnost dalšího ustanovení článku 10.17 zadávací dokumentace, totiž obchodní podmínky, že uchazeč poskytne zadavateli veškerá majetková práva. Majetková práva k software jsou nepřevoditelná. Uchazeč se tudíž nemůže zavázat, že je zadavateli poskytne. Majetková práva by zde mohla být omezena pouze směrem k výkonu majetkových práv objednatelem, byl-li systém jako autorské dílo vytvořeno autorem na základě smlouvy o dílo mezi objednatelem a autorem samotným. Jak je výše analyzováno, o tento případ se v této veřejné zakázce nejedná. Dodavatel se domnívá, že požadavek na poskytnutí majetkových práv byl v zadávacích podmínkách uveden omylem.

Dodavatel žádá – jako o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám – o sdělení, zda zadavatel trvá na poskytnutí majetkových práv a poskytnutí výhradní licence.

 V úvodu ke svému dotazu dodavatel sděluje své názory a úvahy ohledně konceptu NDA, s nimiž se zadavatel neztotožňuje. Zadavatel požaduje, aby uchazeč nebo jeho subdodavatelé měli takové znalosti a zkušenosti, že se budou v problematice správy dokumentů a jejich dlouhodobého ukládání orientovat. Tyto znalosti a zkušenosti musí být v zadávacím řízení prokázány, ale neznamená to, že bude již hotov celý systém - jedná se pouze o důležité segmenty, na kterých lze zjistit odbornou kompetenci uchazeče; nikde není stanoveno, že tyto segmenty (funkční vzorek) musí být využity při realizaci. K samotné uvedené žádosti dodavatele zadavatel sděluje, že považuje dodávku z hlediska autorského zákona za dílo souborné, jehož součástí mohou být již oprávněně zveřejněná jiná díla. Ustanovení bodu 17 kapitoly 10 zadávací dokumentace se vztahují k užití tohoto souborného díla. Zadavatel trvá na poskytnutí výhradní licence k dílu (tzn. ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, výhradního oprávnění k výkonu práva toto dílo užít za odměnu, kterou činí cena plnění za uvedenou dodávku). K tomu poznamenáváme, že smluvní zajištění výhradní licence nevylučuje a priori případné udělení souhlasu s dalším užitím díla v souladu s přísl. ust. autorského zákona. Požadavek výhradní licence dle názoru zadavatele naopak brání vytváření exkluzivity ze strany dodavatelů. Pokud jde o práva autora, takovýmto poskytnutím oprávnění k výkonu nejsou jeho práva dotčena, neboť „poskytnutím oprávnění právo autorovi nezaniká, vzniká pouze povinnost strpět (za předem sjednanou úplatu) zásah do práva dílo užít jinou osobou v rozsahu vyplývajícím ze smlouvy“.

97.Dokumentace
Zadavatel v kapitole 12.2 zadávací dokumentace požaduje, aby uchazeč již v nabídce předložil uživatelskou dokumentaci ERMS (uživatelskou příručku a administrátorskou příručku nebo relevantní dokumentaci obdobného charakteru). Dodavatel hodlá nabídnout produkty, z nichž část uživatelské dokumentace je k dispozici jen v angličtině. Jde o (řádově) 1000 stran textu a dodavatel je do konce lhůty pro podání nabídek nestihne přeložit. Kromě toho by na překlad vynaložil značné náklady – avšak jen pro účely podání nabídky v zadávacím řízení, v němž možná nezvítězí. Dodavatel se samozřejmě zaváže, že veškerou dokumentaci dodá v češtině po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky, pokud zvítězí. Může dodavatel ve své nabídce část dokumentace předložit v angličtině?

 Nabídka musí být zpracována v českém nebo slovenském jazyce. V anglickém jazyce mohou být přiložena uživatelská a administrátorská příručka.

98.Pojištění
Zadávací dokumentace v kapitole 6.3 požaduje, aby uchazeč prokázal pojištění předložením pojistné smlouvy. Pojistná smlouva uchazeče je rozsáhlý dokument o více než 50 stranách sepsaný v cizím jazyce; úřední překlad je podobně objemný, celkem tedy asi 100 stran textu. Celá smlouva je předmětem obchodního tajemství. Postačí – např. s odkazem na ustanovení § 55 odst. 4 zákona – když uchazeč předloží tzv. pojistný certifikát, tj. dokument vystavený pojišťovnou, ve kterém je uveden mj. druh pojištění a pojistná částka? Takto vyhotovený dokument je asi desetkrát méně objemný než celá smlouva a není předmětem obchodního tajemství.

 Předložení pojistného certifikátu je postačující.

99.Prohlášení k ceně
V kapitole 10 ZD – Návrh smlouvy odst. 5. – Cena za předmět plnění - požaduje Zadavatel prohlášení uchazeče, že součástí celkové ceny jsou i služby a dodávky, které v zadávací dokumentaci nebo i ve smlouvě sice výslovně uvedeny nejsou, ale uchazeč jakožto odborník o nich ví nebo má vědět, že jsou nezbytnou součástí plnění předmětu smlouvy. ÚOHS však v rozhodnutí sp. zn. S247/2009/VZ dovodil, že prakticky identická podmínka zadavatele („Součástí předmětu díla jsou i práce ve smlouvě nespecifikované, které jsou však k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět.“) je v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách. Svoje stanovisko odůvodnil především tím, že „v žádném případě není přípustné, aby zadavatel jakýmkoli způsobem přenášel odpovědnost za správnost a úplnost údajů uvedených v zadávací dokumentaci na dodavatele, a to i z toho důvodu, že by se mohl dostat do situace, že by obdržel vzájemně neporovnatelné nabídky“ a že „zadavatel nedodržel zásadu transparentnosti zadávacího řízení, neboť v zadávacích podmínkách připustil, že jím stanovený předmět veřejné zakázky nemusí být úplný“. Může uchazeč tento požadavek (prohlášení) uvedený v kapitole 10 ZD – Návrh smlouvy v odst. 5. – Cena za předmět plnění (třetí odrážka) vyjmout, tj. nezapracovat do smlouvy z důvodu rozporu se stanoviskem ÚOHS?

 Zadavatel neuvádí v zadávací dokumentaci všechny služby a dodávky, které souvisí s plněním zakázky, jejich výčtem. Stanovený požadavek dle kapitoly 10 zadávací dokumentaci musí být uchazečem návrhu smlouvy zachován. Zadavatel má dále za to, že nelze a priori vztahovat konkrétní rozhodnutí věcně příslušného orgánu státní správy v jiné věci na odlišná konkréta jiného zadávacího řízení. Posouzení konkrétních okolností a jejich souvislosti náleží výhradně zákonem určenému orgánu/orgánům.

100.Autoritní záznam
Ve Funkčním požadavku A.1.31 uvádí zadavatel“ Vyhledání a tvorba autoritního záznamu“. Uchazeče zajímá, co bude obsahem autoritního záznamu, jak bude tento záznam vznikat a na základě jakých dat bude vznikat (obsah dokumentu, metadata)?

 Jedná se o metadata, která budou uchovávána v databázi INTERPI. Účel a jejich vznik je zřejmý zejména z Mezinárodního standardu pro archivní autoritní záznamy korporací, osob a rodů ISAAR(CPF) a z praxe informačních věd a knihovnictví.

101.Dotaz k čl. 10 (Návrh s mlouvy) odst. 17 (Úprava práv duševnímu vlastnictví) ZD: V uvedené m ustanovení ZD zadavatel požaduje následující: „Uchazeč ve smlouvě výslovně prohlásí, že zadavateli poskytne veškerá práva související s ochranou duševního vlastnictví vztahující se k dílu, a to v rozsahu nezbytném pro řádné užívání díla zadavatelem po celou dobu trvání příslušných práv. Uchazeč zejména poskytne v souladu s autorským zákonem zadavateli veškerá majetková práva k dílu, a to formou příslušného licenčního uje dnání ve smlouvě. Uchazeč je povinen ve smlouvě udělit zadavateli ne jpozději při předání Díla (resp. jeho části dle příslušné etapy plnění) bezplatnou, výhradní, neodvolatelnou a časově neomezenou, převoditelnou a postupitelnou licenci k veškerým známým způsobům užití Díla (resp. jeho části dle příslušné etapy plnění). Tato licence není ome zena územním rozsahem, množstevním rozsahem, způsobem, dobou nebo rozsahem užití. Tato licence bude udělena na dobu určitou po dobu trvání autorských práv k Dílu. Nabyvatel licence (zadavatel) není povinen licenci využít a je oprávněn udělit podlicenci či ji postoupit jakékoli třetí osobě. Tato licence bude udělena v maximálním rozsahu povolené m platnými právními předpisy. Odměna za licenci je již zahrnuta v ceně díla. Povinnosti uchazeče dle tohoto odstavce platí i v případě zhotovení částí díla s ubdodavateli. Uchazeč je povinen se ve smlouvě rovněž zavázat udělit zadavateli nejpozději při předání Díla (resp. jeho části dle přísluš né etapy plnění) souhlas k tomu, aby zadavatel byl oprávněn dílo (resp. jeho část dle příslušné etapy plnění) dle smlouvy zveřejnit, upravovat, zpracovávat, překládat, měnit jeho název, spojit s dílem jiným a zařadit jej do díla souborného. Odměna za udělení tohoto souhlas u je již zahrnuta v ceně díla.“ Podle ust. §26 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) jsou majetková práva nepřevoditelná.
Uchazeč rozumí požadavku zadavatele na „poskytnutí veškerých majetkových práv k dílu“ takto: zadavatel požaduje od uchazeče „poskytnutí oprávnění k výkonu práva užít dílo“. Rozumí uchazeč požadavku zadavatele správně?

 Ano.

102.Součástí díla bude ne zbytně i tzv. standardní software uchazeče a třetích stran (např. výrobců Microsoft, Oracle, apod.), kte ré nemají povahu díla vytvořeného na objednávku. K takovému software nelze ani uchazečem nebo výrobcem poskytnout výhradní licenci. Domníváme se, že v případě, že by byla výhradní licence požadována pro veškerý software dodávaný v rámci díla, bylo by tím požadováno nemožné plnění.
Uchazeč rozumí požadavku zadavatele takto: Požadavek zadavatele na „výhradní, neodvolatelnou, časově neomezenou, převoditelnou a postupitelnou licenci k veškerým známým způsobům užití Díla“ se vztahuje pouze na dílo jako celek, tj. dílo, které má charakte r díla vytvořeného na objednávku. Rozumí uchazeč požadavku zadavatele správně? V odpovědích na dotazy č. 28, 38, 53 a 77 se odpověď na tuto otázku nevyskytuje.

 Ano.

Další informace

27. 10. 2011, opraven chybný odkaz u přílohy č. 6