Národní archiv
Archivní 4/2257, 149 00 Praha 4 - Chodovec
Veřejné zakázky EU, IOP

NDA, zadávací řízení na projektanta stavebních prací - záložní pracoviště

Základní informace

Zakázka je součástí projektu Národní digitální archiv spolufinancovaného ze Strukturálních fondů EU.

Stav výběrového řízení: Ukončené

Typ výběrového řízení: Otevřené nadlimitní na služby

Předpokládaná hodnota zakázky: 3.334.124,- Kč (bez DPH)

Oznámení předběžných informací na IS VZ US: 29.11.2010 (evid. č. 60053176)

Oznámení na IS VZ US: 10.06.2011 (evid. č. 60061058)

Předmět zakázky

Předmětem veřejné zakázky je vypracování prováděcího projektu rekonstrukce prostor záložního pracoviště a návrh zadávací dokumentace pro výběr dodavatele rekonstrukce.

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (PDF, 258 kB)

Příloha 1 - Objemová studie (PDF, 5,9 MB)

Příloha 2 - Čestné prohlášení (PDF, 58 kB), editovatelná verze (DOC, 19 kB)

Příloha 3 - Titulní list nabídky (PDF, 61 kB), editovatelná verze (DOC, 16 kB)

Příloha 4 - Závazná struktura nabídky (PDF, 56 kB), editovatelná verze (DOC, 19 kB)

Příloha 5 - Seznam subdodavateků (PDF, 74 kB), editovatelná verze (DOC, 25 kB)

Příloha 6 - Pravidla publicity (PDF, 260 kB)

Dodatečné informace

Zadavatel upozorňuje uchazeče, že je potřeba věnovat pozornost doporučením objemové studie a zohlednit tyto v nabídkách. Zejména se jedná o provedení hydrogeologického průzkumu a provedení měření radonového indexu vnitřních prostor.

Dále zadavatel upozorňuje, že pro potřeby zmíněné Objemové studie bylo provedeno předběžné statické posouzení a je proto žádoucí zahrnout do nabídek rovněž stavebně-technický průzkum objektu.

V zadávací dokumentaci byla uchazečům nabídnuta možnost prostor určených k rekonstrukci. S ohledem na skutečnost, kdy si velká část uchazečů vyžádala zadávací dokumentaci po termínu této schůzky a na základě zájmu některých uchazečů rozhodl nabbídnout další termín informační schůzky. Opakovaná informační schůzka se uskuteční 20. 7. 2011. Účasníci se shromáždí v 10:00 hodin u vstupu do areálu Logistické základny HZS.

Dotazy

Dotaz č. 1: Z podmínek vyplývá, že na stavbu nebylo vydáno ani územní rozhodnutí, ani stavební povolení. V bodu 9 se píše jako jedna z podmínek splnění díla podání žádosti o ÚR, vč. projednání projektu s příslušnými úřady. Bude se tedy podávat zpracovaná realizační dokumentace, která je předmětem soutěže? Jde o to, že dokumentace pro ÚR má jiný obsah a náležitosti než dokumentace pro realizaci stavby.

Odpověď: Bod 9 obsahuje chybu. V první podmínce má být vypuštěna poslední věta. Takto opravená podmínka potom zní:
- Dílo bude považováno za dokončené, pokud budou ukončeny veškeré práce v rozsahu daném předmětem plnění této veřejné zakázky. Projektová a spisová dokumentace bude předána zadavateli (v listinné podobě ve formě 6-ti paré a v elektronické podobě včetně aplikace pro prohlížení).
Pro rekonstrukci prostor záložního pracoviště není třeba žádat o vydání územního rozhodnutí ani o vydání stavebního povolení.

Dotaz č. 2: V podmínkách uvedený termín 3 měsíce od podpisu je reálný, ovšem bez započtení lhůt pro vyjádření dotčených orgánů, které jsou v podmínkách požadovány zapracovat. Toto lze zřejmě ošetřit ve smlouvě. Vzhledem k charakteru akce odhaduji, že projednání tohoto záměru bude trvat 3-4 měsíce, i při uvážení zahájení o prázdninách.

Odpověď: Zadavatel je toho názoru, že lhůta tří měsíců je pro zpracování prováděcího projektu dostatečná. V rámci této doby by měla být v maximální míře získána i stanoviska dotčených orgánů a institucí. Zadavatel si je vědom, že se ve všech případech nemusí podařit stanovisko získat. Například proto, že oslovený úřad či instituce bude k vydání stanoviska potřebovat celou délku zákonné lhůty. V takovém případě dodavatel předloží prováděcí projekt se seznamem úřadů a institucí, které dosud nedodaly stanoviska, a případné připomínky do projektu zapracuje až po jejich obdržení.

Dotaz č. 3: Má objednatel vyřešena autorská práva na předchozí stupeň, tj. objemovou studii (DUR)? Vypořádání autorských práv může znamenat značnou částku.

Odpověď: Smlouva se zpracovatelem Objemové studie obsahuje následující ustanovení::
Autorská práva, originály všech výkresů, skic, specifikací a zpráv jsou majetkem zhotovitele. Zhotovitel poskytne objednateli 6 paré dokumentace v tištěné podobě a elektronickou verzi dokumentace včetně prohlížeče. Dále se zavazuje poskytnout objednateli na vyžádání a za úhradu další kopie výše uvedených dokumentů. Zpracovaná dokumentace bude použita pouze pro účely dalších stupňů dokumentace tohoto projektu.
Pro další stupně projektování ekonstrukce záložního pracoviště je tedy možné Objemovou studii použít a není třeba řešit autorská práva s jejím zhotovitelem.

Dotaz č. 4: V příloze č.4 je na uveden bod 8. Popis plnění veřejné zakázky. Tím je míněn popis postupu prací při zpracování (plnění) zakázky nebo zde má být seznam věcí, které jsou předmětem (plněním) veřejné zakázky?

Odpověď: V kapitole popis plnění veřejné zakázky popíše uchazeč, jak bude při plnění veřejné zakázky postupovat. Na tento popis následně naváže časový harmonogram.

Dotaz č. 5: Z vaší odpovědi na dotaz, týkající se projednání na DOSS, vyplývá, že nebude žádáno o žádné rozhodnutí k povolení stavby. Můžete tedy specifikovat seznam dotčených orgánů státní správy, s nimiž bude nutno projekt projednat a o jaké vyjádření bude zhotovitel žádat?

Odpověď: Ačkoli nebude žádáno o povolení stavby je dle názoru zadavatele nutné projednat projekt minimálně s příslušnými orgány v oblasti protipožární ochrany, hygieny, ochrany zdraví a životního prostředí, dopravy a dále s dodavateli elektrické energie, plynu a vody.

Dotaz č. 6: V zadávací dokumentaci bod „1.2 Popis zakázky“ je specifikováno, že se jedná o prováděcí projekt. V bodě „2.1 Úkoly dodavatele“ je uvedeno kromě prováděcího projektu zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele, projekt skutečného provedení stavby a autorský dozor. Platí tedy bod 1.2 nebo 2.1?

Odpověď: Rozhodující je bod 2.1 Úkoly dodavatele, kterým je specifikován předmět zakázky.

Dotaz č. 7: V případě, že rozsah díla je dán bodem 2.1, jaký je rozsah plnění v požadovaném termínu 3 měsíce? Je to prováděcí dokumentace, položkový rozpočet, zadávací dokumentace a případně projednání na DOSS?

Odpověď: Do tří měsíců od podpisu smlouvy musí být předložen dokončený prováděcí projekt stavby. Předpokládáme, že spolu s ním bude předložen i položkový rozpočet, neboť tyto dva dokumenty spolu úzce souvisí. Současně bude zdokumentováno projednávání projektové dokumentace s DOSS případně dalšími dotčenými subjekty.

Dotaz č. 8: Dodavatel má podle Zadávací dokumentace zpracovat prováděcí projekt a tento projednat s dotčenými orgány a institucemi. Tento stupeň projektové dokumentace se neprojednává s dotčenými orgány a organizacemi, k tomu slouží předchozí stupně projektové dokumentace (DUR – dokumentace pro územní rozhodnutí , DSP – Dokumentace pro stavební povolení). Jaký stupeň projektové dokumentace je předmětem zakázky?

Odpověď: Do tří měsíců od podpisu smlouvy musí být předložen dokončený prováděcí projekt stavby. Předpokládáme, že spolu s ním bude předložen i položkový rozpočet, neboť tyto dva dokumenty spolu úzce souvisí. Současně bude zdokumentováno projednávání projektové dokumentace s DOSS případně dalšími dotčenými subjekty.

Dotaz č. 9: S jakými dotčenými orgány a institucemi a pro jaký účel nebo druh řízení má dodavatel projednávat projekt?

Odpověď: Dle názoru zadavatele je třeba projekt projednat minimálně s příslušnými orgány v oblasti protipožární ochrany, hygieny, ochrany zdraví a životního prostředí, dopravy a dále s dodavateli elektrické energie, plynu a vody.

Dotaz č. 10: Bude prováděcí projekt předkládán příslušnému stavebnímu úřadu? Pokud ano, v jakém řízení respektive k jakému účelu?

Odpověď: Zadavatel nepředpokládá, že projekt bude předkládán stavebnímu úřadu.

Dotaz č. 11: Byla k záměru dosud zpracována jiná projektová dokumentace kromě přílohy č. 1 Zadávací dokumentace – Objemové studie? Pokud ano, byla projednána s příslušným stavebním úřadem?

Odpověď: Vyjma objemové studie nebyla zpracována jiná dokumentace.

Dotaz č. 12: V odpovědi na otázky uchazečů ze dne 7.7.2011 zadavatel uvádí, že pro rekonstrukci prostor záložního pracoviště není třeba žádat o vydání územního rozhodnutí ani o vydání stavebního povolení? Z jakého důvodu?

Odpověď: Zadavatel vychází z územně plánovací informace poskytnuté stavebním odborem Městského úřadu v Hluboké nad Vltavou, která uvádí, že stavební úpravy nevyžadují stavební povolení ani ohlášení.

Dotaz č. 13: Předpokládá objednatel, že záměr bude příslušnému stavebnímu úřadu pouze ohlášen?

Odpověď: Přestože z výše uvedené plánovací informace vyplývá, že stavební úpravy nevyžadují stavební povolení ani ohlášení, zadavatel předpokládá, že bude stavební úřad o probíhající rekonstrukci informovat.

Dotaz č. 14: V zadávací dokumentaci je na str. 7 u prokázání profesních kvalifikačních předpokladů uveden požadavek k předložení „ – doklad o členství v profesní komoře nebo organizaci,  - doklad osvědčující odbornou způsobilost.“ Prosíme o přesnější specifikaci jaké doklady požadujete v nabídce předložit.

Odpověď: Typicky se jedná o osvědčení o autorizaci.